Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 19

Informació en l'oferta per a la venda

—1 En l'oferta d'habitatges per a la venda s'ha de facilitar una informació suficient sobre llurs condicions essencials, que s'ha de referir a les característiques de dimensió i disseny, el nivell de la qualitat de la construcció, el grau d'aïllament tèrmic i acústic, la titularitat jurídica, les càrregues i els gravàmens de l'immoble. Les condicions d'ús, els serveis que hi ha a l'abast de l'habitatge, les despeses previsibles de manteniment, les condicions econòmiques i de finançament de l'oferta, els tributs que graven la propietat i l'altra informació que sigui exigible.

—2 La informació a què es refereix l'apartat 1 ha d'ésser complementada, en el cas dels habitatges de nova construcció, amb la informació relativa a les llicències o les autoritzacions administratives, les dates de la construcció i les dades de la garantia obligatòria, si es tracta d'habitatges acabats. El futur adquirent pot sol.licitar al promotor l'exhibició del projecte tècnic complet de caràcter executiu de l'edificació.