Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 3

Promotor

—1 Als efectes d'aquesta Llei, és promotor d'habitatges la persona física o jurídica que en decideix, en programa i n'impulsa la seva construcció o la rehabilitació, els subministra, encara que ocasionalment, al mercat immobiliari i en transmet la titularitat dominical o els adjudica o cedeix mitjançant qualsevol títol.

—2 La promoció d'habitatges com a activitat professional pot ésser realitzada per les persones naturals o jurídiques que compleixin els requisits que siguin determinats per reglament per als diferents tipus de promocions i que, si s'escau, figurin inscrits per a aquesta activitat específica, en el registre administratiu que sigui establert per reglament.

—3 També és promotor el qui promou per satisfer la seva necessitat d'habitatge, individualment o associat amb altres amb la mateixa finalitat.

—4 Per tal d'iniciar l'execució de la promoció d'un edifici d'habitatges cal:

a) Tenir drets suficients sobre el sòl que facultin per a construir-hi.

b) Haver sol.licitat i obtingut de les diverses administracions públiques les llicències i les autoritzacions que exigeixi la realització d'una obra d'edificació.

c) Haver designat els tècnics competents per a la realització del projecte i la direcció de l'obra.

—5 El promotor ha de complir i fer complir les obligacions derivades dels contractes d'obres corresponents.