La resolució del contracte de cessió de sòl per obra
[
Comunicació al 1er Congrés de Dret Civil Català]
Publicada a La Notaría 2001, núm. 9-10, pp. 151-161.

Albert Ruda González 

 

Sumari.
I. Introducció.
II. Els requisits de la resolució.
    a) Requisits de la resolució de la cessió. L’incompliment resolutori.
    b) La resolució automàtica al Projecte de llei català.
    c) L’anomenada “facultat cautelar de resolució del contracte” al Projecte de llei català.
III. Efectes de la resolució.
    a) La restitució de les prestacions.
    b) El rescabalament de danys en la resolució del contracte de cessió de sòl per obra.

Albert Ruda