Assignatura optativa

CURS 2007-2008

Segon Semestre

 

PROFESSORS
Dr. Jordi Ribot Igualada / Dr. Albert Ruda González
 
 PROGRAMA

Lliçó 1. LA PROTECCIÓ JURÍDICA DELS CONSUMIDORS
Lliçó 2. EL CONCEPTE DE CONSUMIDOR

Lliçó 3. PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR ABANS DE CONTRACTAR I AL MARGE DE LA CONTRACTACIÓ

Lliçó 4. ELS DEURES D’INFORMACIÓ. FORMA I PROVA DEL CONTRACTE

Lliçó 5. LES CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

Lliçó 6. CONTRACTES CELEBRATS FORA D’ESTABLIMENTS MERCANTILS I CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA

Lliçó 7. EL COMERÇ ELECTRÒNIC

Lliçó 8. EL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT

Lliçó 9. DRETS D’APROFITAMENT PER TORN

Lliçó 10. LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRA-VENDA I EN L’ARRENDAMENT D’HABITATGES

Lliçó 11. CRÈDITS AL CONSUM

Lliçó 12. EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA DE BÉNS IMMOBLES A TERMINIS

Lliçó 13. CONTRACTES DE REPARACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Lliçó 14. LA GARANTIA DELS PRODUCTES I DELS SERVEIS

Lliçó 15. LA RESPONSABILITAT DEL FABRICANT

Lliçó 16. EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM

DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA
 

Bibliografia

La lectura de les lleis corresponents és imprescindible. Es trobaran en els llocs indicats del BOE i del DOGC. La major part es poden trobar també en el recull María Ángeles PARRA LUCÁN, Legislación de consumo, Madrid, Tecnos, 2007; en el recull Juan José MARÍN LÓPEZ / Manuel Jesús MARÍN LÓPEZ, Código sobre consumo y comercio, Pamplona, Aranzadi, 1998; en el recull Carlos LASARTE ÁLVAREZ/ Gema BOTANA GARCÍA, Legislación sobre protección de los consumidores, Madrid, Colex, 2002, o en la web del Projecte “Norma Civil”(http://civil.udg.edu/normacivil/).

D’altra banda, l’estudiant no s’ha de limitar a estudiar apunts: ha de completar i contrastar críticament les exposicions de classe amb la bibliografia que s’indica al final de cada tema. Com a obra bàsica de referència es farà servir Gema BOTANA / Miguel RUÍZ MUÑOZ (Coord.), Curso sobre protección jurídica de los consumidores, Madrid, Mc Graw Hill, 1999 (en endavant se cita com a Curso). 

A més, també es recomana la consulta de la bibliografia següent:

Carlos LASARTE ÁLVAREZ,  Manual sobre protección de consumidores y usuarios, 2a.ed., Madrid, Dykinson: Instituto Nacional de Consumo, 2005.
Luis ABELLÁN TOLOSA (et al.), Derecho privado de consumo, València, Tirant lo Blanch, 2005.
José Manuel  BUSTO LAGO, Reclamaciones de consumo : derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor, Cizur Menor, Aranzadi, 2005.
Sílvia BARONA VILAR (et al.), Tutela de los consumidores y usuarios en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 2ª ed., València, Tirant lo Blanch, 2003.
 
 

I. INTRODUCCIÓ

Lliçó 1. LA PROTECCIÓ JURÍDICA DELS CONSUMIDORS

1. La necessitat de la protecció dels consumidors. 2. Les normes de protecció dels consumidors: Constitució, distribució de competències i normativa europea. 3. Significat i abast  de l’anomenat “Dret del consum”.

Textos legals i bibliografia

·        Art. 51 Constitució Espanyola i art. 12.1.5 Estatut d’Autonomia de Catalunya.

·         Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios (BOE núms. 175 y 176, de 24-07-1984).

·         Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios
(BOE núm. 312, de 30-12-2006)

·        Alberto BERCOVITZ a Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano / Javier SALAS HERNÁNDEZ (Coord.), Comentarios a la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios, Madrid, Civitas, 1992, p. 17-25. (En endavant, se cita com a Comentarios).

·        Gema BOTANA /Miguel RUÍZ , Curso, cit., p. 5-26.

Lliçó 2. EL CONCEPTE DE CONSUMIDOR

1. Característiques generals. 2. El concepte de consumidor segons la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios. 3. Breu referència a l’Estatut català del consumidor.

 Textos legals i bibliografia:

·         Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios (BOE núms. 175 y 176, de 24-07-1984) .

·        Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del consumidor (DOGC núm 1719, de 12.3.1993).

·        Alberto Bercovitz, Comentarios, p. 25-43.

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 27-42. 

II. LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS EN EL DRET PRIVAT

Lliçó 3. PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR ABANS DE CONTRACTAR I AL MARGE DE LA CONTRACTACIÓ

1. Competència deslleial i protecció del consumidor. 2. La protecció del consumidor en relació a la publicitat. 3. La protecció del consumidor en les activitats de promoció.

Textos legals i bibliografia:

·        Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (BOE num. 10, 11.1.1991).

·        Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de publicidad (BOE núm. 274, de 15-11-1988).

·        Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista (BOE núm. 15, de 17.1.1996).

·        Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, pel que s’aprova el text refós sobre comerç interior (DOGC núm. 1748, de 25.5.1993).

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 47-132. 

Lliçó 4. ELS DEURES D’INFORMACIÓ. FORMA I PROVA DEL CONTRACTE

1. La protecció del consumidor en la fase de formació del contracte. 2. La integració publicitària del contracte: Significat de l’art. 8 LGDCU. 3. Deures precontratuals d’informació i conseqüències del seu incompliment. 4. La forma com a mitjà de protecció.

Textos legals i bibliografia:

·         Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios (BOE núms. 175 y 176, de 24-07-1984).

·        Antonio Manuel MORALES MORENO, Declaraciones públicas y vinculación contractual (Reflexiones sobre una Propuesta de Directiva), ADC 1999, 265-287.

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 135-161.

Lliçó 5. LES CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

1. Característiques generals. 2. El règim jurídic dels contractes conclosos per mitjà de condicions generals. 3. La nova redacció de la LGDCU en relació a les condicions generals. 3. L’anomenat procediment de control abstracte de les condicions generals.

Textos legals i bibliografia:

·        Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE núm. 89, de 14-04-1998).

·        Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación (BOE núm. 306, de 23-12-1999).

·        Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación (BOE núm. 313, 31-12-1999). 

·        Diez-Picazo/ Gullón, Sistema de Derecho civil, II (El contrato en general. La relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasicontratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual), 10a. ed., Madrid, Tecnos, 2005.

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 47-132.

Lliçó 6. CONTRACTES CELEBRATS FORA D’ESTABLIMENTS MERCANTILS I CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA

1. La regulació dels contractes celebrats fora d’establiments mercantils. 2. Règim dels contractes a distància.

Textos legals i bibliografia:

·        Ley 26/1991, de 21 de noviembre, de protección de los consumidores en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles (BOE núm. 283, de 26-11-1991).

·        Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 207-245.

Lliçó 7. EL COMERÇ ELECTRÒNIC

1. Consideracions generals. 2. La protecció legal del consumidor en el comerç electrònic. 3. Aspectes generals de la Directiva comunitària en matèria de comerç electrònic. 4. Comercialització de serveis financers.

Textos legals i bibliografia:

·    Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (Diario Oficial n° L 178 de 17/07/2000 P. 0001 - 0016).

·    Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

·    Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

·    Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

·        Botana/Ruíz Muñoz, Curso, p. 247-270. 

III. CONTRACTES EN PARTICULAR

Lliçó 8. EL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT

1. Característiques generals i normativa reguladora: Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados. 2. Àmbit d’aplicació: Subjectes i objecte. 3. La promoció del viatge combinat. 4. Contracte de viatge combinat i condicions generals. 5. Drets i deures abans del viatge i en el seu decurs. 6. La responsabilitat d’organitzadors i de detallistes.

Textos legals i bibliografia:

·        Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados (BOE núm.161, de 7.7.1995).

·        Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges (DOGC núm. 1924, de 22.71994, modificat pel Decret 210/1995, d’11 de juliol [DOGC núm. 2081, de 28.7.1995]).

·        Miquel Martín Casals, La responsabilidad civil derivada del contrato de viaje combinado, RGD, 1999, p. 9405 i ss.

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 273-295.

Lliçó 9. DRETS D’APROFITAMENT PER TORN

1. Característiques generals. 2. La regulació establerta per la Ley 42/1998, de 15 diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.

Textos legals i bibliografia:

·        Ley 42/1998, de 15 diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias (BOE núm. 300, de 16.12.1998). 

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 297-319.

Lliçó 10. LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRA-VENDA I EN L’ARRENDAMENT D’HABITATGES

1. Règim legal vigent. 2. La protecció del consumidor en les diverses fases negocials. 3. Els habitatges de protecció oficial.

Textos legals i bibliografia:

·        Ley 57/1968, de 27 de julio, que regula la percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (BOE núm. 181, de 29.7.1968).

·        Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de vivienda (BOE núm. 117, de 19.5.1989).

·        Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, (DOGC núm. 1541, de 15-01-1992), redacció conforme a la Llei 7/1998, de 8 de juny, de modificació de l'article 39 de la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge (DOGC núm. 2663, de 18-06-1998).

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 321-347.

Lliçó 11. CRÈDITS AL CONSUM

1. Àmbit d’aplicació de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo. 2.  Obligacions informatives en la fase precontractual. 3. Contingut obligatori del contracte.

Textos legals i bibliografia:

·        Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo (BOE núm. 72, de 25.03.1995). 

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 443-461.

Lliçó 12. EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA DE BÉNS MOBLES A TERMINIS

1. Plantejament de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles. 2. Protecció del comprador abans del contracte. 3. Protecció del comprador després de la conclusió del contracte. 3. Responsabilitat del comprador. 4. Mitjans per a l’efectivitat de la Llei. En especial, el Registre de la Venda a termini.

Textos legals i bibliografia:

·        Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles (BOE núm. 167, de 14-07-1998).

·        Orden ministerial, de 19 de julio de 1999, por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles (BOE núm. 172, de 20.07.1999). 

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 463-485.

Lliçó 13. CONTRACTES DE REPARACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

1. Característiques generals i àmbit d’aplicació. 2. El contracte de reparació. 3. Reparació d’aparells d’ús domèstic. 4. El servei tècnic i la venda de recanvis.

Textos legals i bibliografia:

·        RD 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes (BOE núm. 169, de 16.7.1986; corr. de errores, BOE núm. 109, de 7.5.1987)

·        RD 58/1988,de 29 de enero, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico (BOE núm. 29, de 3.2.1988).

·        Decret 290/1995, de 28 de setembre, de prestació als consumidors i usuaris de serveis a domicili (DOGC núm. 2126, de 10.11.1995). 

·        GARCÍA CANTERO, Comentarios, p. 389-393.

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 419-442. 

IV. CONFORMITAT I SEGURETAT DELS PRODUCTES I SERVEIS

Lliçó 14. LA GARANTIA DELS PRODUCTES I DELS SERVEIS

1. Règim general de garantia dels productes i dels serveis. 2. Règim especial de garantia dels productes duradors: L’art. 11 LGDCU. 3. La Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum.

Textos legals i bibliografia:

·        Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, DO n° L 171 de 07/07/1999 P. 0012 – 0016.

·        Decret 213/2001, de 24 de juliol, de protecció dels drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre els béns de naturalesa duradora

·        Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantía en la venta de bienes de consumo (BOE núm. 165, de 11-07-2003)

·        Antonio Manuel MORALES MORENO, Declaraciones públicas y vinculación contractual (Reflexiones sobre una Propuesta de Directiva), ADC 1999, 265-287.

·        GARCÍA CANTERO, Comentarios, p. 356-389.

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 489-505.

Lliçó 15. LA RESPONSABILITAT DEL FABRICANT

1. Danys per productes. 1.1 Concepte i marc legal: la Directiva 85/274/CEE de 25 de juliol de 1985 i l’adaptació duta a terme per la Llei 22/1994, de 6 de juliol. 1.2. Concepte de producte. 1.3. Concepte de productor o fabricant. 1.4. Concepte de defecte: tipologia. 1.5. Danys indemnitzables. 1.6. Règim jurídic. 2. Els danys rescabalables d’acord amb la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris (LGCU). 2.1 Classes de danys. 2.2. Subjectes causants del dany i subjectes perjudicats. 3. Criteris d’imputació subjectiva. 4. L’acció d’indemnització.

Textos legals i bibliografia:

·        Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos (BOE núm. 161, de 07.07.1994)

·         Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios (BOE núms. 175 y 176, de 24.07.1984). 

·        Miquel Martín Casals / Josep SOLÉ FELIU, La responsabilidad del fabricante de automóviles por fallo del cinturón de seguridad, La Llei de Catalunya i Balears, octubre 1996, p. 1-5.

·        Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Defectos que dañan, a <http://www.indret.com>.

·        BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 507-549.  

V. ACCÈS A LA JUSTÍCIA

Lliçó 16. L’EXERCICI DE LES ACCIONS DE PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR

1. La protecció jurisdiccional dels consumidors: Aspectes generals. 2. Les característiques del sistema arbitral de consum.

Textos legals i bibliografia:

·        Art. 11 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8 de enero del 2000).

·        RD 636/1993, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo (BOE núm. 121, de 21.5.1993).

·      Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm. 309, de 26.12.2003).

·      BOTANA/RUÍZ MUÑOZ, Curso, p. 655-670.

DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA

Objectius

Al final del període lectiu, l’alumne haurà d’estar en condicions de donar resposta a tots i cadascun dels punts esmentats en el programa, amb la qual cosa demostrarà haver adquirit els coneixements suficients per superar l’assignatura. A aquest efecte, és imprescindible que segueixi les lliçons amb els textos legals corresponents i que completi i contrasti les explicacions amb el seguiment detallat de les obres ressenyades com a bibliografia bàsica i específica.

Classes teòriques i pràctiques

L’alumne assistirà a les classes amb els textos legals corresponents a l’assignatura. La major part dels textos es poden trobar en la web del Projecte “Norma Civil”. Les pràctiques tenen el caràcter d’integrades, és a dir, determinats temes o parts de temes es tractaran mitjançant l’exposició i resolució de casos pràctics i comentaris de sentències.

Proposta de desenvolupament

La docència s’organitza en funció del nombre de crèdits atribuïts a l’assignatura. En les seves exposicions, el professor seguirà el programa de l’assignatura i organitzarà la docència d’acord amb ell. L’alumne s’examinarà sempre de tot el programa.

Sistemes d’avaluació

Els alumnes que prenguin part activament en la realització i presentació dels treballs durant el desenvolupament de l'assignatura no s'hauran d'examinar dels continguts del temari.Abans de finalitzar el semestre es farà públic el llistat dels alumnes exempts de la prova final.

La prova final consistirà en 3 preguntes curtes a triar de 5 possibles i una pregunta llarga d'un tema a desenvolupar. Es referirà a epígrafs del programa docent i s'avaluarà la capacitat de relacionar conceptes, la capacitat de síntesi i el domini dels coneixements tècnics especials de la matèria.

 
 

Assignatures de l'Àrea de Dret civil
©
Àrea de Dret civil - Departament de Dret privat -
Universitat de Girona - Webmaster: Dr. Albert Ruda
(Contactar)
Última actualització: 12/07/07