Estudi estadístic sobre les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de rescissió per lesió ultra dimidium
[Comunicació a les Desenes Jornades de Dret Català a Tossa]
[Publicada dins de: Àrea de Dret civil (Coord.) Universitat de Girona, El futur del Dret patrimonial de Catalunya (Materials de les Desenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, Tirant lo Blanch, 2000, pp. 427-453.]

Josep Ma. Bech Serrat 
Antoni Calle Ortega
 
Albert Ruda González
   
Àrea de Dret civil, Universitat de Girona
Llibre de les X Jornades

Sumari

I. Presentació del treball

II. Dades generals sobre les sentències en matèria de rescissió per lesió ultra dimidium

III. Dades sobre els contractes que es pretenen rescindir

    A) Classificació de les sentències segons el tipus contractual

        a) Contractes rescindibles

        b) Contractes no rescindibles

    B) Subjectes del procés sobre rescissió per lesió ultra dimidium

    C) Objecte del contracte

        a) Bé immoble

        b) Preu just

IV. Aspectes doctrinals tractats per les sentències del TSJC sobre rescissió per lesió ultra dimidium

    A) Dret substantiu

        a) Fonament objectiu de la rescissió per lesió ultra dimidium

        b) Caràcter general o especial del remei rescissori per lesió ultra dimidium

        c) L'exclusió de la procedència de la rescissió per lesió ultra dimidium a partir de raons del dret substantiu

        d) Determinació del preu just

        e) Efectes de la rescissió

        f) Altres qüestions

    B) Dret Processal: aspectes generals del procés judicial en matèria rescissòria

V. Apèndix.
 

[Text pre-publicació en línia]

Albert Ruda