Decret 210/1995
Decret 210/1995
Decret 210/1995
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 210/1995

Anterior Amunt Següent

Decret 210/1995, d'11 de juliol, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges

(DOGC núm. 2081, de 28-7-1995)

viñeta Article 1. Modificació de l'art. 12.5  
 
viñeta Article 2. Modificació de la disposició adicional 1  
 
viñeta Disposició final  
 

Mitjançant el Decret 168/1994, de 30 de maig, es va aprovar el nou reglament de les agències de viatges. La nova reglamentació va incorporar a l'ordenament jurídic català la Directriu del Consell de la Comunitat Europea 90/314, de 23 de juny, relativa als viatges combinats, a les vacances combinades i als circuits combinats, al temps que va adequar la normativa als canvis operats en la dinàmica realitat social objecte de la seva regulació.

Entre altres novetats, el nou Decret contemplava en diversos preceptes l'existència del sistema arbitral de consum, si bé que esmentant únicament la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, adscrita a la Direcció General de Consum i Disciplina del Mercat del Departament de Comerç, Consum i Turisme.

En el poc temps transcorregut d'ençà que es va estructurar pel Decret 222/1993, de 14 de setembre, la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i es va aprovar el Decret 168/1994, de 30 de maig, el sistema arbitral de consum ha experimentat un important desenvolupament que s'ha concretat en la creació de nombroses juntes arbitrals arreu de l'Estat. La constatació d'aquesta realitat aconsella la modificació del Decret 168/1994, de 30 de maig, per tal de fer possible, d'una banda, la salvaguarda de la lliure elecció de la junta arbitral per les parts en conflicte i, d'altra banda, que els laudes dictats dins un procediment arbitral de consum pels col·legis de qualsevol de les juntes arbitrals, constituïdes de conformitat amb la normativa reguladora del sistema arbitral de consum, puguin afectar les fiances que les agències de viatges estan obligades a constituir i mantenir en permanent vigència.

En virtut del que s'ha exposat i de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

Article 1

Modificació de l'article 12.5

Es modifica l'article 12.5 del Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges, que queda redactat de la manera següent:

"La fiança quedarà afectada per la resolució ferma en via judicial declaratòria de responsabilitats econòmiques de les agències de viatges, derivada de la prestació de serveis al consumidor o usuari final, com són el reemborsament dels fons dipositats o la repatriació del consumidor, i per laude ferm dictat, dins un procediment arbitral de consum, per col·legi arbitral constituït de conformitat amb la normativa reguladora del sistema arbitral de consum."

 

Article 2

Modificació de la disposició addicional 1

Es modifica la disposició addicional 1 del Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges, que queda redactada de la manera següent:

"Queda dissolta la Comissió Arbitral d'Agències de Viatges de Catalunya."

 


Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 


Barcelona, 11 de juliol de 1995

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Lluís Alegre i Selga

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda