Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 57

Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus les següents:

—1 En matèria de l'emplaçament i de l'entorn dels habitatges, l'incompliment de les resolucions per a la supressió o la correcció dels focus de producció d'efectes nocius, molestos, insalubres i perillosos que perjudiquin el nivell d'habitabilitat dels habitatges.

—2 En matèria de construcció d'habitatges:

a) La vulneració de les normes d'habitabilitat .

b)La vulneració de les normes tècniques sobre construcció i edificació, instal.lacions, materials, productes, aïllaments i protecció contra incendis i de les altres normes tècniques de compliment obligatori.

c)L'omissió dels controls de qualitat preceptius.

—3 En matèria de garanties, l'incompliment de l'obligació de constituir les garanties que estableix l'article 15.

—4 En matèria de foment públic de l'habitatge:

a) Falsejar les dades exigides per a accedir a un habitatge de promoció pública

o bé per a obtenir els beneficis i els ajuts establerts.

b) No destinar els habitatges de promoció pública a domicili habitual i permanent de l'adjudicatari o destinar-los a altres usos sense disposar d'autorització.

c) Destinar els préstecs, les subvencions i els altres ajuts a finalitats diferents de les que n'han motivat l'atorgament.

d) Donar una destinació inadequada del sòl urbanitzat facilitat per l'Administració pública.