Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 9

Disposicions generals

—1 La nova construcció o la rehabilitació d'un habitatge s'han de fer en harmonia amb l'entorn urbà o natural. d'acord amb les llicències o les autoritzacions administratives atorgades i complint les normes tècniques, les administratives i totes les altres que regulen l'edificació i l'habitabilitat.

—2 No es poden iniciar les obres de construcció si no s'han presentat prèviament a l'ajuntament el corresponent projecte de caràcter executiu per a l'edificació, el projecte de seguretat si és necessari, i el programa de control de qualitat, i si no s'ha fet el nomenament de la direcció facultativa de l'obra.

—3 En la memòria del projecte d'obres de nova planta o de creació de nous habitatges per conversió d'edificacions existents, i en la llicència d'obres corresponent, s'han de fer constar el nombre d'habitatges i la superfície útil de cadascun d'ells.

—4 El projecte constructiu de l'habitatge ha de contenir, tant en forma gràfica com escrita, tota la documentació que permeti d'interpretar-ne correctament la definició, amb una referència especial als aspectes tecnològics, econòmics, de qualitat i legals que siguin aplicadors.

—5 El projecte d'execució final ha de recollir amb exactitud la totalitat de les obres realitzades, com també les diferències respecte al projecte inicial.