Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Decret 54/1985
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 54/1985

Anterior Amunt Següent

Decret 54/1985, de 18 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei 24/1984, de 28 de novembre, de Contractes d'Integració

(DOGC núm. 521, de 15-03-1985)

[Derogat per la Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració (DOGC núm. 4362, de 04-04-2005, p. 9342)]

viñeta Capítol I. Del registre de Contractes d'integració Art. 1-11
 
viñeta Capítol II. De la comissió de seguiment dels Contractes d'integració Art. 12-13
 
viñeta Capítol III. Dels beneficis amb relació a les activitats que són objecte de contracte d'integració Art. 14-15
 

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Atès el que estableix la disposició final de la Llei 24/1984, de 28 de novembre, de Contractes d'Integració, i amb l'estricta finalitat de desenvolupar reglamentàriament els aspectes administratius d'una llei que és fonamentalment civil, a proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

 

Primer.- S'aprova el Reglament per al desplegament de la llei de Contractes d'Integració, el text del qual es publica annex.
 


Disposicions finals

 

Primera.- Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que sigui publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Segona.- S'autoritza el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè dicti les normes que calguin per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del present Decret.
 


Barcelona, 18 de febrer de 1985

Jordi Pujol

President de la Generalitat

de Catalunya

Josep Miró i Ardèvol

Conseller d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca

 

 

Reglament per al desplegament de la Llei d'Integració

 

Capítol I

Del Registre de Contractes d'Integració

 

Primer.- Es crea, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, el Registre de Contractes d'Integració.
 
Segon.- El Registre, sota la dependència immediata de la Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, estarà a càrrec dels Serveis Territorials de l'esmentat Departament.
La demarcació de cada Registre serà la corresponent a l'àmbit territorial d'aquells serveis.
 
Tercer.- El Registre tindrà com a finalitat la inscripció i el dipòsit dels documents públics o privats en què constin o puguin constar els contractes susceptibles de ser qualificats com d'integració, segons el Capítol I de la Llei que els regula, així com dels documents formalitzadors d'actes amb incidència sobre els esmentats contractes d'acord amb el que disposa la Llei.
 

Quart.- Al Registre s'inscriuran o, si s'escau, s'anotaran:

a) Els documents públics o privats que formalitzin contractes d'integració.
b) Els documents que formalitzin les eventuals pròrrogues contractuals.
c) Els documents que formalitzin els acords o els supòsits de subrogació contractual, prevista a l'apartat b) de l'article 12 de la Llei.
d) Els documents que constitueixin formularis o models de contractes-tipus d'integració.

 
Cinquè.- La inscripció dels contractes d'integració no és obligatòria. Nogensmenys, constituirà un requisit necessari per a l'obtenció dels beneficis que l'Administració de la Generalitat concedeixi.
 
Sisè.- La inscripció al Registre fa públics els actes registrats, però no afecta llur validesa ni els efectes jurídics que els siguin propis, els quals operen al marge del Registre.
 
Setè.- L'enregistrament dels documents que formalitzin els contractes d'integració i els actes que hi tinguin relació i que compleixin els requisits legals, és preceptiu per a l'Administració. Es produirà, a sol·licitud de l'integrat, l'integrador o d'ambdós, i contra la denegació de la inscripció es podran interposar els recursos corresponents.
 

Vuitè.- El Registre de contractes d'integració és únic i s'organitza amb els instruments següents:

a) Un llibre d'inscripcions, en el qual es produiran els assentaments previstos per la llei i per aquest Reglament.
b) Un arxiu, en el qual es dipositaran l'exemplar del contracte o els documents que es presentin.
c) Un fitxer dividit en dues seccions: l'una dedicada als integradors, i l'altra, als integrats.

 
Novè.- 1. Per fer la sol·licitud d'inscripció, s'ompliran uns impresos normalitzats que estaran a disposició dels interessats en els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del lloc on estigui situada l'explotació.
2. La instància, adreçada al Secretari General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'haurà d'acompanyar amb un exemplar o una còpia del contracte d'integració o bé del document objecte d'inscripció.
3. Quan la sol·licitud d'inscripció, la faci alguna persona que ja hagi obtingut la inscripció d'un contracte-tipus, no caldrà que acompanyi la còpia del contracte, sempre que el seu contingut típic sigui idèntic i que es facilitin les dades corresponents.
 
Desè.- Les dades del Registre de contractes d'integració seran públiques. Els particulars que acreditin, a judici de la Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, un interès legítim per conèixer-les podran demanar certificació del contingut registral referida als contractes, als béns i a la durada de la vigència dels contractes.
 

Onzè.- La Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca resoldrà sobre les sol·licituds d'inscripció en el termini màxim d'un mes des de la seva presentació, i ho notificarà als interessats.
Si no es produeix l'esmentada resolució s'entendrà que la inscripció s'ha fet efectiva.
Contra la denegació de qualsevol inscripció al Registre, els interessats podran recórrer en alçada davant el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

I contra les resolucions del Conseller, es podrà presentar recurs, en tot cas, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Capítol II

De la Comissió de seguiment dels contractes d'integració

 

Dotzè.- Es crea, en el si del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una comissió de seguiment dels contractes d'integració.
Aquesta Comissió estarà presidida pel Secretari General del Departament i un membre per cadascuna de les organitzacions sindicals agràries, degudament legalitzades, que desenvolupin les seves activitats vitals en el territori de Catalunya.
 
Tretzè.- La Comissió de seguiment dels contractes d'integració recollirà les dades estadístiques derivades del Registre de contractes d'integració i fomentarà els estudis adients per elaborar els diferents contractes-tipus per a cada varietat d'integració.
També estudiarà la possibilitat d'estendre la tècnica de la integració a altres activitats del sector agrari que no siguin les ramaderes.
A aquest efecte, elevarà anualment una Memòria al Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 

 

Capítol III

Dels beneficis amb relació a les activitats que són objecte de contracte d'integració

 

Catorzè.- El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca farà constar a les disposicions que instrumentin línies d'ajut d'aquest Departament a les produccions que poden ser objecte de contractes d'integració, el requisit, per als possibles beneficiaris, d'haver registrat els corresponents contractes d'integració.
 
Quinzè.- En les sol·licituds d'ajut al Departament, els peticionaris faran constar la seva condició d'integrat o d'integrador, si s'escau, i les dades d'inscripció del contracte d'integració al Registre o, quan n'estiguin mancats, les acompanyaran amb una còpia de la instància per a l'enregistrament.
L'atorgament de les subvencions o ajuts del Departament restarà subjecte al compliment d'aquest requisit pels sol·licitants i a l'enregistrament efectiu del contracte d'integració, si s'escau, en el cas que no s'hagi produït anteriorment. 
 

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda