Decret 290/1995
Decret 290/1995
Decret 290/1995
Decret 290/1995
Decret 290/1995
Decret 290/1995
Decret 290/1995
Decret 290/1995
Decret 290/1995
Decret 290/1995
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 290/1995

Anterior Amunt Següent

Decret 290/1995, de 28 de setembre, de prestació als consumidors i usuaris de serveis a domicili

(DOGC núm. 2126, de 10-11-1995)

viñeta Article 1. Àmbit d'aplicació  
 
viñeta Article 2  
 
viñeta Article 3. Pressupostos  
 
viñeta Article 4. Factures  
 
viñeta Article 5. Prohibicions  
 
viñeta Article 6. Competències  
 
viñeta Article 7. Infraccions  
 
viñeta Article 8. Sancions  
 
viñeta Disposicions finals  
 

La Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del consumidor, estableix, amb la finalitat de complementar l'ordenament jurídic en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, les normes que han de regir per millorar la vida dels ciutadans de Catalunya quan actuen com a tals, i compromet directament els poders públics en la tasca de vetllar pel seu compliment, en l'àmbit de llurs competències. En aquest sentit, la norma esmentada estableix que el Govern de Catalunya ha de vetllar per la protecció dels interessos econòmics dels consumidors i perquè aquests gaudeixin de la màxima informació possible en relació als béns o serveis que adquireixen.

En aquest sentit, s'han anat regulant, reglamentàriament, activitats de prestació de serveis que, per la seva transcendència, han requerit l'establiment d'unes normes mínimes d'informació i de garanties que han influït positivament en la protecció dels usuaris d'aquests serveis. Així, podem ressaltar la regulació de l'activitat de neteja tèxtil, de reparació de vehicles automòbils i de transport de vehicles automòbils avariats 

Tanmateix, cal tenir en compte que la prestació de serveis a domicili, que té una important incidència econòmica, en no trobar-se regulada, provoca actuacions que perjudiquen no només els interessos dels consumidors, sinó també el sector, en general, de la qual cosa en surten perjudicats els bons professionals. Per tant, el present Decret neix amb la finalitat d'evitar aquests abusos que enterboleixen el mercat i garantir l'equilibri de les relacions entre els consumidors i els professionals dedicats a aquesta activitat.

En conseqüència, i d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l'informe previ de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

Article 1

Àmbit d'aplicació

1.1 La present disposició s'aplicarà a totes les persones físiques o jurídiques que es dediquin a la prestació de serveis a domicili al consumidor, d'acord amb la definició que d'aquests fa l'apartat segon de l'article 1 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor.

1.2 Als efectes del que estableix el present Decret, s'entén per serveis a domicili tots els destinats al manteniment i la reforma d'habitatges i locals, en general, i de les instal·lacions i edificacions annexes.

1.3 Així mateix, tenen la consideració de serveis a domicili no només els que es realitzin en el mateix domicili del consumidor, sinó també els que es porten a terme en el taller del prestador del servei, sempre que, posteriorment, es procedeixi a la instal·lació de l'objecte o producte en el domicili del client.

1.4 Queden exclosos del present Decret els serveis de lliurament a domicili i els que tinguin caràcter subsidiari respecte de l'activitat de venda dels mateixos.

1.5 Aquest Decret s'aplicarà sens perjudici d'altres regulacions específiques de prestació de serveis que protegeixin els interessos dels consumidors.

 

Article 2

El prestador del servei ha de tenir a disposició dels clients, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials, de la mà d'obra, dels transports i/o desplaçaments, si s'escau, així com de qualsevol altre servei ofert.

 

Article 3

Pressupostos

3.1 El prestador del servei, abans de la seva realització, haurà de sotmetre a la signatura del client un pressupost en el qual constin, almenys en català, les dades següents:

a) Nom, adreça, telèfon i NIF dels prestador del servei.

b) Nom, adreça del client i descripció del servei sol·licitat i de l'adreça on ha de ser realitzat, indicant característiques, qualitats i resultat final.

c) Quantitat, qualitat i preu dels materials a emprar.

d) Preu de la mà d'obra per hora, dia, metres, superfícies, volums o altre tipus de tarifes usuals en el tipus de servei a realitzar.

e) Data aproximada d'inici i finalització del servei.

f) Preu total del servei, impostos inclosos.

g) Període de garantia del servei, si s'escau.

h) Període de validesa de l'oferta realitzada en el pressupost.

i) Qualsevol altre esment que es consideri convenient.

j) Data i signatura o segell del prestador del servei i, en lloc situat juntament amb aquestes dades, un requadre reservat per a la signatura del client on expressament ha de constar en lletres majúscules, d'igual mida a les emprades en la resta del document, la frase "Pressupost rebut abans de la realització dels treballs".

3.2 El pressupost constarà d'original i còpia. L'original es lliurarà al client, i el prestador haurà de conservar-ne la còpia signada pel client en senyal de conformitat, durant un termini no inferior a un any des del venciment de la garantia.

3.3 Les avaries o defectes ocults que apareguin amb posterioritat a l'elaboració del pressupost s'hauran de posar per escrit en coneixement del client a la major brevetat, indicant l'increment de l'import del servei i les seves causes. El document i una còpia que es lliurarà al client s'hauran de subscriure per ambdues parts, en senyal de conformitat.

3.4 Les variacions del pressupost que responguin a modificacions sol·licitades per l'usuari hauran de constar per escrit i ser objecte de la seva aprovació mitjançant signatura.

3.5 La renúncia del client a disposar del pressupost haurà de constar per escrit, prèvia a la realització de la prestació del servei.

 

Article 4

Factures

4.1 Realitzat el servei, el seu prestador haurà de lliurar al client una factura en què constin, almenys en català, les dades següents:

a) Nom, adreça, NIF i telèfon del prestador del servei.

b) Nom i adreça del client.

c) Descripció del servei realitzat.

d) Preu total amb desglossament dels materials, mà d'obra i altres serveis, si s'escau, així com dels impostos corresponents.

e) Període de duració de la garantia, si s'escau.

f) Data i signatura del prestador del servei i del client.

g) Transcripció literal del contingut de les normes reguladores de la garantia vigents a cada moment, als efectes de preservar el dret d'informació dels consumidors.

4.2 La quantia de la factura s'haurà de correspondre amb l'import pressupostat o anunciat, quedant obligat el prestador del servei a retornar al client de forma immediata les quantitats cobrades en excés sobre els pressupostos acceptats.

4.3 Si el prestador del servei cobra per l'elaboració del pressupost, ha d'informar al client per escrit del seu import. En tot cas, només procedirà el cobrament de despeses de desplaçament una sola vegada, encara que la confecció del pressupost comporti més d'un desplaçament.

 

Article 5

Prohibicions

Queda prohibida la utilització per a la realització del servei de peces o materials usats, llevat d'autorització prèvia, per escrit, del client.

 

Article 6

Competències

Els òrgans competents del Departament de Comerç, Consum i Turisme i les corporacions locals, en l'àmbit de les seves competències i de conformitat amb el que estableix la legislació de règim local, vetllaran pel compliment del que disposa el present Decret.

 

Article 7

Infraccions

7.1 Als efectes del que estableix el present Decret, i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i els usuaris, per la qual es tipifiquen les infraccions i es regulen les sancions en matèria de comercialització de béns, productes i prestacions de serveis, es consideren infraccions específiques en aquesta matèria:

a) Les actuacions fraudulentes que es realitzin en ocasió de la prestació de serveis a domicili que alterin la seva naturalesa mitjançant la inducció a contractar prestacions innecessàries per a l'obtenció del resultat sol·licitat.

b) La manca de realització de pressupostos, llevat renúncia de l'interessat, la realització de pressupostos que no es corresponguin amb la realitat estricta del servei a prestar i no guardar la còpia del pressupost en el termini esmentat en l'article 3.2 de la present disposició.

c) La facturació de preus que no es corresponguin amb la realitat del servei prestat.

d) La prestació de serveis que no es corresponguin amb allò contractat.

e) La realització de serveis deficients o negligents, sense que el prestador esmeni sense demora les insuficiències.

f) Els retards injustificats en la iniciació o finalització d'un servei, respecte de les dades que figuren al pressupost.

7.2 Les infraccions que esmenta el present article es qualificaran de lleus, greus o molt greus, atenent el capítol III de la Llei esmentada en el punt anterior.

 

Article 8

Sancions

Les infraccions a què fa referència el present Decret seran sancionades segons el que preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i els usuaris.

 

Disposicions finals

-1 Es faculta el conseller de Comerç, Consum i Turisme per dictar les disposicions complementàries en el desplegament del que disposa el present Decret.

 

-2 Aquest Decret entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1996.

 

 

Barcelona, 28 de setembre de 1995

 

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

 

Lluís Alegre i Selga

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda