Dret de la propietat immobiliària

Assignatura optativa

CURS 2003-2004

Segon Semestre

PROFESSOR

Dr. Jordi Ribot Igualada (coordinador).

PROGRAMA
Lliçó 1. EL DRET DE PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
Lliçó 2. LA PROTECCIÓ DEL DRET DE PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
Lliçó 3. LA COPROPIETAT D'IMMOBLES
Lliçó 4. LA PROPIETAT URBANA
Lliçó 5. LA PROPIETAT HORITZONTAL (I)
Lliçó 6. LA PROPIETAT HORITZONTAL (II)
Lliçó 7. LA PROPIETAT HORITZONTAL (III)
Lliçó 8. LES URBANITZACIONS PRIVADES (I)
Lliçó 9. LES URBANITZACIONS PRIVADES (II)
Lliçó 10. APROFITAMENT PER TORNS DE BÉNS IMMOBLES

BIBLIOGRAFIA
DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA

 

P r o g r a m a

 

 Part general

LLIÇÓ 1. EL DRET DE PROPIETAT IMMOBILIÀRIA

1. Pressupòsits actuals del dret de propietat immobiliària. 2. Marc constitucional de la propietat immobiliària 2.1 Límits de l’apropiació privada d’immobles: aprofitaments miners, recursos hidrològics, costes. 2.2 Límits basats en la funció social del dret de propietat: la propietat urbana, l’agrària i la forestal.

 

LLIÇÓ 2. LA PROTECCIÓ DEL DRET DE PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
1. Delimitació, fitació i tancament de finques. 2. Acció reivindicatòria, terceria de domini i legitimació registral 3. Les relacions de veïnatge i la protecció davant les immissions.
LLIÇÓ 3. LA COPROPIETAT D’IMMOBLES

1. Concepte i classes de comunitat. 2. Comunitat i societat. 3. Comunitats especials.

Part especial
LLIÇÓ 4. LA PROPIETAT URBANA

1. Principis de la legislació sobre règim del sòl i ordenació urbana. 2. Situació urbanística de les finques:. 2.1 Classificació i qualificació del sòl. Publicitat de la situació urbanística de la finca. 2.2 Valoracions urbanístiques: àmbit d’aplicació. 3. Execució del planejament urbanístic: sistemes. 4. Protecció de la legalitat urbanística.

LLIÇÓ 5. LA PROPIETAT HORITZONTAL (I)
1. La propietat horitzontal: edificis en règim de propietat per pisos. Concepte i fonts: La Llei 49/1960, de 21 de juliol. Antecedents i reformes legals. 2. La propietat horitzontal i el Registre de la Propietat
LLIÇÓ 6. LA PROPIETAT HORITZONTAL (II)

1. El títol constitutiu, els estatuts i els reglaments de règim interior. 2. Elements comuns i elements privatius. 3. La quota de participació i el deure de contribuir a les despeses comunes.

LLIÇÓ 7. LA PROPIETAT HORITZONTAL (III)

1. Estructura organitzativa de la propietat horitzontal. 1.1 Òrgans de la comunitat. 1.2 Legitimació individual del propietari 2. El règim dels acords de la Junta de propietaris. 3. Impugnació

LLIÇÓ 8. LES URBANITZACIONS PRIVADES (I)

1. Enquadrament del supòsit: dret públic i dret privat. 2. El procés d’urbanització. Parcel·lació i edificació. La situació física i jurídica de les finques objecte de la urbanització 3. Garanties dels adquirents de parcel·les.

LLIÇÓ 9. LES URBANITZACIONS PRIVADES (II)

1. El règim jurídic de les urbanitzacions privades. 2. Els elements d’infraestructura o serveis urbanístics. Altres elements comuns. 3. Drets i deures dels propietaris. Configuració jurídica del règim.

LLIÇÓ 10. APROFITAMENT PER TORNS DE BÉNS IMMOBLES

1. Descripció de la problemàtica socio-econòmica i marc normatiu. La Llei 42/1998, de 15 de setembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. 2. Constitució del règim. Dret transitori. 3. Facultats del titular del dret d’aprofitament per torns. 4. Règim de la prestació de serveis.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

José Luis LACRUZ / Francisco de Asís SANCHO / Agustín LUNA / Jesús DELGADO y Francisco RIVERO, Elementos de Derecho civil, Tom III, Derechos reales,

            Vol.1. Posesión y propiedad, Madrid, Dykinson, 2000.

            Vol.2. Derechos reales limitados. Situaciones de cotitularidad. Bienes inmateriales, Madrid, Dykinson, 2001.

Luis DIEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho civil patrimonial, Vol. 3, Las relaciones jurídico-reales. El Registro de la Propiedad. La posesión. 5a.ed., Madrid, Civitas, 1996.

Lluís PUIG FERRIOL / Encarna ROCA TRIAS, Institucions del Dret Civil de  Catalunya, vol. 1. Introducció i part general. Obligacions i contractes. Drets reals, 5a. ed., València, Tirant lo Blanch, 1998 .

Ángel CARRASCO PERERA / Encarna CORDERO LOBATO /  Carmen GONZÁLEZ CARRASCO, Derecho de la construcción y la vivienda, 4a. ed., Madrid, Dilex, 2003.

BIBLIOGRAFIA PER TEMES
El dret de propietat i la seva protecció

Francisco MARÍN CASTÁN (Coord.), Protección del derecho de propiedad, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1994. (Cuadernos de derecho judicial ; 9)

Joan EGEA FERNÁNDEZ, Acción negatoria, inmisiones y defensa de la propiedad, Madrid, Marcial Pons, 1994.

Copropietat

José María MIQUEL GONZÁLEZ, Comentarios al código civil y compilaciones forales dirigidos por Manuel Albaladejo, vol. V-1 (Com. Arts. 392-406), Madrid, EDERSA, 1982.

Propietat urbana

Ángel CARRASCO PERERA, Relaciones civiles con contenido urbanístico, 2a.ed., Pamplona, Aranzadi, 2002.

Propietat horitzontal

Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), Comentarios a la Ley de propiedad horizontal, Pamplona, Aranzadi, 1999.

José Ignacio ROSAT ACED (Coord.), Comentarios a la nueva ley de propiedad horizontal : doctrina, jurisprudencia y formularios, València, Tirant lo Blanch, 1999.

Manuel PONS GONZÁLEZ / Miguel Ángel DEL ARCO TORRES, Régimen jurídico de la propiedad horizontal doctrina científica y jurisprudencia, legislación, formularios, 7a. ed., Granada, Comares, 2000.

José Alfredo CABALLERO GEA, La Propiedad horizontal problemática judicial síntesis y ordenación de la doctrina de las audiencias, tribunales y Dirección General de los Registros y del Notariado, 5a. ed., reformada, ampliada en su contenido y puesta al día, Madrid, Dykinson, 1999 (amb CD-ROM de 2002).

Urbanitzacions 

Luis Felipe RAGEL SÁNCHEZ, Las Urbanizaciones de uso privado, Madrid, Tecnos, 1990.

Julia RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, Las Urbanizaciones privadas, Madrid, Montecorvo, 1987.

Materials de les IV Jornades de Dret Català a Tossa. El règim de la propietat col.lectiva urbana a Catalunya (Tossa de Mar, 25-28 de setembre 1986), Barcelona: PPU, 1988

Aprofitament per torns

Ana CAÑIZARES LASO / José Manuel RUIZ-RICO RUIZ (Dir.), Multipropiedad y aprovechamiento por turno: comentarios sistemáticos a la ley sobre derechos de aprovechamiento por turno, Madrid, Civitas, 2000. 

Pedro A. MUNAR BERNAT, La regulación española de la "multipropiedad" : La Ley de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias (Ley 42/1998, de 15 de diciembre), 2a.ed., Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2003. 

LEGISLACIÓ

Carlos LASARTE ÁLVAREZ/ Manuel I. FELIÚ REY (eds.), Comunidades de vecinos y administración de fincas urbanas y complejos residenciales, 7a.ed., Madrid, Tecnos, 2002.

M.ª Belén CILVETI GUBÍA, Arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, viviendas de protección oficial y normas complementarias, 25a.ed., Madrid, Civitas, 2003.

DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA
Objectius
Al final del període lectiu, l’alumne haurà d’estar en condicions de donar resposta a tots i cadascun dels punts esmentats en el programa, amb la qual cosa demostrarà haver adquirit els coneixements suficients per superar l’assignatura. A aquest efecte, és imprescindible que s’acompanyi el seguiment de les lliçons amb l’anàlisi dels textos legals que s’indicaran i que l’alumne completi i contrasti les explicacions amb el seguiment detallat de les obres ressenyades a la bibliografia. 
Classes teòriques i pràctiques
L’alumne assistirà tant a les classes teòriques com a les pràctiques amb els textos legals que s’indicaran i, fonamentalment, amb una edició actualitzada del Codi civil espanyol. Les pràctiques tenen el caràcter d’integrades, és a dir, determinats temes o parts de temes es tractaran mitjançant l’exposició, anàlisi i comentari de supòsits pràctics. 
Proposta de desenvolupament
La docència s’organitza en funció del nombre de crèdits atribuïts a l’assignatura. En les seves exposicions, el professor seguirà el programa de l’assignatura i organitzarà la docència d’acord amb ell. L’alumne s’examinarà sempre de tot el programa. 
Sistemes d'avaluació
L’avaluació es durà a terme mitjançant una prova al final del semestre. També es valorarà positivament l’assistència i la participació en les classes. 
Tipus i nombre de proves i treballs
La prova final mitjançant la qual es durà a terme l’avaluació consta de dos blocs: 

1) Un primer bloc de preguntes curtes, amb la possibilitat que se’n pugui triar algunes (p. ex. sis preguntes a triar entre vuit). Aquestes preguntes es desenvoluparan en una extensió màxima d’una cara de full. 

2) Una pregunta tipus tema, sense possibilitat de triar, i que s’haurà de desenvolupar detalladament sense límit d’espai. 

 

 

 

 

 

 

 

uPUP.gif (1045 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

Up.gif (1077 bytes)

uPUP.gif (1045 bytes)

 
 

Assignatures de l'Àrea de Dret civil
©
Àrea de Dret civil - Departament de Dret privat -
Universitat de Girona - Webmaster: Dr. Albert Ruda
(Contactar)
Última actualització: 12/07/07