Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 3/1993

Anterior Amunt Següent

Sisena

Modificació de la Llei 16/1987, del 9 de juliol, de creació de l'Institut Català del Consum

-1 Es modifiquen les lletres c), f) i h) de l'article 3 de la Llei 16/1987, del 9 de juliol, de creació de l'Institut Català del Consum, que resten redactades de la manera següent:

"c) Promoure i dur a terme estudis i investigació sobre l'ús i el consum dels béns, els productes, els serveis i les activitats oferts als consumidors i als usuaris, i també sobre els hàbits i les dinàmiques de consum".

"f) Aportar als òrgans competents en matèria de consum la informació i l'assessorament necessaris i proposar-los l'elaboració de les disposicions normatives i l'adopció de les mesures d'actuació necessàries per a la protecció efectiva, el desplegament i l'aplicació dels drets reconeguts per la llei als consumidors i als usuaris".

"h) Assessorar tècnicament els serveis de consum de l'Administració local i de les organitzacions i associacions de consumidors i d'usuaris i col·laborar amb aquests serveis i amb les mateixes organitzacions de consumidors i d'usuaris".

-2 Es modifica l'article 4 de la Llei 16/1987, que resta redactat de la manera següent:

"-1 Els òrgans de govern de l'Institut són:

"a) El consell de direcció.

"b) El president, que és el conseller de Comerç, Consum i Turisme, el qual exerceix la representació de l'Institut.

"c) Eventualment, un vice-president.

"d) El director, amb rang de director general, que és nomenat pel Govern, a proposta del conseller de Comerç,

Consum i Turisme.

"e) El secretari executiu, que és nomenat pel conseller de Comerç, Consum i Turisme, a proposta del director de l'Institut.

"-2 Les funcions dels òrgans de govern de l'Institut s'han d'establir per reglament."

-3 Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 5 de la Llei 16/1987, que resten redactats de la manera següent:

"-1 El consell de direcció es constitueix de les persones següents:

"a) El president de l'Institut.

"b) El vice-president de l'Institut, si n'hi ha.

"c) El director de l'Institut.

"d) El director general de Consum i Disciplina del Mercat.

"e) Un vocal en representació del Departament de Governació.

"f) Un vocal en representació del Departament d'Ensenyament.

"g) Un vocal en representació del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

"h) Un vocal en representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

"i) Un vocal en representació del Departament d'Indústria i Energia.

"j) Un vocal en representació del Departament de Medi Ambient.

"k) Dos vocals en representació del Departament de Comerç, Consum i Turisme.

"l) Cinc vocals en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris, proposats per aquestes.

"m) Dos vocals, l'un en representació de la producció i l'altre en representació de la distribució, proposats pel Consell de Cambres de Catalunya.

"n) Quatre vocals en representació de l'Administració local, proposats per les seves organitzacions representatives.

"o) Un vocal designat pel conseller de Comerç, Consum i Turisme entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'estudi de qüestions relacionades amb la defensa dels consumidors i els usuaris.

"p) El secretari executiu de l'Institut."

"-3 Els membres del consell de direcció no poden delegar-ne la representació, llevat del president."