Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 26

Alienació de nous edificis

L'adquirent d'un habitatge de nova construcció o obtingut per un procés de gran rehabilitació té dret que li sigui lliurada en el moment de la signatura del contracte de compra-venda, o en tot cas prèviament al lliurament de l'habitatge, la documentació següent:

a) La cèdula d'habitabilitat o la cèdula de qualificació definitiva, per al cas d'habitatges de protecció oficial.

b) Els estatuts i les normes de la comunitat de propietaris, si n'hi ha, en cas que la propietat estigui dividida horitzontalment, i un extracte dels comptes corresponents a l'habitatge que acrediti que es troba al corrent de pagament de les despeses comunitàries.

c)Un plànol en planta, a escala 1/50, de l'habitatge, amb el traçat de les xarxes elèctrica, d'aigua, de climatització, de comunicacions i d'altres serveis, en cas d'haver-n'hi, i dels serveis de seguretat de què disposi l'edifici.

d) La descripció dels materials emprats en la construcció, especialment d'aquells als quals l'usuari no té un accés directe, amb una referència clara als aïllaments tèrmics i acústics.

e) La llista detallada dels tècnics, els constructors i els industrials que han intervingut en el projecte, la direcció i l'execució de l'edificació.

f) Les garanties de l'habitatge i dels seus elements, amb especificació del garant, el titular de la garantia, els drets del titular i el termini de durada.

g) La documentació relativa a la hipoteca, si n'hi ha de constituïda.

h) La llista de les companyies subministradores de serveis de l'habitatge, amb indicació de llur domicili, als efectes de la contractació, i els butlletins corresponents per a dur-la a terme.