En aquesta web trobeu els programes de les assignatures impartides per l'Àrea de Dret Civil de la Universitat de Girona. Tots els programes estan en format HTML. Cliqueu sobre la categoria o l'assignatura que us interessa.

Assignatures troncals i obligatòries 

Dret civil I: Part General del Dret civil i Dret de la persona

Dret civil II: Dret d'obligacions i contractes

Dret civil III: Drets reals i Dret immobiliari registral

Dret civil IV i Ampliació de Dret civil de Catalunya: Dret de família i Dret de successions

Assignatures optatives

Tècnica legislativa

Dret de danys

Dret privat europeu i comparat (I): Sistemes

European and Comparative Private Law II: European Tort Law (lectures in English)

Dret de la propietat immobiliària

Dret del consum

Dret privat turístic

Assignatures de lliure elecció

Ampliació de Dret civil de Catalunya

Assignatures impartides a altres estudis

Diplomatura de Ciències Empresarials
Introducció al Dret i Dret mercantil
Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses
Dret de l'empresa (Introducció al Dret)
Llicenciatura en Economia
Introducció al Dret
 
 

Assignatures de l'Àrea de Dret civil
©
Àrea de Dret civil - Departament de Dret privat -
Universitat de Girona - Webmaster: Dr. Albert Ruda
(Contactar)
Última actualització: 23/09/08