Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 7

Determinacions del planejament

—1 El sòl que el planejament urbanístic qualifiqui per a usos residencials ha de complir els requisits següents:

a) Permetre la ubicació d'habitatges el consum energètic i el manteniment dels quals no comportin despeses desproporcionades en un sistema de construcció normal en relació amb cada zona climàtica.

b) Estar protegit d'accions devastadores, insalubres, nocives, molestes o perilloses, en els termes que determina l'article 6.

—2 En la documentació del planejament s'ha de constatar l'existència dels focus de risc, be siguin naturals o bé siguin instal.lacions o usos preexistents, i s'han d'especificar les mesures substitutòries o correctores escaients i les obres d'infrastructura urbanitzadora que cal executar perquè el sòl qualificat per a l'ús residencial assoleixi els requisits que estableix aquest article.

—3 Les disposicions transitòries del nou planejament les determinacions del qual afectin zones residencials han d'assegurar el manteniment de les condicions d'habitabilitat dels habitatges existents mentre aquest ús no esdevingui incompatible amb el desenvolupament i l'aplicació de les noves determinacions.