Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 33

Autorització d'obres de rehabilitació

—1 En defecte d'acord entre propietari i usuari que gaudeixi d'un títol justificatiu de l'ocupació, l'Administració pot autoritzar l'execució, amb els efectes que determina la legislació civil aplicable segons qui les hagi sufragades com a peticionari autoritzat, de les obres de rehabilitació necessàries per tal d'assolir les condicions mínimes d'habitabilitat que siguin determinades per reglament.

—2 Per a instar el procediment a què es refereix l'apartat 1, el propietari o l'usuari han de justificar, mitjançant certificació expedida per un tècnic competent, que les obres que s'han de fer s'ajusten a les finalitats d'habitabilitat a què es refereix aquest article i el cost estimat i els terminis d'execució de les obres. Es preceptiva, en tot cas, l'audiència als altres interessats.

—3 Les autoritzacions han d'ésser acordades per l’Administració, en la forma que es determini per reglament.

—4 L'atorgament de les autoritzacions administratives de rehabilitació no dispensa de l'obtenció de les llicencies preceptives en cada cas.