Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 62

Principis generals

—1 Les infraccions tipificades per aquesta Llei poden donar lloc a l'adopció de totes les mesures següents o d'algunes d'elles:

a) La imposició de sancions als responsables, sens perjudici de les

responsabilitats d'ordre penal o civil en què hagin pogut incórrer.

b) El rescabalament dels danys i els perjudicis ocasionats.

c) Les que siguin necessàries per a restablir la situació de salubritat, seguretat i higiene de l'habitatge i acordar-ne l'execució subsidiària en cas d'incompliment.