Dr. Josep Maria Bech Serrat 
Titular d'Escola Universitària de Dret Civil 
Facultat de Dret
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
17071 GIRONA (Spain)
Tel.: +34 972 41 98 21
Fax:  +34 972 41 81 21
E-mail: bech@elaw.udg.edu


 

  
  
> Assignatures impartides i horaris de tutoria
Programes, horaris i tutories
  

> Curriculum vitae
Historial acadèmic i investigador, publicacions...
  

> Llocs recomanats
   

Assignatures impartides


Curs 2008-2009

Diplomatura de turisme
  • Introducció al dret (Facultat de Turisme). Docència: Divendres, de 10,30 a 15,30 h.; Tutories: Dimecres, de 16 a 17 h.
  • Gestió i administració d'allotjament i restauració (Facultat de Turisme) Docència: Dilluns, de 12,30 a 14,00 h; i dimarts, de 10:30 a 12,00 h; Tutories: Dimecres, de 16 a 17 h.
  • Treball de fi de carrera (Facultat de Turisme). Tutories: Dimecres, de 16 a 17 h.
Màster en planificació i direcció del turisme

  • La contractació en el desenvolupament i gestió de productes (Facultat de Turisme) Docència: Dilluns, de 16 a 19 h.; Tutories: Dimecres, de 16 a 17 h.

  • Fórmules organitzatives d'associació turística i de les destinacions (Facultat de Turisme). Docència: de 28 d'octubre a 11 de novembre, de 16 a 19 h; Tutories: Dimecres, de 16 a 17 h.

European Master in Tourism Management

  • Contractual Arrangement in Managing Tourist Products and Destinations (Facultat de Turisme) Docència: Dilluns, de 16 a 19 h.; Tutories: Dimecres, de 16 a 17

 

     

Curriculum vitae
 

Activitats de recerca


a) Projectes/grups de recerca

>Investigador del Projecte  "Nuevas estructuras familiares y Derecho de familia". Període: 1.07.1996 / 1.07.1998. Finançat per la CICYT, en el marc del Plan Nacional de I+D. Núm. d’expedient: SEC96-1128. (Investigador principal Prof. Dr. Miquel Martín Casals). 

>Investigador del Projecte "Nuevas estructuras familiares y problemas de las relaciones de dependencia en la evolución reciente del Derecho de familia". Període: 1998-2000. Finançat per la CICYT, en el marc del Plan Nacional de I+D. Núm. d’expedient: SEC98-0442. (Investigador principal Prof. Dr. Miquel Martín Casals).

>Membre del Grup de recerca "El dret comú com a base del Dret europeu de les obligacions i els contractes". Investigador principal: Pablo Salvador Coderch. Renovació 1998 (Data d’inici: 15.01.1996). Grup d’investigació sobre Dret patrimonial finançat per la Direcció General de Recerca (Comissionat per a Universitats i Recerca) de la Generalitat de Catalunya. Núm. d’expedient: 1995SGR00103 (renovació 1996SRG00112; 1998, Resolució de 31.12.1998, DOGC 28.1.1999).

>Membre del Grup de recerca "La elaboración de los European Principles on Tort Law (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español" (SEC2000-0579) del  Ministeri de Ciència i Tecnologia, Programa I+D per al període 2000-2002.

> Investigador del projecte "La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español (II) (SEC2002-03728) del  Ministeri de Ciència i Tecnologia, Programa I+D per al període 2003-2005

> Membre del Grup de recerca de Dret privat europeu, reconegut com a Grup de recerca consolidat per resolució del DURSI de 18 d'octubre de 2005. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals (Universitat de Girona). Referència:2005SGR00172.

> Investigador del projecte "Los 'Principles of European Tort Law': principios, prácticas y culturas jurídicas en la aproximación del Derecho de daños" finançat pel MEC en el marc del "Plan Nacional de I+D+I"  (2006-2008). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència: SEJ2005-00907.

> Membre de la Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado (REDPEC) (acció complementaria SEJ2006-27567-E). Període: 2007-2008. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals.(http://civil.udg.edu/redpec/index.asp)

b) Treballs de recerca

>Memòria de recerca: La Llei 21/1995, de 6 de juliol, reguladora dels viatges combinats. Director: Dr. Miquel Martín Casals. Data de lectura: 25 de març de 1998. Tribunal: Dr.Francisco Vicent Chuliá, Dra. Nieves Fenoy Picón i Dr. Jordi Ribot Igualada. Qualificació: Matrícula d'honor. 

>Tesi doctoral: La responsabilidad contractual de los organizadores y los detallistas de viajes combinados. Director: Dr. Miquel Martín Casals. Data de lectura: 19 d'abril de 2001. Tribunal: Dra. Encarna Roca Trias, Dr. Antonio Manuel Morales Moreno, Dr. Adolfo Aurioles Martín, Dr. Joan Egea Fernández i Dr. Jordi Ribot i Igualada. Qualificació:  Excel·lent cum laudePublicada pel Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, 2001 (ISBN: 84-8458-089-X) (edició en microfitxa)

c) Participació en organismes

 

> Membre del International Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA)

 

d) Principals línees de recerca

> Dret privat turístic; Dret de contractes; Dret del consum; Responsabilitat civil.

 

 

Títols acadèmics


>Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995), amb premi extraordinari.

> Doctor en Dret per la Universitat de Girona (2001). Tesi "La responsabilidad

contractual de los organizadores y los detallistas de viajes combinados". Director: Prof. Dr. Miquel Martín Casals.

 

Accés als cossos docents


 

>Becari de col·laboració amb l'Àrea de Dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona atorgada pel MEC (1994-1995). 

> Professor associat a temps complet. Dret civil (Universitat de Girona, 1995). 

>Becari de la Universitat de Girona de formació en la docència i la recerca (1996). 

>Professor associat a temps complet. Dret civil (1997-2001). 

>Professor titular d'Escola Universitària. Dret Civil (Universitat de Girona, des de 2001).

 

Principals estades a l'estranger


 

> Becari de programa "Common Principles of European Private Law". Comissió europea. Institut für Rechtsgeschichte. Westfälische Wilhelms Universität Münster. Alemanya, juliol-agost 1998.
 

Idiomes


 

>Català i castellà: natiu; anglès: fluid; i alemany i italià: amb restriccions.

 

Beques


 

>Beca"Turismo de España 1998", para españoles, para la realización de tesis doctorales (Resolució de 21 de juliol de 1998, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, BOE núm.191, d'11 d'agost de 1998, p. 27353). 

 

Principals publicacions


 

1999

> Manuel Stiff/Josep M. Bech, Die Umsetzung der Pauschal-Reiserechtlinie in Spanien und Deutschland. Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Umsetzungsdefizite, Verbraucher und Recht (VuR) 8 (1999), pàgs. 251-264.

 

2000

>Josep M. Bech / Antoni Calle / Albert Ruda, "Estudi estadístic sobre les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de rescissió per lesió ultra dimidium",  a Àrea de Dret civil de la Universitat de Girona (Coord.), El futur del Dret patrimonial de Catalunya (Materials de les Desenes Jornades de Dret Català a Tossa), Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pàgs. 427-453.

 

2002

>Josep M. Bech Serrat, "Cláusulas contractuales de limitación de responsabilidad de la empresa de alojamiento por daños causados a objetos del consumidor", a Luis Valdés/Vicente M. Monfort/Juan Ignacio Pulido/Eduardo A. del Valle, VI Congreso AECIT (Nuevas tendencias de ocio y turismo: su especial problemática en destintos singulares: Ceuta, 27 y 28 septiembre de 2001), Torredonjimeno, Gráficas “La Paz”, 2002, pàgs. 161-168.

 

>Josep M. Bech Serrat, Responsabilidad contractual del organizador de viajes combinados por accidentes en excursiones facultativas, La Ley, 2002-2,  D-57, pàgs. 1841-1848.

 

>Miquel Martín Casals/Jordi Ribot Igualada/Josep M. Bech Serrat, "El contracte de viatge combinat",  a Àrea de Dret civil de la Universitat de Girona (Coord.), L'exercici de les competències sobre Dret civil de Catalunya (Materials de les Onzenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, Tirant lo Blanch, 2002, pàgs. 301-358.

 

2003

>Josep M. Bech Serrat, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de enero de 2003, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 62, maig/setembre de 2003, marginal 1675, pàgs. 623-642.

 

>Josep M. Bech Serrat/ Lluís Jaile Benítez, L'explotació d'establiments de turisme rural: Anàlisi d'alguns aspectes legals. Ponència presentada al 3r. Seminari de turisme rural de Catalunya. Un any de la Llei de turisme. 27 i 28 de novembre de 2003 (publicació en línia).

 

2004

>Josep M. Bech Serrat, La contratación de apartamentos turísticos (Especial referencia al Decreto catalán 163/1998, de 8 de julio, de Apartamentos turísticos), El Consultor Inmobiliario, núm. 49, 2004, pàgs. 3-16.

 

>Josep M. Bech Serrat, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de junio de 2003, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 64, enero/abril 2004, marginal 1728, págs. 315-334.

>Josep M. Bech Serrat, Responsabilidad del detallista por su ámbito de gestión del viaje combinado: su difícil condición de representante tras la Ley española 21/1995, The International Forum of Travel and Tourism Advocates (16th Congress, Buenos Aires, Argentina, 2004) (publicació en línia).

>Josep M. Bech Serrat, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de marzo de 2004, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 66, octubre/diciembre de 2004, marginal 1777, pàgs. 1257-1276.

 

2005

>Josep M. Bech Serrat, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de mayo de 2004, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 67, enero/abril de 2005, marginal 1799, pàgs. 277-301.

 

2006

>Josep M. Bech Serrat, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de marzo de 2005, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 70, enero/abril de 2006, marginal 1870, pàgs. 203-219.

 

>Josep M. Bech Serrat, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de mayo de 2005, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 71, mayo/agosto de 2006, marginal 1892, pàgs. 809-832.

 

>Josep M. Bech Serrat, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2006, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 72, septiembre/diciembre de 2006, marginal 1936, pàgs. 1773-1804.

 

 

Llocs recomanats 

  

> Àrea de Dret civil de la UdG

> Projecte Norma Civil
  
Conté tota la legislació civil catalana a text complet i nombroses lleis civiles espanyoles
>
Pàgina Jurídica del professor Albert Ruda 
> European & Comparative Private Law Page
  
Pàgina de recursos de Dret privat europeu i comparat 

> Jornades de Dret català a Tossa

> HospitalityLawyer.com

> Travel Law Centre

> Pàgina del jutge Thomas A. Dickerson

> International Forum of Travel and Tourism Advocates

> Deutsche Gesellschaft für Reiserecht e. V.

> Direito do Turismo (Instituto Politécnico de Beja, Portugal)

> Normativa turística catalana

> Normativa turística estatal i de les altres Comunitats autònomes
> Més regulació de l'activitat turística


 

 

 

Última actualització: 15/09/09

 

 
[Pàgina principal de l'Àrea] [Professors i becaris] [Activitats] [Assignatures] [Buscador]
[Projecte Norma Civil] [Pàgina Jurídica] [European and Comparative Private Law Page]

© Àrea de Dret civil - Universitat de Girona

Realització i disseny: Àrea de Dret civil - Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar)
Última actualització: 03/11/11