Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 3/1993

Anterior Amunt Següent

Article 15

Organitzacions de consumidors

-1 El Govern ha de fomentar les organitzacions i les associacions per a la defensa i la representació dels interessos dels consumidors, com a vehicle idoni per a llur protecció, i els ha de donar suport.

-2 Als efectes d'aquesta Llei, tenen la consideració d'organitzacions de consumidors, en l'àmbit de Catalunya, les entitats sense finalitat de lucre constituïdes legalment que tenen per objectiu la defensa dels drets i els interessos dels consumidors i que són inscrites en el Registre d'organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya.

-3 Així mateix, tenen la consideració d'organitzacions de consumidors, als efectes d'aquesta Llei, les entitats constituïdes d'acord amb el Decret legislatiu 1/1992, del 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, que compleixin les condicions següents:

a) Incloure en els estatuts, com a objecte social, la defensa, la informació i l'educació dels consumidors.

b) Formar un fons social, integrat com a mínim pel 15% de l'excedent net de cada exercici econòmic, destinat exclusivament a l'objecte social assenyalat en la lletra a).