Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 30

Conservació i ús

—1 Els propietaris i els usuaris dels habitatges estan obligats a utilitzar-los i conservar-los d'acord amb llur destinació. En tot cas, s'ha de garantir el manteniment del nivell d'habitabilitat, sense incidir negativament en el dels habitatges del seu entorn, i amb respecte de les instruccions contingudes en el Document d'Especificacions Tècniques de l'edifici, si aquest és preceptiu.

—2 Els propietaris han de vetllar per la conservació de les condicions de seguretat de llurs habitatges.

—3 El propietari de l'habitatge ha d'assegurar-lo, com a mínim, dels riscs que derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys contra tercers.

—4 L'Administració ha de vetllar, en la forma que sigui establerta per reglament, pel compliment d'aquests deures. L'incompliment dóna lloc a les ordres d'execució necessàries per a la correcció de les deficiències existents, amb aplicació de les mesures coercitives i d'execució subsidiària establertes per la Llei.