Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 25

Llibre de l'Edifici

—1 El Llibre de l'Edifici és el document que, ajustat al model i amb les formalitats que siguin regulats per reglament, ha de recollir les dades principals de la totalitat de l'edifici, sigui o no destinat a l'habitatge, entre les quals s'han d'incloure:

a) Les dades d'identificació i de construcció de l'edifici amb plànol a escala de l'emplaçament en relació amb els carrers o els elements immediats i una fotografia de la façana principal.

b) Les dades d'identificació del promotor, del constructor i dels tècnics que intervenen en el projecte i en la direcció de l'obra.

c) Les garanties de què gaudeix l'edifici.

d) El règim jurídic de l'edifici, que ha de concretar:

Primer. El règim jurídic de protecció al qual, si s'escau, és acollida l'edificació.

Segon. Les càrregues reals existents en el moment de la venda

Tercer. En cas de propietat horitzontal, els estatuts de la comunitat, si n'hi ha, o la consignació que manquen.

e) El document de les especificacions tècniques de l'edifici (DET), signat per un tècnic competent, que ha d'incloure com a mínim els punts següents:

Primer. Els plànols a escala de les plantes, els alçats i les seccions de l'edifici, que s'han de correspondre amb els del projecte d'execució final.

Segon. L'esquema detallat de les xarxes d'instal.lacions i dels sistemes de seguretat existents, tant els corresponents a cada habitatge com els comunitaris.

Tercer. La descripció dels principals materials i solucions emprats en la construcció.

Quart. Les instruccions d'ús i manteniment de les diverses parts de l'edificació.

—2 El promotor ha de lliurar el Llibre de l'Edifici a l'adquirent i, si s'escau, a la comunitat de propietaris que es constitueixi.

—3 El propietari o els propietaris han de consignar en el Llibre de l'Edifici les tasques de manteniment que es portin a terme en l'edifici, les incidències que s'hi produeixin i les reformes o les rehabilitacions que s'hi realitzin.