Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 21

Requisits

—1 Per a formalitzar contractes de compra-venda, i per a rebre quantitats a compte d'un habitatge que estigui en projecte o en construcció en el marc d'una activitat empresarial o professional, han de concórrer els requisits següents:

a) Disposar de llicència d'obres immediatament executiva.

b)Tenir el títol justificatiu de la disponibilitat dels terrenys sobre els quals s'ha projectat l'habitatge.

c) Haver estat redactat el projecte tècnic complet de caràcter executiu de l'edificació.

d) Preveure els terminis d'acabament i lliurament dels habitatges acabats.

e) Preveure el règim jurídic de l'edificació projectada, que ha d'incloure els punts següents

Primer. El règim jurídic de protecció a què es pretén acollir l'habitatge.

Segon. Les servituds, les càrregues i els gravàmens que l'afecten.

Tercer. Les condicions econòmico-financeres de la compra-venda.

Quart. Els coeficients de participació de l'habitatge en l'immoble, si s'escau.

Cinquè. El projecte d'estatuts de la futura comunitat de propietaris o, si no ha estat elaborat, la consignació que manca.

—2 L'adquirent pot exigir la constància en el contracte del compliment dels requisits a què es refereix l'apartat 1.

—3 En les promeses de venda i les opcions de compra s'han de consignar els requisits pendents en relació amb el que disposa l'apartat 2.