Dret de danys

Assignatura optativa

CURS 2007-2008

Primer Semestre

PROFESSOR

Dr. Miquel Martín Casals (coordinador)

 

PROGRAMA

Lliçó 1. LA RESPONSABILITAT CIVIL
Lliçó 2. LES FRONTERES DE LA RESPONSABILITAT CIVIL
Lliçó 3. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (I): EL DANY COM SUPÒSIT DE FET DE LES NORMES DE RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL
Lliçó 4. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (II): NEXE DE CAUSALITAT, IMPUTACIÓ OBJECTIVA I ANTIJURIDICITAT
Lliçó 5. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (III): CRITERIS D'IMPUTACIÓ SUBJECTIVA DEL DANY
Lliçó 6. ELS SUBJECTES RESPONSABLES
Lliçó 7. LES FORMES DE REPARACIÓ DEL DANY
Lliçó 8. LES VIES DE REPARACIÓ DEL DANY. L'ACCIÓ DE RETORN
Lliçó 9. LA COBERTURA PÚBLICA DE DETERMINATS RISCOS. L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Lliçó 10. ELS DANYS PER PRODUCTES I ELS DANYS PER SERVEIS
Lliçó 11. DANYS CAUSATS AL MEDI AMBIENT. DANYS CAUSATS PER L’ENERGIA NUCLEAR. DANYS CAUSATS PER LA CAÇA
Lliçó 12. DANYS CAUSATS PER L’ÚS I CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I DANYS CAUSATS PER LA NAVEGACIÓ AÈRIA
Lliçó 13. DANYS CAUSATS EN L'EXERCICI D'ACTIVITATS PROFESSIONALS
Lliçó 14. DANYS CAUSATS A L'HONOR, INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA PRÒPIA IMATGE
Lliçó 15. DANYS CAUSATS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

BIBLIOGRAFIA BÀSICA I ALTRES OBRES
DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA

P r o g r a m a

 Dret de danys

(Assignatura optativa)

I. PART GENERAL
Lliçó 1. LA RESPONSABILITAT CIVIL

1. La responsabilidad civil extracontractual i les seves funcions. 2.Evolució histórica i jurispridencial: de la responsabilitat per culpa a la responsabilitat objectiva. 3.L’anàlisi econòmica del dret de danys: idees generals.

Lliçó 2. LES FRONTERES DE LA RESPONSABILITAT CIVIL

1. La responsabilitat civil contractual i extracontractual: distinció. El problema de la seva concurrència. 2. Responsabilitat penal i responsabilitat civil. La causació de danys per acte constitutiu de il·lícit penal.

Lliçó 3. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (I): EL DANY COM A SUPÒSIT DE FET DE LES NORMES DE RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

1. El concepte de dany. 2. Classes de dany. 2.1. El dany patrimonial. 2.2. El dany moral. 2.3. El dany corporal: la recepció de la categoria italiana del denominat "danno biologico".

Lliçó 4. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (II): NEXE DE CAUSALITAT, IMPUTACIÓ OBJECTIVA I ANTIJURIDICITAT

1. La imputació del dany: nexe causal i imputació objectiva del dany (causation in fact v. causation in law). Distinció. 2. El nexe causal. 3. La imputació objectiva del dany. Criteris. 4. Connexió amb l'antijuridicitat de la conducta danyosa. 5. Interferències en el nexe causal.

Lliçó 5. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (III): CRITERIS D'IMPUTACIÓ SUBJECTIVA DEL DANY

1. Criteris d'imputació subjectiva: El criteri subjectiu de la culpa i el criteri objectiu del risc. 2. Responsabilitat subjectiva per dol, culpa o negligència. 2.1. El concepte de culpa. 2.2. La responsabilitat civil de menors i incapacitats. 2.3. Influència del grau de culpabilitat en la valoració de la indemnització. L'aplicabilitat de de l’art. 1107 CC a la responsabilitat extracontractual. 4. La responsabilitat de les persones jurídiques per la conducta culposa dels seus òrgans. 5. La prova de la culpa. La jurisprudència del Tribunal Suprem. 6. La responsabilitat objectiva o per risc.

Lliçó 6. ELS SUBJECTES RESPONSABLES

1. La responsabilitat per fet propi. 2. La responsabilitat per fet aliè. Classes i fonament. 2.1. La responsabilitat de pares i tutors pels danys causats pels menors d’edat o incapacitats. 2.2. La responsabilitat dels titulars dels centres docents d’ensenyament no superior pels danys que causen els alumnes. 2.3. La responsabilitat dels empresaris pels danys causats pels seus dependents. 3. La responsabilitat per danys causats per animals i coses.

Lliçó 7. LES FORMES DE REPARACIÓ DEL DANY

1. Les formes de reparació del dany. 1.1. La restitució natural. La reparació en forma específica. 1.2. La indemnització per equivalent. 2. La valoració del dany rescabalable. 3. Moment processal en el què s’ha de fer la valoració del dany.

Lliçó 8. LES VIES DE REPARACIÓ DEL DANY. L'ACCIÓ DE RETORN

1. Els acords transaccionals. 2. L’exercici judicial de la pretensió indemnitzatòria.2.1 Jurisdicció competent. 2.2 Legitimació activa i passiva. 2.3 Prescripció de l'acció. A) Termini general de prescripció.Obligacions derivades de l'art. 1902 CC i la seva extensió a tots els supòsits del Cap. II, Tít. XVI CC. B). Còmput del termini. C) Termini de prescripció de l'acció de responsabilitat civil derivada de delicte. 3. L’acció de retorn. 3.1. Acció de retorn en els supòsits de pluralitat d’obligats al rescabalament del dany. 3.2. Acció de retorn per part de tercer.

Lliçó 9. LA COBERTURA PÚBLICA DE DETERMINATS RISCOS. L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

1. La cobertura pública de determinats riscos. En especial, la indemnització a les víctimes en determinats delictes. 2. L’assegurança de danys. 2.1. Aspectes generals i tipologia. 2.2. Les assegurances de responsabilitat civil. A) Les assegurances voluntàries de responsabilitat civil. B) Les assegurances obligatòries de responsabilitat civil.

II. RÈGIMS ESPECIALS SOBRE DANYS
Lliçó 10. ELS DANYS PER PRODUCTES I ELS DANYS PER SERVEIS

1. Danys per productes. 1.1 Concepte i marc legal: la Directiva 85/274/CEE de 25 de juliol de 1985 i l’adaptació duta a terme per la Llei 22/1994, de 6 de juliol. 1.2. Concepte de producte. 1.3. Concepte de productor o fabricant.1.4. Concepte de defecte: tipologia. 1.5. Danys indemnitzables. 1.6. Règim jurídic.2. Els danys rescabalables d’acord amb la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris (LCU). 2.1 Classes de danys. 2.2. Subjectes causants del dany i subjectes perjudicats. 3. Criteris d’imputació subjectiva. 4. L’acció d’indemnització.

Lliçó 11. DANYS CAUSATS AL MEDI AMBIENT. DANYS CAUSATS PER L’ENERGIA NUCLEAR. DANYS CAUSATS PER LA CAÇA

1. Danys causats al medi ambient. 1.1 Conceptes bàsics. 1.2. La Constitució espanyola i l'establiment de l'obligació de reparar el dany. 1.3. La desvinculació la responsabilitat per danys al medi ambient de la defensa del dret de propietat. 1.4. El dany ambiental. 1.5. El subjecte responsable. 1.6. La cobertura del risc per assegurança de responsabilitat civil. 1.7. El rescabalament dels danys. 2. Danys causats per l’energia nuclear. 2.1. Normativa aplicable. 2.2. Principis inspiradors. 2.3. Danys rescabalables. 2.4. Prelació en el pagament d'indemnitzacions. 2.5. La cobertura del risc nuclear. Formes de cobertura i la seva restitució. 2.6. La reclamació de la indemnització. 3. Danys causats per la caça. 3.1. La responsabilitat per danys causats per peces de caça i la responsabilitat derivada de l’exercici de la caça. 3.2. Responsabilitat objectiva. 3.3. Responsabilitat solidària dels membres de la partida de caça. 3.4. L’assegurança obligatòria.

Lliçó 12. DANYS CAUSATS PER L’ÚS I CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I DANYS CAUSATS PER LA NAVEGACIÓ AÈRIA

1. El sistema de responsabilitat civil per accident de circulació de vehicles a motor: principis rectors i valoració socio-econòmica. 1.2. El fet danyós: el concepte de circulació de vehicle. 1.3. El dany rescabalable. 1.4. La relació de causalitat. Criteris d'imputació objectius en els danys personals i les seves interferències. 1.5. Criteri subjectiu d’imputació, cas de danys materials. 1.6. Subjectes responsables: el conductor, el propietari, l'assegurador. 1.7. La cobertura del risc de responsabilitat civil per accidents de circulació. Aproximació al sistema d'indemnització taxada de l'Annex de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. 2. Danys causats per la navegació aèria.La Llei 48/1960, de 21 de juliol, de Navegació Aèria i el Reglament (CE) núm. 2027/97, del Consell, sobre responsabilitat de les companyies aèries en cas d'accident. 2.1. Normativa aplicable. 2.2. Danys rescabalables. 2.3. Base objectiva i límits de responsabilitat. 2.4. Responsabilitat il·limitada per dol o culpa greu del transportista o dels seus empleats. 2.5. Pluralitat de responsables. Solidaritat. 2.6. Prescripció de l'acció per exigir el pagament d'indemnitzacions. 2.7. Cobertura del risc mitjançant assegurança obligatòria.

Lliçó 13. DANYS CAUSATS EN L'EXERCICI D'ACTIVITATS PROFESSIONALS

1. El sistema de responsabilitat civil del professional lliberal. 2. La delimitació entre els danys contractuals i els extracontractuals. El seu tractament jurisprudencial. 3. El fet danyós: configuració. 4. Danys rescabalables. 5. Els criteris d'imputació de responsabilitat.

Lliçó 14. DANYS CAUSATS A L'HONOR, INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA PRÒPIA
IMATGE

1. Pressupòsits per la reparació del dany. 1.1. Intromissió en l’honor. Els elements de la difamació. 1.2. Intromissió en la intimitat personal i familiar. 1.3. Intromissió en la pròpia imatge. 2. Delimitació negativa i delimitació funcional. 3. Mesures preventives i rescabalatòries. 3.1. Indemnització del dany moral i del patrimonial. 3.2. Altres mesures. 4. Aplicació unitària dels criteris de responsabilitat, independentment de la seva tipificació com delicte, o no.

Lliçó 15. DANYS CAUSATS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

1. El sistema de responsabilitat civil de les Administracions públiques. Principis rectors. 2. El fet danyós: la seva configuració. 3. El dany rescabalable: requisits. 4. La relació de causalitat i les seves interferències. 5. El criteri d'imputació: caràcter objectiu de la responsabilitat. 6. Subjectes responsables. 7. En especial, els danys causats per error judicial o per funcionament anormal de l' Administració de justícia. 8. Competència jurisdiccional i procediment.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Manuals

Encarna ROCA TRÍAS, Derecho de daños. Textos y materiales, 4a.ed., València, Tirant lo Blanch, 2003.

Luis DÍEZ-PICAZO, Derecho de daños, Madrid, Civitas, 1999 (reimpressió 2000).

José Luis LACRUZ / Francisco de Asís SANCHO / Agustín LUNA / Jesús DELGADO / Francisco RIVERO / Joaquín RAMS, Elementos de Derecho civil. Tom II, Derecho de obligaciones. Vol. 2º, Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, 3a.ed., Madrid, Dykinson, 2005.

Luis Fernando REGLERO CAMPOS (Coordinador), Lecciones de responsabilidad civil, Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2002.

Tractats

Luis Fernando REGLERO CAMPOS (Coordinador), Tratado de Responsabilidad Civil, 3a.ed., Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2006.

ALTRES OBRES

Manuel ALBALADEJO GARCÍA (Dir.),Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, Madrid, EDERSA.(Volums corresponents als diversos articles relacionats amb la matèria).

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL (Ed.), Centenario del Código civil (1889-1989), 2 volums, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990 (Diversos articles relacionats amb la matèria).

Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO / Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores, Madrid, Tecnos, 1987.

Santiago CAVANILLAS MÚGICA, La transformación de la responsabilidad civil en la jurisprudencia, Pamplona, Aranzadi, 1987.

Ricardo DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Tratado de responsabilidad civil, 3a.ed., Universidad de Deusto/Civitas, Bilbao 1993.

Miquel MARTÍN CASALS / Josep SOLÉ FELIU, La responsabilidad civil por los daños causados por bienes y servicios, en María José Reyes López (Coordinadora), Derecho privado de consumo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 143-155

Miquel MARTÍN CASALS / Josep SOLÉ FELIU,La responsabilidad civil por productos defectuosos, en María José Reyes López (Coordinadora), Derecho privado de consumo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 157-195.

Miquel MARTÍN CASALS / Josep SOLÉ FELIU, La responsabilidad civil por bienes y servicios en la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, en María José Reyes López (Coordinadora), Derecho privado de consumo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 197-216.

MINISTERIO DE JUSTICIA, Comentario del Código civil, 2 vols., 2a.ed., Madrid, Ministerio de Justicia, 1993.

Fernando PANTALEÓN PRIETO, Responsabilidad civil, conflictos de jurisdicción. Madrid, Tecnos, 1985.

José PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho civil, Tom II, vol. 3, Enriquecimiento injusto. Responsabilidad extracontractual. Derecho a la intimidad, Barcelona, J.M.Bosch, 1983.

Pablo SALVADOR CODERCH (Dir.); Mª Teresa CASTIÑEIRA; Fernando IGARTUA, Miquel MARTIN, Pablo SALVADOR, Josep SANTDIUMENGE, El mercado de las ideas. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990.

Pablo SALVADOR CODERCH; Mª Teresa CASTIÑEIRA, Prevenir y castigar. Libertad de información y expresión, tutela del honor y funciones del derecho de daños, Madrid, Marcial Pons, 1997.

Jaime SANTOS BRIZ, La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y Derecho procesal, 7a. ed., Madrid, Montecorvo, 1993.

Mariano YZQUIERDO TOLSADA, Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual, 2a.ed., Madrid, Dykinson, 2004.

DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA
Objectius

Al final del període lectiu, l’alumne haurà d’estar en condicions de donar resposta a tots i cadascun dels punts esmentats en el programa, amb la qual cosa demostrarà haver adquirit els coneixements suficients per superar l’assignatura. A aquest efecte, és imprescindible que segueixi les lliçons amb els textos legals corresponents i que completi i contrasti les explicacions amb el seguiment detallat de les obres ressenyades com a bibliografia bàsica. També es recomanable que consulti puntualment la resta de bibliografia citada.

Classes teòriques i pràctiques

L’alumne assistirà tant a les classes teòriques com a les pràctiques amb els textos legals corresponents a l’assignatura, és a dir, amb un exemplar actualitzat del Codi civil i amb els textos legals sobre la matèria (existeix una bona recopilació titulada Legislación sobre responsabilidad por daños, a cura de Luis Fernando REGLERO CAMPOS, dins la col·lecció Biblioteca de textos legales (2ª ed., Madrid, Tecnos, 1998). Les pràctiques tenen el caràcter d’integrades, és a dir, determinats temes o parts de temes es tractaran mitjançant l’exposició i resolució de casos pràctics i comentaris de sentències.

Proposta de desenvolupament

La docència s’organitza en funció del nombre de crèdits atribuïts a l’assignatura. En les seves exposicions, el professor seguirà el programa de l’assignatura i organitzarà la docència d’acord amb ell. L’alumne s’examinarà sempre de tot el programa.

Sistema d’avaluació

L’avaluació es durà a terme mitjançant una prova al final del semestre. També es valorarà positivament l’assistència i la participació en les classes.

La prova final mitjançant la qual es durà a terme l’avaluació consta de dos blocs:

1) Un primer bloc de preguntes curtes, amb la possibilitat que se’n pugui triar algunes (p. ex. sis preguntes a triar entre vuit). Aquestes preguntes es desenvoluparan en una extensió màxima d’una cara de full. Eventualment, alguna d’aquestes preguntes podrà consistir en desenvolupar un cas pràctic, sense limitació d’extensió en aquest cas.

2) Una pregunta tipus tema, sense possibilitat de triar, i que s’haurà de desenvolupar detalladament sense límit d’espai.

Llocs d'interés per a l'assignatura:

InDret : InDret és una pàgina de dret de danys dirigida a estudiants avançats, investigadors universitaris i professionals especialitzats. Publica articles sobre temes centrals del dret de danys i dóna raó de la jurisprudència de totes les Sales del Tribunal Suprem espanyol dictada des del 1996.
Lleis en matèria de responsabilitat civil.
 

 

 

 

 

 

uPUP.gif (1045 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Up.gif (1077 bytes)

uPUP.gif (1045 bytes)

 
 

Assignatures de l'Àrea de Dret civil
©
Àrea de Dret civil - Departament de Dret privat -
Universitat de Girona - Webmaster: Dr. Albert Ruda
(Contactar)
Última actualització: 04/07/07