Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Llei 13/1996
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1996

Anterior Amunt Següent

Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge

(DOGC núm. 2238, de 02-08-1996)

[Modificada per la  Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives DOGC núm.3543A de 31-12-2001 Correcció d'errades al DOGC núm. 3556, de 18-01-2002)]

viñeta Article 1. Registre de fiances dels Contractes de lloguer de Finques Urbanes  
 
viñeta Article 2. Inscripció  
 
viñeta Article 3. Dipòsit de fiances de contractes de lloguer  
 
viñeta Article 4. Dipòsit de fiances de contractes de subministraments i serveis  
 
viñeta Article 5. Documentació acreditativa  
 
viñeta Article 6. Executivitat  
 
viñeta Article 7. Destinació de l'import de les finances  
 
viñeta Article 8. Tipificació de les infraccions  
 
viñeta Article 9. Graduació de les multes  
 
viñeta Article 10. Òrgans competents  
 
viñeta Article 11. Règim sancionador  
 
viñeta Article 12. Prescripció  
 
viñeta Article 12. bis  
 
viñeta Article 13. Garanties addicionals  
 
viñeta Disposicions addicionals  
 
viñeta Disposició transitòria  
 
viñeta Disposició derogatòria  
 
viñeta Disposició final  
 

Presidència de la Generalitat

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

La Llei de l'Estat 29/1994, del 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en l'exposició de motius, estableix que té com a finalitat última contribuir a potenciar el mercat d'arrendaments urbans com a peça bàsica d'una política d'habitatge orientada a la consecució del mandat constitucional contingut en l'article 47, de reconeixement del dret de tots els ciutadans a gaudir d'un habitatge digne i adequat.

En el marc d'aquesta política, la creació d'un Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer ha de permetre disposar d'una informació adequada sobre la situació del parc d'habitatges en lloguer.

Així mateix, la Llei de Catalunya 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge, ja establia en l'article 24 l'obligació de dipositar la fiança que amb caràcter obligatori s'ha de constituir en la formalització dels contractes de lloguer d'habitatges. Quant a les companyies de serveis i subministraments que exigeixen la constitució de fiances a llurs usuaris, se'n regula el dipòsit com a garantia de l'usuari en el moment de la resolució del contracte.

Atès que la Llei de l'Estat 29/1994 ha modificat el règim de dipòsit de les fiances, cal adequar al nou règim el precepte esmentat, i correspon a la comunitat autònoma aquesta regulació, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional tercera de la mateixa Llei.

Igualment, en el marc de la política pròpia en matèria de sòl i habitatge, s'introdueix un supòsit de concreció de la norma general aplicable a la modalitat d'arrendament de finques urbanes per temporada, modalitat generalitzada en el territori de Catalunya, especialment en les zones turístiques. Així, s'estableix el dipòsit d'una fiança proporcional al termini de durada del contracte.

Cal destacar, finalment, que en el marc de la política d'habitatge de competència exclusiva de la Generalitat els rendiments generats pels dipòsits queden afectats a inversions destinades al foment de l'habitatge i a la millora de l'entorn urbà.

Article 1

Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes

1. Es crea el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes, amb caràcter administratiu, que depèn de l'Institut Català del Sòl, en el qual han d'ésser objecte d'inscripció les dades corresponents a contractes subscrits entre arrendador i arrendatari referents a immobles situats a Catalunya les fiances dels quals han d'ésser objecte de dipòsit preceptiu, segons aquesta Llei.

2. En el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes s'han de fer constar les dades relatives a la situació de la finca, la titularitat de l'immoble, si disposa de cèdula d'habitabilitat, l'ús a què es destina, la identificació dels contractants, el termini inicial de durada del contracte, la renda pactada i la data de formalització i de dipòsit de la fiança, en la forma que es determini per reglament.

 

Article 2

Inscripció

1. La inscripció dels contractes de lloguer en el Registre és obligatòria per a l'arrendador. L'arrendatari pot sol·licitar la inscripció del contracte de lloguer. Aquesta inscripció es produeix d'ofici per l'Administració quan s'efectua el dipòsit preceptiu de fiances establert per l'article 3. Així mateix, quan s'extingeixi el contracte, se n'ha de sol·licitar la cancel·lació en el Registre, que es produeix d'ofici en el moment de la devolució de la fiança.

Els contractes de lloguer d'habitatges de protecció oficial, els quals, d'acord amb la mateixa legislació que els regula, han d'ésser visats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, poden ésser inscrits en el Registre i ésser visats en un sol acte administratiu.

2. L'Administració ha de garantir la confidencialitat de les dades personals, i també el dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar dels inscrits en el Registre.

3. El dret d'accés al Registre queda subjecte al que estableix la normativa general aplicable i, en especial, a la Llei orgànica 5/1992, del 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

4. Les administracions locals poden accedir a les dades referents als contractes que se subscriguin relatius a finques situades en llurs àmbits territorials, amb les limitacions establertes per l'apartat 3.

5. S'ha de regular per reglament l'òrgan responsable del Registre i les unitats davant les quals es poden exercir els drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació.

 

Article 3

Dipòsit de fiances de contractes de lloguer

1. Els arrendadors de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les destinades a altres usos, han de dipositar a l'Institut Català del Sòl la fiança en metàl·lic establerta per l'article 36.1 de la Llei de l'Estat 29/1994, del 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en el termini de dos mesos a comptar de la formalització del contracte.

2. En els supòsits d'arrendament de finques urbanes per temporada, la quantia de la fiança exigible, d'acord amb l'article 36.1 de la Llei de l'Estat 29/1994, ha d'ésser proporcional al termini de durada del contracte. En aquest cas, s'ha de prendre com a referència que les dues mensualitats establertes per l'article 36.1 corresponen al contracte d'un any de durada. En els contractes de durada igual o inferior a un mes, la fiança dipositada queda automàticament renovada per a pròrrogues successives o nous contractes de la mateixa finca que es formalitzin durant el període màxim que es determini per reglament.

3. L'actualització i la cancel·lació de les fiances s'ha d'efectuar de conformitat amb el que estableixen l'article 36 i la disposició addicional tercera de la Llei de l'Estat 29/1994 en el termini de dos mesos a comptar del fet que les origina.

 

Article 4

Dipòsit de fiances de contractes de subministraments i serveis

També són objecte de dipòsit sense interès les fiances que les empreses de subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització de contractes que afecten finques urbanes.

 

Article 5

Documentació acreditativa

L'arrendador ha de lliurar a l'arrendatari una còpia de la documentació justificativa del compliment de l'obligació de dipositar la fiança o l'actualització d'aquesta en el termini de dos mesos a comptar del compliment de la dita obligació.

 

Article 6

Executivitat

L'Institut Català del Sòl pot utilitzar la via executiva per a l'ingrés de les fiances no dipositades i de les sancions que en derivin en cas d'incompliment.

 

Article 7

Destinació de l'import de les fiances

1. L'Institut Català del Sòl ha de destinar l'import de les fiances que tingui en dipòsit a inversions per a la construcció pública d'habitatges, amb una atenció especial a les promocions en règim de lloguer, i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana. En aquestes actuacions la col·laboració i la coordinació amb els ajuntaments afectats s'han de dur a terme d'acord amb el que estableix l'apartat 2. En tot cas, l'Institut Català del Sòl ha de reservar un import no inferior al 10% d'aquests recursos per a garantir l'efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i les devolucions consegüents que s'esdevinguin.

2. En el si del Consell Assessor de l'Habitatge es crea una comissió específica que té com a comesa el seguiment de les inversions que s'efectuïn amb els fons provinents dels dipòsits de les fiances.

3. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, anualment, després de presentar el Programa d'habitatge públic a la Comissió de Programació d'Habitatge, creada per l'article 45 de la Llei 24/1991, de l'habitatge, ha de procedir a sotmetre'l a l'informe de la Comissió a què fa referència l'apartat 2. Igualment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de donar compte del compliment del Programa al Consell Assessor de l'Habitatge, amb una menció expressa de la destinació dels fons recaptats.

4. La Comissió a què fa referència l'apartat 2 ha d'ésser integrada per representants de la mateixa Generalitat, de les entitats representatives de les corporacions locals de Catalunya i de les entitats relacionades amb la promoció i l'ús dels habitatges.

 

Article 8

Tipificació de les infraccions

1. Les infraccions es classifiquen en greus i lleus, en la forma que determina aquesta Llei.

2. Són infraccions greus la manca de dipòsit de la fiança o de les actualitzacions d'aquesta.

3. Són infraccions lleus: l’incompliment dels requisits formals que es fixin per reglament, l’incompliment de l’obligació establerta per l’article 5 i el dipòsit de les fiances fora del termini establert per l’article 3.1 llevat que es regularitzi d’acord amb l’article 12 bis".

[Apartat 3 redactat conforme a l'article 61 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm.3543A de 31-12-2001 Correcció d'errades al DOGC núm. 3556, de 18-01-2001)]

 

Article 9

Graduació de les multes

1. La infracció de l'obligació de dipositar la fiança establerta per aquesta Llei dóna lloc a la imposició de les multes següents:

a) Per les infraccions greus, l'import de la sanció s'ha de fixar a partir del 35% fins al 75% de l'import de les fiances o de les actualitzacions no dipositades.

b) Per infraccions lleus, l'import de la sanció no pot superar el 35% de l'import de la fiança o de les actualitzacions que siguin procedents, amb un màxim de 100.000 pessetes.

2. Sens perjudici de les sancions que siguin aplicables, els imports no dipositats que hagin estat degudament requerits donen lloc al meritament d'interessos al tipus oficial vigent pel temps en què s'hagi demorat l'ingrés.

[Supressió de l'apartat 3 conforme a la redacció de  l'article 61 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm.3543A de 31-12-2001 Correcció d'errades al DOGC núm. 3556, de 18-01-2001)]

 

Article 10

Òrgans competents

Els òrgans competents per a imposar les sancions són:

a) Fins a 25.000.000 de pessetes, el gerent de l'Institut Català del Sòl.

b) De 25.000.000 a 50.000.000 de pessetes, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

c) Per a les sancions superiors a 50.000.000 de pessetes, el Govern de la Generalitat.

 

Article 11

Règim sancionador

En tot allò que no és regulat per aquesta Llei, és aplicable el règim sancionador establert per la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge, l'aplicació de la qual es fa extensiva als contractes de lloguer de finques urbanes per a usos altres que els d'habitatge i de servei i subministrament.

 

Article 12

Prescripció

L'obligació del dipòsit de la fiança és exigible mentre sigui vigent el contracte. El termini de prescripció de la infracció a què doni lloc l'incompliment d'aquesta obligació s'estableix conformement al que assenyala la legislació vigent de procediment administratiu i comença a comptar des de la data de l'extinció del contracte.

Article 12 bis

En el supòsit que les fiances es dipositin fora del termini establert sense requeriment previ de la Inspecció, s’aplica un recàrrec del 10% de l’import de la fiança, amb exclusió de les sancions que altrament es puguin exigir i dels interessos de demora. Si el dipòsit de la fiança s’efectua fora del termini establert, després del requeriment de la Inspecció, el recàrrec és del 20% de l’import de la fiança, amb exclusió de les sancions que altrament es puguin exigir i dels interessos de demora. En ambdós supòsits, l’import màxim del recàrrec és de 300 euros.

[Article 12 bis introduït conforme a l'article 61 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm.3543A de 31-12-2001 Correcció d'errades al DOGC núm. 3556, de  18-01-2001)]

 

Article 13

Garanties addicionals

Sens perjudici de l'obligació del dipòsit de la fiança regulat per aquesta Llei i per la legislació d'arrendaments urbans, l'arrendatari i l'arrendador poden establir altres garanties addicionals, àdhuc la subscripció d'una pòlissa d'assegurança, per tal de garantir que l'habitatge arrendat sigui retornat en l'estat original.

 


Disposició addicional

Es modifica l'apartat segon de l'article 24 de la Llei 24/1991, de l'habitatge, el qual queda redactat de la manera següent:

"En l'atorgament dels contractes de lloguer de finques urbanes és obligatòria la prestació d'una fiança en els termes establerts per la legislació sobre arrendaments urbans i per la Llei del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge."

 


Disposició transitòria

Mentre no es dictin les disposicions reglamentàries de desenvolupament d'aquesta Llei, el dipòsit de les fiances s'ha d'efectuar pels procediments actualment vigents.

 


Disposició derogatòria

Resten derogades totes les disposicions que s'oposin al que estableix aquesta Llei.

 


Disposicions finals

Primera

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Segona

El Govern de la Generalitat ha d'elaborar, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les disposicions reglamentàries per a desenvolupar-la.

 

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 29 de juliol de 1996

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda