Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Primera Llei del Codi Civil de Catalunya

Amunt Següent

 
Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya

(DOGC núm. 3798, 13-01-2003, p. 486; BOE núm. 32, de 06-02-2003, p. 4912)

[Mitjançant providència de 20 de maig de 2003, el TC ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat número 2099/2003, promogut pel President del Govern, contra la Llei  del Parlament de Catalunya 29/2002, de 30 de desembre, Primera Llei del Codi Civil de Catalunya. S'ha suspès la vigència i aplicació d'aquesta llei des de la data d'interposició del recurs (10 d'abril del 2003) per a les parts i des de la publicació del corresponent edicte en el BOE per als tercers. (BOE núm. 132, de 3-06-2003, p. 21285; DOGC núm. 3899, de 5-06-2003, p. 11767).

Mitjançant interlocutòria de 29 d'octubre de 2003, el TC ha acordat, en el recurs d'inconstitucionalitat número 2099/2003, promogut pel President del Govern, aixecar la suspensió de l'art. 111-4 del Codi civil de Catalunya, aprovat per l'art. 7 d'aquesta llei, en els termes exposats en el FJ 4, i així mateix aixecar la suspensió en tota la resta (BOE núm. 276, de 18-11-2003, pp. 40562-40563; DOGC núm. 4021, de 1-12-2003, p. 23367).

El Consell de Ministres, per acord de 27 d'agost de 2004, sol·licita al President del Govern el desistiment del recurs d'inconstitucionalitat presentat contra aquesta llei (http://www.la-moncloa.es/web/asp/gob05.asp#recursos).

El Tribunal Constitucional, mitjançant interlocutòria de 3 de novembre de 2004, ha acordat tenir com a desistit l'Advocat de l'Estat, en la representació que detenta legalment, del recurs d'inconstitucionalitat plantejat contra aquesta llei, de manera que es declara extingit el procés (BOE núm. 279, de 19-11-2004, p. 38191; DOGC núm. 4269, de 26-11-2004, p. 24064). ]

[L'article 7 d'aquesta llei conté una nova redacció per la modificació de la disposició final primera de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions (DOGC núm. 5175, de 17-07-2008, p. 55923-56024) i s'ha introduït un nou article 8, que passa a tenir la redacció de l'anterior article 7.]

[Les lletres a i c de l'article 121-16 han estat modificades i s'ha afegit una nova lletra f per la disposició final primera de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia (DOGC núm. 5686, de 02-08-2010, p. 61162-61260)].

[Faci click aquí per veure la versió en castellà d'aquesta llei]

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L’exercici de la competència per a conservar, modificar i desenvolupar el dret civil de Catalunya, recuperada fa més de vint anys en el nou marc constitucional i estatutari, ha passat, fins ara, per diverses fases. En una primera fase, culminada amb la Llei 13/1984, del 20 de març, sobre la Compilació del dret civil de Catalunya, l’objectiu fou adoptar la Compilació de 1960, integrar-la en l’ordenament jurídic català i adaptar-la als principis constitucionals, per a superar els condicionaments polítics del moment històric en què fou dictada. En una segona fase, iniciada paral·lelament i continuada amb més o menys intensitat fins a l’actualitat, el Parlament de Catalunya va fer servir l’instrument tècnic de les lleis especials per anar donant cos a poc a poc a un ordenament jurídic encarcarat i amagrit per la prolongada absència d’institucions legislatives pròpies. A partir del 1991, amb la promulgació de la Llei 40/1991, del 30 de desembre, del Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, el dret català va entrar en una tercera fase, la de les codificacions parcials, continuada amb la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del Codi de família, amb la voluntat de recollir, ordenar i sistematitzar la regulació sobre les diverses matèries continguda en les lleis especials que s’han anat promulgant i de completar-la fins a assolir la plenitud de l’exercici de les competències legislatives establertes per la Constitució i l’Estatut.

A la fi del 1998 el Departament de Justícia va organitzar les Jornades cap a un Codi Civil de Catalunya amb l’objectiu de fer partícip el món jurídic català de la voluntat del Govern d’avançar en la codificació del dret civil i d’analitzar, amb representants del món acadèmic, polític i professional, les possibilitats d’aprovar a curt termini un codi civil de Catalunya. Una peça clau per a dur a terme aquesta tasca és l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, creat pel Decret 13/2000, del 10 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Justícia, i format per un consell rector, una direcció executiva i una comissió de codificació, amb la finalitat, entre altres, que actuï com un instrument especialitzat de l’acció política del Govern en matèria de dret privat. Aquesta primera Llei del Codi civil de Catalunya té l’origen en els treballs de les diverses seccions i del Ple de la Comissió de Codificació d’aquest Observatori.

I

El primer objectiu d’aquesta Llei és establir l’estructura, el contingut bàsic i el procediment de tramitació del Codi civil de Catalunya.

La principal idea que la inspira és que el Codi civil de Catalunya ha d’ésser un codi obert, tant en l’estructura com en el contingut, i que s’ha d’anar conformant, d’acord amb el pla establert per aquesta Llei, mitjançant una successió de lleis seriades. Com tantes altres branques del dret, el dret civil és subjecte avui a un procés de canvi molt més dinàmic que en l’època de les grans codificacions. Tan impensable és assolir el vell ideal codificador de reduir totes les lleis civils a un sol codi com que les lleis així recollides tinguin un caràcter tendencialment permanent i immutable. D’una banda, el progrés social i el desenvolupament cientificotecnològic fan que en l’actualitat el dret civil hagi de donar resposta, de manera ràpida i continuada, a noves necessitats de regulació. De l’altra, el procés d’integració europea fa que els legisladors estatals, nacionals o autonòmics, segons qui tingui atribuïda la competència legislativa en una determinada matèria, hagin d’aplicar les directives que emanen de la Comissió Europea en uns terminis prefixats i relativament breus. La tècnica legislativa de les lleis especials, que sovint s’ha emprat per a adaptar-se tant a un aspecte com a l’altre, s’ha mostrat com a greument perjudicial per a la claredat, la sistemàtica i la coherència interna del dret civil.

Per aquestes raons, es considera que un codi que pugui superar aquests reptes ha de tenir una estructura que permeti anar incorporant les noves regulacions o les modificacions de les ja existents sense que se’n ressenti greument la sistemàtica.

Per tal de possibilitar aquesta flexibilitat i facilitar l’actualització continuada de la legislació civil, s’ha optat per emprar un sistema de numeració decimal, de manera que els articles es marquen amb dos números separats per un guionet. El primer número té tres xifres, que es refereixen, respectivament, al llibre, al títol i al capítol, i que indiquen, per tant, el lloc que ocupa l’article en el marc del Codi. El número que ve després del guionet correspon a la numeració contínua, que comença per l’1 en cada capítol. Aquest sistema ha de permetre que s’elabori el Codi civil per llibres o per parts de llibre, com està fent des de fa anys el legislador del Codi civil neerlandès, i que es combini la tècnica de la nova regulació de matèries fins ara insuficientment regulades en el nostre dret amb la de modificació i refosa de la regulació existent, com ja van fer la Llei 13/1984 i el Decret legislatiu 1/1984, del 19 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Compilació de dret civil de Catalunya.

Aquest procediment ha de permetre que el legislador s’imposi el ritme que consideri més adequat i que, d’acord amb les circumstàncies socials i les necessitats del país, prioritzi unes parts de la regulació i hi imprimeixi un ritme més intens, amb el benentès que les omissions són provisionals i que no comporten cap mena de renúncia a l’exercici de les competències que li són pròpies.

Els llibres que componen aquest Codi, com indica l’article 3, són sis. El primer s’ocupa de les disposicions generals; el segon, de la persona i la família; el tercer, de la persona jurídica; el quart, de les successions; el cinquè, dels drets reals, i el sisè, de les obligacions i els contractes.

II

L’article 8 s’ocupa del segon objectiu d’aquesta Llei, que és el d’aprovar el llibre primer del Codi civil de Catalunya, titulat "Disposicions generals", el qual, sens perjudici que es pugui ampliar en el futur, s’estructura ara en dos títols.

El títol I, sota l’epígraf de "Disposicions preliminars", recull i sistematitza els preceptes continguts en el títol preliminar i en les disposicions finals segona i quarta de la Compilació del dret civil de Catalunya, i els completa, d’una banda, amb uns principis i unes doctrines que, si bé són consubstancials amb el dret civil de Catalunya, s’expliciten de manera expressa per primera vegada, i, de l’altra, amb normes que, encara que de manera esparsa, ja es troben en l’ordenament jurídic català vigent.

Així, l’article 111-1 enumera els elements que componen el dret civil de Catalunya i s’ocupa del valor que aquests elements tenen dins el seu propi sistema de fonts. Com en qualsevol ordenament jurídic modern, destaca el caràcter de font principal que hom atorga a la llei, mentre que el costum hi té un paper secundari, atès que només regeix en defecte de llei aplicable. La regulació reconeix als principis generals del dret la funció d’autointegració del dret civil de Catalunya, per evitar l’heterointegració mitjançant l’aplicació del dret supletori, i llur rellevància com a límit a una eventual al·legació indiscriminada de la tradició jurídica catalana, la referència a la qual es troba en l’article 111-2, com a expressió de la doctrina de la iuris continuatio. Finalment, si bé no com a font del dret, aquest darrer article reconeix a la jurisprudència civil del Tribunal de Cassació de Catalunya, en la mesura que no hagi estat modificada per la legislació vigent, i a l’emanada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el valor de doctrina jurisprudencial als efectes del recurs de cassació.

Per la seva banda, l’article 111-3 reprodueix en l’apartat 1, per raons d’ordre sistemàtic, l’article 7.1 de l’Estatut d’autonomia. Així mateix, refon parcialment els articles 2 i 3 del títol preliminar de la Compilació, en referir-se al caràcter territorial del dret local, i reprodueix, per les mateixes raons esmentades, l’article 7.2 de l’Estatut, relatiu a la subjecció al dret civil català dels estrangers que hagin adquirit la nacionalitat espanyola mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, llevat que manifestin llur voluntat en contra. El precepte es clou amb una referència al veïnatge local, el qual és determinat per les normes que regeixen el veïnatge civil.

L’article 111-4 destaca que el nou Codi civil té caràcter de dret comú a Catalunya i, per tant, caràcter supletori de les altres lleis.

L’article 111-5 es refereix tant al caràcter preferent de les disposicions del dret civil de Catalunya, llevat dels supòsits en què siguin directament aplicables normes de caràcter general, com a la limitació a l’heterointegració mitjançant l’aplicació com a supletori del dret de l’Estat, la qual només és possible quan no sigui contrària al dret propi o als principis generals que l’informen.

L’article 111-6, tot recollint com a disposició preliminar el principi de llibertat civil, remarca que, a diferència de l’article 1255 del Codi civil espanyol, no es limita a l’autonomia contractual, sinó que té caràcter de principi general. Alhora, palesa la prevalença dels actes d’exercici de l’autonomia privada sobre les disposicions que no siguin imperatives.

L’article 111-7 incorpora una norma sobre la bona fe perquè en la tradició del dret català, en la línia del dret continental europeu del qual forma part, és un principi que té caràcter general i que, per tant, no es pot limitar a l’àmbit contractual. També es refereix a l’honradesa dels tractes, com a concepte diferenciat, perquè, d’acord amb l’evolució més recent del dret privat europeu, en vol destacar l’aspecte objectiu, independent del coneixement o la ignorància de cadascun dels subjectes de la relació jurídica.

Per la seva banda, l’article 111-8 formula la doctrina dels actes propis i l’article 111-9 es refereix a la necessitat de tenir en compte l’equitat en l’aplicació de les normes i expressa la norma més tradicional d’acord amb la qual la resolució en equitat requereix autorització legal.

III

El títol II del llibre primer, sota l’epígraf de "Prescripció i caducitat", regula aquestes dues institucions de manera més moderna i dinàmica que el Codi civil espanyol, ancorat encara en concepcions romanistes i vuitcentistes, i en el qual es confonen sovint prescripció i caducitat, i no és clara la frontera entre aquella i la usucapió o prescripció adquisitiva.

És ben sabut que el dret històric català va regular sempre la prescripció. Va ésser el conegut usatge Omnes Causae (Constitucions i altres drets de Catalunya, llibre setè, títol II, constitució 2a, del volum I) el que va modificar les normes de dret romà i canònic aplicables. Al costat de l’usatge, el capítol XLIV del Recognoverunt proceres va recollir una norma semblant en matèria de prescripció, que va excloure els terminis de deu i vint anys del dret romà i va generalitzar el termini de trenta anys ja establert per l’usatge esmentat. Aquestes normes no eren les úniques vigents, sinó que subsistien altres terminis més curts, recollits per les Constitucions (llibre setè, títol II, volum I). La jurisprudència del Tribunal Suprem va ésser sempre molt respectuosa amb la normativa catalana sobre prescripció i, en aquest sentit, són nombroses les sentències en les quals es va aplicar la prescripció dels trenta anys de l’usatge i es va excloure la del Codi civil.

Avui la prescripció i la caducitat estan deficientment regulades. La primera és regulada per l’article 344 de la Compilació i pel Codi civil espanyol, al qual es remet la Compilació i no totes les normes del qual són aplicables a Catalunya. La caducitat, en canvi, només apareix referida a accions concretes i no està regulada en cap cos legal.

L’escassa aplicació a les accions personals que els tribunals catalans han fet del termini de prescripció de trenta anys i la preocupació per modificar i actualitzar la prescripció, que també s’ha palesat en els ordenaments jurídics dels països de l’entorn, han determinat que s’optés per emprendre una regulació detallada d’aquestes institucions, la qual ha tingut en compte les regulacions de diversos països europeus, algunes de les quals molt recents, i diverses propostes de reformes legislatives en curs.

En aquesta regulació la prescripció es predica de les pretensions, enteses com a drets a reclamar a una altra persona una acció o una omissió, i es refereix sempre a drets disponibles. La prescripció extingeix les pretensions, tant si s’exerceixen en forma d’acció com d’excepció. La caducitat, en canvi, s’aplica als poders de configuració jurídica, entesos com a facultats que la persona titular pot exercir per a alterar la realitat jurídica, que neixen amb una durada predeterminada i que no necessiten l’actuació d’altri. La caducitat n’impossibilita l’exercici i es pot produir tant en els casos de relacions jurídiques indisponibles com en els de relacions jurídiques disponibles. En aquest darrer cas, la caducitat presenta unes semblances amb la prescripció que aconsellen aplicar algunes de les seves normes.

Un dels eixos de la regulació ha estat l’escurçament considerable dels terminis de prescripció. En l’article 121-20 s’ha optat per un termini general de prescripció de deu anys, tant per a les accions personals com per a les reals, combinat amb altres terminis més curts, establerts pels articles 121-21 i 121-22, que mostren una clara tendència uniformadora. També s’ha generalitzat el criteri de la necessitat del coneixement o, si més no, de la cognoscibilitat de les dades de la pretensió per a iniciar el còmput del termini, de manera que, d’acord amb l’article 121-23, perquè comenci a computar-se el termini de prescripció no n’hi ha prou amb el naixement de la pretensió, sinó que cal, a més a més, que la persona titular hagi conegut o hagi pogut conèixer raonablement les circumstàncies que fonamenten la pretensió i la persona contra la qual es pot exercir. Tanmateix, l’article 121-24, tot donant una nova funció al termini de l’usatge Omnes Causae, es refereix als trenta anys, a comptar del naixement de la pretensió, com a termini de preclusió, exhaurit el qual, de manera absoluta i amb independència de qualsevol circumstància, ja no es pot fer valer la dita pretensió.

D’acord amb les regulacions europees més modernes i el principi de llibertat civil, l’article 121-3 introdueix una excepció a la norma de la inderogabilitat del règim de la prescripció, referida a la possibilitat de modificar-ne els terminis, sia per abreujar-los, sia per allargar-los. A més dels límits generals de l’autonomia de la voluntat, l’abreujament o l’allargament que es pactin no poden excedir, respectivament, la meitat o el doble del termini legalment establert.

Una novetat important, seguint la línia de l’evolució dels ordenaments jurídics dels països de l’entorn, ha estat la introducció de la suspensió de la prescripció, concebuda com a mitjà per a socórrer la persona titular del dret que no ha pogut interrompre la prescripció, sia per motius externs i aliens a la dita persona, sia per motius personals o familiars. Aquesta figura, ignorada pel Codi civil espanyol i només amb algun vestigi en el dret català vigent, reclamava una regulació com a categoria general, sens perjudici de la regulació dels casos específics en lleis especials, tal com fan la majoria dels ordenaments estrangers propers al català.

Fins ara les causes objectives eren les úniques causes de suspensió reconegudes pel sistema jurídic català; en especial, els casos de guerra o greu crisi social. Aquests casos de suspensió, que ja eren presents en els textos dels juristes clàssics catalans i en la jurisprudència antiga, es recondueixen en aquesta regulació cap al concepte de força major, la qual provoca la suspensió si persisteix quan manca un temps relativament curt, que el Codi fixa en sis mesos, per a exhaurir-se el termini de prescripció. A aquestes circumstàncies objectives, s’hi sumen ara les circumstàncies subjectives derivades de raons personals o familiars, que es donen quan una persona menor d’edat o incapaç es troba sense representació legal, de manera que no pot exercir els seus drets, i quan causes afectives i de proximitat personal fan que sigui summament difícil fer valer la pretensió davant una altra persona sense arriscar greument la convivència o una relació personal o familiar (matrimoni, relació paternofilial, tutela, etc.) més valuosa que la pretensió prescriptible. Atès que, per preservar aquesta relació, la persona interessada normalment no acciona el seu dret, ha d’haver-hi suspensió del termini de prescripció, per a no obligar-la a sacrificar un dret que l’ordenament ha de protegir amb vista a interessos superiors.

Atesa la importància i la previsible repercussió pràctica de la nova normativa sobre prescripció i caducitat, ha calgut finalment regular amb detall les situacions transitòries i optar per un grau de retroactivitat mitjà, que tendeix a afavorir l’aplicació dels terminis de prescripció més curts. Per aquestes mateixes raons i per la conveniència que el títol II del llibre primer del Codi civil de Catalunya entri en vigor al començament de l’any natural, també s’ha considerat necessari establir una vacatio legis fins a l’1 de gener de 2004.

 
 

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és establir l’estructura i la sistemàtica del Codi civil de Catalunya i aprovar-ne el llibre primer.
 

 
 

Article 2

Estructura

El Codi civil de Catalunya s’estructura en sis llibres i les disposicions addicionals, transitòries i finals corresponents.
 

 
 

Article 3

Divisió

Els llibres que componen el Codi civil de Catalunya són els següents:

a) Llibre primer, relatiu a les disposicions generals, que inclou les disposicions preliminars i la regulació de la prescripció i de la caducitat.

b) Llibre segon, relatiu a la persona i la família, que inclou la regulació de la persona física, les matèries actualment compreses en el Codi de família i les lleis especials d’aquest àmbit.

c) Llibre tercer, relatiu a la persona jurídica, que inclou la regulació de les associacions i de les fundacions.

d) Llibre quart, relatiu a les successions, que inclou la regulació de les matèries contingudes en el Codi de successions per causa de mort i en les altres lleis especials d’aquest àmbit.

e) Llibre cinquè, relatiu als drets reals, que inclou la regulació d’aquesta matèria aprovada pel Parlament.

f) Llibre sisè, relatiu a les obligacions i els contractes, que inclou la regulació d’aquestes matèries, comprenent-hi els contractes especials i la contractació que afecta els consumidors, aprovada pel Parlament.
 

 

 

Article 4

Distribució interna

Cada llibre del Codi civil de Catalunya es divideix en títols, i aquests, en capítols. Els capítols es poden dividir en seccions i aquestes, eventualment, en subseccions.
 

 

 

Article 5

Numeració dels articles

Els articles del Codi civil duen dos números separats per un guionet, llevat de les disposicions addicionals, transitòries i finals. El primer número és integrat per tres xifres, que indiquen respectivament el llibre, el títol i el capítol. El segon número correspon a la numeració contínua que, començant per l’1, s’atribueix a cada article dins de cada capítol.
 

 
 

Article 6

Tramitació

1. El Codi civil de Catalunya s’ha d’elaborar en forma de codi obert mitjançant l’aprovació de diferents lleis.

2. Els projectes de llei que el Govern presenti al Parlament han de correspondre a cadascun dels llibres o, eventualment, a cadascuna de les parts de llur contingut a què fa referència l’article 3.

3. Els projectes de llei han d’incloure les modificacions d’addició, supressió o nova redacció que es considerin necessàries per a conservar, modificar o desenvolupar la regulació vigent, perquè siguin aprovades pel Parlament.

4. En cada llei, si escau, una disposició final ha d’autoritzar el Govern a refondre mitjançant decret legislatiu les modificacions que en derivin amb les normes i les disposicions que restin sense alteració, d’acord amb el que disposen l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i els articles 34, 35 i 39 de la Llei 3/1982. Aquesta autorització ha d’incloure la facultat de regularitzar l’ordenació numèrica dels articles i d’aclarir i harmonitzar els textos legals que han d’ésser refosos.

5. Els decrets legislatius relatius a matèries de dret civil s’han d’elaborar d’acord amb el que disposa l’apartat 4 i s’han d’incorporar a la part del Codi civil que els correspongui d’acord amb la divisió establerta per l’article 3.
 

 
 

Article 7

Article 7. Tractament del gènere en les denominacions referides a persones
En el Codi civil de Catalunya, s'entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones inclouen dones i homes, llevat que del context se'n dedueixi el contrari
.
[Aquest article ha estat modificat per la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions (DOGC núm. 5175, de 17-07-2008, p. 55923-56024), anteriorment a la modificació, aquest article tenia el contingut del nou article 8 de la present llei.]
 
 

Article 8

Aprovació del llibre primer

S’aprova el llibre primer del Codi civil de Catalunya amb el contingut següent:

[Aquest article ha estat introduït per la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions (DOGC núm. 5175, de 17-07-2008, p. 55923-56024), substituint d'aquesta manera l'anterior article 7, que passa a tenir una nova redacció.]

 
  Següent >


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda