Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 52

Procediment per a l 'exercici de dret de tempteig

—1 Els propietaris d'habitatges de protecció oficial han de comunicar a l'Administració de la Generalitat, o, si s'escau, a l'ens públic promotor, la decisió d'alienar-los, i han d’indicar el preu, la forma de pagament i les altres condicions de la transmissió, i també les dades de l'interessat en l'adquisició, a l'efecte del possible exercici del dret de tempteig durant un termini de trenta dies naturals a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït la notificació. Si un cop transcorregut aquest termini no ha estat exercit el tempteig, caduca aquest dret i es pot dur a terme la transmissió projectada, llevat que sigui enervada per manca d'algun dels requisits exigits. Els notaris han de testimoniar en les escriptures que autoritzin la notificació damunt dita.

—2 Els efectes de la notificació a què es refereix l'apartat 1 caduquen al cap de quatre mesos des que aquesta s'hagi produït.