Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 23

Alienació d'habitatges construïts

—1 Són requisits previs a la venda d'un habitatge acabat, de nova planta o obtingut per un procés de gran rehabilitació, en el marc d'una activitat empresarial o professional:

a) Haver estat atorgada la garantia suficient, d'acord amb l'article 15 d'aquesta Llei.

b) Disposar l'edifici de la connexió de servei general dels subministraments previstos per xarxa, d'acord amb els reglaments corresponents i adequada als requeriments dels diversos habitatges.

c) El compliment de les condicions imposades en la llicencia d'obres.

d) Haver formalitzat el Llibre de l'Edifici corresponent.

e) Disposar de les autoritzacions administratives i els documents necessaris per a l'ocupació de l'habitatge.

f) Haver estat dividit el crèdit hipotecari, si s'escau, entre les diferents entitats registrals de l'immoble.

g) Disposar d'una certificació lliurada per tècnics competents sobre la idoneïtat dels materials, de les solucions constructives emprades i de les xarxes d'instal.lacions de serveis, i també sobre la bondat de l'execució i de la data d'acabament de les obres.

—2 Aquests requisits han d'ésser complerts també en el cas de compra-venda d'habitatges no acabats, una vegada enllestides les obres i abans de fer-ne el lliurament al cessionari.