PROFESSOR TITULAR DE DRET CIVIL

Jordi

Dr. Jordi Ribot Igualada
Despatx 428

Departament de Dret Privat

Facultat de Dret
Universitat de Girona

Campus Montilivi
E-17071 Girona

 
Tel. 972 41 81 40 / 972 41 81 38
Fax 972 41 81 46 / 972 41 81 21
E-mail: ribot@elaw.udg.edu

           jordi.ribot@gmail.com


 


> Assignatures impartides i horaris de tutoria
Programes, horaris i tutories
  

> Curriculum vitae
Historial acadèmic i investigador, publicacions...
  

> Llocs recomanats
   

Assignatures impartides

 
 Curs 2011-2012

LLICENCIATURA EN DRET

Primer semestre

> Dret civil IV (Assignatura troncal)
Horari d'atenció: Divendres de 12 a 14 h

> Dret privat europeu i comparat I (Sistemes)

(Assignatura optativa)
Horari d'atenció:  Divendres de 12 a 14 h

 

 

 

GRAU EN DRET (Adaptat a l'E.E.E.S.)

 

Primer semestre

 

> Dret de la persona

(Assignatura compartida)
Horari d'atenció:  Divendres de 12 a 14 h

 

http://civil.udg.edu/members/Pages/top.gif

Segon semestre

> Dret de família (Assignatura obligatòria)
Horari d'atenció: Divendres de 12 a 14 h

 

> Contractes de consum

(Assignatura optativa)
Horari d'atenció:  Divendres de 12 a 14 h.

 

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET DELS NEGOCIS I DEL SECTOR PRIVAT (Itinerari Dret de danys)

 

Segon semestre

 

> Responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor (Assignatura obligatòria)
Horari d'atenció: Divendres de 12 a 14 h

 

 

 

Curriculum vitae

http://civil.udg.edu/isfl/images/pix.gif

 

Títols acadèmics


> Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989).

> Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993).

Tesi "La propietat urbana: enquadrament constitucional i configuració conceptual". Directora: Prof. Dra. Mª Carmen Gete-Alonso y Calera.

Accés als cossos docents


> Professor Titular d'Universitat (Universitat Autònoma de Barcelona, 1994; Universitat de Girona, 1996).

 

> Acreditat per accedir a plaça de Catedràtic d'Universitat per  resolució del Consejo de Universidades de 25 d'octubre de 2010.

 

Idiomes


Català, castellà: nadiu; anglès: fluid; francès, alemany i italià: amb restriccions.

 

 

Activitats de recerca


a) Projectes vigents

> Membre del projecte “Los Principles of European Tort Law: Más allá del llamado Marco Común de Referencia (CFR). Hacia una nueva etapa en el proceso de aproximación del Derecho de la responsabilidad civil en Europa”, finançat pel MCINN per al període 2008-2012. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Ref. FFI2008-00647.

> Membre del Grup de recerca de Dret privat europeu, Grup de recerca reconegut i finançat per Resolució de 3 de juliol de 2009. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència: 2009 SGR 614.

Vegeu la notícia apareguda a Catalunya Recerca núm. 13/2006

 

b) Projectes anteriors finalitzats

> Membre del projecte 'Los 'Principles of European Tort Law': principios, prácticas y culturas jurídicas en la aproximación del Derecho de daños" finançat pel MEC en el marc del "Plan Nacional de I+D+I"  (2006-2008). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència: SEJ2005-00907.

> Participant al projecte "Europen Legal Development" liderat pels professors David Ibbetson i John Bell (Universitat de Cambridge), dins el subgrup "Technological Change" coordinat pel prof. Miquel Martín-Casals (Universitat de Girona).

> Membre del projecte "Children in Tort Law: Children as Tortfeasors and as Victims". European Science Foundation-EUROPEAN COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT IN THE SOCIAL SCIENCES No. 2201/29. Coordinadors: Prof. Dr. Miquel Martín Casals (Universitat de Girona) i Prof. Dr. Helmut Koziol (ECTIL, Viena).

>Membre del projecte "Fundamental Rights and Private Law in the European Union". FP5-Research Training Network (2002-2005).Coordinadors: Prof. Dr. Gert Brüggemeier / Dr. Aurelia Colombi Ciacchi (Zentrum für Europäische Rechtspolitik – ZERP (Bremen) / Prof. Dr. Giovanni Comandè (Scuola superiore Sant’Anna di studi universitari e di perfezionamento – SSSAP (Pisa).

> Membre del projecte "La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español (II)" finançat pel MCYT en el marc del "Programa Nacional de Socioeconomia"  (2003-2005). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Núm. d'expedient: SEC2002-03728.

> Membre del Grup de recerca consolidat sobre Dret Patrimonial, finançat pel DURSI de la Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Prof. Dr. Pablo Salvador Coderch (Universitat Pompeu Fabra). Ref.2001/SGR/00277

> Membre del projecte "La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español" finançat pel MCYT en el marc  del "Programa Nacional de Estudios Sociales y Económicos" I+D+I (2000-2003). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Núm. d'expedient: SEC 2000-0579.

> Membre del projecte "Nuevas estructuras familiares y problemas de las relaciones de dependencia en la evolución reciente del Derecho de Familia"  finançat per la CICYT en el marc del  del "Programa Nacional de Estudios Sociales y Económicos". Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Núm. d'expedient: SEC98-0442.

> Membre del projecte "Nuevas estructuras familiares y Derecho de familia" finançat per la CICYT, en el marc del Plan Nacional de I+D. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Núm. d’expedient: SEC96-1128.

 

c) Posicions acadèmiques

Càrrecs actuals

 

> Secretari de les Jornades de Dret català a Tossa (des de 1998).

> Coordinador del Projecte Norma Civil (des de 1997).

 

Anteriors

> Vocal del Ple i de la Comissió Permanent de la Comissió de codificació (Observatori de Dret Privat de Catalunya) (2007-2011).

> Director del Departament de Dret privat de la UdG (2007-2010).

> Vocal de la Secció d'Harmonització de la Comissió de codificació (2000-2004) i del Grup de treball de Dret de família (2005-2006) (Observatori de Dret Privat de Catalunya). 

> Secretari acadèmic del Departament de Dret privat de la UdG (1996-2004).

> Membre de la Comissió tècnica del "Proyecto de estudio y elaboración de las condiciones generales del contrato de viaje combinado" patrocinat per l'Associació Catalana d'Agències de Viatges (A.C.A.V.) (1998-1999).

> Coordinador del Diploma d'especialista en estudis immobiliaris, coorganitzat per la Fundació Universitat de Girona. Innovació i formació, l'Il·lustre Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i el Gremi de promotors i constructors d'edificis de Girona (1998-2001).

> Secretari del Comitè Científic de la ISFL European Regional Conference 2003.

 

 

Participació en grups acadèmics

 

> Soci de la International Society of Family Law (des de 1999).

> Membre de l'European Centre of Tort and Insurance Law (Viena) (des de 2004).

> Membre de la REDPEC (Red española de Derecho Privado Europeo y Comparado) (des de 2006).

> Membre de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona (des de 2009).

> Membre del Centre de Droit de la concurrence Yves Serra, adscrit al Centre de droit économique et du developpement de la Universitat de Perpinyà-Via Domicia (UPVD) (des de 2009).

 

Consells en revistes científiques

 

> Membre del Comitè Científic de la revista electrònica InDret (des de 2008).

> Membre del Overseas Editorial Advisory Board de la revista International Journal of Law, Policy & the Family (des de 2010).

 

Altres

 

> Àrbitre de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (des de 2011).

> Membre de l'Asociación de profesores de Derecho civil (APDC) (des de 2011).

 

 

Principals estades a l'estranger


> Max Planck-Institut für ausländisches und Internationales Privatrecht (Hamburg) (1995). 

> Institut Suisse de Droit Comparé (Lausanne) (1998)

> Faculty of Law, University of Cambridge (2007)

 

Principals publicacions


 

Llibres

 

1999

 

Alimentos entre parientes y subsidiariedad de la protección social, València, Tirant lo blanch, 1999. ISBN 84-8002-788-6.

 

Recensions

R. Gaya Sicilia (Universidad Autónoma de Madrid), Anuario de Derecho Civil 1999, p. 1635-1639.

I. Espín Alba (Universidade de Santiago de Compostela), Actualidad Civil 1999-3, B-121-122.

E. Roca Trias (Universitat de Barcelona), Revista Jurídica de Catalunya 1999, pp. 1259-1260.

 

2006

 

La responsabilidad de las entidades de seguros de salud en las reclamaciones por errores o negligencias médicas (amb Miquel Martín Casals i Josep Solé Feliu), Madrid, Editorial Española de Seguros, 2006 (Cuadernos de SEAIDA, 4). ISSN 1696-9537.

 

Capítols de llibre

 

1998

 

Notes sobre l’extinció i la successió de les associacions. (A propòsit d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de persones jurídiques)" (amb Albert Ruda González), a: Àrea de Dret Civil. Universitat de Girona (Coord.), Les persones jurídiques en el dret civil de Catalunya: associacions i fundacions (Materials de les Novenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, Tirant lo blanch, 1998, p. 375-443. ISBN 84-8002-642-1.

 

[Disponible en versió de comunicació presentada a les Jornades: Text de la comunicació].

 

2000

 

"Lesió ultra dimidium i opció. Notes per a una possible reforma "de mínims" de la rescissió per lesió", a: Àrea de Dret Civil. Universitat de Girona (Coord.) El futur del Dret patrimonial de Catalunya.(Materials de les Desenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, Tirant lo blanch, 2000, p. 563-605. ISBN 84-8442-060-4.

 

[Disponible en versió de comunicación presentada a les Jornades: Text de la comunicació].

 

[Sobre rescissió per lesió i opció

vegeu STSJC 19 de maig de 2003 (també via Norma Civil) i 7 de gener de 2011]

 

"Comentaris als arts. 259 a 260 i 263 a 269 del Codi de Família" a Joan Egea Fernández / Josep Ferrer Riba (Directors), Comentari al Codi de Família, a la Llei d'unions estables de parella i a la Llei de situacions convivencials d'ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, p. 1049-1056, 1061-1085. ISBN 84-309-3602-5.

 

"Comentari als arts. 8 i 26 de la Llei d'unions estables de parella" a Joan Egea Fernández / Josep Ferrer Riba (Directors), Comentari al Codi de Família, a la Llei d'unions estables de parella i a la Llei de situacions convivencials d'ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, p. 1178-1181. ISBN 84-309-3602-5.

 

2001

 

"Non-Pecuniary Loss Under Spanish Law" (amb Miquel Martín Casals i Josep Solé), a W.V. H. Rogers (Ed.), Damages for Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective, Vienna, New York, Springer, 2001 (Tort and Insurance Law vol. 2), p. 192-243. ISBN 3-211-83602-0.

 

2002

 

"Spain" (amb Miquel Martín Casals i Josep Solé), a Bernhard A. Koch / Helmut Koziol (Eds.), Unification of Tort Law: Strict Liability, The Hague, London, New York, Kluwer Law International, 2002, p. 281-321.ISBN 90-411-1705-9.  

 

"El contracte de viatge combinat" (amb Miquel Martín Casals i Josep Maria Bech Serrat), a Àrea de Dret Civil. Universitat de Girona (Coord.), L'exercici de la competència en matèria civil (Materials de les Onzenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, Tirant lo blanch, 2002, p. 301-358. ISBN 84-8442-545-2.

 

[Disponible en versió de comunicació presentada a les Jornades: Text de la comunicació].

 

2003

 

"Compensation for Personal Injury under Spanish Law"  (amb Miquel Martín Casals i Josep Solé), a Bernhard A. Koch / Helmut Koziol (Eds.)Compensation for Personal Injury in a Comparative Perspective, Vienna, New York, Springer, 2003 (Tort and Insurance Law vol. 4), p. 238-292. ISBN 3-211-83791-4.

 

"La responsabilidad objetiva: supuestos especiales versus cláusula general" (amb Miquel Martín Casals) a Sergio Cámara Lapuente (Coord.), Derecho Privado Europeo, Madrid, Colex, 2003, p. 827-856. ISBN 84-7879-778-5.

 

"Pure economic loss: La indemnización de los daños patrimoniales puros" (amb Miquel Martín Casals), a Sergio Cámara Lapuente (coord.), Derecho Privado Europeo, Madrid, Colex, 2003, p. 883-920. ISBN 84-7879-778-5.

 

"Spanish Report on the Grounds for Divorce" (amb Miquel Martín Casals i Josep Solé Feliu) a Katharina Boele-Woelki / Bente Braat / Ian Sumner (Ed.), European Family Law in Action, Vol. I (Grounds for Divorce), Antwerpen, Oxford, London, New York, Intersentia, 2003  passim (aprox. 30 pàgines).ISBN 90-5095-295-X.

 

[Disponible sencer a: http://www.law.uu.nl/priv/cefl. (Spanish Report concerning the CEFL Questionnaire on Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses) (Octubre 2002)].

 

"Spanish Report on Maintenance between Former Spouses" (amb Miquel Martín Casals i Josep Solé Feliu) a Katharina  Boele-Woelki / Bente Braat / Ian Sumner (Ed.), European Family Law in Action, Vol. II (Maintenance between Former Spouses), Antwerpen, Oxford, London, New York, Intersentia, 2003  passim (aprox. 30 pàgines). ISBN 90-5095-296-8.

 

[Disponible sencer a: http://www.law.uu.nl/priv/cefl. (Spanish Report concerning the CEFL Questionnaire on Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses) (Octubre 2002)].

 

"La culpa 'relevante' como culpa 'adicional': La STC 181/2000 a la luz de la interacción entre responsabilidad objetiva y culpa", a Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, vol. IV, Madrid, Thomson Civitas, 2003, p. 2868-2898. ISBN 84-470-2109-2.

 

2004

 

"Liability for Acts of Terrorism under Spanish Law" (amb Miquel Martín Casals)a Bernhard A. Koch (ed.), Terrorism, Tort Law and Insurance. A Comparative Survey, Vienna, New York, Springer, 2004 (Tort and Insurance Law vol. 11), p. 88-117. ISBN 3-211-01867-0.

 

"Spain" (amb Albert Ruda), a Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2003, Vienna, New York, Springer, 2004, p. 383-409. ISBN 3-211-21033-4.

 

"Compensation for Pure Economic Loss under Spanish Law" (amb Miquel Martín Casals) a Willem H. van Boom, Helmut Koziol, Christian A. Witting (Eds.), Pure Economic Loss, Vienna, New York, Springer, 2004 (Tort and Insurance Law vol. 9), p. 62-76. ISBN 3-211-00514-5.

Recensió a InDret  (F. Gómez Pomar)

2005

"Spain", a Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2004, Vienna, New York, Springer, 2005, p. 538-567. ISBN 3-211-24479-4.

2006

 

"Children as Tortfeasors under Spanish Law" (amb Miquel Martín-Casals i Josep Solé Feliu), a Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part I: Children as Tortfeasors,  Vienna, New York, Springer, 2006, p. 369-413 . ISBN 3-21-24480-8.

 

"Spain" (amb Albert Ruda), a Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2005, Vienna, New York, Springer, 2006, p. 528-556.  ISBN 3-211-31135-1.

 

"Mediated and Non-Mediated Separation Agreements. Some Comments on the Spanish Regional Laws on Family Mediation", a Miquel Martín-Casals, Jordi Ribot (Eds.), The Role of Self-determination in the Modernization of Family Law in Europe (Papers presented at the 2003 European Regional Conference of the International Society of Family Law), Documenta Universitaria, Girona, 2006, p. 149-178. ISBN 84-934959-7-2.

 

2007

 

"Children as Victims under Spanish Law" (amb Miquel Martín-Casals i Josep Solé Feliu), a Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part II: Children as Victims,  Vienna, New York, Springer,  2007, p. 225-250. ISBN 3-211-31130-0.

 

"Spain" (amb Albert Ruda), a B. Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann (Eds.), Essential Cases on Natural Causation, Vienna, New York, Springer, Berlin, Springer, 2007. ISBN 3-211-36957-0.

[Volum 1 de la sèrie Digest of European Tort Law]

2008

 

"The  Postmodern Family and the Agenda for Radical Legal Change" (amb Miquel Martín-Casals) a Bill Atkin (Ed.), The International Survey of Family Law 2008 Edition, Bristol, Jordan, 2008, p. 411-436. ISBN 978-1-84661-116-2.

 

"Spain" (amb Albert Ruda), a Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2007, New York, Vienna, Springer, 2008, p. 541-571. ISBN: 978-3-211-77991-0.

 

2009

 

"Catalonia" (amb Miquel Martín Casals) a K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Sumner (eds), European Family Law in Action, vol. IV, Property Relations Between Spouses, Antwerp, Oxford, Portland, Intersentia, 2009. ISBN 978-90-5095-893-6.

[Disponible sencer a la pàgina web de CEFL (clicant aquí)].

 

"Family law and intergenerational family solidarity -Should there be enforceable maintenance rights vis-à-vis adult relatives?" a Bea Verschraegen (ed.), Family Finances, Wien, Jan Sramek, 2009, p. 33-47. ISBN 978-3-902638-10-6.

 

"Spain" (amb Albert Ruda), a Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2008, New York, Vienna, Springer, 2009, p. 597-625. ISBN: 978-3-211-92797-7.

 

"Comentaris dels articles 451-17 a 451-22 (Desheretament)" a J. Egea Fernàndez / J. Ferrer Riba (dirs.), Comentari al Llibre Quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, vol. II, Barcelona, Atelier, 2009, p. 1393-1418. ISBN 978-84-92788-11-8.

 

2010

"Comentario de los artículos 1261 a 1270", a Andrés Domínguez Luelmo (Coord.), Comentario del Código Civil, vol. II, Valladolid: Lex Nova, 2010, p. 1698-1719. ISBN 978-84-9898-139-1.

“Technological Change and the Development of Liability for Fault in Spain” (amb Miquel Martin-Casals) a: Miquel Martin-Casals (ed.), The Development of Liability in Relation to Technological Change, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 227-263. ISBN 978-0-521-19953-7.

[Volum 4 de David Ibbetson / John Bell (General Eds.), Comparative Studies in the Development of the Law of Torts in Europe]

"Damages in Family Matters in Spain: Exploring Uncharted New Land or Backsliding?" (amb Miquel Martin-Casals), a Bill Atkin (Ed.), The International Survey of Family Law 2010 Edition, Bristol: Jordan, 2010, p. 337-365. ISBN 978-1-84661-232-9.

 

"Spain", a Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2009, Berlin, New York: de Gruyter, 2010, p. 590-617. ISBN 978-3-11-024606-3.

   

 “Spain” (amb Judith S. Conrad) a: Gert Brüggemeier / Aurelia Colombi Ciacchi / Giovanni Comandé (Eds.), Fundamental Rights and Private Law in the European Union, vol. I (A Comparative Overview), Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 610-657. ISBN 978-0-521-19633-8.

 

2011

 

"Spain" (amb Miquel Martín-Casals), a B. Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann (Eds.), Essential Cases on Damage, (en premsa)

[Volum 2 de la sèrie Digest of European Tort Law]

 

 

Articles

 

1992

 

"Rescissió per lesió i expectatives urbanístiques: l’aleatorietat d’allò adquirit i el càlcul del preu just", Revista Jurídica de Catalunya 1992:305-348.

 

[Sobre rescissió per lesió i expectatives urbanístiques vegeu STSJC 31 de gener de 2005].

 

1994

"La garantia constitucional de la propietat privada", Derecho Privado y Constitución 1994-3:203-234.

1995

"El precio justo en la doctrina jurisprudencial sobre rescisión por lesión ultra dimidium" Tribunal, abril 1995:XIII-XXXVI.

1998

"El fundamento de la obligación legal de alimentos entre parientes", Anuario de Derecho Civil 1998:1105-1177.

1999

"L'obligació legal d'aliments entre parents en el nou Codi de Família", La Llei de Catalunya i Balears, n. 242,1999:1-6.

2001

"Prevención de malos tratos familiares: ¿un papel para el Derecho civil?", La Ley, 2001-6:1487-1500. 

2003

"Medical Malpractice in Spain: Cases, Trends and Developments"  (amb Miquel Martín Casals i Josep Solé Feliu), European Journal of Health Law,  2003-2:153-181.

2004

"Neue Entwicklungen im Bereich des Familienrechts in Spanien" (amb Miquel Martín Casals), Zeitschrift für das gesamten Familienrecht, 2004-18:1433-1438.

2005

"Consentimiento informado y responsabilidad civil médica en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo español", Lex Medicinae. Revista Portuguesa de Direito da Saúde, 2005-3:55-72.

2006

"Ehe und Scheidung in Spanien nach den Reformen von 2005" (amb Miquel Martín-Casals), Zeitschrift für das gesamten Familienrecht, 2006-18:1331-1336.

2007

"La responsabilidad civil por falta de consentimiento informado", Revista de Derecho Privado, 2007-6: 29-62.

2009

"La responsabilidad extracontractual del auditor en la jurisprudencia: análisis y perspectiva de futuro", Aranzadi Civil, 2009-1:2287-2327.

2011

"The financial consequences of divorce across Europe", ERA Forum 2011-12(1):71-87.

"Daños en Derecho de familia: Un paso adelante, dos atrás" (amb Miquel Martín Casals), Anuario de Derecho civil, 2011-2:504-561.

 

Altres publicacions

Recensions

2004

 

Magnus, Ulrich (Ed.). The Impact of Social Security on Tort Law (Springer: Wien, New York, 2003) a: Anuario de Derecho Civil, 2004-4:1585-1598.

 

2006

 

De Verda y Beamonte, José Ramón  (Coord.), Daños en el Derecho de Familia (Aranzadi Thomson: Cizur Menor, 2006) a: Anuario de Derecho Civil, 2006-4:1883-1894.

 

 

 

Comentaris de jurisprudència

 

1991

"Comentari a la sentència del TSJC (Sala Civil) de 28 de maig de 1990", La Llei de Catalunya i Balears, març 1991: 6-10.

1994

"Determinació de la lesió ultra dimidium en la venda de sòl destinat a l’edificació. (Comentari a la sentència del TSJC de 7 de març de 1994)", La Llei de Catalunya i Balears, octubre 1994:1-6.

1995

"Rescissió per lesió: opció de compra en garantia i preu just d’immobles arrendats. (Comentari de la sentència del TSJC de 22 de desembre de 1994), La Llei de Catalunya i Balears, març 1995:1-8.

2002

"Fall Nr. 13 – Roquette" a Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2002, p. 262-266.ISBN 3-7890-8287-2.

 "Fall Nr. 18 - Grifoni II", a Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2002, p. 344-349.ISBN 3-7890-8287-2.

 "Fall Nr. 19 - Culin" a Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2002, p. 360-362.ISBN 3-7890-8287-2.

"Comentario a la sentencia de 2 de julio de 2002", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 60, oct/dic 2002:1159-1183.

Consentimiento informado. Responsabilidad civil del médico y del INSALUD por infracción de la obligación de informar al paciente, antes de la intervención, acerca de los posibles riesgos y complicaciones. Atrofia de testículo como consecuencia de operación de vasectomía.

2004

"Comentario a la sentencia de 23 de julio de 2003", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 64, ene/abr 2004:395-417.

Cirugía estética. Intervención quirúrgica correctora de mamas con resultado de cicatrices antiestéticas. Responsabilidad contractual del cirujano. Deficiente información sobre los riesgos de la operación; ineficacia de la suministrada más de un año antes. Costas de la entidad titular del centro hospitalario, absuelta por limitarse a alquilar sus instalaciones.

"Comentario a la sentencia de 31 de octubre de 2003", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 65, mayo/sept 2004:805-830.

Daños sufridos por menor de edad alumna de un colegio público. Atropello en las inmediaciones del centro escolar. Responsabilidad civil de la Administración, de la maestra encargada de la vigilancia de la menor y de la entidad aseguradora.

"Cass. Ass. Plénière, 13 décembre 2002, Bull. civ. AP, No. 3, J.C.P. G 2003 II, 10010 - Parental liability for the acts of their children. Spanish Case Note" (amb Josep Solé Feliu), European Review of Private Law, vol. 12, issue 5, 2004:725-736.

2005

"Separació de fet i drets viduals abintestat: una relectura. Comentari de la STSJC d'1 d'abril de 2004", Revista catalana de dret privat, vol. 5, 2005:241-261.

2007

"Comentario de la sentencia de 10 de mayo de 2006", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 74, mayo/agosto, 2007:773-800.

Nexo de causalidad y daño resarcible en un supuesto de responsabilidad médico-sanitaria por omisión de la información previa y adecuada sobre los riesgos que entraña una intervención quirúrgica imprescindible

 

Notes de jurisprudència

 

"Recent case law / Arrêts récents / Aktuelle Gerichtsentscheidungen" European Review of Private Law (amb Miquel Martín-Casals i Albert Ruda).

 

ERPL 2003, vol. 11, Issue 2, p. 235-263
ERPL 2003, vol. 11,
Issue 4, p. 555-578
ERPL 2003, vol. 11,
Issue 6, p. 807-837

ERPL 2004, vol. 12, Issue 2, p. 259-290

ERPL 2004, vol. 12, Issue 4, p. 543-580

ERPL 2004, vol. 12, Issue 6, p. 811-849

ERPL 2005, vol. 13, Issue 2, p. 225-263

ERPL 2005, vol. 13, Issue 4, p. 553-592

ERPL 2005, vol. 13, Issue 6, p. 889-933

ERPL 2006, vol. 14, Issue 2, p. 239-281

ERPL 2006, vol. 14, Issue 4, p. 577-617

 

Llocs recomanats 

  

> Red Europea de Derecho Privado y Comparado

> Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat
> Projecte Norma Civil

> Pàgina Jurídica del professor Albert Ruda 
> European & Comparative Private Law Page
> Jornades de Dret català a Tossa

> European Group on Tort Law (The Tilburg Group)

> European Centre of Tort & Insurance Law

> International Society of Family Law

 

 

Última actualització: 06/10/11

 

 

 
[Pàgina principal de l'Àrea] [Professors i becaris] [Activitats] [Assignatures] [Buscador]
[Projecte Norma Civil] [Pàgina Jurídica] [European and Comparative Private Law Page]

© Àrea de Dret civil - Universitat de Girona

Realització i disseny: Àrea de Dret civil - Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar)
Última actualització: 03/11/11