"Cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura.
Aproximació a la seva regulació a la Llei 23/2001"
Revista Jurídica de Catalunya 2003-I, p. 9-38.

Albert Ruda González 
Àrea de Dret Civil
Universitat de Girona

Sumari
 
I. INTRODUCCIÓ. II. AVANTATGES I INCONVENIENTS DEL CONTRACTE. III. REQUISITS DEL CONTRACTE SEGONS LA LLEI 23/2001. 1. Determinació dels habitatges, locals o altres edificacions. 2. Determinació dels adjudicataris. 3. La identificació del règim de propietat horitzontal. 4. Transmissió de la finca o edificabilitat. 5. Contingut necessari del contracte. 6. Fungibilitat del cessionari. 7. Equivalència de les prestacions. III. TRANSMISSIÓ DE LA PROPIETAT. 1. Plantejament general. 2. Adquisició en la transmissió total. 3. Adquisició en la transmissió parcial. IV. GARANTIES I CONDICIÓ DE PROMOTOR. V. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE. 1. Plantejament general. 2. Resolució anticipada. 3. Incompliment definitiu i compliment defectuós. 4. Resolució automàtica del contracte. 5. Efectes de la resolució. A) Plantejament general. B) La restitució de les prestacions. C) El rescabalament de danys en la resolució del contracte de cessió de sòl per obra. VI. REFLEXIÓ FINAL
 

Albert Ruda