Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Compilació: Títol preliminar

Anterior Amunt Següent

De l'aplicació del Dret civil de Catalunya

Article 1

De conformitat amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, les disposicions del Dret civil de Catalunya regiran amb preferència al Codi Civil i a les altres disposicions d'igual aplicació general.
Per tal d'interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d'acord amb els principis generals que inspiren l'ordenament jurídic de Catalunya.

[Aquest article ha estat substituït pels preceptes corresponents de la Primera llei del Codi Civil de Catalunya. Aquesta substitució ha entrat en vigor l'1 de gener de 2004. Vegeu la Disposició final 1ª de la Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya (DOGC núm. 3798, de 13-01-2003).]

 
Article 2

El dret local, escrit o consuetudinari peculiar d'algunes poblacions o comarques, com són Barcelona, Tortosa i els seus termes, el Camp de Tarragona, el Bisbat de Girona, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i la Conca de Tremp, serà observat al mateix territori que d'antic aquelles comprenien, en la part que aquesta Compilació el reculli o s'hi remeti.

[Aquest article ha estat derogat pels preceptes corresponents de la Primera llei del Codi Civil de Catalunya. Aquesta substitució ha entrat en vigor l'1 de gener de 2004. Vegeu la Disposició final 1ª de la Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya (DOGC núm. 3798, de 13-01-2003).]

 
Article 3

Els efectes dels estatuts personal, real i formal a Catalunya i per als catalans, així com la condició de tals en relació amb altres territoris i persones de diferent legislació civil, es regiran per les normes establertes en el Títol Preliminar del Codi Civil i en les disposicions concordants.
Nogensmenys, els estrangers que adquiriran la nacionalitat espanyola quedaran sotmesos al Dret civil català mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, salvant que manifestin llur voluntat en contra.
El veïnatge local serà determinat per les normes que regeixen el veïnatge civil.
Els conflictes interlocals i intercomarcals es resoldran segons les normes a les quals es refereix el primer paràgraf d'aquest article per a la solució dels interregionals.

[Aquest article ha estat derogat pels preceptes corresponents de la Primera llei del Codi Civil de Catalunya. Aquesta substitució ha entrat en vigor l'1 de gener de 2004. Vegeu la Disposició final 1ª de la Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya (DOGC núm. 3798, de 13-01-2003)].

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda