Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 33/1993

Anterior Amunt Següent

 


Decret 33/1993, de 9 de febrer, sobre l'estructura i el funcionament del Registre general de cooperatives de Catalunya


(DOGC núm. 1712, de 24-02-1993)


viñeta Article únic
viñeta Disposició derogatòria

   
viñeta Disposició final

   
viñeta Reglament sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de cooperatives de Catalunya

   
viñeta

Títol 1. Del Registre general de cooperatives de Catalunya

Art. 1 a 25
viñeta

Títol 2. De la inscripció dels actes

Art. 26 a 48
viñeta

Títol 3. Altres funcions del registre 

Art. 49 a 78


DEPARTAMENT DE TREBALL

Atès que la disposició final I del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, disposa que el Govern ha d'aprovar en el termini d'un any, a comptar de la publicació del text refós, la norma reguladora del funcionament del Registre de cooperatives;

Vist el que estableix l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el dictamen preceptiu emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb el Govern.

DECRETO:

Article únic

S'aprova el Reglament sobre l'estructura i el funcionament del Registre general de cooperatives de Catalunya.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest Reglament deroga el Decret 188/1983, de 12 de maig, sobre creació i estructuració del Registre general de cooperatives de la Generalitat de Catalunya, i l'Ordre de 17 de juny de 1983, que desplega el Decret 188/1983, de 12 de maig.


DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 9 de febrer de 1993

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

IGNASI FARRERAS I BOCHACA.

Conseller de TreballREGLAMENT

sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de cooperatives de Catalunya.TÍTOL 1

Del Registre general de cooperatives de Catalunya

CAPÍTOL 1

Organització i funcions

Article 1 Organització

El Registre general de cooperatives funciona amb caràcter desconcentrat i s'organitza segons l'estructura següent:

1.1 Un registre central en el si de la Direcció General de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals, adscrit al Servei d'Ordenació Jurídica.

1.2 Un registre territorial adscrit a la secció competent en la matèria a les delegacions territorials que el Departament de Treball té a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.


Article 2 Funcions

El Registre general de cooperatives exercirà les funcions següents:

2.1 Quant al registre central: qualificar, inscriure i certificar actes, quan així ho requereixi la legislació, que es refereixin a:

a) Les federacions i les unions de cooperatives i la confederació de cooperatives de Catalunya.
b) Les cooperatives de crèdit, les cooperatives d'assegurances, les cooperatives sanitàries.
c) Les seccions de crèdit.
d) Les cooperatives de segon grau o ulterior.

2.2 Quant als registres territorials: qualificar, inscriure i certificar actes, quan així ho requereixi la legislació respecte de les cooperatives no incloses a l'apartat 2.1 i amb domicili social dins de l'àmbit territorial corresponent.CAPITOL 2

Principis registralsArticle 3 Obligatorietat de la inscripció

Serà obligatòria i tindrà caràcter constitutiu la inscripció dels actes que regulen els apartats primer, segon, cinquè i sisè de l'article 26 d'aquest Reglament.


Article 4 Publicitat formal

4.1 El Registre general de cooperatives és públic i no podrà ser­ne invocada la ignorància. La publicitat es fa per mitjà de la manifestació dels llibres i dels documents d'arxiu o d'una certificació lliurada pel registre.

4.2 La certificació és l'únic mitjà d'acreditar fefaentment el contingut dels assentaments de l'esmentat registre o bé dels documents arxivats o dipositats al Registre. La facultat de certificar es competència de l'encarregat del registre de cooperatives. Quan sigui literal, podrà autoritzar­se mitjançant la utilització de fotocòpies, o de qualsevol altre mitjà mecànic de reproducció.

Les certificacions es podran sol·licitar mitjançant una instància presentada personalment o per correu. Si la certificació és sol·licitada per una autoritat judicial o administrativa s'haurà d'estendre o iniciar en el mateix document on se sol·licita.

El termini màxim per estendre les certificacions es de deu dies i hauran d'anar signades per l'encarregat del registre.

4.3 La publicitat del registre es podrà fer també mitjançant la simple nota informativa dels assentaments del registre o la fotocòpia dels documents arxivats o dipositats per l'interessat.

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el registre competent de cooperatives i hauran de ser motivades.

Les notes informatives o les fotocòpies s'estendran en el termini màxim de vuit dies i portaran el segell del registre competent.

4.4 Els registres de cooperatives facilitaran la consulta de les dades relatives al contingut dels assentaments per mitjà de terminals d'ordinador.

4.5 La Direcció General de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals publicarà mensualment al DOGC les societats cooperatives constituïdes en aquest període i cada sis mesos, també al DOGC, les societats cooperatives liquidades en aquest període.


Article 5 Legalitat

La qualificació comprendrà la legalitat de les formes extrínseques dels documents dels quals se sol·licita la inscripció, com també la legitimació dels que els atorguen o subscriuen i la validesa del contingut pel que resulta d'ells i dels assentaments del registre.


Article 6 Prioritat

6.1 Quan s'hagin d'inscriure actes que facin referència a altres de susceptibles d'inscripció al Registre general de cooperatives serà requisit imprescindible la inscripció prèvia d'aquests darrers.

6.2 No podran ser inscrits actes de data igual o anterior a d'altres actes ja inscrits quan continguin acords contraris o incompatibles amb aquests.CAPÍTOL 3

Llibres de registre

 

Article 7 Enumeració

7.1 Per a la inscripció de les societats cooperatives hi haurà als registres territorials competents un llibre diari, un llibre d'inscripció de cooperatives i un llibre-fitxer de legalitzacions; un llibre d'inscripció de nomenament d'auditors de comptes i un llibre d'inscripció del dipòsit dels comptes anuals i de les auditories de comptes.

7.2 Al registre central, a més dels llibres indicats, hi haurà un llibre d'inscripció de cooperatives d'unions i federacions de cooperatives i de confederacions, un llibre d'inscripció de seccions de crèdit i un llibre d'inscripció de nomenaments d'interventors de comptes realitzats per la Direcció General de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals.


Article 8 Legalització dels llibres del registre

Els requisits per a la legalització dels llibres del registre són els següents:

8.1 Llibre diari: el llibre diari de presentació podrà estar format per llibres enquadernats i foliats o bé per fulls mòbils, però en ambdós casos hauran d'estar numerats correlativament.

8.2 Llibre d'inscripció de cooperatives, d'unions i federacions, i de confederacions:

Les dades que s'hauran de fer constar en el llibre d'inscripció son les següents: denominació social de l'entitat, domicili social, localitat, comarca, data de l'assentament de presentació, classe de cooperativa, nombre inicial de socis, capital social mínim i, si escau, si la societat està dissolta i/o liquidada.

Els llibres d'inscripció podran estar formats per fulls mòbils o llibres enquadernats i foliats, numerats correlativament en ambdós casos.

8.3 Llibre d'inscripció de seccions de crèdit:

Les dades que s'hauran de fer constar en el llibre d'inscripció són les següents:

Denominació social i número d'inscripció de la cooperativa.

Domicili social, localitat, comarca, data de l'assentament de presentació i, si escau, dissolució i/o liquidació.

8.4 Llibre­fitxer de legalitzacions:

Format per fitxes numerades correlativament on constarà: denominació social de l'entitat i número d'inscripció, classe de llibre legalitzat i data de legalització.

8.5 Llibre d'inscripció de nomenament d'interventors de comptes:

Format per fulls mòbils o enquadernats i foliats, en tot cas numerats correlativament, i on constarà: denominació social de la cooperativa i número d'inscripció, nom de l'interventor de comptes, data de la Resolució del director general de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals on consti el nomenament i la durada del càrrec.

8.6 Llibre d'inscripció de nomenament d'auditors de comptes:

Format per fulls mòbils o enquadernats i foliats, en tot cas numerats correlativament, i on constarà: denominació social de l'entitat i número d'inscripció; nom de l'auditor de comptes amb el número d'inscripció en el Registre Oficial d'auditors de comptes, data del seu nomenament i durada.

8.7 Llibre­fitxer d'inscripció del dipòsit dels comptes anuals i de les auditories de comptes:

Format per fitxes numerades correlativament on constarà: denominació social de l'entitat i número d'inscripció, data d'inscripció del dipòsit, exercici econòmic a que fa referència el dipòsit.

 


CAPÍTOL 4

Assentaments registrals


Article 9 Enumeració

9.1 En els llibres del registre s'hauran de practicar les classes d'assentaments següents:

a) Presentació, en el cas del llibre diari.
b) Inscripcions, la primera de les quals serà la de constitució.
c) Cancel·lació.
d) Anotacions preventives.
e) Notes marginals

9.2 És obligatori que les quantitats, les dates i els números que facin referència al capital social s'expressin en lletres.

Els espais en blanc dels assentaments seran inutilitzats per una ratlla.

9.3 Els assentaments es practicaran seguint un ordre correlatiu i a l'efecte de no repetir dades o altres circumstàncies ja inscrites es podran substituir per simples referències.


Article 10 Contingut dels assentaments

10.1 Serà obligatori recollir en els assentaments l'acte objecte d'inscripció amb detall de la naturalesa del document a inscriure; la data i el lloc del document o els documents i les dades de la seva autorització o expedició, com també el nom del notari autoritzant, jutge o tribunal, en el cas de documents públics, o el nom de les persones que expedeixen els documents privats.

10.2 També es recollirà el número de l'assentament, el foli i el tom del llibre diari, la data de l'assentament i la signatura de l'encarregat del registre.


Article 11 Errors en els assentaments

11.1 Els errors comesos en els assentaments del registre podran ser de caràcter material o conceptual. Serà error material inscriure unes paraules en lloc d'altres, ometre alguna paraula a la redacció de l'assentament o l'equivocació en els noms propis o les quantitats, sense que canviï el sentit general de la inscripció o assentament ni cap dels seus conceptes.

11.2 L'error de concepte o conceptual es produirà quan a l'hora de realitzar la inscripció s'alteri o variï el veritable sentit, i es deduirà dels seus elements la seva correcta configuració jurídica diferent de la inscripció realitzada.


Article 12 Rectificació d'errors materials

Els errors materials comesos en alguna inscripció, anotació preventiva o cancel·lació no es podran salvar amb esmenes, ratllades o taques, o amb raspadures, ni per qualsevol altre mitjà que no sigui un assentament nou que portarà un número nou i que indicarà:

La referència a l'assentament i línia on s'hagi comès l'equivocació o omissió.

Les paraules errades.

L'expressió de les paraules que substitueixin les errades o que supleixin l'omissió.

La declaració d'haver quedat esmenat l'assentament primitiu.

Lloc, data i signatura de l'encarregat del registre.


Article 13 Rectificació d'errors de concepte

S'estendrà un nou assentament en els mateixos termes que en el cas d'error material, però se citarà tot el concepte que s'hagi d'esmenar. Es dirà "equivocat el concepte...".


Article 14 Rectificació de notes marginals

La rectificació de notes marginals s'estendrà al més a prop possible de les rectificades.


Article 15 Conseqüències de la rectificació

15.1 Una vegada rectificada una inscripció, una anotació preventiva, una cancel·lació o una nota marginal es rectificaran també la resta d'assentaments relatius a les matèries, encara que es trobin a d'altres l1ibres, si també estan errats.

Aquesta rectificació s'haurà d'efectuar mitjançant l'extensió de la corresponent anotació marginal.

15.2 Sempre que s'hagi rectificat una inscripció, una anotació marginal, una cancel·lació o un assentament de presentació s'estendrà al marge de l'assentament errat una referència suficient al nou assentament.

15.3 Quan manqui la signatura de l'encarregat del registre en algun assentament o nota marginal es podrà esmenar aquesta omissió, però amb l'extensió al marge de l'assentament afectat per la manca de signatura, o a continuació, si es tracta d'una anotació marginal, d'una altra anotació marginal que expressi el motiu de la signatura.CAPÍTOL 5

Qualificació i recursosArticle 16 Obligatorierat de la qualificació

Els documents que han de ser inscrits en el Registre general de cooperatives han de ser sotmesos a qualificació per comprovar que compleixen els requisits que estableix la Llei.

Els documents no inscrits i que estan subjectes a inscripció no produiran efectes davant tercers.


Article 17 Caràcters de la qualificació

A la qualificació, que haurà de ser unitària, s'hauran de recollir tots els defectes que afecten el títol i que n'impedeixen o en suspenen la inscripció. S'apreciarà, a l'efecte d'impedir o suspendre, si escau, la inscripció, l'omissió o l'expressió sense claredat suficient de qualsevol circumstància que hagi de contenir la inscripció o els documents a qualificar.


Article 18 Termini per a la qualificació

Un cop realitzada la qualificació pel registre competent es procedirà a la inscripció. L'una i l'altra s'hauran de dur a terme dins del termini de 30 dies hàbils a comptar des de la presentació dels documents que s'esmenten a l'article 20 d'aquest Reglament.


Article 19 Rectificació de defectes

19.1 Si s'observen defectes en la documentació presentada o en els Estatuts socials, el representant o els representants designats a l'Assemblea general o a l'escriptura pública els hauran de rectificar dins del termini de dos mesos a comptar des de la data de la comunicació del registre corresponent. Durant aquest període de temps s'interromp el termini assenyalat de 30 dies hàbils, que començaran a comptar novament des del dia que siguin retornats al registre els documents rectificats.

19.2 A sol·licitud de l'interessat o dels interessats, l'encarregat del registre haurà d'estendre anotació preventiva que caducarà al cap de dos mesos des de la data de la seva extensió.


Article 20 Sol·licitud de qualificació

20.1 La sol·licitud de qualificació subscrita per la persona o les persones que hagin estat elegides pels fundadors per representar­la es presentarà en el registre corresponent -segons la classe de cooperativa i el seu domicili social- juntament amb la còpia autèntica de l'escriptura pública i dues còpies simples.

20.2 En el cas de constitució, a la sol·licitud de qualificació s'hi adjuntarà una certificació negativa de nom coincident amb el d'una altra cooperativa emesa per l'encarregat del registre central .

Les cooperatives integrades per persones jurídiques hauran d'annexar a l'escriptura pública una certificació de l'acord de l'Assemblea general, o bé de l'òrgan equivalent, en la qual se n'acordi la integració a la cooperativa.

S'hi adjuntarà, també, una declaració expressa de l'activitat que la cooperativa desenvoluparà amb caràcter predominant, amb la identificació de la numeració i nomenclatura que estableix l'annex del Reial decret del Govern de l'Estat 1560/1992, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la classificació nacional d'activitats econòmiques i les seves normes complementàries.

L'escriptura pública haurà de contenir:

a) Acta de l'Assemblea constituent de la cooperativa en la qual s'aprovin els estatuts socials i es designin les persones per instar la qualificació i la inscripció posterior de la projectada cooperativa, com també la relació de persones que formaran el Consell Rector i el nom dels interventors de comptes, excepte en el cas de cooperatives de treball associat amb menys de cinc socis, que es regiran pel que estableix l'article 18.9 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.
A l'acta de constitució, que hauran de signar tots els fundadors, s'hi haurà de fer constar la llista amb els seus noms i les dades d'identificació.
b) Estatuts socials.
c) Manifestació, per part del representant o dels representants de la cooperativa, de la voluntat de constituir­la.
d) Manifestació de si les aportacions socials obligatòries han estat subscrites i si han estat totalment o parcialment desemborsades, i en aquest darrer cas el termini per dur a terme la resta del desemborsament.
e) Les aportacions socials que hagi subscrit cada soci i la forma en que han estat desemborsades.
f) En el cas d'aportacions socials no dineràries, el valor atribuït als béns o drets que es transfereixen com a pagament de les aportacions i el nombre de títols rebuts.

20.3 Serà potestatiu de la cooperativa sol·licitar al registre corresponent la qualificació dels Estatuts socials i de la resta de documentació sense haver atorgat escriptura pública.

Per procedir a la inscripció serà necessari l'atorgament de l'escriptura pública en el termini de dos mesos des de la data de la resolució provisional de qualificació.

20.4 En altres supòsits diferents al de constitució, l'escriptura pública haurà de contenir l'acta de l'Assemblea que en reculli els acords presos, amb indicació de les dades que preceptua l'article 27 d'aquest Reglament.


Article 21 Obligatorietat d'escriptura pública

Seran preceptives la qualificació i la inscripció mitjançant escriptura pública per als actes següents:

1. Constitució.
2. Modificació d'Estatuts.
3. Fusió pròpia o per absorció, desdoblament o escissió.
4. Acord de dissolució de la cooperativa i nomenament de liquidadors, declaració d'acabament del procés liquidatori, com també aprovació del balanç final.
5. Nomenament o cessament de membres de la direcció.
6. Cessament i delegacions de membres del Consell Rector i dels interventors de comptes.
7.Constitució i altres supòsits assenyalats als apartats anteriors, en la mesura que els siguin d'aplicació a les federacions de cooperatives i a les confederacions.

Els nomenaments de membres del Consell Rector i dels interventors de comptes, com també la comunicació de creació de seccions de crèdit, es podran fer mitjançant certificació emesa per la cooperativa amb la signatura del secretari i amb el vist­i­plau del president, degudament legitimats per un notari.


Article 22 Legitimació per elevar a públics els títols

Estarà legitimat per elevar a escriptura pública els títols inscrivibles en el Registre general de cooperatives qui tingui la facultat de certificar o bé qualsevol membre del Consell Rector, amb el nomenament vigent i inscrit al registre corresponent, quan hagi estat expressament facultat per fer­ho als Estatuts socials o a la mateixa reunió on s'hagin pres els acords.

També estarà legitimada qualsevol persona amb l'atorgament previ de l'oportuna escriptura de poder, que podrà ser general per a tot tipus d'acord, o per a aquest en concret.


Article 23 Facultat per certificar

23.1 El secretari del Consell Rector, i si escau el vice­secretari, tenen la facultat de certificar els acords del Consell Rector. Si no hi són el secretari ni el vice­secretari, certificarà el president del Consell Rector. En qualsevol cas hauran de tenir els càrrecs vigents i inscrits en el Registre de cooperatives competent.

Les certificacions emeses pel secretari portaran el vist­i­plau del president i ambdues signatures hauran de ser legitimades pel notari.

23.2 Els acords de l'Assemblea general seran certificats per qui actuï com a secretari, amb el vist­i­plau de qui presideixi l'Assemblea, i les signatures hauran de ser legitimades per un notari .

23.3 No es podran certificar acords que no constin en actes aprovades i signades o en acta notarial .

La certificació dels acords del Consell Rector o de l'Assemblea general podrà fer­se de forma literal o per extracte, excepte en el cas de modificació d'Estatuts, que haurà de fer­se amb la transcripció literal de l'acord i la redacció definitiva de l'article o els articles modificats .

A la certificació constarà la data i el sistema d'aprovació de l'acta corresponent, o que els acords figuren en acta notarial.

En tot cas, la certificació haurà de recollir la data en que s'emet.


Article 24 Inscripció parcial del títol

Si s'ha previst al títol, o ha estat sol·licitada pel representant o els representants de la societat cooperativa mitjançant una instància, es podrà realitzar la inscripció parcial del títol si l'encarregat del registre aprecia errors que afecten només una part del títol però que no impedeixen la inscripció de la resta.

L'error haurà de donar­se en clàusules només potestatives, o bé quan la seva omissió quedi suplerta per les normes legals corresponents.


Article 25 Recursos contra la qualificació

Contra la qualificació negativa d'un document objecte d'inscripció al registre competent de cooperatives, els interessats podran interposar el corresponent recurs administratiu. Contra la resolució denegatòria d'una qualificació prèvia, els interessats podran interposar el corresponent recurs administratiu.


 


TÍTOL 2

De la inscripció dels actes

CAPÍTOL 1

Disposicions generals


Article 26 Actes d'inscripció obligatòria

Seran d'inscripció obligatòria i constaran en els fulls oberts a cada societat els actes següents:

l. Constitució de la societat, que serà la inscripció primera.
2. Modificació dels Estatuts socials.
3. Nomenament, cessament i delegacions dels membres del Consell Rector i dels interventors de comptes, director general, directors de les seccions de crèdit i, si escau, auditors de comptes. La inscripció comprendrà tant la dels membres titulars com la dels suplents.
4. Els poders generals i les delegacions de facultats, com també les seves modificacions, revocació i substitució. No serà, en canvi, obligatòria la inscripció dels poders generals per a plets o per a la realització d'actes concrets.
5. L'acord de dissolució i de nomenament de liquidadors.
6. La fusió pròpia o per absorció, el desdoblament o l'escissió i liquidació de la societat.
7. La suspensió de pagaments, la fallida i les mesures administratives d'intervenció.
8. Les resolucions judicials o administratives.
9. El dipòsit dels comptes anuals per anotació marginal.

Els acords dels apartats 7 i 8 hauran de ser comunicats per l'òrgan judicial o administratiu que els va acordar al Registre general de cooperatives competent.


Article 27 Documentació dels acords socials

Dels acords socials, tant dels que prengui l'Assemblea general com el Consell Rector, s'haurà d'aixecar acta, que serà transcrita en el llibre d'actes corresponent, i que recollirà les següents dades:

1. Data i lloc de la reunió, i si es té en primera o en segona convocatòria.
2. Ordre del dia de la reunió.
3. Nombre de socis concurrents i, si escau, adherits, amb indicació de tots els qui ho fan personalment i tots els que ho fan per representació, com també, en el cas dels adherits, el percentatge de vots que representen.
En el cas del Consell Rector s'expressarà el nombre de membres concurrents, amb indicació de qui ho fa personalment i qui ho fa per representació.
4. Resum dels assumptes debatuts i de les intervencions dels qui hagin sol·licitat la constància en acta.
5. Contingut dels acords adoptats, amb expressió del resultat de les votacions i de les majories amb que s'ha adoptat cada acord.
Si és sol·licitat per qui ha votat en contra es farà constar l'oposició als acords adoptats.
6. L'aprovació de l'acta quan s'hagi produït al final de la reunió.

La llista d'assistents constarà al començament de la mateixa acta o s'hi adjuntarà mitjançant un escrit signat pel secretari amb el vist­i­plau del president.


Article 28 Acta notarial

28.1 Si la majoria de vots socials aprova la presència d'un notari a l'Assemblea general o a les reunions del Consell Rector aquest donarà constància de les circumstàncies expressades a l'article 27. A més, farà constar les identitats del president i del secretari; la declaració del president conforme a la qual l'Assemblea general o el Consell Rector estan vàlidament constituïts; el nombre de socis, i, si escau, d'adherits o membres del Consell Rector que hi concorren personalment o per mitjà de representants.

28.2 L'acta notarial no haurà de ser necessàriament aprovada ni signada pel president ni pel secretari, però tindrà la consideració d'acta de l'Assemblea general o del Consell Rector i s'incorporarà al llibre d'actes corresponent.

 CAPÍTOL 2


Contingut de la inscripció


Article 29 Inscripció dels acords socials

En general qualsevol inscripció d'acords socials en els llibres dels registres de cooperatives haurà de consignar el contingut específic dels acords i la data i el lloc en que van ser adoptats.


Article 30 Inscripció de constitució

30.1 Per a la inscripció de l'acord de constitució, l'escriptura a qualificar haurà de preveure el que preceptua l'article 20.2 d'aquest Reglament i, en concret, els Estatuts socials regularan preceptivament el que estableix l'article 8 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.

30.2 A la inscripció es transcriuran les dades següents:

Dades de l'escriptura pública de constitució, com és el nom del notari autoritzant, el número de l'escriptura, la data i si el capital social està o no totalment subscrit i desemborsat o en quina proporció ho està; membres titulars i, si escau, suplents del Consell Rector i interventors de comptes; data i signatura.

En cas de constitució de seccions de crèdit, en funció de l'article 3 del Reglament per a l'aplicació de la Llei 1/1985, de 11 de gener, de regulació de! funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, la notificació de la constitució podrà fer­se mitjançant escriptura pública o certificació del secretari de la cooperativa, amb el vist­i­plau del president i ambdues signatures legitimades per notari.


Article 31 Inscripció de la modificació d'estatuts socials

31.1 Per a la inscripció de l'acord de modificació d'estatuts socials l'escriptura a qualificar haurà de contenir els requisits següents:

a) Els punts de l'ordre del dia de l'Assemblea relatius a la modificació.
b) La transcripció literal de la proposta de modificació.
c) La transcripció literal de la nova redacció dels articles dels Estatuts socials que es modifiquen o addicionen, com també l'expressió dels articles que es deroguen o substitueixen.

31.2 A la inscripció es transcriuran les dades següents:

Dades de l'escriptura pública de modificació d'Estatuts, com és el nom del notari autoritzant, el número de l'escriptura, la data i la relació d'articles modificats, indicant el número de cada article. En cas de canvi d'objecte social, domicili o capital social mínim, s'haurà de recollir també aquesta especificació.


Article 32 Inscripció del canvi de domicili social

32.1 En cas de canvi de domicili social dins del mateix terme municipal serà suficient, per a la inscripció, la presentació d'una certificació que reculli l'acord del Consell Rector signada pel secretari del Consell Rector amb el vist-i­plau del president i les signatures legitimades per notari.

32.2 Si el canvi de domicili és fora del terme municipal se seguirà el mateix procediment que per a les modificacions estatutàries.

32.3 Quan una societat cooperativa, per canvi de domicili social, quedi sota la competència d'un registre diferent del d'origen, aquest inscriurà primer el canvi de domicili, després traslladarà una certificació literal dels antecedents de la cooperativa al registre ara competent pel nou domicili social i donarà de baixa la societat.

El nou registre ara competent obrirà un full a la societat cooperativa que ha canviat el domicili i li donarà un nou número d'inscripció.


Article 33 Inscripció de càrrecs socials

33.1 Els nomenaments de membres del Consell Rector i dels interventors de comptes es podran fer mitjançant una certificació emesa pel secretari de l'Assemblea amb el vist­i­plau del president i les signatures degudament legitimades per un notari, o bé és podran elevar a escriptura pública. De qualsevol de les maneres, s'haurà de recollir, a més del nomenament, l'acceptació dels càrrecs per poder dur a terme la inscripció.

No obstant això, els cessaments i les delegacions d'aquests càrrecs socials s'hauran de practicar en virtut d'escriptura pública.

33.2 A1 full d'inscripció constarà la identitat dels nomenats, la data del nomenament, el termini i el càrrec per al qual van ser nomenats, com també la identitat dels suplents, si escau.

33.3 En el cas que sigui escollida com a membre del Consell Rector una persona jurídica, no es portarà a terme la inscripció fins que no s'acrediti la identitat de la persona física que aquella hagi designat com a representant per exercir les funcions pròpies del càrrec.

33.4 La inscripció del nomenament caducarà quan finalitzi el termini que estableixen els estatuts, tant si ja s'ha realitzat la nova assemblea per elegir els càrrecs com si ha transcorregut el termini legal per a la realització de la nova assemblea electoral i no s'ha fet.

Transcorregut un mes des de la caducitat de la inscripció, l'encarregat del registre podrà cancel·lar d'ofici la inscripció mitjançant una nota marginal.


Article 34 Inscripció de la delegació de facultats

34.1 La inscripció de l'acord del Consell Rector pel qual es deleguen facultats en un dels seus membres o en una o diverses de les seves comissions delegades, haurà de fer­se per escriptura pública i haurà de contenir bé l'enumeració particularitzada de totes les facultats delegades o bé l'expressió "es deleguen totes les facultats legalment i estatutàriament delegables".

34.2 L'àmbit del poder de representació dels òrgans delegats només podrà abraçar el tràfic empresarial ordinari de la cooperativa, i l'acord de delegació haurà de contenir l'acceptació de les persones designades perquè es pugui inscriure.

34.3 Les facultats delegades per l'Assemblea General al Consell Rector poden ser objecte d'inscripció si s'enumeren expressament a l'acord de delegació.


Article 35 Inscripció del nomenament d'interventors de comptes per la Direcció General de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals

35.1 Les cooperatives de treball associat amb menys de cinc socis, en funció del que estableix l'article 48.9 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, hauran de sol·licitar, mitjançant la presentació d'una instància o, si escau, l'escriptura de constitució de la societat, el nomenament d'un interventor de comptes a la Direcció General de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals.

35.2 Les dades d'identificació, la data de la resolució del nomenament i el termini pel qual exercirà el càrrec s'inscriuran al llibre d'inscripció de nomenament d'interventors de comptes, com també al full d'inscripció de la societat.


Article 36 Inscripció del nomenament i cessament dels auditors de comptes

36.1 El nomenament i cessament dels auditors de comptes, tant dels titulars com dels suplents, s'haurà de presentar per a la seva inscripció al Registre central de cooperatives mitjançant una certificació emesa pel secretari del Consell Rector amb el vist­i­plau del president, ambdues signatures legitimades per notari.

36.2 El nomenament, com també el cessament, serà realitzat per l'Assemblea general i recaurà en una persona física o jurídica que figuri inscrita en el Registre oficial d'auditors de comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. En el cas de persones físiques la inscripció al ROAC haurà de ser com a exercent.

36.3 A1 llibre d'inscripció del nomenament d'auditors de comptes i al full d'inscripció de la cooperativa s'inscriurà el nomenament i el cessament, tant dels titulars com dels suplents, es faran constar les dades d'identificació personal i d'inscripció en el Registre oficial d'auditors de comptes, i també la data del seu nomenament per l'Assemblea general i el termini pel qual van ser nomenats per exercir el càrrec.


Article 37 Altres actes objecte d'inscripció

37.1 Anotació preventiva de la demanda d'impugnació dels acords socials.

a) Quan, amb la sol·licitud prèvia del demandant i amb audiència de la societat, el jutge ho ordeni, es podrà practicar l'anotació preventiva de demanda d'impugnació dels acords socials adoptats per l'Assemblea general o pel Consell Rector.
b) El jutge, a instància de la societat demandada, podrà supeditar l'adopció de la mesura a la prestació per part del demandant d'una caució adequada als danys i perjudicis que es puguin causar.

37.2 Cancel·lació de l'anotació preventiva de la demanda d'impugnació d'acords socials.

a) Quan la demanda d'impugnació d'acords socials sigui desestimada per sentència ferma, el demandant hagi desistit de l'acció o hagi caducat l'acció, es cancel·larà l'anotació preventiva inscrita al registre de cooperatives competent.
b) Serà títol suficient per a la cancel·lació de l'anotació preventiva de la demanda d'impugnació d'acords socials, de la inscripció d'aquests acords i la d'aquells altres actes posteriors que siguin contradictoris amb els pronunciaments de la sentència, el testimoni judicial de la sentència ferma que declari la nul·litat de tots o d'algun dels acords impugnats.

37.3 Anotació preventiva de la suspensió dels acords impugnats.

a) Es practicarà sense més tràmits, i a la vista de les resolucions judicials fermes que ordenin la suspensió d'acords impugnats inscrits o inscrivibles, l'anotació preventiva.
b) L'anotació preventiva de suspensió d'acords impugnats es cancel·larà en els mateixos supòsits que en el cas de l'anotació preventiva de la demanda d'impugnació d'acords socials.

 CAPÍTOL 3

Fusió i escissió de societats cooperativesArticle 38 Formalització de l'acord de fusió

38.1 L'acord de fusió serà elevat a escriptura pública per a la seva inscripció al registre de cooperatives que resulti competent amb motiu de la fusió.

38.2 L'escriptura atorgada per totes les societats participants en la fusió recollirà, a part de les circumstàncies generals, les següents:

a) La manifestació dels atorgants, sota la seva responsabilitat, del compliment dels tràmits i requisits previstos per l'article 71 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.
b) La data de publicació de l'acord de fusió al DOGC i en dos diaris, tal com preveu l'article 71 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.
c) La declaració dels atorgants respectius sobre la inexistència d'oposició per part dels creditors o, si escau, el nom i el domicili dels que s'hi hagin oposat, l'import del seu crèdit i les garanties que hagi prestat la societat.
d) El balanç de fusió de les societats que s'extingeixen.
e) El contingut íntegre de l'acord de fusió de conformitat amb el que estableix l'apartat següent.


Article 39 Contingut de l'acord de fusió

L'acord de fusió haurà d'expressar necessàriament les circumstàncies següents:

a) La identitat de les societats participants.
b) Els Estatuts que regularan el funcionament de la nova societat, com també la identitat de les persones que han d'encarregar­se directament de l'administració i de la representació de la societat.
En cas de fusió per absorció s'hauran d'expressar les modificacions estatutàries corresponents.
c) La data a partir de la qual les operacions de la societat es consideraran realitzades a efectes comptables per compte de la societat a la qual traspassen el patrimoni.


Article 40 Inscripció de la fusió

40.1 Si la fusió dóna lloc a la creació d'una nova cooperativa s'obrirà a aquesta el full d'inscripció al registre competent, i s'hi practicarà una primera inscripció on es recolliran les dades legalment exigides per a la constitució d'una nova societat, com també les dades referents a l'acord de fusió; es a dir, les dades de les societats afectades per la fusió i la data de l'acord d 'aquesta.

40.2 Si la fusió es verifica per absorció s'inscriuran, si escau, al full obert a la societat absorbent les modificacions estatutàries que es produeixin, i altres circumstàncies de l'acord de fusió.


Article 41 Efectes registrals de la fusió

41.1 Un cop inscrita la fusió, l'encarregat del registre cancel·larà d'ofici els assentaments de les societats extingides mitjançant un únic assentament, i donarà trasllat literal al nou full dels assentaments que hagin de quedar vigents.

41.2 Si les societats que s'extingeixen estan inscrites en un registre diferent, l'encarregat del registre competent per raó de la fusió comunicarà d'ofici als registres afectats que ha inscrit la fusió, amb indicació de les dades registrals corresponents.

L'encarregat del registre del domicili de la societat extingida cancel·larà mitjançant un únic assentament els de la societat, i remetrà, si escau, una certificació literal dels assentaments que hagin de quedar vigents per a la seva incorporació al registre que hagi inscrit la fusió.


Article 42 Formalització de l'acord d'escissió

L'escriptura pública d'escissió haurà d'expressar per a la seva inscripció les mateixes condicions exigides a l'article 38.2 d'aquest Reglament per a l'escriptura pública de fusió; la classe d'escissió, amb indicació de si es produeix o no extinció de la societat que s'escindeix; i si el patrimoni es traspassa a cooperatives de nova creació o a altres, ja existents.


Article 43 Efectes registrals de l'escissió

43.1 La inscripció de l'escissió es regirà en el que sigui aplicable per les normes d'aquest Reglament que regulen la inscripció de la fusió.

43.2 Si l'escissió produeix l'extinció de la cooperativa que s'escindeix, l'encarregat del registre cancel·larà els assentaments referents a aquesta cooperativa un cop inscrites en un nou full les noves cooperatives resultants de l'escissió o de l'absorció per cooperatives ja existents en els fulls corresponents a les cooperatives absorbents. Si les cooperatives participants en l'escissió estan inscrites en un Registre diferent, serà d'aplicació el que estableix l'article 41.2 d'aquest Reglament.


Article 44 Escissió parcial o segregació

En cas d'escissió parcial o de segregació, un cop inscrita la segregació en el full obert a la societat segregant, el registre competent inscriurà les noves cooperatives resultants de la segregació en el nou full, o l'absorció per cooperatives ja existents en els fulls corresponents a les cooperatives absorbents.CAPÍTOL 4

Dissolució, liquidació i cancel·lació de cooperatives


Article 45 Inscripció de la dissolució

45.l Per transcurs del termini fixat als Estatuts. Transcorregut el termini fixat als Estatuts socials per la duració de la cooperativa, l'encarregat del registre estendrà, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, una nota al marge de l'última inscripció on es reculli que la cooperativa ha quedat dissolta.

L'acord que aprovi la pròrroga del termini fixat als Estatuts, per produir efectes, ha d'haver estat inscrit en el registre de cooperatives competent, abans que hagi transcorregut el termini de durada de la cooperativa fixat als propis estatuts socials.

45.2 Altres causes.

La inscripció de la dissolució de cooperatives per causa diferent de l'acabament del termini estatutari de durada es practicarà en virtut d'escriptura pública que reculli l'acord de dissolució o bé en virtut de resolució judicial que ho acordi.

L'escriptura també recollirà la data de publicació de l'acord de dissolució o, si escau, resolució judicial, al DOGC i en dos diaris, tal com preveu l'article 73 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.


Article 46 Contingut de la inscripció de dissolució

A la inscripció de la dissolució de la cooperativa es farà constar, a més de les circumstàncies generals, la causa de dissolució i el nom del liquidador o liquidadors nomenats per l'Assemblea general de la cooperativa o bé per resolució judicial.


Article 47 Inscripció del nomenament de liquidadors

A la inscripció del nomenament del liquidador o els liquidadors, que podrà ser simultània o posterior a la de dissolució de la cooperativa, es faran constar les dades identificatives d'aquest o aquests.

El nomenament, que haurà d'elevar­se a escriptura pública sense fixació de termini per exercir la funció, s'entendrà efectuat per tot el període liquidatori.

Si el nomenament és fet, en funció de l'article 74.2 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, pel jutge competent per raó del domicili de la cooperativa, aquest haurà de comunicar al registre de cooperatives competent el nomenament mitjançant una fotocòpia compulsada de la resolució de nomenament.


Article 48 Cancel·lació

48.1 A l'assentament de cancel·lació de les cooperatives es farà constar que es troben dipositats en el registre de cooperatives competent els llibres i els documents relatius al tràfic de la cooperativa que estableix l'article 67 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.

El registre els conservarà durant cinc anys a comptar de la data de l'assentament de cancel·lació de la cooperativa.

48.2 Amb la documentació esmentada a l'apartat anterior s'haurà de presentar al registre de cooperatives competent una escriptura pública on consti:

a) La declaració de l'acabament del procés liquidatori amb l'aprovació del balanç final.
b) Si el balanç final no ha pogut ser aprovat per l'Assemblea general, s'haurà de recollir a l'escriptura la data de publicació d'aquest balanç al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dos diaris més, com preveu l'article 77 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, i la declaració que aquest no ha estat impugnat.
c) Que els liquidadors han procedit a la realització de l'adjudicació de l'haver social segons estableix l'article 76 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.TÍTOL 3

Altres funcions del registre

CAPÍTOL 1

Legalització dels llibres obligatoris


Article 49 Obligació de legalització

49.1 Els llibres que obligatòriament han de portar les societats cooperatives, les seves federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, d'acord amb l'article 67 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, hauran de ser legalitzats pel Registre general de cooperatives de Catalunya.

49.2 Igualment, podran ser legalitzats pel Registre general de cooperatives de Catalunya tots els altres llibres que les societats cooperatives, les seves federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya portin en l'àmbit de la seva activitat.


Article 50 Registre competent per a la legalització

Serà competent per legalitzar els llibres el Registre que ho sigui per inscriure la constitució de la societat cooperativa.


Article 51 Sol·licitud de legalització

51.1 La sol·licitud de legalització s'efectuarà mitjançant la presentació d'una instància per duplicat adreçada a l'encarregat del registre competent, on constaran les dades següents:

a) Denominació de la societat o entitat i, si escau, dades d'identificació registral i domicili social.
b) Relació dels llibres dels quals se sol·licita la legalització, indicant si es tracta de llibres en blanc o bé llibres formats per fulls enquadernats amb posterioritat a la realització dels assentaments i anotacions per procediments informàtics o per altres procediments adequats. També s'haurà de fer constar el nombre de fulls que integren cada llibre.
c) Data d'obertura i, si escau, de tancament dels últims llibres legalitzats de la mateixa classe que els Llibres dels quals se sol·licita la legalització.
d) Data de la sol·licitud.

A la sol·licitud, degudament subscrita i segellada, s'hi hauran d'adjuntar els llibres dels quals se sol·licita la legalització.

51.2 Les societats cooperatives, i les altres entitats subjectes a inscripció obligatòria i no inscrites només podran sol·licitar la legalització dels llibres després de presentada a inscripció l'escriptura de constitució.

Els llibres no seran legalitzats fins que la inscripció s'hagi formalitzat.


Article 52 Tramitació de la sol·licitud de legalització

52.1 Una vegada presentada la instància i els llibres per legalitzar, es practicarà en el llibre diari el corresponent assentament de presentació.

52.2 A l'assentament de presentació es farà constar la data de presentació de la instància, la identificació de l'entitat sol·licitant i el número i la classe dels llibres a legalitzar.


Article 53 Presentació de llibres en blanc

Els llibres obligatoris que es presentin per a la seva legalització abans de ser utilitzats hauran de ser relligats i foliats, completament en blanc i amb els fulls numerats correlativament.


Article 54 Presentació de fulls enquadernats

54.1 Els llibres obligatoris formats per fulls enquadernats amb posterioritat a la realització d'assentaments i anotacions per procediments informàtics o per altres procediments adequats hauran de tenir el primer full en blanc i els altres numerats correlativament i per l'ordre cronològic que correspongui als assentaments i anotacions fets. Els espais en blanc hauran de ser convenientment anul·lats.

54.2 Els llibres obligatoris als quals es fa referència a l'apartat anterior hauran de ser legalitzats en el termini de sis mesos des de la data de tancament de l'exercici.

54.3 En el cas que la legalització se sol·liciti fora del termini legal, l'encarregat del registre ho farà constar a la diligència del llibre i a l'assentament corresponent del llibre­fitxer de legalitzacions.


Article 55 Legalització dels llibres obligatoris

55.1 La legalització dels llibres es farà mitjançant diligència i segell.

55.2 La diligència, signada per l'encarregat del registre, es farà al primer full. A la diligència constaran les dades següents:

a) Identificació de la societat o entitat, incloent el número d'inscripció.
b) Classe de llibre i número que li correspongui dins dels de la mateixa classe legalitzats per la mateixa entitat.
c) Nombre de fulls que tingui el llibre.
d) Si es tracta de diligència de llibre en blanc o bé de llibre enquadernat amb posterioritat a la realització dels assentaments i anotacions.

55.3 El segell del registre es posarà a tots els fulls. Els llibres podran ser segellats per qualsevol procediment que garanteixi l'autenticitat de la legalització.


Article 56 Llibre­fitxer de legalitzacions

Practicada la legalització, es farà constar aquesta circumstància al llibre­fitxer de legalitzacions, i es retornaran al sol·licitant els llibres legalitzats.


Article 57 Denegació de legalització

Denegada la legalització, es comunicarà al sol·licitant mitjançant un ofici de l'encarregat del registre on constaran les causes de la denegació.

 


CAPÍTOL 2

Dipòsit i publicitat dels comptes anuals


Article 58 Obligació de dipòsit dels comptes anuals

58.1 Estan obligades a dipositar els comptes anuals al Registre general de cooperatives de Catalunya les cooperatives, les seves federacions y la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

58.2 Les entitats a les quals es refereix l'apartat 1 hauran de presentar els comptes anuals al registre de cooperatives on estiguin inscrites. No obstant això, quan la societat o entitat es trobi obligada a sotmetre els comptes anuals a auditoria externa, en virtut del que disposa la legislació vigent, haurà de presentar els comptes anuals i l'auditoria de comptes al Registre central de cooperatives de Catalunya.


Article 59 Documentació a dipositar

59.1 Per tal de complir l'obligació de dipòsit dels comptes anuals, caldrà la presentació de la documentació següent:

a) Sol·licitud signada per la persona que presenta els comptes anuals.
b) Certificació de l'acord d'aprovació dels comptes anuals per l'Assemblea general ordinària de la cooperativa o l'òrgan equivalent, en el cas de les federacions i de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, emesa pel secretari amb el vist­i­plau del president, i amb les signatures legitimades pel notari.
c) Un exemplar i una fotocòpia dels comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte anual de pèrdues i guanys i la memòria explicativa de l'exercici, els quals hauran d'estar degudament identificats a la certificació a que es refereix l'apartat anterior.

Els comptes anuals s'ajustaran als models que figuren com a annex d'aquest Reglament.

59.2 Cadascun dels documents comptables esmentats haurà d'anar signats pel president del Consell Rector, la signatura del qual també haurà de ser legitimada pel notari, en el cas que no hagi presidit l'Assemblea general ordinària.


Article 60 Termini per a la presentació dels comptes anuals

Els comptes anuals hauran de presentar­se per al seu dipòsit al registre de cooperatives, competent segons estableix l'article 69 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, dins dels dos mesos següents a la data en que hagin estat aprovats per l'Assemblea general, o l'òrgan equivalent quan es tracti de federacions o de confederacions.


Article 61 Assentament de presentació

Un cop presentats els comptes anuals, es prendrà nota de la presentació al llibre diari mitjançant un assentament en el qual es farà constar la identificació del sol·licitant i s'especificaran els documents presentats.


Article 62 Qualificació i inscripció del dipòsit

62.1 La qualificació dels documents comptables que es presentin en compliment de l'obligació de dipòsit establerta a l'article 69 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya versarà sobre les circumstàncies següents:

a) Aprovació per l'Assemblea general, o bé l'òrgan equivalent.
b) Incorporació dels comptes anuals.
c) Constància de les signatures preceptives i de la seva autenticitat.

62.2 Comprovades les circumstàncies anteriors, l'encarregat del registre considerarà efectuat el dipòsit, i ho farà constar mitjançant l'assentament corresponent en el llibre de dipòsit de comptes i en el full obert a la societat, com a nota marginal. L'encarregat del registre emetrà una certificació acreditativa del dipòsit dels comptes anuals, la qual es trametrà a l'interessat.

62.3 En el cas que no es procedeixi a dipositar els documents reclamats, com a conseqüència d'una qualificació desfavorable, es considerarà no efectuat el dipòsit, amb les conseqüències previstes a l'article 65 d'aquest Reglament.

62.4 Per a la qualificació de documents posteriors, l'encarregat del registre no tindrà en compte les dades que consten als documents comptables dipositats.


Article 63 Publicitat dels comptes dipositats

63.1 La publicitat dels comptes anuals dipositats en el Registre general de cooperatives de Catalunya es farà efectiva mitjançant una certificació emesa per l'encarregat del registre o bé mitjançant una fotocòpia compulsada dels documents dipositats, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada adreçada a l'encarregat del registre.

63.2 Malgrat el que disposa l'apartat anterior, serà possible la consulta dels documents comptables dipositats en qualsevol moment i per qualsevol persona interessada.

63.3 El primer dia hàbil de cada mes, l'encarregat del registre remetrà al Registre central de cooperatives de Catalunya una relació alfabètica de les societats que hagin dipositat els comptes anuals durant el mes anterior. Si l'obligació esmentada s'ha formalitzat fora del termini legal de dipòsit es farà constar expressament en relació amb la societat corresponent.


Article 64 Obligació de dipòsit de l'Auditoria de Comptes i qualificació

64.1 Les societats cooperatives i entitats obligades a sotmetre els comptes anuals a auditoria externa, en virtut de les disposicions legals vigents, hauran de dipositar, a més de la documentació especificada a l'article 59 d'aquest Reglament, l'original i una fotocòpia de l'informe dels auditors de comptes, al Registre central de cooperatives de Catalunya.

64.2 A l'assentament de presentació dels comptes anuals es farà constar el dipòsit de l'informe dels auditors.

64.3 La qualificació de l'informe dels auditors de comptes consistirà en la comprovació dels aspectes següents:

a) Identificació de la societat o entitat auditada.
b) Identificació de l'auditor o dels auditors de comptes, el nomenament dels quals haurà d'haver estat inscrit prèviament al Registre central de cooperatives de Catalunya.
A més l'informe haurà d'anar signat per l'auditor o els auditors de comptes.
c) Identificació dels documents comptables examinats.

64.4 Comprovades les dades anteriors, a la certificació a la qual es fa referència a l'article 59.1.b) d'aquest Reglament, es farà constar que els comptes dipositats es corresponen amb els auditats.


Article 65 Incompliment de l'obligació de dipòsit

Les societats cooperatives i les altres entitats que incompleixin l'obligació de dipòsit dels comptes anuals i de l'auditoria incorreran en infracció greu segons estableix l'article 108 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.


Article 66 Obligació de conservació dels documents dipositats

Els comptes anuals i les auditories de comptes dipositats al Registre general de cooperatives hauran de ser conservats durant els cinc anys següents a la formalització del dipòsit.CAPÍTOL 3

Certificacions de denominacions


Article 67 Registre competent

El Registre central de cooperatives serà l'òrgan competent en l'expedició de certificacions de les denominacions de les societats cooperatives.


Article 68 Unitat de la denominació

Les societats cooperatives inscrivibles només podran tenir una denominació.


Article 69 Forma de la denominació

69.1 Les denominacions de les societats cooperatives hauran d'estar formades amb lletres de l'alfabet de qualsevol de les llengües oficials espanyoles. També s'hi podran incloure expressions numèriques i utilitzar­se parèntesis i cometes en la seva denominació; no obstant això, la inclusió d'aquests signes no implicarà diferenciació.

69.2 En la denominació social de les societats cooperatives hauran de figurar forçosament els termes "societat cooperativa catalana" o les abreviatures "S. Coop." "C.", i el règim de responsabilitat dels socis.

69.3 És possible la utilització d'inicials en la totalitat o en part de la denominació de la societat sempre que es trobin davant de les abreviatures indicatives de la forma social i no coincideixin amb alguna d'elles.


Article 70 Classes de denominacions

70.1 Les societats cooperatives podran tenir una denominació subjectiva o raó social, la qual no podrà incloure totalment o parcialment el nom d'una persona natural o jurídica que no sigui sòcia de la societat cooperativa.

En el cas que una persona el nom de la qual figuri totalment o parcialment en la raó social perdi, per qualsevol motiu, la condició de sòcia, la societat cooperativa restarà obligada a modificar immediatament la raó social.

70.2 Les societats cooperatives podran tenir una denominació objectiva que podrà referir-se a una o més activitats econòmiques o ser de fantasia.

No podrà adoptar­se una denominació objectiva que faci referència a una activitat que no estigui inclosa en l'objecte social.


Article 71 Prohibicions en el contingut de la denominació

No podran incloure's en la denominació termes o expressions que resultin contraris a la llei, a l'ordre públic o al bon costum. No podrà incloure's en la denominació cap terme o expressió que indueixi a error sobre la classe o naturalesa de la societat cooperativa.


Article 72 Prohibició d'identitat

72.1 No es podrà inscriure en el Registre general de cooperatives cap denominació respecte a la qual l'encarregat del registre tingui constància de la seva utilització per un altre tipus de societat que estigui inscrita en el registre corresponent

72.2 Persistirà aquesta negativa per a la inscripció fins i tot en el cas que la societat no figuri inscrita en cap registre però a l'encarregat del registre li consti notòriament que coincideix amb una altra entitat existent.

72.3 S'entén que hi ha identitat no solament en el cas de coincidència total i absoluta, sinó quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) La utilització de les mateixes paraules en diferent ordre, gènere o nombre.

b) La utilització de les mateixes paraules amb l'addició o supressió d'algun terme o expressions genèriques o accessòries.

c) La utilització de paraules diferents que tinguin la mateixa expressió fonètica.

72.4 En qualsevol cas no seran d'aplicació els criteris establerts a l'apartat anterior quan la sol·licitud de certificació es realitzi a instància o amb autorització de la societat afectada per la nova denominació. En la certificació expedida es consignarà la referència oportuna a l'autorització.

L'autorització es farà constar en l'escriptura de constitució de la societat.

72.5 No hi haurà identitat quan la denominació sol·licitada sigui traducció d'una altra que consti en el registre, llevat que l'encarregat del registre adverteixi semblança fonètica entre ambdues denominacions o socialment es considerin iguals.


Article 73 Sol·licitud de certificació

73.1 A sol·licitud de l'interessat, l'encarregat del registre expedirà una certificació negativa de denominació no coincident. Les sol·licituds de certificació es formularan per escrit, podran referir­se a una o més denominacions i s'hauran de presentar directament al Registre central de cooperatives de Catalunya, o hauran de remetre's per correu.

73.2 Les sol·licituds per a l'expedició de certificacions hauran de contenir:

a) Nom i cognoms del sol·licitant.

b) Denominació o denominacions sol·licitades expressades amb lletres majúscules i amb l'afegit de la forma social de societat cooperativa o la seva abreviatura.

c) Data i signatura del sol·licitant.

73.3 Es podrà sol·licitar un duplicat de la certificació si s'al·lega pèrdua o destrucció de l'original.


Article 74 Qualificació i recursos

74.1 En el termini de deu dies hàbils, a partir de la recepció, l'encarregat del registre qualificarà si la composició de la denominació s'ajusta o no al que s'estableix en els articles anteriors i expedirà la certificació corresponent.

74.2 Contra la decisió de l'encarregat del registre podrà interposar­se el corresponent recurs administratiu.


Article 75 Contingut de la certificació

75.1 Les certificacions expedides hauran d'incloure les dades següents:

a) Denominació sol·licitada.
b) Nom i cognoms, o raó social, de la persona o societat a favor de les quals s'expedeixi.
c) Número i data de la sol·licitud presentada.
d) Expressió mitjançant la qual es fa constar si figura o no inscrita la denominació sol·licitada.
e) Data d'expedició, segell i signatura de l'encarregat del registre.

75.2 Les certificacions negatives expressaran també que la denominació sol·licitada quedarà reservada durant el termini de sis mesos.


Article 76 Vigència de la certificació

76.1 Expedida la certificació conforme a la qual no figura inscrita la denominació sol·licitada, aquesta tindrà una vigència de sis mesos, que es comptaran des de la data d'expedició. Quan la sol·licitud faci referència a més d'un nom només s'expedirà certificació en relació amb el primer nom que no consti inscrit al registre.

76.2 Si transcorregut aquest termini no s'ha rebut comunicació d'haver­se practicat la corresponent inscripció de la societat, la certificació negativa caducarà i serà arxivada d'ofici per l'encarregat del registre.

76.3 Quan hagi caducat la certificació, l'interessat en podrà sol·licitar una de nova amb la mateixa denominació.

76.4 Si per alguna circumstància la societat resta pendent d'inscripció, es comunicarà a l'encarregat del registre central aquest fet de manera que quedarà prorrogada, a petició de l'interessat, la durada de l'esmentada reserva per dos mesos més. Igualment, l'encarregat del registre competent comunicarà al registre central la interposició de recurs contra la qualificació a l'efecte de suspensió de la caducitat de la certificació. En aquest cas, el termini de dos mesos començarà a comptar des de la resolució del recurs.

76.5 Les denominacions que hagin estat reservades amb caràcter temporal les cancel·larà d'ofici l'encarregat el dia següent del seu venciment o de l'acabament de la pròrroga corresponent.


Article 77 Obligatorietat de la certificació negativa

77.1 No podrà autoritzar­se una escriptura de constitució de les societats o de modificació de la denominació sense que es presenti al notari la certificació que acrediti que no hi figura inscrita la denominació.

77.2 La denominació haurà de coincidir exactament amb la que consti en la certificació negativa expedida per l'encarregat del registre.

77.3 La certificació presentada haurà de ser original i haurà d'estar vigent.


Article 78 Cancel·lació de denominacions

78.1 Les denominacions de societats inscrites només es cancel·laran en virtut d'una resolució judicial ferma o bé en cas de dissolució o canvi de denominació de la societat corresponent.

78.2 En el supòsit de dissolució o de canvi voluntari de denominacions, la cancel·lació es practicarà d'ofici. Aquesta cancel·lació es realitzarà quan l'encarregat del registre competent comuniqui a l'encarregat del registre central que ja s'ha inscrit la modificació d'Estatuts on consti que s'ha produït el canvi de denominació o la corresponent dissolució de l'entitat.

78.3 Per sentència judicial ferma es podrà ordenar el canvi de la denominació que haurà d'inscriure's en el registre on figura inscrita la societat condemnada.

78.4 En cas de fusió, la nova entitat resultant podrà adoptar com a denominació la de qualsevol d'aquelles societats que s'hagin extingit per a la fusió.

78.5 En el cas de l'escissió total, qualsevol de les societats beneficiàries podrà adoptar com a denominació la de la societat que s'extingeix.

En els casos dels apartats 4 i 5 d'aquest article no caldrà la certificació negativa de nom coincident.

ANNEX

Model per a la presentació dels comptes anuals

Memòria

-1 Informació sobre:

Activitat de la cooperativa.

Any de fundació.

Domicili social

Anys en que s'han modificat els Estatuts i causes de la modificació.

Nombre de socis i d'adherits.

Nombre de treballadors, indicant el tipus de contracte.

-2 Bases de presentació dels comptes anuals. Informació sobre:

a) Imatge fidel.

Explicació de les raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat les disposicions legals vigents, i influència d'aquest criteri en el patrimoni, en la situació financera i en els resultats de la cooperativa.

Informacions complementàries que sigui necessari incloure quan l'aplicació de les disposicions legals vigents no sigui suficient per mostrar la imatge fidel.

b) Principis comptables.

Raons excepcionals que justifiquen la manca d'aplicació d'un principi comptable obligatori, indicant la incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats.

Principis comptables no obligatoris aplicats.

c) Comparació de la informació.

Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura del balanç i del compte de pèrdues i guanys de l'exercici anterior.

Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb les del precedent.

Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació i, en cas contrari, la impossibilitat de realitzar aquesta adaptació.

d) Elements recollits en diverses partides.

Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en dos o més partides del balanç, amb indicació d'aquestes i de l'import inclòs en cada una d'elles.

-3 Distribució de resultats

Desglossament del benefici abans d'impostos entre resultats cooperatius i resultats extracooperatius.

Informe sobre la distribució del resultat, d'acord amb l'esquema següent:

A compensació de pèrdues d'exercicis anteriors.

A fons de reserva obligatori.

A fons d'educació i promoció.

A reserves voluntàries.

A retorn cooperatiu.

Altres (cal especificar­ho).

Total:

En relació amb el Fons d'Educació i Promoció, s'informarà sobre la seva aplicació aprovada en Assemblea:

Si es produeixen pèrdues, s'informarà sobre la imputació aprovada de les pèrdues mitjançant el Fons de Reserva Obligatori, el Fons de Reserva Voluntari, altres fons previstos pels Estatuts o fons dels socis en proporció a la seva participació en les activitats de la cooperativa.

-4 Normes de valoració

S'indicaran els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

Despeses d'establiment.

Immobilitzat immaterial.

Immobilitzat material.

Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues.

Crèdits no comercials.

Existències .

Subvencions.

Provisions per a pensions i obligacions similars.

Altres provisions del grup I (per impostos, per a responsabilitats i per a grans reparacions).

Deutes .

Impost sobre beneficis.

Transaccions en moneda estrangera.

Ingressos i despeses.

-5 Actiu immobilitzat

Anàlisi dels moviments de les partides de l'actiu immobilitzat, amb separació d'amortitzacions i provisions de cadascuna de les partides i indicant: saldo inicial, entrades, sortides i saldo final.

-6 Capital social i reserves

Anàlisi dels moviments de les partides del capital i reserves, indicant: saldo inicial, entrades, sortides i saldo final, tant de les aportacions dels socis com dels adherits.

-7 Deutes

Import global dels deutes de la cooperativa amb una durada residual superior a cinc anys, així com l'import de tots els deutes que tinguin garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa.

-8 Societats del grup i associades

Denominació i domicili de les societats en que la cooperativa posseeixi, directament o indirectament, com a mínim el 3% del capital per a aquelles societats que cotitzin en borsa i el 20% per a la resta, amb indicació de la fracció del capital social que posseeix, i de l'import del capital, de les reserves i del resultat del darrer exercici.

-9 Despeses

Desglossament de les partides següents:

Càrregues socials: distingint entre aportacions i dotacions per a pensions, i altres càrregues socials.

Variació de les provisions de tràfic i pèrdues o crèdits incobrables, distingint entre fallits i la variació de la provisió per insolvències.

-10 Altra informació

Import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe acreditats durant l'exercici pels membres del Consell Rector (en l'exercici d'aquesta condició, no per la seva prestació laboral). Aquesta informació es donarà de forma global per conceptes retributius.

Desglossament de l'import de les bestretes i dels crèdits concedits al conjunt de membres del Consell Rector (si escau).

Import de les obligacions contretes en matèria de pensions i d'assegurances de vida respecte dels antics membres del Consell Rector, si és que n'hi ha.

Informació sobre les operacions realitzades amb tercers no socis, indicant el percentatge que representen sobre el total d'operacions de la cooperativa i l'autorització de la delegació d'hisenda en cas que aquest percentatge superi e1 màxim legal.

Categoria fiscal de la cooperativa (protegida, especialment protegida o sense protecció fiscal) i informació sobre el compliment de totes les condicions que permeten tenir la protecció esmentada o les causes que han donat lloc a la pèrdua de la protecció fiscal.

Si es tracta d'una cooperativa d'integració social, informació sobre:

Nombre de socis (persones amb disminució física, psíquica o sensorial, els pares o tutors de les persones amb disminució o el personal d'atenció).

Si la cooperativa gaudeix de la condició funcional d'entitat de serveis socials d'iniciativa social i, a aquest efecte, se sotmet als condicionaments establerts al Decret 27/1987, de 29 de gener, d'ordenació dels serveis socials. Balanç de situació (Caldrà consignar­hi les dades corresponents a l'exercici actual i a l'exercici anterior).

ACTIU

A Socis per desemborsaments no exigits.

B Immobilitzat.

--1 Despeses d'establiment.

--2 Immobilitzacions immaterials.

--3 Immobilitzacions materials.

--4 Immobilitzacions financeres.

--5 (Amortitzacions).

--6 (Provisions).

Total B

C Despeses a distribuir en diversos exercicis.

D Actiu circulant.

--1 Socis per desemborsaments exigits.

--2 Existències.

--3 Deutors.

--4 Inversions financeres temporals.

--5 Tresoreria.

--6 Ajustaments per periodificació.

--7 ( Provisions).

Total D

Total actiu (A + B + C+ D).

Passiu

A Fons propis.

-1 Capital subscrit.

Aportacions subscrites pels socis.

Aportacions subscrites pels adherits.

-2 Fons de reserva obligatori.

-3 Fons de reserva voluntari.

-4 Actualització d'aportacions.

-5 Altres fons.

-6 Resultats d'exercicis anteriors.

-7 (Retorn cooperatiu a compte).

-8 Pèrdues i guanys.

Total A

B Ingressos a distribuir en diversos exercicis.

C Provisions per riscos i despeses.

-1 Provisions per riscos i despeses.

-2 Fons d'educació i promoció.

Total C.

D Creditors a llarg termini.

E Creditors a curt termini.

F Ajustaments per periodificació.

Total passiu (A+B+C+D+E+F).

Nota: les aportacions voluntàries no incorporades a capital social tindran el tractament d'un passiu exigible, a llarg o curt termini segons el cas.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS. DEURE

(Caldrà consignar­hi les dades corresponents a l'exercici actual i a l'exercici anterior)

A) Despeses.

-1 Consums d'explotació.

-2 Despeses de personal.

a) Sous i salaris.

b) Càrregues socials.

Càrregues socials.

Aportacions i dotacions per a pensions.

-3 Dotacions per a amortització i variació provisions d'immobles.

-4 Variació de les provisions de circulant.

a) Variació de provisions

b) Fallits.

-5 Altres despeses d'explotació.

I Beneficis d'explotació (Bl­A1-A2­A3­A4-A5)

-6 Despeses financeres.

-7 Variació de provisions d'inversions financeres.

-8 Diferències negatives de canvi.

II Resultats financers positius (B2­A6­A8)

III Beneficis de les activitats ordinàries (AI+AII-BI-BII)

-9 Pèrdues provinents de l'immobilitzat

-10 Despeses extraordinàries

IV Resultats extraordinaris positius (B3+ B4+B5-A9­A10)

V Beneficis abans d'impostos (AIII+AIV -BIII­BIV)

-11 Impost sobre societats .

-12 Altres impostos

VI Resultat de l'exercici (guanys) (AV-A11- Al2)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS. HAVER

( Caldrà consignar­hi les dades corresponents a l'exercici actual i a l'exercici anterior)

B) Ingressos.

-I Ingressos d'explotació.

a) Import net de les vendes

b) Altres ingressos d'explotació

I Pèrdues d'explotació (AI+A2+A3+A4+ A5­ Bl)

-2 Ingressos de participació i inversions financeres .

II Resultats financers negatius (A6+ A7+ A8-B2)

III Pèrdues de les activitats ordinàries (BI+BII­AI­AII)

-3 Beneficis en l'alienació d'immobilitzat

-4 Subvencions de capital .

-5 Ingressos extraordinaris.

IV Resultats extraordinaris negatius (A9+A10-B3-B4-B5)

V Pèrdues abans d'impostos (BIII+B IV-AIII-AIV)

VI Resultat de l'exercici (Pèrdues) (B V+A11+A12) 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda