Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 64

Mesures cautelars

—1 L'autoritat o l'òrgan competent de la Generalitat o de l'ens local pot acordar, un cop fet el requeriment previ al promotor, la suspensió de les obres d'edificació que es realitzin incomplint la normativa sobre materials de la construcció i sobre instal.lacions que sigui de compliment obligatori o que impliquin la utilització de materials i productes que infringeixin disposicions sobre la salut i la seguretat dels usuaris. Així mateix, pot acordar la retirada dels materials o la maquinària utilitzats, amb les despeses de transport i custòdia a càrrec de l'infractor, i qualsevol altra mesura cautelar que estimi adequada per a assegurar l'efectivitat de la suspensió.

—2 La suspensió d'obres comporta la interrupció parcial o total de les obres i és acordada si, una vegada transcorregut, si s'escau, el termini atorgat en el requeriment al promotor perquè compleixi la normativa sobre materials i instal.lacions, aquest no ho ha fet.

—3 La situació de suspensió és alçada quan es garanteix, en la forma que sigui establerta per reglament, el compliment de la normativa que va motivar la suspensió.