PROFESSOR AGREGAT

Albert Ruda

Dr. Albert Ruda González
Professor agregat de Dret civil
Profesor agregado de Derecho civil
Senior Lecturer in Private Law
Facultat de Dret
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17071 GIRONA (SPAIN)
Despatx 430
E-mail: ruda@elaw.udg.edu

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Publicación del libro del Dr. Ruda, El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente, con especial atención a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, Cizur menor, Thomson Aranzadi, ISBN: 9788483555132. 722 páginas.

 

El daño ecológico puro, Albert Ruda
 


> Assignatures impartides i horaris de tutoria
Programes, horaris i tutories
  

> Curriculum vitae
Historial acadèmic i investigador, publicacions...
  

> Enllaços
   

Assignatures impartides i horaris de tutoria


Curs 2010-2011

 Primer semestre

Llicenciatura en Dret

> Dret civil III (Assignatura troncal)
  
Drets reals i Dret immobiliari registral

 Segon semestre  
> Dret civil III (Assignatura troncal)
  
Drets reals i Dret immobiliari registral
 
Màster en Dret dels negocis i del sector privat:

> Dret privat de la construcció

> Habitatge de protecció oficial

> Propietat horitzontal i conjunts immobiliaris

> Propietat immobiliària i Registre de la propietat

 

Horari d'atenció als alumnes
Dijous de 12 a 14 h i de 16 a 18 h.

 

Curriculum vitae
 
Follow Albert Ruda on
Albert Ruda - Academia.edu
   

 
Historial acadèmic i investigador


> Llicenciatura en Dret: Universitat de Girona (1993-1997).

> Cursos de doctorat: Instruments d'anàlisi del Dret històric, modern i comparat, Universitat de Girona (bienni 1997-1998).

> Becari "van Calker" de l'Institut Suís de Dret Comparat (Swiss Institute of Comparative Law), Lausanne (1999).

> Treball de recerca: El contrato de cesión de suelo por obra, dirigit pel Prof. Dr. Miquel Martín Casals.

Defensat el dia 20 de setembre de 2000 davant el tribunal format pel Prof. Dr. José María Miquel González (Universidad Autónoma de Madrid, President), la Prof. Dra. María Paz García Rubio (Universidade de Santiago de Compostela) i el Dr. Jordi Ribot Igualada (Universitat de Girona, Secretari). Qualificació: Excel·lent.

> Informe favorable de l'Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) com a Professor col·laborador (2005). AQU

> "Fellow" del European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL) amb seu a Viena (2006-).

> Tesi doctoral El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente, dirigida pel Prof. Dr. Miquel Martín Casals.

Defensada el dia 5 de juny de 2006 davant del Tribunal composat pels Profs. Drs. Pablo Salvador Coderch (Universitat Pompeu Fabra, President), A. Fernando Pantaleón Prieto (Universidad Autónoma de Madrid), Jorge Ferreira Sinde Monteiro (Universidade de Coimbra), Bernhard A. Koch (Rechtswissenschaftlichte Fakultät Innsbruck) i Antonio Cabanillas Sánchez (Universidad Carlos III de Madrid, Secretari). Qualificació: Excel·lent cum laude per unanimitat amb menció de doctorat europeu. [Veure notícia publicada pel Diari de Girona].

Publicada a la base de dades de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) en format PDF: ISBN: 84-689-9919-9; Dipòsit legal: GI-857-2006. Tesi guardonada (vegeu més avall la secció de premis). Tesi Albert Ruda
> Informe favorable de l'Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) com a Professor lector (2006). AQU

 

> Membre de la "Red española de Derecho privado europeo y comparado" (REDPEC).

 

> Membre de l'Institut de Dret privat europeu i comparat (UdG).

 

> Secretari de l'associació privada Grup d'Estudis de Tècnica Legislativa (GRETEL).

 

> Informe favorable en l'avaluació docent del professorat de la UdG (2008).

 

> Avaluació favorable de l'activitat investigadora, Tram 1998-2003. Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (2008). AQU

 

> Secretari de la Facultat de Dret UdG (2009-2010) amb l'equip deganal del Prof. Dr. Xavier Arbós.

 

> Membre del "Centre de droit Economique et de développement - Centre de Droit de la concurence (CDED CDC)" de la Université de Perpignan.

 

> Reconegut com a investigador actiu per la UdG (gener 2010; desembre 2010-).

 

> Acreditació de recerca. Acord de 3 de febrer de 2010. Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (2010). AQU

 

> Avaluació favorable de l'activitat investigadora, Tram 2004-2009. Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (2010). AQU

 

> Avaluador de la convocatòria de Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, organitzats pel Consell Social de la Universitat de Girona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (11a edició 2010; 12a edició 2011).

 

> Certificat de nivell superior de català (antic nivell D) (2011).

  

Vinculació amb la Universitat


> Professor ajudant de Dret Civil (UdG, 1997-2000).

> Professor associat de Dret Civil a temps complet [A2TC] (UdG, 2000-2006).

> Professor associat de Dret Civil a temps complet Doctor [A3TC] (UdG, 2006-2007).

> Professor lector de Dret Civil (UdG, 1.10.2007-30.9.2010).

> Professor agregat de Dret Civil (UdG, 1.10. 2010-).

Grups de recerca


> Investigador del Grup de recerca Nuevas estructuras familiares y problemas de las relaciones de dependencia en la evolución reciente del Derecho de familia. Període: 1998-2000. Projecte finançat per la CICYT, en el marc del Plan Nacional de I+D. Núm. d’expedient: SEC98-0442. Investigador principal Prof. Dr. Miquel Martín Casals (UdG).

> Membre del Grup de recerca El dret comú com a base del Dret europeu de les obligacions i els contractes. Investigador principal: Pablo Salvador Coderch. Data d’inici: 15.01.1996. Grup d’investigació sobre Dret patrimonial finançat per la Direcció General de Recerca (Comissionat per a Universitats i Recerca) de la Generalitat de Catalunya. Núm. d’expedient: 1995SGR00103 (renovació 1996SRG00112; 1998, Resolució de 31.12.1998, DOGC 28.1.1999).

> Investigador del Grup de recerca La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español (SEC2000-0579) del Ministeri de Ciència i Tecnologia, Programa I+D per al període 2000-2002.

> Investigador del projecte de recerca La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español (II) (SEC2002-03728) del  Ministeri de Ciència i Tecnologia, Programa I+D per al període 2003-2005.

> Membre de la xarxa Research Training Network pertanyent al Projecte Fundamental rights and private law in the European Union, finançat per la Comissió Europea per al període 2002-2004.

> Membre del projecte EUROPEAN COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT IN THE SOCIAL SCIENCES (ECRP) "Children in Tort Law: Children as Tortfeasors and as Victims" (Num. 2201/29), de la  European Science Fundation per el període  2002-2004. Coord.: Prof. Dr. M. Martín Casals (UdG).

> Membre del "Project on European Legal Development" dirigit per la Universitat de Cambridge, en l'apartat de "Doctrine". Coredactor de l'informe de Dret espayol amb el Prof. Miquel Martín Casals. Més informació a la web del Centre for European Legal Studies de la Universitat de Cambridge. (2005-).

> Membre del projecte "Los 'Principles of European Tort Law': principios, prácticas y culturas jurídicas en la aproximación del Derecho de daños" finançat pel MEC en el marc del "Plan Nacional de I+D+I" per al període 2006-2008 (SEJ2005-00907). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals (UdG).

> Membre del Grup de recerca de Dret privat europeu, reconegut com a Grup de recerca consolidat per resolució del DURSI de 18 d'octubre de 2005 (referència: 2005SGR00172). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals (UdG).

> Membre del Projecte Los 'Principles of European Tort Law' más allá del llamado “Marco Común de Referencia”(CFR). Hacia una nueva etapa en el proceso de aproximación del Derecho de la responsabilidad civil en Europa finançat pel MCINN para el período 2008-2012 en el marc del "Plan Nacional de I+D+I" (Ref. FFI2008-00647). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals.

> Membre del Grup de recerca de Dret privat europeu, Grup de recerca reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya per al període 2009-2013 per Resolució de 3 de juliol de 2009. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència: 2009 SGR 614.

 

Docència, innovació i millora docent


Coordinació de grups de professors

> Coordinador de la Xarxa d'Innovació Docent (XID) sobre "Aprenentatge Cooperatiu", Universitat de Girona (2009-).

Formació

> Diploma de "Postgrau Interuniversitari en Docència Universitària", organitzat per: Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona, ICE de la Universitat Rovira i Virgili i ICE de la Universitat de Lleida (20 crèdits, 500 hores) (2010).

Membre de comitès científics

> Membre del Comitè científic del Congrés "UNIVEST 09: Claves para la implicación de los estudiantes en la Universidad / Claus per a la implicació dels estudiants a la Universitat", que va tenir lloc els dies 12 i 13 de novembre de 2009 a la UdG.

> Membre del Comitè científic del Congrés "UNIVEST 11: La autogestión del aprendizaje", que va tenir lloc els dies 16 i 17 de juny de 2011 a la UdG.

Membre de grups d'interès

> Membre del Grup d’avaluació de la pràctica acadèmica (GRAPA). Grup d'interès sobre l'avaluació de la docència. ICE UPC.

> Membre del GIAC - Grup d'Interès Aprenentatge Cooperatiu (GIAC). ICE UPC.

> Membre del Grupo de investigación en competencias (GReCo). Grup d'interès sobre l'EEES i les competències. ICE UPC.

> Amb anterioritat va ser membre de la Xarxa d'intercanvi sobre metodologies docents. Xarxa del professorat de la Universitat de Girona interessat en metodologies docents innovadores. Institut de Ciències de l'Educació, UdG.

Ponències i comunicacions sobre docència

> Participació a la Jornada de Bones Pràctiques organitzada per l'ICE de la UdG 2010, amb la presentació de la comunicació "Bones pràctiques a Drets reals" (15 de juny de 2010).

> Ponència a la Jornada de Bones Pràctiques de la UdG 2010, titulada "Xarxa d'Innovació Docent sobre Aprenentatge Cooperatiu" (15 de juny de 2010).

Publicada en el repositori Materials docents en xarxa (MDX), "DUGi docs", juny de 2010 ) (Col·lecció "Metodologia").

> Presentació d'una comunicació en format pòster al "Congreso Iusinnova: innovación docente en Derecho", amb el títol "Aprendizaje cooperativo en la Universitat de Girona" (Universidad de Almería, 13-14 maig 2010).

> Presentació d'una comunicació oral a la "X Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu" de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el títol "Aprendizaje cooperativo en Derecho civil III: derechos reales y Derecho inmobiliario registral, en la Universitat de Girona" (UPC, Barcelona, 2.7.2010).

Publicada dins de: Joan Domingo Peña / Beatriz Giraldo Giraldo / Jesus Armengol Cebrián / Joan Gómez i Urgellés (eds.), Décima Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Barcelona, 2 de julio de 2010, Barcelona, Editorial GAM Imprenta Digital, 2010, ISBN: 987-84-7653-480-9, Depósito Legal: B-29.278/2010, p. 99-107.

> Presentació d'una comunicació oral a la "X Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu" de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el títol "La red de innovación docente sobre aprendizaje cooperativo de la UdG: primeros pasos y propuestas de futuro" (UPC, Barcelona, 2.7.2010) (comunicació elaborada per Albert Ruda / Dolors Cañabate / Pilar Curós / M. Luisa Garcia-Romeu / Marta Ministral / Marta Planas / Francesc Sidera).

Publicada dins de: Joan Domingo Peña / Beatriz Giraldo Giraldo / Jesus Armengol Cebrián / Joan Gómez i Urgellés (eds.), Décima Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Barcelona, 2 de julio de 2010, Barcelona, Editorial GAM Imprenta Digital, 2010, ISBN: 987-84-7653-480-9, Depósito Legal: B-29.278/2010, p. 89-98.

> Presentació d'una comunicació oral al "CIDUI 2010: Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación" amb el títol "Las Redes de Innovación Docente de la Universitat de Girona: la perspectiva de los coordinadores" (UPC, Barcelona, 30.6.2010) (comunicació elaborada per Albert Ruda [autor principal] / Dolors Cañabate / Pilar Curós / M. Luisa Garcia-Romeu / Marta Ministral / Marta Planas / Francesc Sidera).

Resum publicat dins de: VI CIDUI, Nous espais de Qualitat en l'Educació Superior. Una anàlisi comparada i de tendències, Barcelona, CIDUI, 2010, ISBN: 987-84-8458-324-0 (CD-rom).

> Presentació d'una comunicació oral al "CIDUI 2010: Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación" amb el títol "La Red de Innovación Docente sobre Aprendizaje Cooperativo: una experiencia interdisciplinar" (UPC, Barcelona, 30.6.2010) (comunicació elaborada per Albert Ruda [autor principal] / Carme Arpí / Ramon Fabregat / Lino Montoro i presentada oralment per aquest últim).

Resum publicat dins de: VI CIDUI, Nous espais de Qualitat en l'Educació Superior. Una anàlisi comparada i de tendències, Barcelona, CIDUI, 2010, ISBN: 987-84-8458-324-0 (CD-rom).

> Presentació d'una comunicació oral sobre "L'avaluació de la cooperació i la responsabilitat individual en els treballs autogestionats a través de rúbriques"al Congrés "UNIVEST 11: La autogestión del aprendizaje", que va tenir lloc els dies 16 i 17 de juny de 2011 a la UdG (comunicació elaborada per Albert Ruda [autor principal] / Dolors Cañabate / Pilar Curós / Marta Planas / Francesc Sidera).

Ajuts o subvencions

> Obtenció d'un ajut a la comunicació d'experiències docents, concedit pel Vicerectorat de Politica Acadèmica de la UdG (resolució de la rectora de 30 de juny de 2010), per l'experiència "La red de innovación docente sobre aprendizaje cooperativo: una experiencia interdisciplinar" (2010).

> Obtenció d'un ajut a la comunicació d'experiències docents, concedit pel Vicerectorat de Politica Acadèmica de la UdG (resolució de la rectora de 30 de juny de 2011), per l'experiència "L'avaluació de la cooperació i la responsabilitat individual en els treballs autogestionats a través de rúbriques" (2011).

> Obtenció d'un ajut per al finançament de projectes per a millorar la qualitat docent de les universitats catalanes per a l'any 2010, concedit per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) al projecte "Millora de la qualitat docent mitjançant aprenentatge cooperatiu en una perspectiva interdisciplinar" (Resolució de 16 de maig de 2011 del president de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris).

Altres

> Participació en el Projecte pilot del Projecte ECompetentis (2010) en la modalitat "resolució de problemes".

.

Associacions, societats científiques i similars


> Asociación Hispano-Alemana de Juristas / Deutsch-Spanische Juristenvereinigung.

> Association of Alumni and Friends of the Swiss Institute of Comparative Law (AiSDC).

> Grup d'Estudis de Tècnica Legislativa (GRETEL).

  

Publicacions

Cbuc

Dialnet

Google scholar

 


> Notes sobre l’extinció i la successió de les associacions. (A propòsit d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de persones jurídiques), dins de: Àrea de Dret civil (Coord.) Universitat de Girona, Les persones jurídiques en el Dret civil de Catalunya: associacions i fundacions (Materials de les Novenes Jornades de Dret català a Tossa), Tossa de Mar, 19 a 21 de setembre de 1996, València, 1998, p. 375-443. ISBN: 84-8002-642-1 (amb Jordi Ribot). [Sumari] [Text pre-publicació en línia] 

 

> Estudi estadístic sobre les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de rescissió per lesió ultra dimidium, dins de: Àrea de Dret civil (Coord.) Universitat de Girona, El futur del Dret patrimonial de Catalunya (Materials de les Desenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, 2000, p. 427-453 (amb Josep M. Bech i Antoni Calle). [Sumari] [Text pre-publicació en línia]

 

> "El contrato de cesión de suelo por obra tras la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 31 de enero de 2001", La Ley 2001-6, pp. 1536-1543. [Sumari] [Accés a text complet en línia per a subscriptors de La Ley]

 

La Ley
> "La resolució del contracte de cessió de sòl per obra", Comunicació al 1r Congrés de Dret civil català: El Dret patrimonial en el futur Codi Civil de Catalunya, La Notaría 2001, núm. 9-10, p. 151-161. [Sumari] [Accés via Vlex] La Notaría

 

> El contrato de cesión de suelo por obra, Valencia, 2002. ISBN 84-8442-493-6. Índice del libro.

RECENSIONES
>
Andrés Domínguez Luelmo (Universidad de Valladolid), El Consultor Inmobiliario núm. 34, Abril 2003, p. 62-66 [Sumari].
> Id., Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 2003, núm. 676, Marzo-Abril, p. 1422-1427 [Sumari CBUC].
>
Id., Revista Jurídica del Notariado 2003 Num. 45, p. 327-332.
> Beatriz Fernández Gregoraci (Universidad Autónoma de Madrid), Anuario de Derecho Civil 2003-I, 239-243.
>
Conrado Albaladejo Pérez, Asociación de Estudios de Derecho inmobiliario registral (AEDIRE).

> Albert Ruda, Revista Internauta de Pràctica Jurídica 10/2002.

 

 

Permuta, obra, cambio, cesión, aportación, suelo, solar, pisos, apartamentos, locales, trueque, vuelo, superficie, compraventa

> "Transmisión del dominio en la cesión de suelo por obra. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo español (Sala 1ª) de 26.2.2001", Revista Jurídica del Perú 2002, núm. 40, noviembre, p. 99-126. [Sumario]

 

 

> "Comentario a la Sentencia de 6 de junio de 2002", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 60, octubre/diciembre 2002, p. 1067-1080.

OBJETO: "Responsabilidad civil extracontractual. Caída en portal de edificio. Prueba del nexo causal. Responsabilidad por culpa de la comunidad de propietarios. Tendencia objetivadora: creación de riesgo para terceros. Actividad no peligrosa. Predisposición y «culpa» de la víctima. Valoración de la prueba: informe pericial".

 

> Tradición condicional. Reflexiones sobre la supuesta necesidad de trasplantar reglas jurídicas extranjeras en materia de transmisión de la propiedad de cosas futuras, en Santiago Espiau Espiau / Antoni Vaquer Aloy (ed.), Bases de un derecho contractual europeo/Bases of a European Contract Law, Valencia, 2003, ISBN: 84-8442-860-5, p. 503-520. [Sumari]  [Resumen en línea (versión no definitiva)].

 

> Pactes sobre la durada del termini de prescripció en la modernització del Dret d’obligacions alemany i el Codi civil de Catalunya, dins de: Àrea de Dret civil, Universitat de Girona (Coord.), El Dret civil català en el context europeu. Materials de les Dotzenes Jornades de Dret Català a Tossa. 26 i 27 de setembre de 2002, Girona, Documenta Universitaria, 2003, ISBN: 84-933125-9-2, p. 457-497. [Text pre-publicació en línia] [Enllaç a l'editorial] [Índex del llibre] El Dret civil català en el context europeu
> "Contracte de cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura. Aproximació a la seva regulació a la Llei 23/2001", Revista Jurídica de Catalunya 2003-I, p. 9-38. [Sumari]

 

> "Comentario a la Sentencia de 13 de diciembre de 2002", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 61, enero-marzo 2003, p. 331-351. [BIB 2003\458]

OBJETO: "Contrato de cesión de suelo por obra. Incumplimiento resolutorio. Retraso y cumplimiento defectuoso. Efectos de la satisfacción extrajudicial sobre el proceso en curso. Alteración de la causa de pedir. Fundamento y procedencia de la indemnización de daños causados por el incumplimiento. Lucro cesante. Fijación del «quantum» indemnizatorio. Seguro de caución".

> "Comentario a la Sentencia de 12 de febrero de 2003", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 62, mayo-agosto 2003, p. 729-742. [BIB 2003\756]

OBJETO: "Responsabilidad civil extracontractual. Caída en terreno adjunto a edificio en obras. Causalidad. Culpa y previsibilidad del daño. Prueba y culpa de la víctima. Edad avanzada y culpa de la víctima".

 

> "La responsabilidad por cuota de mercado a juicio", InDret 03/2003, Working Paper núm. 147 <www.indret.com>. Versión en español / Versió en català

El trabajo cuestiona la posibilidad y conveniencia de introducir la llamada responsabilidad por cuota de mercado (market share liability) en el Derecho de daños español y apunta diversas razones por las cuales dicha introducción ni es posible ni conveniente con carácter general.

InDret - Albert Ruda

> "Entre todo y nada. Una visión crítica de la responsabilidad por cuota de mercado", Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro 2003, núm. 5 p. 13-29. [También puede verse la versión digital].

> "La transmissió de la propietat segons la Llei 23/2001, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura" / "La transmisión de la propiedad según la Ley 23/2001, de cesión de finca o de edificabilidad a cambio de construcción futura", InDret 01/2004, Working Paper de Dret Català núm. 9 <www.indret.com>. Versión en español / Versió en català

> "Transmisión del dominio en la cesión de suelo por obra. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo español (Sala 1ª) de 26.2.2001", Revista on-line Hechos de la Justicia (Perú) núm. 4, sept.-dic. 2004, p. 1-34. (Versión digital en formato RTF). (temporalmente parece no disponible)
 

> "Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd and others, Fox v. Spousal (Midlands) Ltd, Matthews v. Associated Portland Cement Manufacturers (1978) Ltd and others [2002] UKHL 22. Spanish case note", European Review of Private Law 2004/2, 245-258. [Digital version here] [Ingenta] [Sumari CBUC]

PALABRAS CLAVE: "Responsabilidad civil por daños causados por la exposición a fibras de asbesto en el lugar de trabajo. Mesotelioma. Asbestosis. Prueba del nexo causal. Identificación del autor del daño. Autoría. Pluralidad de causantes del daño. Causalidad alternativa. Víctimas del asbesto."

 

> "Comentario a la Sentencia de 26 de noviembre de 2003", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 65, 2004, 843-859 (con Miquel Martín Casals). [BIB 2004\414].  També publicat dins de : Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Dir.), Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil. Obligaciones y contratos, Madrid, Thomson Reuters Civitas, 2009, núm. 13, 235-247. ISBN 978-84-470-3369-0. Dipòsit legal: NA 3492/2009.

OBJETO: "Contrato de arrendamiento financiero o leasing. Subrogación del usuario en las acciones de la sociedad de leasing. Resolución de la compraventa y reclamación de daños. Responsabilidad civil extracontractual. Causalidad hipotética. Causalidad alternativa. Prueba del nexo causal. Vehículo que se incendia por causa indeterminada."

 

 

> "Spain", en Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2003, New York, Vienna, Springer, 2004, ISBN: 3-211-21033-4, p. 383-409 (informe sobre el Dret de danys espanyol a l'any 2003 presentat a la 3rd Annual Conference on European Tort Law, amb Jordi Ribot) Con un informe sobre Derecho español

 

> "Problemas de identificación del causante del daño y responsabilidad por cuota de mercado", Revista Práctica de Derecho de daños núm. 19, 2004, p. 5-20. Entrar en Revista Práctica Derecho de Daños

 

> "Comentario a la Sentencia de 28 de enero de 2004", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 66, 2004, p. 1077-1106. [BIB 2004\1549]

OBJETO: Responsabilidad civil medioambiental. Daños a explotaciones ganaderas causados por las emisiones de flúor de una fábrica vecina. Presupuestos de la responsabilidad: el daño. Prescripción de la pretensión de responsabilidad por daños continuados. Directiva 2004/35/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

 

> "Principles of European Tort Law. Catalan Translation", dins de: European Group of Tort Law, Principles of European Tort Law. Text and Commentary, Wien, New York, Springer, 2005. ISBN 3-211-23084-X, p. 184-190 (amb Miquel Martín Casals). [Fitxa del llibre a Springer]

KEYWORDS: Bürgerliches Recht, Europarecht, Schadenersatzrecht, Harmonisierung, europäisches Schadenersatzrecht / Tort Law, European Law, harmonisation, law of damages, comprehensive system of tortious liability, comperative law / principis del dret europeu de la responsabilitat civil, dret de danys, traducció catalana, catalan translation.

Book Cover   

> "Comentario a la Sentencia de 14 de marzo de 2005 (RJ 2005, 2236)", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 71, 2006, p. 695-744 [BIB 2006\442].

OBJETO: "Responsabilidad civil medioambiental. Contaminación del aire. Carácter objetivo de la responsabilidad. Antijuricidad. El sujeto responsable. El abuso de derecho. Prevención de daños. Daño indemnizable: en particular, el lucro cesante. El problema del daño ecológico puro. Transposición de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales".

CCJC 71 

 

> "Spain", in Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2005, New York, Vienna, Springer, 2006, p. 528-556. ISBN: 3-211-31135-1 (with Jordi Ribot). (Accés via Springer)

The European Tort Law Yearbook provides a comprehensive overview of the latest developments in tort law in Europe. It contains reports on the developments in most EU Member States. Furthermore, an overview of the developments in the field of EU law is provided. In conclusion, a comparative report reviews the essential aspects of all reports.

Yearbook Vienna 2005

> Traducción (del alemán al castellano) del artículo "La diversidad de significados de Schuldverhältnis (relación obligatoria) en el Código Civil alemán y las tradicionales fuentes extralegales de las obligaciones", del Prof. Dr. Eugen Bucher, InDret <www.indret.com>, working paper núm. 383, 2006.

Bucher - InDret
 

> "Las relaciones entre la responsabilidad ambiental conforme a la Directiva 2004/35/CE y la responsabilidad civil", en Antoni Pigrau Solé (Ed.), Nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños al medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2006, p. 93-102. ISBN: 8483203537. Més informació sobre la publicació aquí.

 

Nuevas perspectivas...

 

> "Spain", in B. Winiger / H. Koziol / B.A. Koch / R. Zimmermann (Eds.), Essential Cases on Natural Causation, Series: Digest of European Tort Law , Vol. 1, Wien, New York, Springer, 2007; ISBN-10: 3-211-36957-0; ISBN-13: 978-3-211-36957-9 (amb J. Ribot). [Catàleg UdG]

  

Essential cases on natural causation

 

> "La tipología de los daños causados por el Prestige", en María Paz García Rubio / Santiago Álvarez González (Coords.), La responsabilidad por los daños causados por el hundimiento del Prestige, Madrid, Iustel, 2007, 37-112. ISBN: 978-84-96717-15-2. Més informació sobre el llibre aquí i aquí. Accedir a l'índex del llibre en format pdf.

I. INTRODUCCIÓN. II. LAS CONSECUENCIAS DEL VERTIDO. III. TIPOLOGÍA DE LOS DAÑOS. 1. Definición del daño resarcible. 2. Daños morales. 3. Daños patrimoniales. a) En general. b) Daño emergente. c) Lucro cesante. d) En especial, los daños patrimoniales puros. 4. Daños ecológicos puros. IV. CONCLUSIÓN.

Libro sobre el Prestige

 

> "Spain", in Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2006, New York, Vienna, Springer, 2007, p. 429-455. ISBN: 978-3-211-70937-5.

The European Tort Law Yearbook provides a comprehensive overview of the latest developments in tort law in Europe. It contains reports on most EU Member States, including the new Member States. Furthermore, the Yearbook provides contributions from Norway and Switzerland, an overview of the developments in the field of EU law as well as a paper on Romanian tort law. In conclusion, a comparative summary reviews the essential aspects of all reports.

Yearbook 2006 (cliqueu per més informació)

> El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente [edición en CD]. Premios de investigación social sobre protección civil para Tesis y trabajos de investigación 2006, Madrid, Ministerio de Interior, Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 2007, NIPO: 126-07-021-2; Depósito legal: M-16142-2007.

Premio DG 2006

 

> "Spain", in: Bernhard A. Koch (ed.), Liability and Compensation Schemes for Damage Resulting from the Presence of Genetically Modified Organisms in Non-GM Crops. Annex I: Country Reports, European Commission,  Contract 30-CE-0063869/00-28, 2007, p. 407-437 (with Miquel Martín-Casals).

 

> Traducción (del inglés al castellano) de European Group on Tort Law, Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil, Thomson Aranzadi. Capítulo 3 (Relación de causalidad, p. 79-102) y Capítulo 10, Sección 4ª (Reducción de la indemnización, p. 235-238), Cizur menor, Thomson Aranzadi, 2008, ISBN 978-84-8355-506-4.

 

> El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente, con especial atención a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, Cizur menor, Thomson Aranzadi, 2008, ISBN: 9788483555132, Depósito legal: NA 950/2008. 722 pàgines.

 

RECENSIONES
>
María Paz García Rubio (Universidade de Santiago de Compostela), Legal Today 1.9.2008.
 
>
Antonio Cabanillas Sánchez (Universidad Carlos III de Madrid), Anuario de Derecho Civil 2008-IV,
2017-2021.

 

El daño ecológico puro, Albert Ruda
 

> "Comentario a la Sentencia de 31 de mayo de 2007 (RJ 2007, 3431)", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil 2008, núm. 76, 153-198.

Responsabilidad civil por inmisiones. Daño medioambiental. Contaminación visual o estética. Protección jurídica del paisaje. Inmisiones negativas. Ruidos. Daño moral. Doctrina de la prioridad del uso de la finca o pre-ocupación.

CCJC

> "Spain", in: Bernhard A. Koch (ed.): Economic Loss Caused by Genetically Modified Crops. Liability and Redress for the Adventitious Presence of GMOs in Non-GM Crops (Tort and Insurance Law series, vol. 24). Vienna/New York, Springer 2008, 443-474. ISBN: 978-3-211-77987-3 (with Miquel Martin-Casals).
 

Economic Loss Caused by Genetically Modified Crops

> "Spain", in: Monika Hinteregger (Ed.), Environmental Liability and Ecological Damage in European Law, The Common Core of European Private Law, Cambridge University Press, 2008. ISBN-13: 9780521889971.
 
Environmental Liability and Ecological Damage In European Law
 

> Comentario a los artículos sobre derecho de vuelo (arts. 567-1 a 567-3), en: Decanato Autonómico de los Registradores de Cataluña (Dir.), Derechos reales. Comentarios al Libro quinto del Código Civil de Cataluña, Barcelona, Ed. Bosch (con Miquel Martín Casals), Barcelona, Bosch, 2008, p. 1601-1631. ISBN10: 8497903781; ISBN13: 9788497903783.

 

  Comentarios Libro V CCCat
> "Comentario a la Sentencia de 2 de noviembre de 2007 (RJ 2008, 13)", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil,2008, vol. 78, 1111-1148. ISSN: 0212-6206. Depósito legal: M. 23.246-1983.

Responsabilidad medioambiental. Prueba del nexo causal. Sujetos responsables. Contratista y subcontratista públicos. Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Ley de responsabilidad medioambiental..

 

  CCJC
> "Spain", in Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2007, New York, Vienna, Springer, 2008, p. 541-571. ISBN: 978-3-211-77991-0 (with Jordi Ribot).   European Tort Law 2007
 
> "En tierra de nadie. Problemas de delimitación del nuevo daño medioambiental”, Revista de Derecho Privado 2009, núm. 1, 21-59. ISSN: 0034-7922. Depósito legal: M. 228-1958.
 

 
RDP
 
> "Spain", in Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2008, New York, Vienna, Springer, 2009, 597-625, ISBN 978-3-211-92797-7. (with Jordi Ribot).
 
  Yearbook 2008 
 
>
"La capacitat successòria. Comentari als articles 412-1 i 412-2", dins de: Joan Egea / Josep Ferrer (dir.), Comentari al Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya, Barcelona, Atelier, 2009, vol. I, 94-102. ISBN: 978-84-92788-09-5 (obra completa), 978-84-92788-10-1 (vol. I). Dipòsit legal: B-46. 743-2009.
 
   
Comentari Llibre Quart CCCat
 
> "Spain", in: Ken Oliphant (Ed.), Aggregation and Divisibility of Damage, New York, Vienna, Springer, 2009, p. 331-377 (with Josep Solé Feliu). ISBN-10: 3211922083. ISBN-13: 978-3211922088
  •  
.
 
  Aggregation and Divisibility of Damage
 
> "Responsabilidades empresariales en materia de ambiente natural (II): Responsabilidad civil", en: Guillermo Leandro Barrios Baudor (Dir.), Ambiente natural, empresa y relaciones laborales, Cizur menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2009, p. 455-505. ISBN: 978-84-9903-228-3. Dipòsit legal: NA 2677/2009.   Ambiente natural, empresa y relaciones laborales
> "Spain", in: Bernhard A. Koch (ed.): Damage Caused by Genetically Modified Crops. Comparative Survey of Redress Options for Harm to Persons, Property or the Environment, Berlin/New York, De Gruyter, 2010, p. 491-558, ISBN 978-3-89949-811-0 (Tort and Insurance Law series vol. 27). (with Miquel Martin-Casals).
 
  GMO Liability
 
> "The development of legal doctrine on fault in Spanish tort law", in Nils Jansen (ed.), The development and making of legal doctrine (D. Ibbetson/J. Bell [eds.], Comparative Studies in the Development of the Law of Torts in Europe, vol. 6), Cambridge (etc.), Cambridge University Press, 2010, ISBN 978-0-521-19412-9, p. 183-211 (with Miquel Martín Casals).
 
   
> Comentario a diversos artículos del Código Civil, en Andrés Domínguez Luelmo (dir.), Comentarios al Código Civil, Valladolid, Lex Nova, 2010, Depósito Legal: VA. 336-2010; ISBN:  978-84-9898-139-1. [Artículos 1182-1186 (p. 1314-1320) y 1538-1541 (p. 1681-1687)].
 
 
 
> "Liability for Suicide under Spanish Tort Law", European Review of Private Law 2010, vol. 18, no. 3, p. 649-665. ISSN 0928-9801.

 

  ERPL
 
> "Comentario a la Sentencia de 29 de junio de 2009 (RJ 2009, 4761)", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 2010, vol. 83, 873-883. ISSN: 0212-6206. Depósito legal: M. 23.246-1983.

Responsabilidad extracontractual. Daños medioambientales. Prescripción. Daños continuados. Dies a quo.

  CCJC
 
> " ‘I Didn’t Ask to be Born’ : Wrongful Life from a Comparative Perspective", Journal of European Tort Law (JETL) 2010, vol. 2  204-241. ISSN 1868-9612 (Print)
ISSN 1868-9620 (Online).

Abstract: Wrongful life claims are filed by a child on the basis that he or she was born handicapped as a result of the negligent behaviour of a physician, who prevented the parents from having the option of having an abortion for eugenic reasons. The term commonly used to refer to these claims suggests that there is something not right about the life of the claimant. Since the implication is that the claimant is challenging life itself, the courts and even legislatures are reluctant to allow such claims. However, some jurisdictions are ready to award compensation to the child if sufficient justification is provided by the court.

> "Sentencias", Anuario de Derecho Civil:

> 1997-IV, p. 2011-2065
> 1998-II, pp. 827-871
> 1999-I, p. 453-541
> 1999-III, p. 1285-1352
> 2000-I, p. 297-399
> 2000-III, p. 1233-1314
> 2001-I, p. 437-51
3
> 2001-III, p. 1267-1335
> 2002-I, p. 317-406
> 2003-III, p. 1461-1559.

"Notas" a sentencias:

> STS de 26-02-1996 (ADC 1997-IV, p. 2032) (leasing)

> STS de 01-07-1996 (ADC 1997-IV, p. 2035) (contrato de arrendamiento)

> STS de 10-10-1997 (ADC 1999-I, pp. 473-474) (contrato de cesión de suelo por obra)

> STS de 11-10-1997 (ADC 1999-I, p. 476) (cláusula de sumisión expresa en contrato con consumidores) 

> STS de 28-11-1997 (ADC 1999-I, p. 478) (cláusula de sumisión expresa en contrato con consumidores)

> STS de 20-02-1998 (ADC 1999-III, p. 1295) (cláusula de sumisión expresa en contrato con consumidores)

> STS de 17-03-1998 (ADC 1999-III, p. 1311) (lease-back)

> STS de 26-06-1998 (ADC 2000-I, p. 331-332) (contrato de obra: arts. 1593 y 1597 CC)

> STS de 09-07-1998 (ADC 2000-I, p. 325) (lease-back)

> STS de 30-07-1998 (ADC 2000-I, p. 324) (leasing)

> STS de 02-12-1998 (ADC 2000-III, p. 1264-1265) (cláusula penal y leasing)

> STS de 05-04-1999 (ADC 2001-I, p. 446) (culpa in contrahendo)

> STS de 14-06-1999 (ADC 2001-I, p. 443-444) (culpa in contrahendo)

> STS de 14-02-2000 (ADC 2001-III, p. 1280) (cláusula de sumisión expresa en contrato con consumidores)

> STS de 05-10-2000 (ADC 2002-I, p. 343-344) (leasing)

> STS de 20-07-2000 (ADC 2002-I, p. 347-348) (leasing)

> STS de 22-06-2001 (ADC 2002-III, p. 1471) (leasing)

> STS de 22-06-2001 (ADC 2002-III, p. 1477) (responsabilidad decenal)

> STS de 17-07-2001 (ADC 2002-III, p. 1452) (leasing)

> STS de 18-12-2001 (ADC 2003-I, p. 358-359) (responsabilidad decenal)

> STS de 14-05-2002 (ADC 2003-III, p. 1501) (responsabilidad decenal; contratos coligados)

> STS de 15-05-2002 (ADC 2003-III, p. 1507) (cesión de suelo por obra, resolución)

> "Revistas Extranjeras", Anuario de Derecho Civil:

> 1998-II, p. 937-1008
> 1998-IV, p. 1983-2026
> 1999-II, p. 807-847
> 1999-IV, p. 1643-1688
> 2000-II, p. 637-701
> 2000-IV, p. 1601-1659
> 2001-IV, p. 1631-1682
> 2002-II, p. 763-808
> 2002-IV, p. 1831-1881
> 2003-IV, p. 1767-1805
> 2004-III, p. 709-773
> 2004-IV, p. 1625-1644
> 2005-IV, p. 1693-1734
> 2006-II, p. 841-889.
> 2006-IV, p. 1929-1975.
> 2007-II, p. 923-969.
> 2007-IV, p. 1757-1789.
> 2008-II, p. 875-923.
> 2008-IV, p. 2023-2066.

> "Recent case law / Arrêts récents / Aktuelle Gerichtsentscheidungen" European Review of Private Law.

> ERPL 2003, vol. 11, Issue 2, p. 235-263
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).

> ERPL 2003, vol. 11, Issue 4, p. 555-578
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).
> ERPL 2003, vol. 11, Issue 6, p. 807-837
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).
> ERPL 2004, vol. 12, Issue 2, p. 259–290
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).
> ERPL 2004, vol. 12, Issue 4, p. 543–580
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).
> ERPL 2004, vol. 12, Issue 6, p. 811-849
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).
> ERPL 2005, vol. 13, Issue 2, p. 225-263
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).
> ERPL 2005, vol. 13, Issue 4, p. 553-592
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).
> ERPL 2005, vol. 13, Issue 6, p. 889–934
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).
> ERPL 2006, vol. 14, Issue 2, p. 239–281
(with Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot).

> ERPL 2006, vol. 14, Issue 4, p. 577-617
(with Jordi Ribot).

 

Premis


> "I Premio Anual Magistrado Ruiz Vadillo", de la "Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro", per la comunicació "Entre todo y nada. Una visión crítica de la responsabilidad por cuota de mercado" en el Congrés de l'associació que va tenir lloc a Granada (2002). Segon premi ex aequo (primer premi desert). [Text online] Asociación Abogados...

 

> Primer Premi a la millor tesi doctoral sobre protecció civil i emergències, per la tesi "El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente", corresponent a la cinquena edició dels Premios para tesis doctorales y trabajos de investigación sobre protección civil, convocats per la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Subsecretaría del Ministerio del Interior) (2006). Vegeu la tesi aquí. Vegeu la memòria explicativa de la tesi presentada al premi aquí. Protección civil

 

> "Premio Francisco de Asís Sancho Rebullida" a la millor tesi doctoral sobre una matèria de Dret civil llegida a Espanya (2006), IX edició, atorgat per la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra per la tesi "El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente". Vegeu més informació sobre el premi aquí, i la nota de premsa aquí. Premio Sancho Rebullida

 

> "Premi extraordinari de Doctorat en Dret (2007), Acord del Consell de govern de la UdG núm. 6/2008, de 24.7.2008.

UdG


Conferències, cursos, seminaris impartits

> 2000-2001: Diverses sessions del curs de postgrau "Diploma d'Especialista en Estudis Immobiliaris", Universitat de Girona.

UdG

 

> 18.11.2002: Sessió sobre "Portals d'informació jurídica general" als alumnes del "CURSO DE INFORMACIÓN JURÍDICA EN INTERNET: cómo buscarla y cómo usarla", a la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca (Dir. del curs: Prof. Dr. Santiago Cavanillas Múgica, CEDIB).

Cedib

 

> 5.12.2002: Sessió del Seminari de Dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb la presentació i discussió del "working paper" titulat "La responsabilitat per quota de mercat a judici".

UPF

 

> 9.4.2003: Conferència sobre "Cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura (Llei 23/2001, de 31 de desembre)" a l'Il·lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona (dins del Curs sobre Novetats del Dret civil català).

ICAB

 

> 28.4.2003: Presentació a l'Acadèmia Austríaca de les Ciències a Viena del resum de l'Informe sobre els desenvolupaments del Dret de danys a Espanya (2002) elaborat per la Prof. Dra. María Paz García Rubio, en el marc de la Second Annual Conference on European Tort Law organitzada per l'ECTIL.

 

> 19.5.2003: Sessió sobre "La Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura", en el "Curs sobre Dret civil català: Drets reals" organitzat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l'Observatori de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia i Interior.

Logo del CEJFE

 

> 12.7.2004: Ponència sobre "La tipología de los daños causados por el Prestige", en el curs "Sobrevivir al Prestige: Perjudicados, sujetos responsables y daños resarcibles", Universidade de Santiago de Compostela (Dir. del curs: Prof. Dra. María Paz García Rubio). USC

 

> 12.5.2005: Ponència sobre “La Directiva comunitaria sobre responsabilidad medioambiental. Análisis comparativo desde el punto de vista del Derecho civil”, en el Seminari de l'Àrea de Dret civil de la Facultat de Dret de la Universidad Carlos III de Madrid, a invitació del Dr. Pedro del Olmo.

UC3M

 

> 12.1.2006: Conferència sobre "Daños ecológicos, daños difusos y responsabilidad por la cuota de mercado", dins del Curso de postgrado en Derecho, VI edición, "La responsabilidad civil extracontractual en el siglo XXI", a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (Dir. del curs: Prof. Dr. D. Ángel Carrasco Perera.).

UCLM

 

> 19.1.2006: Ponència sobre "Las relaciones entre el nuevo sistema de responsabilidad ambiental y el sistema de responsabilidad civil existente”, dins del Workshop "Nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños ambientales", organitzat pel Grup de Recerca en Dret del Medi Ambient de la Universitat Rovira i Virgili (Dir. Prof. Dr. Antoni Pigrau). Té lloc a la Facultat de Ciències Jurídiques, Tarragona. [Notícia URV] [Programa]

Universitat Rovira i Virgili

 

> 5.4.2006: Conferència sobre "Responsabilidad civil medioambiental: relación de causalidad,
responsabilidad por cuota de mercado y por cuota de emisión y aspectos relacionados”, dins del Seminario Permanente
del Departamento de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Rioja (Coord. Prof. Dr. Antonio Fanlo Loras). Té lloc a l'Edifici Quintiliano de la Facultat de Dret, a Logroño. [Programa]

Universidad de La Rioja

 

> 21.4.2006: Presentació a l'Acadèmia Austríaca de les Ciències, a Viena, del resum de l'Informe sobre els desenvolupaments del Dret de danys a Espanya (2005), elaborat per Jordi Ribot i Albert Ruda, en el marc de la Fifth Annual Conference on European Tort Law 2006, organitzada per l'ECTIL.

 

> 16.1.2007: Conferència sobre "Daños ecológicos, daños difusos y responsabilidad por la cuota de mercado", dins del Curso de postgrado en Derecho, VII edición, "La responsabilidad civil extracontractual en el siglo XXI", a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (Dir. del curs: Prof. Dr. D. Ángel Carrasco Perera.).

UCLM
 

> 14.2.2007: Sessió del Mestratge en Gestió i Dret local (Dir. Prof. Dr. Joan Manuel Trayter Jiménez), Mòdul II (Gestió urbanística), sobre "Fórmules contractuals de la promoció immobiliària moderna".

Mestratge en Gestió i Dret local
 

> 8.3.2007: Sessió del Mestratge en Gestió i Dret local (Dir. Prof. Dr. Joan Manuel Trayter Jiménez), Mòdul II (Gestió urbanística), sobre "Les responsabilitats legals derivades de la promoció immobiliària des de la perspectiva jurídico-civil".

Mestratge en Gestió i Dret local
 

> 13.4.2007: Presentació a l'Acadèmia Austríaca de les Ciències, a Viena, del resum de l'Informe sobre els desenvolupaments del Dret de danys a Espanya (2006), elaborat per Albert Ruda, en el marc de la Sixth Annual Conference on European Tort Law 2007, organitzada per l'ECTIL.

 

> 8.5.2008: Sessió sobre "Responsabilidade e reparación de danos ambientais" dins del "Máster en Asesoramento Xurídico Empresarial" (MAXE) de la Facultade de Dereito de la Universidade da Coruña, màster oficial en la seva especialitat de "Dereito Ambiental". També podeu veure el programa del Maxe (en pdf).


> 19.1.2009: Conferència sobre "Responsabilidad civil medioambiental", a invitació de la Prof. Dra. María Paz García Rubio, Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Dereito.

   
> 10.7.2009: Ponència titulada "Responsabilidad civil medioambiental en el caso Palomares", en el curs d'estiu "El accidente nuclear de Palomares" de la Universidad de Almería, a invitació del Dr. Álvaro Núñez. Patrocina la Univesidad de Almería
   
> 20.11.2009: Ponència sobre "Incerteza causal, responsabilidad proporcional y cuota de mercado", en el Seminario del Instituto de Derecho Privado Europeo y Comparado de la UdG con los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo de España. Jornada con la Sala Primera del TS 
   
> 19.1.2010: Conferència sobre "Daños ecológicos, daños difusos y responsabilidad por la cuota de mercado", dins del Curso de postgrado en Derecho, "La responsabilidad civil extracontractual en el siglo XXI", a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (Dir. del curs: Prof. Dr. D. Ángel Carrasco Perera.). UCLM
   
> 10.4.2010: Conferència sobre "Wrongful life", a l'Acadèmia Austríaca de les Ciències, a Viena, en el marc de la Ninth Annual Conference on European Tort Law 2010, organitzada per l'ECTIL. ECTIL
Estades a l'estranger

> Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne (juny-agost 1999). Beca van Calker del ISDC.

Exposé d'adieu: "Quelques aspects de la promotion immobilière en droit espagnol: la cession de terrain contre locaux à construire" (30.8.1999).

ISDC

> European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL), Viena, a invitació del Prof. Dr. Helmut Koziol: juliol de 2001.

 

> Assistència al curs "Environmental liability in the EU. The proposed Directives: GMOs, Oil Pollution and Mineral Resources Extraction", University of Exeter (19-20/09/2003).

 

> European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL), Viena, a invitació del Prof. Dr. Helmut Koziol: juliol de 2003.

> Centruum voor Aansprakelijkheidsrecht, Universiteit van Tilburg, Holanda, a invitació del Prof. mr. W.H. van Boom: 23 a 27 de febrer de 2004.

 

> Faculty of Law, University of Cambridge, a invitació del Prof. John Bell: 23 de juliol a 23 d'agost de 2006.

 

Altres


Realització de llocs web (webmaster)

> Jornades de Dret català a Tossa (IX Jornades: 1996-97; X Jornades: 1998; XI Jornades, 2000; XII Jornades: 2002).

> VIII Jornades catalanes de Dret social (1996)

> Projecte Norma Civil (1996-).

> Pàgina jurídica (1996-).

> European & Comparative Private Law Page (amb Dr. Miquel Martin).

> Àrea de Dret civil (1997-).

> European Group on Tort Law (amb Dr. Miquel Martin), Extranet + Intranet

> European Centre of Tort & Insurance Law , Extranet (1999-2002) + Intranet

> Seminari sobre el nou Codi de Família i la Llei d'unions estables de parella (1998).

> Seminari de Responsabilitat Civil "HARMONITZACIÓ I REFORMA DE LA RESPONSABILITAT CIVIL A EUROPA I ELS ESTATS UNITS" (2001).

> II Congreso Nacional de Responsabilidad Civil y Seguro (2001) (amb Dr. Miquel Martin)

> Seminari interuniversitari de Dret de danys (2001)

> Workshop on Family Law and Domestic Violence (2001)

> International Society of Family Law (2001)

> Seminario de Responsabilidad Civil "La armonización europea del Derecho de daños. Presentación del trabajo del European Group on Tort Law de Viena" (2002)

> Del dret i del revés, Revista de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona (2002-2003)

> International Society of Family Law: European Regional Conference 2003 (2003)

> Children in Tort Law (2003-)

> Postgraduate Studies Diploma (DEA) - European and private comparative law (2003-)

> Instituto de Derecho Privado Europeo y Comparado de la UdG (2009-).

> European Group on Tort Law (nova web) (2009-).

Participació en l'organització de:

> Jornades de Dret Català a Tossa: IX (1996-1997), X (1998), XI (2000), XII (2002), XIII (2004); XIV (2006).

> Seminari sobre el nou Codi de Família i la Llei d'unions estables de parella (1998).

> Projecte Norma Civil (1996-). Coordinació jurídico-tècnica.

Gestió

> Secretari acadèmic de la Facultat de Dret UdG (2009-2010).

 

> Membre electe del Claustre de la Universitat de Girona (2000-2002; 2008-). Membre de la mesa del Claustre (2000-2002).
 

> Membre electe de la Junta de Facultat de la Facultat de Dret de la UdG (2004-2008; reelegit 2008-).
 

> Membre de la Comissió delegada de Biblioteca de la Facultat de Dret de la UdG (2007-).

 

> Membre del Consell d'Estudis de Dret (2000-) de la Facultat de Dret de la UdG, en representació de l'Àrea de Dret civil.

 

> Membre del Consell d'Estudis de Ciències del Treball (2004-) de la Facultat de Dret de la UdG, en representació de l'Àrea de Dret civil.

 

> Membre del Consell d'Estudis de Gestió i Administració Pública (2007-) de la Facultat de Dret de la UdG, en representació de l'Àrea de Dret civil.

Enllaços

  

 

Dret civil Girona   Dr. Martin's Legal Page
 
EGTL
ECTIL    ISDC LausanneWeb del Prof. Dr. Eugen Bucher, Berna

 

Última actualització: 04/07/11

 
[Pàgina principal de l'Àrea] [Professors i becaris] [Activitats] [Assignatures] [Buscador]
[Projecte Norma Civil] [Pàgina Jurídica] [European and Comparative Private Law Page]

© Àrea de Dret civil - Universitat de Girona

Realització i disseny: Àrea de Dret civil - Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar)
Última actualització: 03/11/11