Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 15

Garanties

—1 Els promotors, en tant que venedors d'habitatges de nova construcció o resultants d'obres de gran rehabilitació, abans d'alienar-los, han d'atorgar una garantia suficient a favor dels adquirents que cobreixi la reparació dels defectes de la construcció i dels danys que en derivin directament sobre l'habitatge, sens perjudici del que estableix la legislació civil en aquesta matèria.

—2 El promotor o el garant poden repetir contra constructors, tècnics responsables, fabricants, industrials i altres agents que intervinguin en la construcció, d'acord amb les disposicions legals o les obligacions contractuals.

—3 Els tipus de garanties, els terminis, les quanties i els mitjans per a reclamar-ne l'execució han d’ésser establerts per reglament.

—4 La garantia determinada en aquest article es manté en vigor àdhuc en el cas d'extinció de la personalitat del promotor.

—5 Els notaris i els registradors de la propietat han d'exigir, per a autoritzar i inscriure, respectivament, escriptures de transmissió d'habitatges, que siguin acompanyades de testimoni de la carta de garantia.