Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 34/1993

Anterior Amunt Següent

Decret 34/1993, de 9 de febrer, sobre la composició i el funcionament del Consell Superior de la Cooperació

(
DOGC núm. 1712, de 24-2-1993)

Atès que l'article 115.2 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, disposa que s'han de determinar per reglament les funcions del president i dels vicepresidents, el procediment de nomenament dels seus membres i el règim de les substitucions o les delegacions de funcions entre els membres del Consell;

Vist el que estableix l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el dictamen preceptiu emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb el Govern.

DECRETO:


viñeta Capítol 1. Disposicions Generals

Art. 1 a art. 3  
viñeta Capítol 2. De la composició del Consell Superior de la Cooperació

Art. 4 a art. 6  
viñeta Capítol 3. Organització del Consell Superior de la Cooperació Art. 7  
viñeta Capítol 4. Funcionament del Consell Superior de la Cooperació

Art. 12 a art. 14  
viñeta Disposició final  
CAPÍTOL 1

Disposicions Generals


Article 1 Del Consell Superior de la Cooperació

El Consell Superior de la Cooperació és un organisme col·laborador de la Generalitat de Catalunya en tot l'àmbit de competències que sobre cooperatives li pertoquen.


Article 2 Naturalesa jurídica

El Consell Superior de la Cooperació és un òrgan consultiu, de participació i mediació de l'Administració de la Generalitat, i desenvoluparà les seves funcions amb autonomia funcional en el marc de competències que té encomanades.


Article 3 Domicili

El Consell Superior de la Cooperació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona.


CAPÍTOL 2

De la composició del Consell Superior de la Cooperació
Article 4 Composició del Consell Superior de la Cooperació

El Consell Superior de la Cooperació està integrat pels membres següents:

a) El conseller competent en matèria de cooperatives, que actua com a president.

b) Dotze representants de l'Administració de la Generalitat; un d'ells és el director general de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals, que exerceix el càrrec de vice­president primer.

c) Tretze membres en representació de les diverses branques de federacions de cooperatives, entre els quals hi haurà el president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que exercirà el càrrec de vice­president segon.

d) Quatre persones de competència i vàlua reconegudes en el camp de la cooperació.

e) Un secretari, amb veu i sense vot.


Article 5 Nomenament dels membres del Consell

5.1 Els membres del Consell Superior de la Cooperació seran nomenats pel Govern de la Generalitat, a proposta dels organismes als quals han de representar, de la manera següent:

a) El president del Consell Superior de la Cooperació serà el conseller competent en matèria de cooperatives. El director general de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals exerceix el càrrec de vice­president primer.

b) Els dotze representants de l'Administració de la Generalitat, entre els quals figurarà el vicepresident primer, seran proposats pels departaments que corresponguin:

Sis membres seran designats pels departaments de Benestar Social, d'Economia i Finances, de Sanitat i Seguretat Social, d'Ensenyament, de Política Territorial i Obres Públiques, de Comerç, Consum i Turisme.

Dos membres seran designats per cadascun dels departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'Indústria i Energia.

L'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives proposarà un membre representant en el Consell Superior de la Cooperació.

c) La Confederació de Cooperatives de Catalunya proposarà tretze membres representants de les diferents branques de cooperatives: un d'ells és el president de la pròpia Confederació, el qual exercirà el càrrec de vice­president segon, tenint en compte que hauran d'estar representades totes les branques del cooperativisme.

5.2 El Parlament nomenarà quatre persones de competència i vàlua reconegudes en el camp de la cooperació.

5.3 El conseller competent en matèria de cooperatives nomenarà el secretari del Consell Superior de la Cooperació, que haurà de ser un funcionari adscrit al Departament corresponent.


Article 6 Prioritat

6.1 Quan s'hagin d'inscriure actes que facin referència a altres de susceptibles d'inscripció al Registre general de cooperatives serà requisit imprescindible la inscripció prèvia d'aquests darrers.

6.2 No podran ser inscrits actes de data igual o anterior a d'altres actes ja inscrits quan continguin acords contraris o incompatibles amb aquests.


CAPÍTOL 3

Organització del Consell Superior de la Cooperació

SECCIÓ 1

Actuació del Consell Superior de la Cooperació
Article 7 Ple i Comissió permanent del Consell Superior de la Cooperació

7.1 El Consell Superior de la Cooperació actuarà en sessions plenàries i mitjançant la Comissió permanent.

7.2 Correspon al Ple, el qual estarà integrat per tots els membres del Consell Superior de la Cooperació, l'exercici de totes les competències que li són atribuïdes al Consell segons el que disposa l'article 114 del Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, i de manera específica:

a) Crear les ponències o comissions que consideri convenients per tractar qüestions específiques.

b) Aprovar el reglament de règim interior i les seves modificacions.

c) Qualsevol altra facultat prevista per la legislació vigent, no atribuïda expressament a un

altre òrgan del Consell Superior de la Cooperació.

El Ple es reunirà ordinàriament una vegada cada 2 mesos, en una o diverses sessions, i amb caràcter extraordinari, sempre que sigui convocat pel president, per iniciativa pròpia o bé a petició de sis membres del Consell.

7.3 La Comissió permanent es compon dels membres següents:

a) El president del Consell Superior de la Cooperació.

b) Dos representants de l'Administració de la Generalitat, designats pel president del Consell.

c) Tres representants de les diferents branques de cooperatives, i un dels quatre membres del Consell proposats pel Parlament, a proposta dels organismes respectius.

d) El secretari del Consell Superior de la Cooperació, amb veu i sense vot.

7.4 Correspon a la Comissió permanent:

a) Preparar les reunions i elaborar les propostes a presentar al Ple.

b) Resoldre les qüestions ordinàries i de tràmit que sorgeixin entre sessions plenàries.

c) Tenir cura que els acords del Ple siguin executats, o bé portar­los a terme directament.

d) Totes aquelles funcions que expressament li siguin encomanades pel Ple.


SECCIÓ 2

Del president

Article 8 Funcions del president

Correspon al president:

a) Detenir la representació del Consell i presidir­lo en els actes corporatius i oficials.

b) Signar qualsevol comunicació escrita dirigida a organismes privats i públics, ja siguin de l'Administració autonòmica, central, local o jurisdiccional .

c) Ordenar els pagaments.

d) Autoritzar amb el seu vist­i­plau els acords del Consell.

e) Executar els acords del Ple, dirigir la Comissió permanent i supervisar i controlar el funcionament de les ponències i comissions.

f) Informar públicament, si escau, de les activitats del Consell.

g) Convocar les reunions, tant ordinàries com extraordinàries, així com determinar la data i l'hora de la seva celebració i establir l'ordre del dia corresponent.

h) Presidir, obrir, suspendre i donar per acabades les reunions.

i) Dirigir i ordenar les deliberacions.

j) Proposar la declaració d'urgència per al tractament dels assumptes que no figurin en l'ordre del dia, amb la deliberació prèvia del Ple.

k) Extreure de l'adopció d'acords, amb la deliberació prèvia del Ple del Consell, aquells assumptes que, al seu parer, requereixin un estudi més profund.

l) Emetre resolució sobre totes aquelles sol·licituds presentades al Consell Superior de la Cooperació.


Article 9 Substitució del president

La substitució del president del Consell en cas de vacant, absència o malaltia correspon al vice-president primer o al vice­president segon, en el supòsit de substitució del vice­president primer, i per les mateixes causes que aquest ho fa respecte del president.


Article 10 Delegació de competències del president

Totes les funcions del president són delegables en el vice­president primer.


SECCIÓ 3

Del secretari del Consell Superior de la Cooperació


Article 11 Funcions del secretari

a) Estendre les actes de les sessions amb el vist­i­plau del president.

b) Custodiar la documentació del Consell.

c) Elaborar l'ordre del dia d'acord amb les instruccions del president.

d) Enviar a tots els membres del Consell les convocatòries per a la celebració del Ple, així com les de la Comissió permanent, acompanyades de l'ordre del dia, amb l'antelació suficient perquè siguin rebudes almenys deu dies abans de la data de celebració de les sessions.

e) Expedir certificacions d'actes, acords, dictàmens i altres documents confiats a la seva custodia, amb el vist­i­plau del president.

f) Portar un registre d'escrits dirigits al Consell i dels que aquest dirigeix a tercers.

g) Preparar tota mena d'expedients que siguin necessaris per al compliment de la tasca del Consell, cuidar­se de la seva correcta tramitació i, especialment, elaborar la documentació que hagi de ser objecte de deliberació segons l'ordre del dia de les sessions del Consell.

h) Signar la correspondència i altres documents en els casos no reservats al president.

i) Elaborar la memòria d'activitats anuals dins l'últim mes de l'any.

j) Dirigir els serveis del Consell i formular les propostes conduents a dotar­lo dels mitjans humans i materials necessaris per a la seva actuació.

k) Coordinar els treballs de les ponències i comissions.


CAPÍTOL 4

Funcionament del Consell Superior de la CooperacióArticle 12 Del personal

12.1 El Consell Superior de la Cooperació disposarà dels mitjans personals necessaris per a les seves tasques, que seran funcionaris del departament competent en matèria de cooperatives, assignats pel conseller mateix, com a president del Consell.

12.2 El càrrec de membre del Consell no serà retribuït. No obstant això, es podran percebre dietes i indemnitzacions per l'assistència a les reunions, d'acord amb la normativa vigent.


Article 13 Del pressupost

El Consell Superior de la Cooperació és finançat amb les quantitats que li assignin els Pressupostos de la Generalitat.


Article 14 Normes de règim intern del Consell

El Consell Superior de la Cooperació, en compliment del que estableix l'article 116.5 del Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, establirà les seves regles de funcionament mitjançant un reglament de règim interior, que serà aprovat pel Ple.DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 9 de febrer de 1993

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conseller de Treball 

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda