Notes sobre l'extinció i la successió de les associacions
(A propòsit d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de persones jurídiques) 
[Comunicació a les Novenes Jornades de Dret Català a Tossa]
Publicada dins de:
Àrea de Dret civil (Coord.) Universitat de Girona, Les persones jurídiques en el Dret civil de Catalunya: associacions i fundacions (Materials de les Novenes Jornades de Dret català a Tossa), Tossa de Mar, 19 a 21 de setembre de 1996, València, 1998, pp. 375-443.

Jordi Ribot Igualada
Albert Ruda González
 
 

 

Sumari

1. El litigi resolt per la STSJC de 27 de març de 1995. Factors històrics i polítics i argumentació jurídica

    1.1. Antecedents del cas

    1.2. Plantejament dels problemes teòrics del cas

        a) Extinció i successió d'associacions

        b) Altres problemes: jurisdicció competent en cassació i competència legislativa

2. L'extinció de l'associació. Dissolució i pèrdua de la personalitat jurídica

    2.1. L'extinció de la persona jurídica com a efecte

        a) Extinció i nul·litat de l'associació

        b) Extinció i suspensió

        c) Extinció i dissolució

    2.2. Causes d'extinció de la persona jurídica tipus associació

        a) Abast de l'enumeració legal de les causes d'extinció

        b) Eficàcia del supòsit de fet extintiu

        c) Classificació

    2.3. L'extinció de l'associació i el procés de liquidació del patrimoni social

        a) Supòsits on s'escau la liquidació

        b) Estat de liquidació

    2.4. El caràcter definitiu de l'extinció

3. Extinció i successió d'associacions

    3.1. Destinació dels béns de l'associació que s'ha extingit

        a) Associacions il·lícites

        b) Extinció produïda per altres causes

    3.2. Règim de l'adquisició causada per l'extinció d'una associació

        a) Plantejament

        b) El règim de la fusió i l'escissió d'associacions

        c) Adquisició del romanent després de la liquidació

        d) Adquisició per successió de l'associació que s'ha extingit

    3.3. Els "legítims successors" de la Llei 4/1986

        a) Plantejament

        b) Especialitat de la Llei 4/1986

[Text pre-publicació en línia]

Albert Ruda