Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 71

Òrgans competents per a la imposició de sancions

—1 Els òrgans competents per a la imposició de sancions són:

a) El Govern de la Generalitat, si la multa proposada supera els 50.000.000 de

pessetes.

b) El Conseller competent en la matèria, si la multa és compresa entre 25.000.001 i 50.000.000 de pessetes, i per a acordar l'expropiació, el desnonament o la pèrdua del dret d'ús.

c) El Director General competent, en el cas de multes compreses entre 2.500.001 i 25.000.000 de pessetes.

d) El Cap del Servei competent, si es tracta de multes d'un import no superior a 2.500.000 pessetes.

—2 La competència dels ajuntaments per a imposar sancions, d'acord amb llurs atribucions, correspon als alcaldes, en les quanties següents: en els municipis que no tinguin més de deu mil habitants, 100.000 pessetes; en els que no tinguin més de cinquanta mil habitants, 500.000 pessetes; en els que no tinguin més de cent mil habitants, 1.000.000 de pessetes; en els que no tinguin més de cinc-cents mil habitants, 5.000.000 de pessetes, i en els que tinguin més de cinc-cents mil habitants, 10.000.000 de pessetes.

—3 Si l'Administració actuant és una comarca, la competència correspon al seu President i la quantitat màxima de la multa a imposar es determina segons el que estableix l'apartat 2 per als alcaldes, però considerant com a nombre d'habitants els de la comarca corresponent.

—4 Si el tipus de sanció o l'import de la multa a imposar és superior a les que pot imposar l'ens local, aquest ha de traslladar les actuacions a l'òrgan o l'autoritat competents de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que l'import de la multa sigui assignat a l'ens local.