Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 43/2003

Anterior Amunt Següent

Decret 43/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions privades
(
DOGC núm. 3388, de 15-5-2001)

La Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, publicada al DOGC núm. 3388, de 15.5.2001, regula les fundacions privades que exerceixen les funcions principalment a Catalunya. L’article 27.1 de l’esmentada Llei disposa que les fundacions han de portar la comptabilitat d’acord amb la naturalesa de les activitats i de manera que permeti un seguiment de les operacions i l’elaboració dels comptes anuals, i s’ha d’ajustar als principis i a les normes de la comptabilitat que hi siguin aplicables.

Així mateix, la disposició final primera de la Llei faculta el Govern de la Generalitat i el conseller o la consellera del departament competent per raó de la matèria perquè, en l’àmbit de les competències respectives, dictin les normes necessàries per desplegar-la i aplicar-la, i conté un manament exprés d’elaboració d’un pla de comptabilitat de les fundacions privades.

El Pla de comptabilitat de les fundacions privades subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya que s’aprova mitjançant aquest Decret, consta de cinc parts precedides per una introducció: principis comptables, quadre de comptes, definicions i relacions comptables, comptes anuals i normes de valoració.

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia i Interior, d’acord amb el Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:
 
Article 1
 
S’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions privades subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, el text del qual s’incorpora com a annex a aquest Decret.
 
Article 2
 
El Pla de comptabilitat és d’aplicació obligatòria a les fundacions esmentades a l’article anterior. Tanmateix, la numeració i la denominació dels comptes inclosos a la segona part i els moviments comptables inclosos a la tercera part del Pla de comptabilitat tenen caràcter orientatiu.
 
Disposició addicional única
 
El Pla de comptabilitat de les fundacions privades subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya és obligatori per als exercicis amb data d’inici posterior a 30 de juny de 2003.
 
Barcelona, 20 de febrer de 2003
 
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia i Interior

Annex
 
Normes
del Pla de comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya
 
Introducció
 
La Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions privades (des d’ara la Llei), a la disposició final primera, faculta el Govern de la Generalitat perquè dicti les normes necessàries per desplegar i aplicar la Llei, especialment pel que fa a l’elaboració d’un pla de comptabilitat de les fundacions privades.
 
El Pla de comptabilitat de les fundacions privades subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (des d’ara pla de comptabilitat de les fundacions) pren com a base tant el marc normatiu com la realitat fundacional catalana. És per això que el pla de comptabilitat de les fundacions, d’una banda, no fa cap referència a les normes d’informació pressupostària i, de l’altra, està obert per recollir les modificacions que resultin tant de l’evolució de les activitats fundacionals com dels canvis en les normes i els principis comptables i dels suggeriments dels professionals i experts arran de l’aplicació del pla de comptabilitat de les fundacions.
 
El pla de comptabilitat de les fundacions vol ser un instrument que faciliti la recollida d’informació comptable comparable, en la mesura del possible, amb la d’altres entitats de forma jurídica diferent i també amb la de fundacions sotmeses a legislacions diferents de la de Catalunya. Aquesta voluntat comporta que la normativa esmentada respecti els principis comptables generalment acceptats i mantingui l’harmonia amb l’estructura i la sistemàtica del Pla general de comptabilitat i de les normes d’adaptació sectorials al mateix.
 

II

 
El pla de comptabilitat de les fundacions presenta l’estructura següent:
Principis comptables
Quadre de comptes
Definicions i relacions comptables
Comptes anuals
Normes de valoració
 
La primera part, relativa als principis comptables, no conté modificacions respecte del text del Pla general de comptabilitat.
 
Les fundacions hauran d’ajustar sistemàticament la comptabilitat als principis legals que hi siguin aplicables, excepte quan aquest ajustament provoqui que els registres o la formulació del comptes anuals distorsionin la imatge que un tercer podria formar-se sobre la veritable situació patrimonial i financera de l’entitat.
 
És responsabilitat dels qui formulen i aproven els comptes anuals, que la informació que contenen reuneixi les característiques de comprensible, rellevant, fiable, comparable i oportuna, sense perjudici que, en alguns casos, s’estableixi el procediment obligatori de l’auditoria externa del comptes anuals.
 
La segona part del pla de comptabilitat de les fundacions, el quadre de comptes, segueix fonamentalment el Pla general de comptabilitat, si bé subgrups i comptes s’han ajustat a la forma jurídica fundació i, consegüentment, s’han suprimit termes del Pla general de comptabilitat o se n’han introduït de nous que permetin destacar, tant com sigui possible, l’interès general que, sense ànim de lucre, ha de satisfer qualsevol fundació.
 
El pla de comptabilitat de les fundacions, com la Llei, vol ajudar a diferenciar les fundacions privades i el sector lucratiu. Les fundacions, per disposició de la mateixa Constitució, tenen per finalitat satisfer l’interès general, el qual esdevé causa i fi de cadascuna. El fet que les fundacions puguin realitzar directament activitats o explotacions econòmiques no permet afirmar que siguin comerciants, ja que les fundacions no tenen com a objectiu propi obtenir un lucre sinó perseguir finalitats d’interès general. Aquesta característica substancial de les fundacions s’ha volgut posar en relleu no incorporant al pla de comptabilitat de les fundacions subgrups, comptes o expressions de marcada connotació mercantil, matèria que, d’altra banda, és competència exclusiva de l’Estat.
 
En la tercera part, de definicions i relacions comptables, ha estat necessari efectuar alguns canvis en la definició i el moviment d’alguns comptes, per tal d’incorporar les peculiaritats de les fundacions privades.
 
Entre aquests ajustaments podem destacar els següents:
 
Grup 1, Finançament bàsic
S’hi han inclòs els comptes de fons dotacionals i fons especials, per tal de recollir els recursos que integrin el "capital" de la fundació. La Llei catalana de fundacions privades ha establert l’obligació que en el balanç de situació s’especifiquin amb claredat els béns o drets que s’integren en la dotació o són finançats per aquesta dotació. A més, ha obert la possibilitat de constituir fons especials dintre de les fundacions. Per això sorgeix la necessitat de crear aquests comptes específics.
 
Pel que fa als comptes de reserves, només es conserva el compte 111 Reserves de revaloració.
 
Dintre del subgrup 12 Excedents pendents d’aplicació, el compte 124, Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals, recollirà aquella part de les rendes netes que, al tancament de l’exercici, encara no s’hagin aplicat a la realització dels fins fundacionals, d’acord amb el que preveu l’article 33 de la legislació vigent de fundacions privades.
 
No s’ha incorporat el subgrup 15 Emprèstits i altres emissions anàlogues perquè aquest tipus d’emissions no són aplicables a les fundacions.
 
Grup 2, Immobilitzat
S’ha inclòs dintre de l’immobilitzat immaterial, en el compte 218 Drets sobre béns cedits en ús el tractament del béns cedits en ús a les fundacions, i en el compte 2818 Amortització acumulada de drets sobre béns cedits en ús la seva corresponent amortització.
 
El subgrup 23 Béns del patrimoni cultural queda destinat al registre comptable dels béns del patrimoni cultural que compleixin les condicions exigides per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric, o per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, així com qualsevol altra de naturalesa similar. Aquests béns formen part freqüentment del patrimoni d’algunes fundacions, especialment les que tenen caràcter cultural, i en molts casos justifiquen l’activitat pròpia de la fundació. Aquest subgrup s’ha classificat prenent com a base el que estableixen les lleis esmentades, sense perjudici que cada fundació el desenvolupi de la forma que cregui més convenient. Els immobilitzats materials en curs i els acomptes queden recollits en el compte 229 del pla de comptabilitat de les fundacions.
 
Grup 3, Existències
No presenta variacions dignes d’esmentar respecte al contingut del Pla general de comptabilitat.
 
Grup 4, Creditors i deutors per activitats
L’especial naturalesa dels usuaris, beneficiaris i altres deutors de les fundacions ha fet aconsellable incloure-hi alguns comptes nous respecte del Pla general de comptabilitat, com ara els comptes 412 Beneficiaris creditors; 446 Usuaris deutors, i 447 Patrocinadors i altres deutors.
 
El fet de no incorporar els comptes amb connotació mercantil ha provocat l’eliminació del subgrup 43 del Pla general de comptabilitat, Clients.
 
Grup 5, Comptes financers
S’ha eliminat el subgrup 50 Emprèstits i altres emissions anàlogues a curt termini per la mateixa raó esmentada anteriorment per al grup 15.
 
Grup 6, Compres i despeses
S’ha reservat el subgrup 65 Ajuts de la fundació i altres despeses de gestió per a determinades despeses pròpies d’aquestes entitats, concretament els ajuts monetaris i les despeses per col·laboracions.
 
Grup 7, Vendes i ingressos
S’hi ha introduït el subgrup 72 Ingressos de les activitats i, correlativament, se n’han suprimit els subgrups 70 Vendes de mercaderies i 74 Subvencions a l’explotació del Pla general de comptabilitat. El subgrup 72 s’ha habilitat per recollir els ingressos que obtenen les fundacions per la seva activitat pròpia, sense ànim de lucre. Cal destacar els comptes 725 Subvencions oficials de capital traspassades al resultat de l’exercici, i 726 Donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l’exercici, que recullen els imports de les subvencions, donacions i llegats de capital que, d’acord amb el que estableixen les normes de valoració, s’imputen al resultat de l’exercici. Cal fer menció que aquestes imputacions formaran part del ingressos ordinaris de l’entitat, ja que es considera que es poden donar amb certa regularitat entre els ingressos que perceben les fundacions.
 
En el pla de comptabilitat de les fundacions s’han suprimit o s’han redenominat, respecte del Pla general de comptabilitat, comptes com ara el 271 Despeses per interessos diferits de valors negociables; el 553 Compte corrent amb socis i administradors; el 661 Interessos d’obligacions i bons; el 674 Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies, i d’altres no aplicables a la realitat de les entitats fundacionals.
 
Les relacions comptables pròpiament dites descriuen els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes de tres xifres, sense esgotar les possibilitats que cadascun admet. En conseqüència, quan es tracti d’operacions la comptabilització de les quals no sigui expressada particularment en el text, caldrà formular l’assentament o els assentaments pertinents utilitzant els criteris que s’estableixen en el text.
 
El quadre de comptes i també els moviments d’aquests comptes, inclosos respectivament a la segona i la tercera parts d’aquest Pla, són d’aplicació facultativa per part de les fundacions. En el cas que facin ús d’aquesta facultat és aconsellable que utilitzin denominacions similars a les del Pla, a fi de facilitar l’elaboració dels comptes anuals, els quals s’han d’ajustar obligatòriament a l’estructura i les normes que en desenvolupen el contingut i la presentació.
 
La quarta part, dels comptes anuals, ha estat objecte de modificacions importants. En les normes d’elaboració d’aquests comptes s’han inclòs alguns apartats que recullen la forma en què les fundacions han d’elaborar els models de comptes anuals.
 
Una de les principals novetats d’aquesta part, ha estat la incorporació a l’actiu del balanç de situació d’un epígraf per recollir els béns i drets que integren els fons dotacionals o els fons especials. Les fundacions hauran de fer els desglossaments necessaris per recollir amb claredat els béns i drets esmentats. Posteriorment, en la memòria, aquests béns i drets s’hauran de detallar.
 
L’àmplia diversitat i l’elevat nombre de fundacions que es regeixen per la Llei s’han pres especialment en consideració a l’hora d’establir tant els volums mínims d’informació que aquestes entitats han de presentar anualment al Protectorat, com les diferents formes de presentació a què, segons els casos, la informació s’ha d’ajustar. Per determinar aquests requisits de volum i de forma s’han aplicat, entre d’altres, els tres paràmetres que la Llei utilitza per sotmetre els comptes anuals a auditoria externa, es a dir: el total de l’actiu, l’import del volum anual d’ingressos ordinaris i el nombre mitjà de treballadors durant un temps determinat. La conseqüència ha estat establir tres tipus graduals de models de comptes anuals, que s’ha convingut a denominar, d’acord amb el menor o major grau de detall d’informació que contenen, simplificat, abreujat i normal.
 
En conseqüència només es pot utilitzar el model simplificat per formular els comptes anuals si en la data del tancament de l’exercici concorren en la fundació almenys dues de les circumstàncies següents:
 
Que el total de les partides de l’actiu no superi els 121.000 euros. A aquest efecte s’entén per actiu el total que figuri en el balanç.
 
Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris, tal com està definit en l’apartat 7 de les normes d’elaboració dels comptes anuals, no superi els 121.000 euros.
 
Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici no sigui superior a cinc.
 
Les fundacions susceptibles de formular els comptes anuals mitjançant el model simplificat poden optar, si ho prefereixen, per fer-ho mitjançant els models abreujat o normal.
 
El model simplificat per formular els comptes anuals no pot ser utilitzar per les fundacions si:
 
a) Realitzen activitats no exemptes de l’Impost de societats, d’acord amb la legislació fiscal de l’Estat.
 
b) Realitzen activitats sanitàries.
 
c) Són entitats vinculades segons la norma 9a Operacions amb entitats vinculades d’elaboració dels comptes anuals en el Pla de comptabilitat que s’aprova.
 
Es pot utilitzar el model abreujat per formular els comptes anuals si en la data del tancament de l’exercici concorren en la fundació almenys dues de les circumstàncies següents:
 
Que el total de les partides de l’actiu no superi els 3.500.000 euros. A aquest efecte s’entén per actiu el total que figuri en el balanç.
 
Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris, tal com està definit en l’apartat 7 de les normes d’elaboració dels comptes anuals, no superi els 2.000.000 euros.

Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici no sigui superior a 50.

Les fundacions susceptibles de formular els comptes anuals mitjançant el model abreujat poden optar, si ho prefereixen, per fer-ho mitjançant el model normal.

El model normal s’ha d’utilitzar per formular els comptes anuals si en la data del tancament de l’exercici la fundació supera, com a mínim, els límits de dues de les circumstàncies que s’acaben d’expressar.

Respecte a això, cal assenyalar que s’ha considerat, d’una banda, que quan una fundació privada, en la data de tancament d’un exercici, deixi de complir dues de les circumstàncies establertes per a poder formular comptes anuals abreujats o simplificats, o bé passi a complir-les, aquestes situacions produiran efectes si es repeteixen durant dos exercicis consecutius. D’altra banda, en relació amb el primer exercici des de la constitució o fusió, aquestes entitats podran formular comptes anuals abreujats o simplificats si al tancament d’aquest exercici compleixen dues de les circumstàncies exigides per poder fer-ho.

La cinquena part, de les normes de valoració, conté els criteris de comptabilització i les regles aplicables a les operacions o fets econòmics realitzats per les fundacions privades. Encara que les normes de valoració s’han ajustat en tot el possible a les del Pla general de comptabilitat, ha estat necessari fer-hi modificacions.

D’acord amb el que s’acaba d’exposar, convé precisar que en tot allò que no s’hagi modificat expressament, hi seran d’aplicació les normes i criteris de valoració continguts en el Pla general de comptabilitat, les seves adaptacions sectorials —en la mesura que les fundacions realitzin activitats corresponents a un sector determinat— així com les resolucions dictades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, a l’empara de la disposició final cinquena del Reial decret 1643/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat.

En la norma de valoració de l’immobilitzat immaterial s’han introduït els criteris per valorar els drets sobre actius cedits o rebuts en ús per la fundació, tant de forma onerosa com gratuïta.

S’ha establert una norma de valoració específica que recull els criteris necessaris per valorar els béns del patrimoni cultural. Es fa especial menció que aquests béns no s’amortitzaran.

En el cas de béns, drets i serveis adquirits de forma gratuïta, els criteris per a valorar-los i comptabilitzar-los han estat recollits en la norma de valoració 17a Compres i altres despeses. La norma de valoració d’existències recull el seu cas particular.

Primera part

Principis comptables

 1. L’aplicació dels principis comptables inclosos als apartats següents haurà de determinar que els comptes anuals, formulats amb claredat, expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

Quan l’aplicació dels principis comptables establerts en aquesta norma no sigui suficient perquè els comptes anuals expressin la imatge fidel que els comptes han de mostrar, caldrà incloure a la memòria les explicacions necessàries sobre els principis comptables aplicats.

En els casos excepcionals en què l’aplicació d’un principi comptable o de qualsevol altra norma comptable sigui incompatible amb la imatge fidel que els comptes anuals han de mostrar, aquesta aplicació es considerarà improcedent. Tot això haurà de ser esmentat a la memòria, on se n’explicarà la motivació i se n’indicarà la influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació.

 2. La comptabilitat de la fundació es desenvoluparà aplicant-hi obligatòriament els principis comptables que s’indiquen a continuació:

Principi de prudència. Únicament es comptabilitzaran els beneficis realitzats en la data de tancament de l’exercici. Per contra, els riscos previsibles i les pèrdues eventuals que tinguin origen en l’exercici o en un altre d’anterior hauran de comptabilitzar-se tan bon punt siguin coneguts; per a aquest efecte es distingiran els reversibles o potencials dels realitzats o irreversibles.

En conseqüència, a l’hora de practicar el tancament esmentat es tindran presents tots els riscos i pèrdues previsibles, sigui quin sigui el seu origen. Quan aquests riscos i pèrdues siguin coneguts entre la data de tancament de l’exercici i aquella en què s’estableixen els comptes anuals, sense perjudici de reflectir-los al balanç i al compte de resultats, caldrà facilitar àmplia informació de tots a la memòria.

 Igualment, s’hauran de tenir presents les depreciacions de tota mena, tant si el resultat de l’exercici és positiu com si és negatiu.

 Principi de fundació en funcionament. Es considerarà que la gestió de la fundació té pràcticament una durada il·limitada. En conseqüència, l’aplicació dels principis comptables no anirà encaminada a determinar el valor del patrimoni amb vista a l’alienació global o parcial d’aquest, ni l’import resultant en cas de liquidació.

Principi del registre. Els fets econòmics han de registrar-se quan neixin els drets o les obligacions que aquells originin.

Principi del preu d’adquisició. Com a norma general, tots els béns i drets es comptabilitzaran pel seu preu d’adquisició o cost de producció.

El principi del preu d’adquisició haurà de respectar-se sempre, menys quan, per mitjà de disposició legal, s’hi autoritzin rectificacions; en aquest cas, se n’haurà de facilitar àmplia informació a la memòria.

Principi de la meritació. La imputació d’ingressos i despeses s’haurà de fer d’acord amb el corrent real de béns i serveis que aquests representen i amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva.

Principi de correlació d’ingressos i despeses. El resultat de l’exercici serà constituït pels ingressos d’aquest període menys les despeses del mateix període realitzades per a l’obtenció d’aquells, com també els beneficis i pèrdues no relacionats clarament amb les activitats de la fundació.

Principi de no-compensació. En cap cas no es podran compensar les partides de l’actiu i del passiu del balanç ni les de despeses i ingressos que integren el compte de resultats, establertes en els models dels comptes anuals. Els elements integrants de les diferents partides de l’actiu i del passiu es valoraran separadament.

Principi d’uniformitat. Un cop adoptat un criteri en l’aplicació dels principis comptables dins de les alternatives que, si escau, aquests permetin, caldrà mantenir-lo en el temps i aplicar-lo a tots els elements patrimonials que tinguin les mateixes característiques mentre no s’alterin els supòsits que han motivat l’elecció del criteri al·ludit.

Si aquests supòsits s’alteren, el criteri adoptat al seu dia es podrà modificar; en aquest cas, però, aquestes circumstàncies es consignaran a la memòria, on s’indicarà la incidència quantitativa i qualitativa de la variació sobre els comptes anuals.

Principi d’importància relativa. Es podrà admetre la no-aplicació estricta d’alguns dels principis comptables sempre que la importància relativa, en termes quantitatius, de la variació produïda per aquest fet sigui escassament significativa i, en conseqüència, no alteri els comptes anuals com a expressió de la imatge fidel a què es refereix l’apartat 1.

 3. En els casos de conflicte entre principis comptables obligatoris haurà de prevaler el que condueixi més bé a fer que els comptes anuals expressin millor la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

Sense perjudici d’això que s’indica al paràgraf precedent, el principi de prudència tindrà caràcter preferencial sobre els principis restants.

Segona part

Quadre de comptes

 Els comptes continguts als diferents grups es desenvoluparan, quan sigui procedent, en comptes de quatre xifres o més, per tal de diferenciar cada una de les activitats de la fundació i facilitar la informació que es requereix a la memòria dels comptes anuals.

 

Grup 1.

 

Finançament bàsic

 

10. FONS.

 

100. Fons dotacionals.

 

101. Fons especials.

 

11. RESERVES.

 

111. Reserves de revaloració.

 

12. EXCEDENTS PENDENTS D’APLICACIÓ.

 

120. Romanent.

 

121. Excedents negatius d’exercicis anteriors.

 

124. Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals

 

129. Excedent de l’exercici.

 

13. INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS.

 

130. Subvencions oficials de capital.

 

131. Donacions i llegats de capital.

 

135. Ingressos per interessos diferits.

 

136. Diferències positives en moneda estrangera.

 

14. PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES.

 

140. Provisió per a pensions i obligacions similars.

 

141. Provisió per a impostos.

 

142. Provisió per a responsabilitats.

 

143. Provisió per a grans reparacions.

 

144. Fons de reversió.

 

145. Provisió per a reparacions i conservació de béns del patrimoni cultural.

 

16. DEUTES A LLARG TERMINI AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES.

 

160. Deutes a llarg termini amb entitats del grup.

 

161. Deutes a llarg termini amb entitats associades.

 

162. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit del grup.

 

163. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit associades.

 

164. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini, entitats del grup.

 

165. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini, entitats associades.

 

17. DEUTES A LLARG TERMINI PER PRÉSTECS REBUTS I ALTRES CONCEPTES.

 

170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.

 

171. Deutes a llarg termini.

 

172. Deutes a llarg termini transformables en subvencions, donacions i llegats.

 

173. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini.

 

174. Efectes a pagar a llarg termini.

 

18. FIANCES I DIPÒSITS REBUTS A LLARG TERMINI.

 

180. Fiances rebudes a llarg termini.

 

185. Dipòsits rebuts a llarg termini.

 

19. SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT.

 

196. Aportacions dineràries, part no desemborsada.

 

197. Aportacions no dineràries pendents.

 

Grup 2.

 

Immobilitzat

 

20. DESPESES D’ESTABLIMENT.

 

200. Despeses de constitució.

 

201. Despeses de primer establiment.

 

202. Despeses d’ampliació dels fons dotacionals.

 

21. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS.

 

210. Despeses de recerca i desenvolupament.

 

211. Concessions administratives.

 

212. Propietat industrial i intel·lectual.

 

213. Fons de comerç.

 

214. Drets de traspàs.

 

215. Aplicacions informàtiques.

 

217. Drets sobre béns en règim d’arrendament financer.

 

218. Drets sobre béns cedits en ús.

 

219. Acomptes per a immobilitzacions immaterials.

 

22. IMMOBILITZACIONS MATERIALS.

 

220. Terrenys i béns naturals.

 

221. Construccions.

 

222. Instal·lacions tècniques.

 

223. Maquinària.

 

224. Altres instal·lacions i utillatge.

 

225. Mobiliari.

 

226. Equips per a processaments d’informació.

 

227. Elements de transport.

 

228. Altre immobilitzat material.

 

229. Immobilitzacions materials en curs i acomptes.

 

23. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

 

230. Béns immobles

 

2300. Monuments històrics

 

2301. Jardins històrics

 

2302. Conjunts històrics

 

2303. Llocs històrics

 

2304. Zones arqueològiques

 

2305. Zones d’interès etnològic

 

2306. Zones paleontològiques

 

231. Arxius.

 

232. Biblioteques.

 

233. Museus.

 

234. Béns mobles.

 

239. Acomptes sobre béns del patrimoni cultural.

 

24. INVERSIONS FINANCERES EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES.

 

240. Participacions en societats mercantils del grup.

 

241. Participacions en societats mercantils associades.

 

242. Valors de renda fixa d’entitats del grup.

 

243. Valors de renda fixa d’entitats associades.

 

244. Crèdits a llarg termini a entitats del grup.

 

245. Crèdits a llarg termini a entitats associades.

 

246. Interessos a llarg termini d’inversions financeres en entitats del grup.

 

247. Interessos a llarg termini d’inversions financeres en entitats associades.

 

248. Desemborsaments pendents sobre accions de societats mercantils del grup.

 

249. Desemborsaments pendents sobre accions de societats mercantils associades.

 

25. ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS.

 

250. Inversions financeres permanents en capital.

 

251. Valors de renda fixa.

 

252. Crèdits a llarg termini.

 

253. Crèdits a llarg termini per alienació d’immobilitzat.

 

254. Crèdits a llarg termini als treballadors empleats.

 

256. Interessos a llarg termini de valors de renda fixa.

 

257. Interessos a llarg termini de crèdits.

 

258. Imposicions a llarg termini.

 

259. Desemborsaments pendents sobre accions.

 

26. FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS A LLARG TERMINI.

 

260. Fiances constituïdes a llarg termini.

 

265. Dipòsits constituïts a llarg termini.

 

27. DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS.

 

270. Despeses de formalització de deutes.

 

272. Despeses per interessos diferits.

 

28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT.

 

281. Amortització acumulada de l’immobilitzat immaterial.

 

2810. Amortització acumulada de despeses de recerca i desenvolupament.

 

2811. Amortització acumulada de concessions administratives.

 

2812. Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.

 

2813. Amortització acumulada de fons de comerç.

 

2814. Amortització acumulada de drets de traspàs.

 

2815. Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques.

 

2817. Amortització acumulada de drets sobre béns en règim d’arrendament financer.

 

2818. Amortització acumulada de drets sobre béns cedits en ús.

 

282. Amortització acumulada de l’immobilitzat material.

 

2821. Amortització acumulada de construccions.

 

2822. Amortització acumulada d’instal·lacions tècniques.

 

2823. Amortització acumulada de maquinària.

 

2824. Amortització acumulada d’altres instal·lacions i utillatge.

 

2825. Amortització acumulada de mobiliari.

 

2826. Amortització acumulada d’equips per a processaments d’informació.

 

2827. Amortització acumulada d’elements de transport.

 

2828. Amortització acumulada d’altre immobilitzat material.

 

29. PROVISIONS D’IMMOBILITZAT.

 

291. Provisió per depreciació de l’immobilitzat immaterial.

 

292. Provisió per depreciació de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

2920. Provisió per depreciació de l’immobilitzat material.

 

2921. Provisió per depreciació de béns del patrimoni cultural.

 

293. Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini d’entitats del grup.

 

294. Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini d’entitats associades.

 

295. Provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini a entitats del grup.

 

296. Provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini a entitats associades.

 

297. Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini.

 

298. Provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini.

 

Grup 3.

 

Existències

 

30. BÉNS DESTINATS A LES ACTIVITATS.

 

300. Mercaderies A.

 

301. Mercaderies B.

 

302. Articles A.

 

303. Articles B.

 

31. PRIMERES MATÈRIES.

 

310. Primeres matèries A.

 

311. Primeres matèries B.

 

32. ALTRES APROVISIONAMENTS.

 

320. Elements i conjunts incorporables.

 

321. Combustibles.

 

322. Recanvis.

 

325. Materials diversos.

 

326. Embalatges.

 

327. Envasos.

 

328. Material d’oficina.

 

33. PRODUCTES EN CURS.

 

330. Productes en curs A.

 

331. Productes en curs B.

 

34. PRODUCTES SEMIACABATS.

 

340. Productes semiacabats A.

 

341. Productes semiacabats B.

 

35. PRODUCTES ACABATS.

 

350. Productes acabats A.

 

351. Productes acabats B.

 

36. SUBPRODUCTES, RESIDUS I MATERIALS RECUPERATS.

 

360. Subproductes A.

 

361. Subproductes B.

 

365. Residus A.

 

366. Residus B.

 

368. Materials recuperats A.

 

369. Materials recuperats B.

 

39. PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ D’EXISTÈNCIES.

 

390. Provisió per depreciació de béns destinats a les activitats.

 

391. Provisió per depreciació de primeres matèries.

 

392. Provisió per depreciació d’altres aprovisionaments.

 

393. Provisió per depreciació de productes en curs.

 

394. Provisió per depreciació de productes semiacabats.

 

395. Provisió per depreciació de productes acabats.

 

396. Provisió per depreciació de subproductes, residus i materials recuperats.

 

Grup 4.

 

Creditors i deutors per activitats

 

40. PROVEÏDORS.

 

400. Proveïdors.

 

401. Proveïdors, efectes a pagar.

 

402. Proveïdors, entitats del grup.

 

403. Proveïdors, entitats associades.

 

406. Envasos i embalatges a tornar a proveïdors.

 

407. Acomptes a proveïdors.

 

41. BENEFICIARIS I CREDITORS DIVERSOS.

 

410. Creditors per prestacions de serveis.

 

411. Creditors, efectes a pagar.

 

412. Beneficiaris, creditors.

 

44. USUARIS I DEUTORS DIVERSOS.

 

440. Deutors.

 

441. Deutors, efectes a cobrar.

 

4411. Deutors, efectes descomptats

 

445. Deutors de cobrament dubtós.

 

446. Usuaris, deutors.

 

447. Patrocinadors i altres deutors.

 

448. Acomptes d’usuaris

 

46. PERSONAL.

 

460. Acomptes de remuneracions.

 

464. Lliuraments per a despeses a justificar.

 

465. Remuneracions pendents de pagament.

 

47. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

 

470. Hisenda pública, deutor per diversos conceptes.

 

4700. Hisenda pública, deutor per IVA.

 

4707. Hisenda pública, deutor per col·laboració en el lliurament i la distribució de subvencions.

 

4708. Hisenda pública, deutor per subvencions concedides.

 

4709. Hisenda pública, deutor per devolució d’impostos.

 

471. Organismes de la Seguretat Social, deutors.

 

472. Hisenda pública, IVA suportat.

 

473. Hisenda pública, retencions i pagaments a compte.

 

474. Impost sobre beneficis anticipat i compensació de pèrdues.

 

4740. Impost sobre beneficis anticipat.

 

4745. Crèdit per pèrdues a compensar de l’exercici...

 

475. Hisenda pública, creditor per conceptes fiscals.

 

4750. Hisenda pública, creditor per IVA.

 

4751. Hisenda pública, creditor per retencions practicades.

 

4752. Hisenda pública, creditor per impost sobre societats.

 

4757. Hisenda pública, creditor per subvencions rebudes en concepte d’entitat col·laboradora.

 

4758. Hisenda pública, creditor per subvencions a reintegrar.

 

476. Organismes de la Seguretat Social, creditors.

 

477. Hisenda pública, IVA transferit.

 

479. Impost sobre beneficis diferit.

 

48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ.

 

480. Despeses anticipades.

 

485. Ingressos anticipats.

 

49. PROVISIONS PER OPERACIONS DE LES ACTIVITATS.

 

490. Provisió per a insolvències de les activitats.

 

493. Provisió per a insolvències de les activitats amb entitats del grup.

 

494. Provisió per a insolvències de les activitats amb entitats associades.

 

495. Provisió per a insolvències d’usuaris, patrocinadors i altres deutors.

 

499. Provisió per a altres operacions de les activitats.

 

Grup 5.

 

Comptes financers

 

51. DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES.

 

510. Deutes a curt termini amb entitats del grup.

 

511. Deutes a curt termini amb entitats associades.

 

512. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit del grup.

 

513. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit associades.

 

514. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini, entitats del grup.

 

515. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini, entitats associades.

 

516. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup.

 

517. Interessos a curt termini de deutes amb entitats associades.

 

52. DEUTES A CURT TERMINI PER PRÉSTECS REBUTS I ALTRES CONCEPTES.

 

520. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.

 

5200. Préstecs a curt termini d’entitats de crèdit.

 

5201. Deutes a curt termini per crèdit disposat.

 

5208. Deutes per efectes descomptats.

 

521. Deutes a curt termini.

 

523. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini.

 

524. Efectes a pagar a curt termini.

 

526. Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit.

 

527. Interessos a curt termini de deutes.

 

53. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES.

 

530. Participacions a curt termini en societats mercantils del grup.

 

531. Participacions a curt termini en societats mercantils associades.

 

532. Valors de renda fixa a curt termini d’entitats del grup.

 

533. Valors de renda fixa a curt termini d’entitats associades.

 

534. Crèdits a curt termini a entitats del grup.

 

535. Crèdits a curt termini a entitats associades.

 

536. Interessos a curt termini d’inversions financeres en entitats del grup.

 

537. Interessos a curt termini d’inversions financeres en entitats associades.

 

538. Desemborsaments pendents sobre accions a curt termini de societats mercantils del grup.

 

539. Desemborsaments pendents sobre accions a curt termini de societats mercantils associades.

 

54. ALTRES INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS.

 

540. Inversions financeres temporals en capital.

 

541. Valors de renda fixa a curt termini.

 

542. Crèdits a curt termini.

 

543. Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat.

 

544. Crèdits a curt termini als treballadors empleats.

 

545. Dividend a cobrar.

 

546. Interessos a curt termini de valors de renda fixa.

 

547. Interessos a curt termini de crèdits.

 

548. Imposicions a curt termini.

 

549. Desemborsaments pendents sobre accions a curt termini.

 

55. ALTRES COMPTES NO BANCARIS.

 

551. Compte corrent amb entitats del grup.

 

552. Compte corrent amb entitats associades.

 

553. Compte corrent amb patrons i altres

 

555. Partides pendents d’aplicació.

 

556. Desemborsaments exigits sobre accions.

 

558. Fundadors per desemborsaments exigits.

 

56. FIANCES I DIPÒSITS REBUTS I CONSTITUÏTS A CURT TERMINI.

 

560. Fiances rebudes a curt termini.

 

561. Dipòsits rebuts a curt termini.

 

565. Fiances constituïdes a curt termini.

 

566. Dipòsits constituïts a curt termini.

 

57. TRESORERIA.

 

570. Caixa.

 

571. Caixa, moneda estrangera.

 

572. Bancs i institucions de crèdit, c/c vista.

 

573. Bancs i institucions de crèdit, c/c vista, moneda estrangera.

 

574. Bancs i institucions de crèdit, comptes d’estalvi.

 

575. Bancs i institucions de crèdit, comptes d’estalvi, moneda estrangera.

 

58. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ.

 

580. Interessos pagats per endavant.

 

585. Interessos cobrats per endavant.

 

59. PROVISIONS FINANCERES.

 

593. Provisió per depreciació de valors negociables a curt termini d’entitats del grup.

 

594. Provisió per depreciació de valors negociables a curt termini d’entitats associades.

 

595. Provisió per a insolvències de crèdits a curt termini a entitats del grup.

 

596. Provisió per a insolvències de crèdits a curt termini a entitats associades.

 

597. Provisió per depreciació de valors negociables a curt termini.

 

598. Provisió per a insolvències de crèdits a curt termini.

 

Grup 6.

 

Compres i despeses

 

60. COMPRES.

 

600. Compres de béns destinats a les activitats.

 

601. Compres de primeres matèries.

 

602. Compres d’altres aprovisionaments.

 

607. Treballs realitzats per altres entitats.

 

608. Devolucions de compres i operacions similars.

 

609. Ràpels per compres.

 

61. VARIACIÓ D’EXISTÈNCIES.

 

610. Variació d’existències de béns destinats a les activitats.

 

611. Variació d’existències de primeres matèries.

 

612. Variació d’existències d’altres aprovisionaments.

 

62. SERVEIS EXTERIORS.

 

620. Despeses en recerca i desenvolupament de l’exercici.

 

621. Arrendaments i cànons.

 

622. Reparacions i conservació.

 

623. Serveis de professionals independents.

 

624. Transports.

 

625. Primes d’assegurances.

 

626. Serveis bancaris i similars.

 

627. Publicitat, propaganda i relacions públiques.

 

628. Subministraments.

 

629. Altres serveis.

 

63. TRIBUTS.

 

630. Impost sobre beneficis.

 

631. Altres tributs.

 

633. Ajustaments negatius en la imposició sobre beneficis.

 

634. Ajustaments negatius en la imposició indirecta.

 

6341. Ajustaments negatius en IVA de circulant.

 

6342. Ajustaments negatius en IVA d’inversions.

 

636. Devolució d’impostos.

 

638. Ajustaments positius en la imposició sobre beneficis.

 

639. Ajustaments positius en la imposició indirecta.

 

6391. Ajustaments positius en IVA de circulant.

 

6392. Ajustaments positius en IVA d’inversions.

 

64. DESPESES DE PERSONAL.

 

640. Sous i salaris.

 

641. Indemnitzacions.

 

642. Seguretat Social a càrrec de la fundació.

 

643. Aportacions a sistemes complementaris de pensions de treballadors empleats.

 

649. Altres despeses socials.

 

65. AJUTS DE LA FUNDACIÓ I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ.

 

650. Ajuts individuals.

 

651. Ajuts a entitats.

 

652. Ajuts realitzats a través d’altres entitats o centres.

 

653. Compensació de despeses per prestacions de col·laboració.

 

654. Reemborsaments de despeses per l’exercici del càrrec de patró.

 

655. Pèrdues de crèdits incobrables derivats de les activitats.

 

658. Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts, afectes a les activitats de la fundació.

 

659. Altres pèrdues en gestió corrent.

 

66. DESPESES FINANCERES.

 

662. Interessos de deutes a llarg termini.

 

663. Interessos de deutes a curt termini.

 

664. Interessos per descompte d’efectes.

 

665. Descomptes sobre vendes per pagament immediat.

 

666. Pèrdues en valors negociables.

 

667. Pèrdues de crèdits.

 

668. Diferències negatives de canvi.

 

669. Altres despeses financeres.

 

67. PÈRDUES PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT I DESPESES EXCEPCIONALS.

 

670. Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial.

 

671. Pèrdues procedents de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

672. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg termini de societats mercantils del grup.

 

673. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg termini de societats mercantils associades.

 

678. Despeses extraordinàries.

 

679. Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors.

 

68. DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS.

 

680. Amortització de despeses d’establiment.

 

681. Amortització de l’immobilitzat immaterial.

 

682. Amortització de l’immobilitzat material.

 

69. DOTACIONS A LES PROVISIONS.

 

690. Dotació al fons de reversió.

 

691. Dotació a la provisió de l’immobilitzat immaterial.

 

692. Dotació a la provisió de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

693. Dotació a la provisió d’existències.

 

694. Dotació a la provisió per a insolvències de les activitats.

 

695. Dotació a la provisió per a altres operacions de les activitats.

 

696. Dotació a la provisió per a valors negociables a llarg termini.

 

6960. Dotació a la provisió per a participacions en capital a llarg termini de societats mercantils del grup.

 

6961. Dotació a la provisió per a participacions en capital a llarg termini de societats mercantils associades.

 

6963. Dotació a la provisió per a valors negociables a llarg termini d’altres entitats.

 

6965. Dotació a la provisió per a valors de renda fixa a llarg termini d’entitats del grup.

 

6966. Dotació a la provisió per a valors de renda fixa a llarg termini d’entitats associades.

 

697. Dotació a la provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini.

 

698. Dotació a la provisió per a valors negociables a curt termini.

 

699. Dotació a la provisió per a insolvències de crèdits a curt termini.

 

Grup 7.

 

Vendes i ingressos

 

71. VARIACIÓ D’EXISTÈNCIES.

 

710. Variació d’existències de productes en curs.

 

711. Variació d’existències de productes semiacabats.

 

712. Variació d’existències de productes acabats.

 

713. Variació d’existències de subproductes, residus i materials recuperats.

 

72. INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

 

720. Ingressos per vendes i prestacions de serveis de les activitats.

 

721. Altres ingressos rebuts amb caràcter periòdic.

 

722. Promocions per a captació de recursos.

 

723. Ingressos de patrocinadors i col·laboracions.

 

724. Subvencions oficials a les activitats.

 

725. Subvencions oficials de capital traspassades al resultat de l’exercici.

 

726. Donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l’exercici.

 

727. Donacions i altres ingressos per a activitats.

 

728. Ingressos per reintegrament d’ajuts i assignacions.

 

729. Devolucions i altres descomptes sobre els ingressos de les activitats.

 

73. TREBALLS REALITZATS PER A LA FUNDACIÓ.

 

730. Incorporació a l’actiu de despeses d’establiment.

 

731. Treballs realitzats per a l’immobilitzat immaterial.

 

732. Treballs realitzats per a l’immobilitzat material.

 

733. Treballs realitzats per a l’immobilitzat material en curs.

 

737. Incorporació a l’actiu de despeses de formalització de deutes.

 

75. ALTRES INGRESSOS

 

752. Ingressos per arrendaments.

 

753. Ingressos de propietat industrial i intel·lectual cedida en explotació.

 

754. Ingressos per comissions.

 

755. Ingressos per serveis als treballadors empleats.

 

759. Ingressos per serveis diversos.

 

76. INGRESSOS FINANCERS.

 

760. Ingressos de participacions en capital.

 

761. Ingressos de valors de renda fixa.

 

762. Ingressos de crèdits a llarg termini.

 

763. Ingressos de crèdits a curt termini.

 

765. Descomptes sobre compres per pagament immediat.

 

766. Beneficis en valors negociables.

 

768. Diferències positives de canvi.

 

769. Altres ingressos financers.

 

77. BENEFICIS PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT I INGRESSOS EXCEPCIONALS.

 

770. Beneficis procedents de l’immobilitzat immaterial.

 

771. Beneficis procedents de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

772. Beneficis procedents de participacions en capital a llarg termini de societats mercantils del grup.

 

773. Beneficis procedents de participacions en capital a llarg termini de societats mercantils associades.

 

778. Ingressos extraordinaris.

 

779. Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors.

 

79. EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS.

 

790. Excés de provisió per a riscos i despeses.

 

791. Excés de provisió de l’immobilitzat immaterial.

 

792. Excés de provisió de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

793. Provisió d’existències aplicada.

 

794. Provisió per a insolvències de les activitats aplicada.

 

795. Provisió per a altres operacions de les activitats aplicada.

 

796. Excés de provisió per a valors negociables a llarg termini.

 

7960. Excés de provisió per a participacions en capital a llarg termini de societats mercantils del grup.

 

7961. Excés de provisió per a participacions en capital a llarg termini de societats mercantils associades.

 

7963. Excés de provisió per a valors negociables a llarg termini d’altres entitats.

 

7965. Excés de provisió per a valors de renda fixa a llarg termini de societats mercantils del grup.

 

7966. Excés de provisió per a valors de renda fixa a llarg termini de societats mercantils associades.

 

797. Excés de provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini.

 

798. Excés de provisió per a valors negociables a curt termini.

 

799. Excés de provisió per a insolvències de crèdits a curt termini.

 

Tercera part

 

Definicions i relacions comptables

 

Els comptes continguts als diferents grups es desenvoluparan, quan sigui procedent, en comptes de quatre xifres o més, per tal de diferenciar cada una de les activitats de la fundació i facilitar la informació que es requereix a la memòria dels comptes anuals.

 

Grup 1.

 

Finançament bàsic

 

Comprèn els recursos propis i el finançament aliè a llarg termini de la fundació destinats, en general, a finançar l’actiu permanent i a cobrir un marge raonable del circulant; també inclou els ingressos a distribuir en diversos exercicis i altres situacions transitòries del finançament bàsic.

 

10. FONS

 

100. Fons dotacionals

 

101. Fons especials

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç, formant part dels fons propis.

 

100. Fons dotacionals.

 

Import de les aportacions per constituir la dotació fundacional inicial i dels recursos destinats a modificar-la per acord del patronat.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat:

 

a1) Per les aportacions que constitueixen la dotació fundacional inicial i les ampliacions successives.

 

a2) Per augment de la dotació fundacional, amb càrrec a romanent o excedents.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per l’extinció de la fundació, un cop transcorregut el període de liquidació.

 

b2) Per disminució de la dotació fundacional, amb abonament, normalment, al compte 129, per la part de l’excedent negatiu provinent d’alienacions de béns que formen part de la dotació.

 

101. Fons especials.

 

Import de les aportacions per constituir i augmentar un fons especial.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat:

 

a1) Per les aportacions que constitueixen el fons especial inicial i les ampliacions successives.

 

a2) Per augment del fons especial, amb càrrec a romanent o excedents.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per l’extinció del fons especial, d’acord amb les normes previstes a la seva constitució.

 

b2) Per disminució del fons especial.

 

11. RESERVES.

 

111. Reserves de revaloració.

 

El compte d’aquest subgrup figurarà al passiu del balanç, formant part dels fons propis.

 

111. Reserves de revaloració.

 

Es comptabilitzaran en aquest compte les revaloracions d’elements patrimonials procedents de l’aplicació de lleis d’actualització.

 

El seu moviment serà, en cada cas, el que s’estableixi en la llei corresponent.

 

12. EXCEDENTS PENDENTS D’APLICACIÓ.

 

120. Romanent.

 

121. Excedents negatius d’exercicis anteriors.

 

124. Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals.

 

129. Excedent de l’exercici.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç, formant part dels fons propis, amb signe positiu o negatiu segons hi correspongui.

 

120. Romanent.

 

Excedents positius no aplicats específicament a cap altre compte després de l’aprovació dels comptes anuals i de la distribució d’excedents per acord del patronat.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb càrrec al compte 129.

 

b) Serà carregat per la seva aplicació, amb abonament als comptes que corresponguin.

 

121. Excedents negatius d’exercicis anteriors.

 

Excedents negatius d’exercicis anteriors a l’últim exercici tancat.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb abonament al compte 129.

 

b) Serà abonat amb càrrec al compte o als comptes amb els quals es cancel·li el seu saldo.

 

La fundació desglossarà en comptes de quatre xifres l’excedent negatiu de cada exercici.

 

124. Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals.

 

Excedents positius d’exercicis anteriors pendents de ser aplicats a la finalitat fundacional, per assolir el percentatge mínim que la legislació de la Generalitat de Catalunya estableix.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb càrrec, normalment, al compte 129.

 

b) Serà carregat, en complir amb l’obligació indicada, amb abonament als comptes dels subgrups 10 o 12, segons el que procedeixi.

 

129. Excedent de l’exercici.

 

Excedent positiu o negatiu de l’últim exercici tancat, pendent d’aplicació.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat:

 

a1) Per determinar l’excedent de l’exercici, amb càrrec als comptes dels grups 6 i 7 que al final de l’exercici presentin saldo creditor.

 

a2) Per l’aplicació de l’excedent negatiu, amb càrrec al compte 121.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per determinar l’excedent de l’exercici, amb abonament als comptes dels grups 6 i 7 que al final de l’exercici presentin saldo deutor.

 

b2) Quan s’apliqui l’excedent positiu segons l’acord de distribució de l’aquest, amb abonament als comptes corresponents.

 

13. INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS.

 

130. Subvencions oficials de capital.

 

131. Donacions i llegats de capital.

 

135. Ingressos per interessos diferits.

 

136. Diferències positives en moneda estrangera.

 

Ingressos imputables a exercicis futurs.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç.

 

130. Subvencions oficials de capital.

 

Les concedides per les administracions públiques per a l’establiment o l’estructura fixa de la fundació, quan no siguin reintegrables, d’acord amb els criteris que les normes de valoració d’aquest text estableixen.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat:

 

a1) Per la subvenció concedida a la fundació, amb càrrec, generalment, en comptes dels subgrups 47 o 57.

 

a2) Pels deutes a llarg termini que es transformen en subvencions, amb càrrec al compte 172.

 

b) Serà carregat, en tancar l’exercici, per la part de subvenció imputada com a ingrés en l’exercici, amb abonament al compte 725.

 

131. Donacions i llegats de capital.

 

Els concedits per entitats o particulars per a l’establiment o l’estructura fixa de la fundació, quan no siguin reintegrables, d’acord amb els criteris que les normes de valoració d’aquest text estableixen.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 130.

 

135. Ingressos per interessos diferits.

 

Els interessos incorporats al nominal dels crèdits concedits en operacions de les activitats, la imputació de la qual a resultats s’hagi de realitzar en exercicis futurs.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import dels ingressos financers que siguin diferits per a anys successius, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 44.

 

b) Serà carregat, al final de l’exercici, per l’import dels ingressos diferits que hagin de ser imputats a l’exercici, amb abonament a comptes del subgrup 76.

 

136. Diferències positives en moneda estrangera.

 

Diferències positives produïdes per conversió dels saldos en moneda estrangera representatius de valors de renda fixa, crèdits i deutes, d’acord amb el què les normes de valoració d’aquest text estableixen.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import de les diferències positives.

 

b) Serà carregat quan vencin o es cancel·lin anticipadament els valors, crèdits i deutes que han originat les diferències esmentades o quan aquestes resultin imputables a resultats d’acord amb les normes de valoració, amb abonament al compte 768.

 

14. PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES.

 

140. Provisió per a pensions i obligacions similars.

 

141. Provisió per a impostos.

 

142. Provisió per a responsabilitats.

 

143. Provisió per a grans reparacions.

 

144. Fons de reversió.

 

145. Provisió per a reparacions i conservació de béns del patrimoni cultural.

 

Les que tenen per objecte cobrir despeses originades al mateix exercici o en un altre d’anterior, pèrdues o deutes que estiguin especificats clarament quant a la seva naturalesa, però que en la data de tancament de l’exercici siguin probables o certs però indeterminats quant al seu import exacte o quant a la data en què es produiran.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç.

 

140. Provisió per a pensions i obligacions similars.

 

Fons destinats a cobrir les obligacions legals o contractuals referents als treballadors empleats de la fundació, amb motiu de la seva jubilació o per altres atencions de caràcter social (viduïtat, orfenesa, etc.).

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat:

 

a1) Per les estimacions de les meritacions anuals, amb càrrec al compte 643.

 

a2) Per l’import dels rendiments atribuïbles a la provisió constituïda, amb càrrec al compte 662.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan s’apliqui la provisió, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per l’excés de provisió, amb abonament al compte 790.

 

141. Provisió per a impostos.

 

Import estimat de deutes tributaris el pagament dels quals sigui indeterminat quant al seu import exacte o quant a la data en què es produirà, perquè depengui del compliment o no de determinades condicions.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’estimació de la meritació anual, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 63.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan s’apliqui la provisió, amb abonament en comptes del subgrup 47.

 

b2) Per l’excés de provisió, amb abonament al compte 790.

 

142. Provisió per a responsabilitats.

 

Import estimat per afrontar responsabilitats probables o certes, procedents de litigis en curs, indemnitzacions o obligacions pendents de quantia indeterminada, com és el cas d’avals o altres garanties similars a càrrec de la fundació.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu del naixement de la responsabilitat o de l’obligació que determina la indemnització o el pagament, amb càrrec, generalment, en comptes dels subgrups 62 o 67.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Amb motiu de la sentència ferma del litigi o quan se sàpiga l’import definitiu de la indemnització o del pagament, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per l’excés de provisió, amb abonament al compte 790.

 

143. Provisió per a grans reparacions.

 

Les constituïdes per atendre revisions o reparacions extraordinàries d’immobilitzat material.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’estimació de la meritació anual, amb càrrec al compte 622.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per l’import de la revisió o reparació efectuada, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per l’excés de provisió, amb abonament al compte 790.

 

144. Fons de reversió.

 

Reconstitució del valor econòmic de l’actiu reversible, tenint en compte les condicions relatives a la reversió establertes a la concessió.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’estimació de la meritació anual, amb càrrec al compte 690.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan s’apliqui la provisió, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 22.

 

b2) Per l’excés de provisió, amb abonament al compte 790.

 

145. Provisió per a reparacions i conservació de béns del patrimoni cultural.

 

Import estimat per atendre les reparacions i la conservació de caràcter extraordinari dels béns integrants del patrimoni cultural.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’estimació de la meritació anual, amb càrrec al compte 622.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per l’import de la reparació o la conservació realitzades, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per l’excés de provisió, amb abonament al compte 790.

 

16. DEUTES A LLARG TERMINI AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES.

 

160. Deutes a llarg termini amb entitats del grup.

 

161. Deutes a llarg termini amb entitats associades.

 

162. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit del grup.

 

163. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit associades.

 

164. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini, entitats del grup.

 

165. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini, entitats associades.

 

Deutes el venciment dels quals s’hagi de produir en un termini superior a un any, contrets amb entitats del grup i associades, inclosos els que per la seva naturalesa haurien de figurar als subgrups 17 o 18.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç, formant part de Creditors a llarg termini.

 

La part dels deutes a llarg termini que tingui venciment a curt haurà de figurar al passiu del balanç, a l’agrupació Creditors a curt termini; amb aquesta finalitat, l’import que representin els deutes a llarg termini amb venciment a curt termini es traspassarà als comptes corresponents del subgrup 51.

 

160. Deutes a llarg termini amb entitats del grup.

 

Els contrets amb entitats del grup per préstecs rebuts i altres dèbits no inclosos en altres comptes d’aquest subgrup, amb venciment superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat, amb motiu de la formalització del deute o del préstec, pel valor de reemborsament, amb càrrec en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 272.

 

b) Serà carregat pel reintegrament anticipat, total o parcial, amb abonament en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 272.

 

161. Deutes a llarg termini amb entitats associades.

 

Els contrets amb entitats associades per préstecs rebuts i altres dèbits no inclosos en altres comptes d’aquest subgrup, amb venciment superior a un any.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 160.

 

162. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit del grup.

 

Els contrets amb entitats de crèdit del grup per préstecs rebuts i altres dèbits, amb venciment superior a un any.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 160.

 

S’hi inclourà, amb el desenvolupament pertinent en comptes de quatre xifres o més, l’import dels deutes per efectes descomptats.

 

163. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit associades.

 

Els contrets amb entitats de crèdit associades per préstecs rebuts i altres dèbits, amb venciment superior a un any.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 160.

 

S’hi inclourà, amb el desenvolupament pertinent en comptes de quatre xifres o més, l’import dels deutes per efectes descomptats.

 

164. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini, entitats del grup.

 

Deutes amb entitats del grup en qualitat de subministradors de béns definits al grup 2, inclosos els formalitzats en efectes de gir, amb venciment superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per la recepció conforme dels béns subministrats, amb càrrec en comptes del grup 2 i, si escau, al compte 272.

 

b) Serà carregat amb motiu de la cancel·lació anticipada, total o parcial, dels deutes, amb abonament en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 272.

 

165. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini, entitats associades.

 

Deutes amb entitats associades en qualitat de subministradors de béns definits al grup 2, inclosos els formalitzats en efectes de gir, amb venciment superior a un any.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 164.

 

17. DEUTES A LLARG TERMINI PER PRÉSTECS REBUTS I ALTRES CONCEPTES.

 

170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.

 

171. Deutes a llarg termini.

 

172. Deutes a llarg termini transformables en subvencions, donacions i llegats.

 

173. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini.

 

174. Efectes a pagar a llarg termini.

 

Finançament aliè a llarg termini no instrumentat en valors negociables ni contret amb entitats del grup i associades. Els comptes d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç formant part de Creditors a llarg termini.

 

La part dels deutes a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar al passiu del balanç, a l’agrupació Creditors a curt termini; amb aquesta finalitat, l’import que representin els deutes a llarg termini amb venciment a curt termini es traspassarà als comptes corresponents del subgrup 52.

 

170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.

 

Els contrets amb entitats de crèdit per préstecs rebuts i altres dèbits, amb venciment superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de la formalització del préstec, per l’import d’aquest, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 272.

 

b) Serà carregat amb motiu del reintegrament anticipat, total o parcial, amb abonament en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 272.

 

171. Deutes a llarg termini.

 

Els contrets amb tercers per préstecs rebuts i altres dèbits no inclosos en altres comptes d’aquest subgrup, amb venciment superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de la formalització del préstec, per l’import d’aquest, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 272.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per l’acceptació d’efectes a pagar, amb abonament al compte 174.

 

b2) Per la cancel·lació anticipada, total o parcial, dels deutes, amb abonament en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 272.

 

172. Deutes a llarg termini transformables en subvencions, donacions i llegats.

 

Quantitats concedides per les administracions públiques, per entitats o per particulars amb caràcter de subvenció, donació i llegat reintegrables.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per les quantitats concedides a la fundació, amb càrrec, generalment, en comptes dels subgrups 44, 47 o 57.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per qualsevol circumstància que determini la reducció total o parcial dels deutes, d’acord amb els termes de la seva concessió, amb abonament, generalment, en comptes del grup 4.

 

b2) En cas que perdi el seu caràcter de reintegrable, amb abonament del seu saldo, generalment, als comptes 130 o 131.

 

173. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini.

 

Deutes amb subministradors de béns definits al grup 2, amb venciment superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per la recepció conforme dels béns subministrats, amb càrrec en comptes del grup 2 i, si escau, al compte 272.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per l’acceptació d’efectes a pagar, amb abonament al compte 174.

 

b2) Per la cancel·lació anticipada, total o parcial, dels deutes, amb abonament en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 272.

 

174. Efectes a pagar a llarg termini.

 

Deutes contrets per préstecs rebuts i altres dèbits amb venciment superior a un any, instrumentats mitjançant efectes de gir, inclosos els que siguin originats per subministraments de béns d’immobilitzat.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat quan la fundació accepti els efectes, amb càrrec, generalment, en comptes d’aquest subgrup.

 

b) Serà carregat amb motiu del pagament anticipat dels efectes, amb abonament en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 272.

 

18. FIANCES I DIPÒSITS REBUTS A LLARG TERMINI.

 

180. Fiances rebudes a llarg termini.

 

185. Dipòsits rebuts a llarg termini.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç.

 

La part de fiances i dels dipòsits rebuts a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar al passiu del balanç, a l’agrupació Creditors a curt termini; amb aquesta finalitat, l’import que representin les fiances i els dipòsits rebuts a llarg termini amb venciment a curt termini es traspassarà als comptes corresponents del subgrup 56.

 

180. Fiances rebudes a llarg termini.

 

Efectiu rebut com a garantia del compliment d’una obligació, a termini superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de la constitució, per l’efectiu rebut, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Amb motiu de la cancel·lació anticipada, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per incompliment de l’obligació garantida que determini pèrdues en la fiança, amb abonament al compte 778.

 

185. Dipòsits rebuts a llarg termini.

 

Efectiu rebut en concepte de dipòsit irregular, a termini superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de la constitució, per l’efectiu rebut, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat amb motiu de la cancel·lació anticipada, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

19. SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT.

 

196. Aportacions dineràries, part no desemborsada.

 

197. Aportacions no dineràries pendents.

 

196. Aportacions dineràries, part no desemborsada.

 

Aportacions dineràries de fundadors, pendents de desemborsament.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import de les aportacions dineràries no desemborsades, amb abonament al compte 100.

 

b) Serà abonat a mesura que es vagin exigint els desemborsaments, amb càrrec al compte 558.

 

197. Aportacions no dineràries pendents.

 

Aportacions no dineràries de fundadors, pendents de desemborsament a la fundació. Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import de les aportacions no dineràries no desemborsades, amb abonament al compte 100.

 

b) Serà abonat quan s’efectuïn els desemborsaments, amb càrrec als comptes representatius dels béns no dineraris aportats.

 

Grup 2.

 

Immobilitzat

 

Comprèn els elements del patrimoni destinats a fer servei de forma duradora en les activitats de la fundació. També s’inclouen en aquest grup les "despeses d’establiment" i les "despeses a distribuir en diversos exercicis".

 

20. DESPESES D’ESTABLIMENT.

 

200. Despeses de constitució.

 

201. Despeses de primer establiment.

 

202. Despeses d’ampliació de la dotació fundacional

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’actiu del balanç.

 

200. Despeses de constitució.

 

Despeses necessàries per portar a efecte l’operació esmentada a la denominació del compte. La nota més característica d’aquestes despeses és la seva naturalesa juridicoformal.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import de les despeses realitzades, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per l’import que s’hagi d’imputar anualment a resultats, amb càrrec al compte 680.

 

201. Despeses de primer establiment.

 

Despeses necessàries fins que la fundació iniciï les seves activitats, amb motiu del seu establiment o d’ampliacions de la seva capacitat.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import de les despeses realitzades, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 730.

 

b) Serà abonat per l’import que s’hagi d’imputar anualment a resultats, amb càrrec al compte 680.

 

202. Despeses d’ampliació dels fons dotacionals.

 

Despeses inherents a aquesta operació; normalment tindran una gran analogia amb les esmentades al compte 200.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 201.

 

21. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS.

 

210. Despeses de recerca i desenvolupament.

 

211. Concessions administratives.

 

212. Propietat industrial i intel·lectual.

 

213. Fons de comerç.

 

214. Drets de traspàs.

 

215. Aplicacions informàtiques.

 

217. Drets sobre béns en règim d’arrendament financer.

 

218. Drets sobre béns cedits en ús.

 

219. Acomptes per a immobilitzacions immaterials.

 

Elements patrimonials intangibles constituïts per drets susceptibles de valoració econòmica.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’actiu del balanç.

 

210. Despeses de recerca i desenvolupament.

 

Recerca. És la indagació original i planificada que s’adreça a descobrir nous coneixements i una comprensió superior en els terrenys científic o tècnic.

 

Desenvolupament. És l’aplicació concreta dels èxits obtinguts a la recerca fins que s’inicia la seva explotació, si s’escau.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import de les despeses que hagin de figurar en aquest compte, amb abonament al compte 731.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per la baixa en inventari, si s’escau, amb càrrec al compte 670.

 

b2) Pel fet de ser positius i, quan pertoqui, inscrits en el registre públic corresponent els resultats de recerca i desenvolupament, amb càrrec al compte 212 o 215, segons correspongui.

 

Quan es tracti de recerca i desenvolupament per encàrrec a altres entitats o a universitats o altres institucions dedicades a la recerca científica o tecnològica, el moviment del compte 210 també serà el que s’acaba d’indicar.

 

211. Concessions administratives.

 

Despeses efectuades per a l’obtenció de drets de recerca o d’explotació atorgades per l’Estat o altres administracions públiques, o el preu d’adquisició de les concessions que siguin susceptibles de transmissió.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per les despeses originades per obtenir la concessió, o pel preu d’adquisició, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 670.

 

212. Propietat industrial i intel·lectual.

 

Import satisfet per la propietat o pel dret a l’ús o a la concessió de l’ús de les diferents manifestacions de la propietat industrial o intel·lectual, en els casos en què, per les estipulacions del contracte, hagin de ser inventariades per la fundació adquirent.

 

Aquest compte també comprendrà les despeses efectuades en recerca i desenvolupament quan els resultats dels projectes respectius siguin positius, compleixin els requisits legals necessaris i s’inscriguin al registre corresponent.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat:

 

a1) Per l’adquisició a altres entitats, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

a2) Pel fet de ser positius i inscrits en el registre públic corresponent els resultats de recerca i desenvolupament, amb abonament al compte 210.

 

a3) Pels desemborsaments exigits per a la inscripció al registre corresponent, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 670.

 

213. Fons de comerç.

 

Conjunt de béns immaterials, com ara el nom o la raó social i altres de naturalesa anàloga que impliquin valor per a la fundació.

 

Aquest compte només s’obrirà en el cas que el fons de comerç hagi estat adquirit a títol onerós.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import que resulti segons la transacció de què es tracti, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 670.

 

214. Drets de traspàs.

 

Import satisfet pels drets d’arrendament de locals.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 213.

 

215. Aplicacions informàtiques.

 

Import satisfet per la propietat o pel dret a l’ús de programes informàtics; s’hi inclouran els elaborats per la mateixa entitat.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat:

 

a1) Per l’adquisició a altres entitats, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

a2) Per l’elaboració pròpia, amb abonament al compte 731 i, si escau, al compte 210.

 

b) Serà abonat per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 670.

 

217. Drets sobre béns en règim d’arrendament financer.

 

Valor del dret d’ús i d’opció de compra sobre els béns que la fundació utilitza en règim d’arrendament financer.

 

El moviment d’aquest compte s’efectuarà atenint-se a allò que les normes de valoració disposen.

 

218. Drets sobre béns cedits en ús.

 

Valor del dret d’ús sobre els béns que la fundació utilitza per al desenvolupament de les seves activitats.

 

El moviment d’aquest compte s’efectuarà atenint-se a allò que les normes de valoració disposen.

 

219. Acomptes per a immobilitzacions immaterials.

 

Lliuraments a proveïdors d’immobilitzat immaterial, normalment en efectiu, en concepte de bestreta de subministraments futurs.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat pels lliuraments d’efectiu als proveïdors, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat pels subministraments conformes rebuts dels proveïdors, amb càrrec, generalment, en comptes d’aquest subgrup.

 

22. IMMOBILITZACIONS MATERIALS.

 

220. Terrenys i béns naturals.

 

221. Construccions.

 

222. Instal·lacions tècniques.

 

223. Maquinària.

 

224. Altres instal·lacions i utillatge.

 

225. Mobiliari.

 

226. Equips per a processaments d’informació.

 

227. Elements de transport.

 

228. Altre immobilitzat material.

 

229. Immobilitzacions materials en curs i acomptes.

 

Elements patrimonials tangibles, mobles o immobles, com també els acomptes lliurats per a la seva adquisició.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’actiu del balanç.

 

El moviment d’aquest subgrup, excepte per al compte 229, és el següent:

 

a) Seran carregats pel preu d’adquisició o cost de producció, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57 o al compte 732 o, si escau, al compte 229.

 

b) Seran abonats per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 671.

 

220. Terrenys i béns naturals.

 

Solars de naturalesa urbana, finques rústiques, altres terrenys no urbans, mines i pedreres.

 

221. Construccions.

 

Edificacions en general, sigui quina sigui la seva destinació.

 

222. Instal·lacions tècniques.

 

Unitats complexes d’ús especialitzat en el procés productiu, que comprenen edificacions, maquinària, material, peces o elements, inclosos els sistemes informàtics que, encara que siguin separables per naturalesa, estan vinculats de manera definitiva per al seu funcionament i estan sotmesos al mateix ritme d’amortització; així mateix, s’hi inclouran els recanvis o elements de reposició vàlids exclusivament per a aquest tipus d’instal·lacions.

 

223. Maquinària.

 

Conjunt de màquines mitjançant les quals s’efectua l’extracció o l’elaboració dels productes.

 

Figuraran en aquest compte tots els elements de transport intern que es destinin al trasllat de treballadors empleats, animals, materials i béns destinats a les activitats, dins de factories, tallers, etc. sense sortir a l’exterior.

 

224. Altres instal·lacions i utillatge.

 

Conjunt d’elements lligats de manera definitiva, quant al seu funcionament, i sotmesos al mateix ritme d’amortització, diferents dels indicats al compte 222; així mateix, inclourà els recanvis o elements de reposició la validesa dels quals és exclusiva per a aquest tipus d’instal·lacions, com també el conjunt d’utensilis o eines que es poden fer servir autònomament o conjuntament amb la maquinària, inclosos els motlles i les plantilles.

 

La regularització anual (per recompte físic) a què es refereixen les normes de valoració exigirà l’abonament d’aquest compte, amb càrrec al compte 659.

 

225. Mobiliari.

 

Mobiliari, material i equips d’oficina, amb l’excepció dels que hagin de figurar al compte 226.

 

226. Equips per a processaments d’informació.

 

Ordinadors i d’altres conjunts electrònics.

 

227. Elements de transport.

 

Vehicles de tota mena utilitzables per al transport terrestre, marítim o aeri de persones, animals, materials o béns destinats a les activitats, excepte els que s’hagin de registrar al compte 223.

 

228. Altre immobilitzat material.

 

Qualssevol altres immobilitzacions materials no incloses en els comptes restants del subgrup 22. S’inclouran en aquest compte els envasos i embalatges que per les seves característiques calgui considerar com a immobilitzat i els recanvis per a immobilitzat el cicle d’emmagatzematge dels quals sigui superior a un any.

 

229. Immobilitzacions materials en curs i acomptes.

 

Immobilitzacions en adaptació, construcció o muntatge al tancament de l’exercici, com també els lliuraments a proveïdors d’immobilitzat material, normalment en efectiu, en concepte de bestreta de subministraments, obres i treballs futurs.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat:

 

a1) Per la recepció d’obres i treballs que corresponen a les immobilitzacions en curs.

 

a2) Per les obres i els treballs que la fundació duu a terme per a si mateixa, amb abonament al compte 733.

 

a3) Pels lliuraments en efectiu als proveïdors, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Un cop s’hagin acabat les obres i els treballs, amb càrrec en comptes del subgrup 22.

 

b2) Pels subministraments conformes rebuts dels proveïdors, amb càrrec, generalment, en comptes d’aquest subgrup.

 

23. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

 

230. Béns immobles

 

2300. Monuments històrics

 

2301. Jardins històrics

 

2302. Conjunts històrics

 

2303. Llocs històrics

 

2304. Zones arqueològiques

 

2305. Zones d’interès etnològic

 

2306. Zones paleontològiques

 

231. Arxius.

 

232. Biblioteques.

 

233. Museus.

 

234. Béns mobles.

 

239. Acomptes sobre béns del patrimoni cultural.

 

Elements patrimonials mobles o immobles d’interès artístic, històric i cultural, paleontològic, arqueològic, etnològic, científic o tècnic, com també el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments, zones arqueològiques, llocs naturals, jardins i parcs que tinguin valor artístic, històric i cultural o antropològic.

 

En concret, s’inclouran en aquest subgrup tots els béns que compleixin les condicions que requereixen les lleis 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric, o 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’actiu del balanç.

 

El moviment d’aquest subgrup, excepte per al compte 239, és el següent:

 

a) Seran carregats pel preu d’adquisició o cost de producció, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57 o, si escau, al compte 239.

 

b) Seran abonats per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 671.

 

230. Béns immobles.

 

Es consideren béns immobles els que l’article 334 del Codi civil enumera, com també els elements que puguin considerar-se consubstancials amb els edificis i que formin part d’ells o del seu guarniment, o que n’hagin format part, encara que en el cas que en puguin ser separats constitueixin un tot perfecte d’aplicació fàcil a d’altres construccions o a usos diferents del seu ús original, sigui quina sigui la matèria de què estiguin formats i encara que la seva separació no perjudiqui visiblement el mèrit històric o artístic de l’immoble al qual estan adherits.

 

2300. Monuments històrics.

 

Construcció o altra obra material produïda per l’activitat humana que configura una unitat singular.

 

2301. Jardins històrics.

 

Espai delimitat que és fruit de l’ordenació per l’home d’elements naturals i que pot incloure estructures de fàbrica

 

2302. Conjunts històrics.

 

Agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

 

2303. Llocs històrics.

 

Paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que fan part d’una unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen esdeveniments o records del passat, o que contenen obres de l’home amb valors històrics o tècnics.

 

2304. Zones arqueològiques.

 

Lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible d’ésser estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba a la superfície com si es troba en el subsòl o sota les aigües.

 

2305. Zones d’interès etnològic.

 

Conjunt de vestigis, que poden incloure intervencions en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements constitutius del patrimoni etnològic.

 

2306. Zones paleontològiques.

 

Lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

 

231. Arxius.

 

Conjunt orgànic de documents aplegats en un procés natural que han estat generats o rebuts per una persona física o jurídica, pública o privada, al llarg de la seva existència i en l’exercici de les activitats i les funcions que li són pròpies.

 

232. Biblioteques.

 

Conjunt organitzat de llibres, publicacions periòdiques, gravats, mapes, enregistraments sonors, documentació gràfica i altres materials bibliogràfics, manuscrits, impresos o reproduïts en qualsevol suport, que tingui per finalitat de reunir i conservar aquests documents i facilitar-ne l’ús a través dels mitjans tècnics i personals adequats per a la informació, la investigació, l’educació o el lleure.

 

233. Museus.

 

Conjunt de béns culturals mobles i immobles, que són conservats, documentats, estudiats i exhibits per una fundació.

 

234. Béns mobles.

 

Béns mobles singularment considerats, no susceptibles d’integració en algun dels conjunts organitzats o col·leccions inclosos en els comptes restants del subgrup 23.

 

239. Acomptes sobre béns del patrimoni cultural.

 

Lliuraments a proveïdors de béns del patrimoni cultural, normalment en efectiu, en concepte de bestreta de subministraments futurs.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat pels lliuraments d’efectiu als proveïdors, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat pels subministraments conformes rebuts dels proveïdors, amb càrrec, generalment, en comptes d’aquest subgrup.

 

24. INVERSIONS FINANCERES EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES.

 

240. Participacions en societats mercantils del grup.

 

241. Participacions en societats mercantils associades.

 

242. Valors de renda fixa d’entitats del grup.

 

243. Valors de renda fixa d’entitats associades.

 

244. Crèdits a llarg termini a entitats del grup.

 

245. Crèdits a llarg termini a entitats associades.

 

246. Interessos a llarg termini d’inversions financeres en entitats del grup.

 

247. Interessos a llarg termini d’inversions financeres en entitats associades.

 

248. Desemborsaments pendents sobre accions de societats mercantils del grup.

 

249. Desemborsaments pendents sobre accions de societats mercantils associades.

 

Inversions financeres permanents en entitats del grup i associades, sigui quina sigui la seva forma d’instrumentació, inclosos els interessos meritats, amb venciment superior a un any. També s’inclouran en aquest subgrup les fiances i els dipòsits a llarg termini constituïts en aquestes entitats.

 

La part de les inversions a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar en l’actiu del balanç, a l’agrupació Inversions financeres temporals; amb aquesta finalitat, l’import que representi la inversió permanent amb venciment a curt termini, incloent-hi, quan pertoqui, els interessos meritats, es traspassarà als comptes corresponents del subgrup 53.

 

240. Participacions en societats mercantils del grup.

 

Inversions a llarg termini en drets sobre el capital -accions amb cotització o sense en un mercat secundari organitzat o altres valors- de societats mercantils del grup.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la subscripció o la compra, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 248.

 

b) Serà abonat per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57, si hi ha desemborsaments pendents al compte 248 i, en cas de pèrdues, al compte 672.

 

241. Participacions en societats mercantils associades.

 

Inversions a llarg termini en drets sobre el capital -accions amb cotització o sense en un mercat secundari organitzat o altres valors- de societats mercantils associades.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 240.

 

242. Valors de renda fixa d’entitats del grup.

 

Inversions a llarg termini en obligacions, bons o altres valors de renda fixa, inclosos els que fixen el seu rendiment d’acord amb índexs o sistemes anàlegs, emesos per entitats del grup, amb venciment superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la subscripció o compra, pel preu d’adquisició, exclosos els interessos explícits meritats i no vençuts, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per les alienacions, les amortitzacions anticipades o la baixa en inventari dels valors, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 666.

 

243. Valors de renda fixa d’entitats associades.

 

Inversions a llarg termini en obligacions, bons o altres valors de renda fixa, inclosos els que fixen el seu rendiment d’acord amb índexs o sistemes anàlegs, emesos per entitats associades, amb venciment superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 242.

 

244. Crèdits a llarg termini a entitats del grup.

 

Inversions a llarg termini en préstecs i altres crèdits, inclosos els derivats d’alienacions d’immobilitzat, tant si han estat formalitzats mitjançant efectes de gir com si no, concedits a entitats del grup, amb venciment superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la formalització del crèdit, per l’import d’aquest, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat pel reintegrament anticipat, total o parcial, o baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 667.

 

245. Crèdits a llarg termini a entitats associades.

 

Inversions a llarg termini en préstecs i altres crèdits, inclosos els derivats d’alienacions d’immobilitzat, tant si han estat formalitzats mitjançant efectes de gir com si no, concedits a entitats associades, amb venciment superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 244.

 

246. Interessos a llarg termini d’inversions financeres en entitats del grup.

 

Interessos a cobrar, amb venciment superior a un any, de valors de renda fixa i de crèdits a entitats del grup.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat, generalment, pels interessos meritats, tant implícits com explícits, el venciment dels quals sigui superior a un any, amb abonament als comptes 761 o 762.

 

b) Serà abonat en els casos d’alienació o amortització anticipada de valors o crèdits i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, als comptes 666 o 667.

 

247. Interessos a llarg termini d’inversions financeres en entitats associades.

 

Interessos a cobrar, amb venciment superior a un any, de valors de renda fixa i de crèdits a entitats associades.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 246.

 

248. Desemborsaments pendents sobre accions de societats mercantils del grup.

 

Desemborsaments pendents, no exigits, sobre accions de societats mercantils del grup.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de l’adquisició o la subscripció de les accions, per l’import pendent de desemborsament, amb càrrec al compte 240.

 

b) Serà carregat pels desemborsaments que es vagin exigint, amb abonament al compte 556 o al compte 240 pels saldos pendents quan s’alienin accions no totalment desemborsades.

 

249. Desemborsaments pendents sobre accions de societats mercantils associades.

 

Desemborsaments pendents, no exigits, sobre accions de societats mercantils associades.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 248.

 

25. ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS.

 

250. Inversions financeres permanents en capital.

 

251. Valors de renda fixa.

 

252. Crèdits a llarg termini.

 

253. Crèdits a llarg termini per alienació d’immobilitzat.

 

254. Crèdits a llarg termini als treballadors empleats.

 

256. Interessos a llarg termini de valors de renda fixa.

 

257. Interessos a llarg termini de crèdits.

 

258. Imposicions a llarg termini.

 

259. Desemborsaments pendents sobre accions.

 

Inversions financeres permanents no relacionades amb entitats del grup i associades, sigui quina sigui la seva forma d’instrumentació, inclosos els interessos meritats, amb venciment superior a un any.

 

La part de les inversions a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar a l’actiu del balanç, a l’agrupació Inversions financeres temporals; amb aquesta finalitat, l’import que representi la inversió permanent amb venciment a curt termini, incloent-hi, quan pertoqui, els interessos meritats, es traspassarà als comptes corresponents del subgrup 54.

 

250. Inversions financeres permanents en capital.

 

Inversions a llarg termini en drets sobre el capital -accions amb cotització o sense en un mercat secundari organitzat o altres valors- de societats mercantils que no tinguin la consideració d’entitats del grup o associades.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la subscripció o la compra, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 259.

 

b) Serà abonat per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57; si hi ha desemborsaments pendents, al compte 259 i, en cas de pèrdues, al compte 666.

 

251. Valors de renda fixa.

 

Inversions a llarg termini en obligacions, bons o altres valors de renda fixa, inclosos els que fixen el seu rendiment d’acord amb índexs o sistemes anàlegs.

 

Quan els valors subscrits o adquirits hagin estat emesos per entitats del grup i associades, la inversió es reflectirà als comptes 242 o 243, segons correspongui.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la subscripció o la compra, pel preu d’adquisició, exclosos els interessos explícits meritats i no vençuts, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per les alienacions, les amortitzacions anticipades o la baixa en inventari dels valors, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 666.

 

252. Crèdits a llarg termini.

 

Els préstecs i altres crèdits no comercials concedits a tercers, inclosos els formalitzats mitjançant efectes de gir, amb venciment superior a un any.

 

Quan els crèdits hagin estat concertats amb entitats del grup i associades, la inversió es reflectirà als comptes 244 o 245, segons correspongui.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la formalització del crèdit, per l’import d’aquest, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat pel reintegrament anticipat, total o parcial, o la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 667.

 

253. Crèdits a llarg termini per alienació d’immobilitzat.

 

Crèdits a tercers el venciment dels quals sigui superior a un any, amb origen en operacions d’alienació d’immobilitzat.

 

Quan els crèdits per alienació d’immobilitzat hagin estat concertats amb entitats del grup i associades, la inversió es reflectirà als comptes 244 o 245, segons correspongui.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import dels crèdits esmentats, amb abonament en comptes del grup 2.

 

b) Serà abonat amb motiu de la cancel·lació anticipada, total o parcial, o la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 667.

 

254. Crèdits a llarg termini als treballadors empleats.

 

Crèdits concedits als treballadors empleats de la fundació, el venciment dels quals sigui superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 252.

 

256. Interessos a llarg termini de valors de renda fixa.

 

Interessos a cobrar, amb venciment superior a un any, de valors de renda fixa.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat, generalment, pels interessos meritats, tant implícits com explícits, el venciment dels quals sigui superior a un any, amb abonament al compte 761.

 

b) Serà abonat en els casos d’alienació o amortització anticipada de valors i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 666.

 

257. Interessos a llarg termini de crèdits.

 

Interessos a cobrar, amb venciment superior a un any, de crèdits a llarg termini.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat, generalment, pels interessos meritats, tant implícits com explícits, el venciment del qual sigui superior a un any, amb abonament al compte 762.

 

b) Serà abonat en els casos d’alienació o de cobrament anticipat dels crèdits, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 667.

 

258. Imposicions a llarg termini.

 

Saldos favorables en bancs i institucions de crèdit formalitzats per mitjà de "compte de termini" o similars, amb venciment superior a un any i d’acord amb les condicions que regeixen per al sistema financer.

 

Quan les imposicions a termini hagin estat concertades amb entitats de crèdit del grup i associades, la inversió es reflectirà als comptes 244 o 245, segons correspongui.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la formalització, per l’import lliurat.

 

b) Serà abonat amb motiu de la recuperació o el traspàs anticipat dels fons.

 

259. Desemborsaments pendents sobre accions.

 

Desemborsaments pendents, no exigits, sobre accions de societats mercantils que no tinguin la consideració d’entitats del grup o associades.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de l’adquisició o la subscripció de les accions, per l’import pendent de desemborsar, amb càrrec al compte 250.

 

b) Serà carregat pels desemborsaments que es vagin exigint, amb abonament al compte 556 o al compte 250 pels saldos pendents quan s’alienin accions no desemborsades totalment.

 

26. FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS A LLARG TERMINI.

 

260. Fiances constituïdes a llarg termini.

 

265. Dipòsits constituïts a llarg termini.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’actiu del balanç.

 

La part de les fiances i dels dipòsits a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar a l’actiu del balanç, a l’agrupació Actiu circulant; amb aquesta finalitat, l’import que representin les fiances i els dipòsits constituïts a llarg termini amb venciment a curt termini es traspassarà als comptes corresponents del subgrup 56.

 

260. Fiances constituïdes a llarg termini.

 

Efectiu lliurat com a garantia del compliment d’una obligació, a termini superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la constitució per l’efectiu lliurat, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Amb motiu de la cancel·lació anticipada, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per incompliment de l’obligació garantida que determini pèrdues en la fiança, amb càrrec al compte 678.

 

265. Dipòsits constituïts a llarg termini.

 

Efectiu lliurat en concepte de dipòsit irregular a termini superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la constitució per l’efectiu lliurat, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat amb motiu de la cancel·lació anticipada, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

27. DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS.

 

270. Despeses de formalització de deutes.

 

272. Despeses per interessos diferits.

 

Despeses que la fundació difereix perquè considera que tenen projecció econòmica futura.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’actiu del balanç.

 

270. Despeses de formalització de deutes.

 

Despeses de formalització de deutes, entre les quals s’inclouen les d’escriptura pública, impostos i d’altres de similars.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import de les despeses efectuades, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 737.

 

b) Serà abonat per l’import que s’hagi d’imputar anualment a resultats, amb càrrec al compte 669.

 

272. Despeses per interessos diferits.

 

Diferència entre l’import de reemborsament i la quantitat rebuda en préstec.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import dels interessos diferits, amb abonament, generalment, en comptes del grup 1.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Pels interessos diferits corresponents a l’exercici, amb càrrec en comptes del subgrup 66.

 

b2) Per la cancel·lació anticipada de deutes, amb càrrec, generalment, en comptes dels subgrups 16 o 17.

 

28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT.

 

281. Amortització acumulada de l’immobilitzat immaterial.

 

282. Amortització acumulada de l’immobilitzat material.

 

Expressió comptable de la distribució en el temps de les inversions en immobilitzat per la seva utilització prevista.

 

Les amortitzacions acumulades figuraran a l’actiu del balanç minorant la inversió.

 

281. Amortització acumulada de l’immobilitzat immaterial.

 

Correcció de valor per la depreciació de l’immobilitzat immaterial, efectuada d’acord amb un pla sistemàtic.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per la dotació anual, amb càrrec al compte 681.

 

b) Serà carregat quan l’immobilitzat immaterial sigui alienat o sigui donat de baixa en l’inventari per qualsevol altre motiu, amb abonament en comptes del subgrup 21.

 

282. Amortització acumulada de l’immobilitzat material.

 

Correcció de valor per la depreciació de l’immobilitzat material, efectuada d’acord amb un pla sistemàtic.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per la dotació anual, amb càrrec al compte 682.

 

b) Serà carregat quan l’immobilitzat material sigui alienat o sigui donat de baixa en l’inventari per qualsevol altre motiu, amb abonament en comptes del subgrup 22.

 

29. PROVISIONS D’IMMOBILITZAT.

 

291. Provisió per depreciació de l’immobilitzat immaterial.

 

292. Provisió per depreciació de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

293. Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini d’entitats del grup.

 

294. Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini d’entitats associades.

 

295. Provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini a entitats del grup.

 

296. Provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini a entitats associades.

 

297. Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini.

 

298. Provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini.

 

Expressió comptable de les correccions de valor motivades per pèrdues reversibles produïdes en l’immobilitzat.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’actiu del balanç minorant la inversió.

 

291. Provisió per depreciació de l’immobilitzat immaterial.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en l’immobilitzat immaterial. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import de la depreciació estimada, amb càrrec al compte 691.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan desapareguin les causes que van determinar la dotació a la provisió, amb abonament al compte 791.

 

b2) Quan l’immobilitzat immaterial sigui alienat o sigui doni de baixa en l’inventari per qualsevol altre motiu, amb abonament en comptes del subgrup 21.

 

292. Provisió per depreciació de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import de la depreciació estimada, amb càrrec al compte 692.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan desapareguin les causes que van determinar la dotació a la provisió, amb abonament al compte 792.

 

b2) Quan l’element corresponent sigui alienat o sigui donat de baixa en l’inventari per qualsevol altre motiu, amb abonament en comptes dels subgrups 22 i 23.

 

293. Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini d’entitats del grup.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en la cartera de valors a llarg termini emesos per entitats del grup. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import de la pèrdua estimada, amb càrrec al compte 696.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan desapareguin les causes que van determinar la dotació a la provisió, amb abonament al compte 796.

 

b2) Quan l’immobilitzat financer sigui alienat o sigui donat de baixa en l’inventari per qualsevol altre motiu, amb abonament en comptes del subgrup 24.

 

294. Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini d’entitats associades.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en la cartera de valors a llarg termini emesos per entitats associades. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 293.

 

295. Provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini a entitats del grup.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles corresponents a crèdits recollits al compte 244. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import de la pèrdua estimada, amb càrrec al compte 697.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan desapareguin les causes que van determinar la dotació a la provisió, amb abonament al compte 797.

 

b2) Per la part de crèdit que resulti incobrable, amb abonament al compte 244.

 

296. Provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini a entitats associades.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles corresponents a crèdits recollits al compte 245. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 295.

 

297. Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en la cartera de valors emesos per entitats que no tenen la consideració d’entitats del grup o associades. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 293.

 

298. Provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en crèdits del subgrup 25. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 295.

 

Grup 3.

 

Existències

 

Béns destinats a les activitats, primeres matèries, altres aprovisionaments, productes en curs, productes semiacabats, productes acabats i subproductes, residus i materials recuperats.

 

30. BÉNS DESTINATS A LES ACTIVITATS.

 

300. Mercaderies A.

 

301. Mercaderies B.

 

302. Articles A.

 

303. Articles B.

 

Coses adquirides per la fundació i destinades al lliurament sense transformació.

 

Els comptes 300/309 figuraran a l’actiu del balanç; només funcionaran amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Seran abonats, amb motiu del tancament de l’exercici, per l’import de l’inventari d’existències inicial, amb càrrec al compte 610.

 

b) Seran carregats per l’import de l’inventari d’existències de final de l’exercici que es tanca, amb abonament al compte 610.

 

Si els béns destinats a les activitats en camí són propietat de la fundació, segons les condicions del contracte, figuraran com a existències al tancament de l’exercici als comptes respectius del subgrup 30. Aquesta regla s’aplicarà igualment quan es trobin en camí productes, matèries, etc., inclosos als subgrups següents.

 

31. PRIMERES MATÈRIES.

 

310. Primeres matèries A.

 

311. Primeres matèries B.

 

Són les que, mitjançant manipulació o transformació, es destinen a formar part dels productes elaborats.

 

Els comptes 310/319 figuraran a l’actiu del balanç, i el seu moviment és anàleg a l’indicat per als comptes 300/309.

 

32. ALTRES APROVISIONAMENTS.

 

320. Elements i conjunts incorporables.

 

321. Combustibles.

 

322. Recanvis.

 

325. Materials diversos.

 

326. Embalatges.

 

327. Envasos.

 

328. Material d’oficina.

 

320. Elements i conjunts incorporables.

 

Són els elaborats normalment fora de la fundació i que aquesta adquireix per incorporar-los a la seva producció sense sotmetre’ls a transformació.

 

321. Combustibles.

 

Matèries energètiques susceptibles d’emmagatzematge.

 

322. Recanvis.

 

Peces destinades a ser muntades en instal·lacions, equips o màquines en substitució d’altres de semblants. S’inclouran en aquest compte les que tinguin un cicle d’emmagatzematge inferior a un any.

 

325. Materials diversos.

 

Altres matèries de consum que no han de ser incorporades al producte elaborat.

 

326. Embalatges.

 

Cobertes o embolcalls, generalment irrecuperables, destinats a protegir productes o béns que han de ser transportats.

 

327. Envasos.

 

Recipients o atuells, normalment destinats a ser lliurats juntament amb el producte que contenen.

 

328. Material d’oficina.

 

El destinat a la finalitat que indica la seva denominació, llevat que la fundació opti per considerar que el material d’oficina adquirit durant l’exercici és objecte de consum en el transcurs d’aquest.

 

Els comptes 320/329 figuraran a l’actiu del balanç, i el seu moviment és anàleg a l’indicat per als comptes 300/309.

 

33. PRODUCTES EN CURS.

 

330. Productes en curs A.

 

331. Productes en curs B.

 

Són els que es troben en fase de formació o transformació en un centre d’activitat al tancament de l’exercici i que no hagin de ser registrats als comptes dels subgrups 34 o 36.

 

Els comptes 330/339 figuraran a l’actiu del balanç; només funcionaran amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Seran abonats, amb motiu del tancament de l’exercici, per l’import de l’inventari d’existències inicials, amb càrrec al compte 710.

 

b) Seran carregats per l’import de l’inventari d’existències de final de l’exercici que es tanca, amb abonament al compte 710.

 

34. PRODUCTES SEMIACABATS.

 

340. Productes semiacabats A.

 

341. Productes semiacabats B.

 

Són els elaborats per la fundació i normalment no destinats a ser lliurats fins que no siguin objecte de manipulació, incorporació o transformació posterior.

 

Els comptes 340/349 figuraran a l’actiu del balanç, i el seu moviment és anàleg a l’indicat per als comptes 330/339.

 

35. PRODUCTES ACABATS.

 

350. Productes acabats A.

 

351 Productes acabats B.

 

Són els elaborats per la fundació i destinats al consum final o ser utilitzats per altres entitats.

 

Els comptes 350/359 figuraran a l’actiu del balanç, i el seu moviment és anàleg a l’indicat per als comptes 330/339.

 

36. SUBPRODUCTES, RESIDUS I MATERIALS RECUPERATS.

 

360. Subproductes A.

 

361. Subproductes B.

 

365. Residus A.

 

366. Residus B.

 

368. Materials recuperats A.

 

369. Materials recuperats B.

 

Subproductes:

 

Els de caràcter secundari o accessori respecte de la producció principal.

 

Residus:

 

Els obtinguts inevitablement i al mateix temps que els productes o subproductes, sempre que tinguin valor intrínsec i puguin ser utilitzats o lliurats.

 

Materials recuperats:

 

Els que, pel fet de tenir valor intrínsec, tornen a entrar al magatzem després d’haver estat utilitzats en el procés productiu.

 

Els comptes 360/369 figuraran a l’actiu del balanç, i el seu moviment és anàleg a l’indicat per als comptes 330/339.

 

39. PROVISIONS PER DEPRECIACIÓ D’EXISTÈNCIES.

 

390. Provisió per depreciació de béns destinats a les activitats.

 

391. Provisió per depreciació de primeres matèries.

 

392. Provisió per depreciació d’altres aprovisionaments.

 

393. Provisió per depreciació de productes en curs.

 

394. Provisió per depreciació de productes semiacabats.

 

395. Provisió per depreciació de productes acabats.

 

396. Provisió per depreciació de subproductes, residus i materials recuperats.

 

Expressió comptable de pèrdues reversibles que es posen de manifest amb motiu de l’inventari d’existències de tancament d’exercici.

 

Els comptes 390/396 figuraran a l’actiu del balanç minorant les existències.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Seran abonats per la dotació que s’efectuï en l’exercici que es tanca, amb càrrec al compte 693.

 

b) Seran carregats per la dotació efectuada amb motiu del tancament de l’exercici precedent, amb abonament al compte 793.

 

Grup 4.

 

Creditors i deutors per activitats

 

Comptes personals i efectes de gir actius i passius que tenen l’origen en les activitats de la fundació, com també els comptes amb les administracions públiques, fins i tot els que corresponguin a saldos amb venciment superior a un any. Per a aquests darrers, i a l’efecte de classificar-los, es podran utilitzar els subgrups 42 i 45 o bé es podrà efectuar l’esmentada reclassificació als mateixos comptes.

 

40. PROVEÏDORS.

 

400. Proveïdors.

 

401. Proveïdors, efectes a pagar.

 

402. Proveïdors, entitats del grup.

 

403. Proveïdors, entitats associades.

 

406. Envasos i embalatges a tornar a proveïdors.

 

407. Acomptes a proveïdors.

 

400. Proveïdors.

 

Deutes amb subministradors de mercaderies i dels altres béns definits al grup 3.

 

S’inclouran en aquest compte els deutes amb subministradors de serveis utilitzats en el procés productiu.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment, generalment, és el següent:

 

a) Serà abonat:

 

a1) Per la recepció conforme de les remeses dels proveïdors, amb càrrec en comptes del subgrup 60.

 

a2) Pels envasos i embalatges carregats en factura pels proveïdors amb la facultat de tornar-los-els, amb càrrec al compte 406.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per la formalització del deute en efectes de gir acceptats, amb abonament al compte 401.

 

b2) Per la cancel·lació total o parcial dels deutes de la fundació amb els proveïdors, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b3) Pels ràpels que corresponguin a la fundació, concedits pels proveïdors, amb abonament al compte 609.

 

b4) Pels descomptes, tant si són inclosos en factura com si no, que els proveïdors concedeixin a la fundació per pagament immediat, amb abonament al compte 765.

 

b5) Per les devolucions de compres efectuades, amb abonament al compte 608.

 

b6) Pels envasos i embalatges tornats a proveïdors que hagin estat carregats en factura per aquests i rebuts amb facultat de devolució, amb abonament al compte 406.

 

401. Proveïdors, efectes a pagar.

 

Deutes amb proveïdors, formalitzats en efectes de gir acceptats.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat quan la fundació accepti els efectes, amb càrrec, generalment, al compte 400.

 

b) Serà carregat pel pagament dels efectes en arribar el seu venciment, amb abonament als comptes corresponents del subgrup 57.

 

402. Proveïdors, entitats del grup.

 

Deutes amb les entitats del grup en la seva qualitat de proveïdors, fins i tot en cas que els deutes s’hagin formalitzat en efectes de gir.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 400.

 

403. Proveïdors, entitats associades.

 

Deutes amb les entitats associades, en la seva qualitat de proveïdors, fins i tot en cas que els deutes s’hagin formalitzat en efectes de gir.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 400.

 

406. Envasos i embalatges a tornar a proveïdors.

 

Import dels envasos i embalatges carregats en factura pels proveïdors, amb facultat de tornar-los-els.

 

Figurarà al passiu del balanç minorant el compte 400.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import dels envasos i embalatges, amb motiu de la recepció dels béns que contenen, amb abonament al compte 400.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per l’import dels envasos i embalatges tornats, amb càrrec al compte 400.

 

b2) Per l’import dels envasos i embalatges que la fundació decideixi reservar-se per fer-ne ús, com també els extraviats i deteriorats, amb càrrec al compte 602.

 

407. Acomptes a proveïdors.

 

Lliuraments a proveïdors, normalment en efectiu, en concepte de bestreta de subministraments futurs.

 

Quan aquests lliuraments s’efectuïn a entitats del grup o associades, caldrà desenvolupar els comptes de tres xifres corresponents.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat pels lliuraments d’efectiu als proveïdors, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per les remeses de béns rebuts conformes de proveïdors, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 60.

 

41. BENEFICIARIS I CREDITORS DIVERSOS.

 

410. Creditors per prestacions de serveis.

 

411. Creditors, efectes a pagar.

 

412. Beneficiaris, creditors.

 

Quan els creditors siguin entitats del grup o associades, s’obriran comptes de tres xifres que recullin específicament els dèbits amb aquestes entitats, inclosos els formalitzats en efectes de gir.

 

410. Creditors per prestacions de serveis.

 

Deutes amb subministradors de serveis que no tenen la condició estricta de proveïdors.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per la recepció conforme dels serveis, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 62.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per la formalització del deute en efectes de gir acceptats, amb abonament al compte 411.

 

b2) Per la cancel·lació total o parcial dels deutes de la fundació amb els creditors, amb abonament als comptes corresponents del subgrup 57.

 

411. Creditors, efectes a pagar.

 

Deutes amb subministradors de serveis que no tenen la condició estricta de proveïdors, formalitzats en efectes de gir acceptats.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat quan la fundació accepti els efectes, amb càrrec, generalment, al compte 410.

 

b) Serà carregat pel pagament dels efectes quan n’arribi el venciment, amb abonament als comptes corresponents del subgrup 57.

 

412. Beneficiaris, creditors.

 

Deutes contrets per la fundació, produïts com a conseqüència dels ajuts i les assignacions concedits en compliment de les finalitats pròpies de la fundació.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat quan la fundació acordi la concessió dels ajuts i les assignacions, amb càrrec, generalment, als comptes 650, 651 i 652.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per la cancel·lació total o parcial del deute, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b2) Pels imports que els beneficiaris hagin de reintegrar per l’incompliment de les condicions exigides en atorgar els ajuts i les assignacions o per qualsevol altra causa que en motivi la devolució, amb abonament al compte 728.

 

44. USUARIS I DEUTORS DIVERSOS.

 

440. Deutors.

 

441. Deutors, efectes a cobrar.

 

445. Deutors de cobrament dubtós.

 

446. Usuaris, deutors.

 

447. Patrocinadors i altres deutors.

 

448. Acomptes d’usuaris

 

Quan els deutors siguin entitats del grup o associades, s’obriran comptes de tres xifres que recullin específicament els crèdits amb aquestes, inclosos els formalitzats en efectes de gir.

 

440. Deutors.

 

Crèdits amb compradors de serveis i amb altres deutors de les activitats no inclosos en altres comptes d’aquest grup.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per la prestació de serveis, amb abonament en comptes del subgrup 75.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per la formalització del crèdit en efectes de gir acceptats pel deutor, amb càrrec al compte 441.

 

b2) Per la cancel·lació total o parcial dels deutes, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b3) Per la seva classificació com a deutors de cobrament dubtós, amb càrrec al compte 445.

 

b4) Per la part que en resulti definitivament incobrable, amb càrrec al compte 655.

 

441. Deutors, efectes a cobrar.

 

Crèdits amb deutors, formalitzats en efectes de gir acceptats.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de l’acceptació dels efectes, amb abonament als comptes del subgrup 44.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Pel cobrament dels efectes quan vencin, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per la seva classificació com a deutors de cobrament dubtós, amb càrrec al compte 445.

 

b3) Per la part que en resulti definitivament incobrable, amb càrrec al compte 655.

 

El finançament obtingut pel descompte d’efectes constitueix un deute que caldrà reflectir, generalment, als comptes corresponents del subgrup 52. En conseqüència, amb motiu del venciment dels efectes atesos serà abonat el compte 4411, amb càrrec al compte 5208.

 

445. Deutors de cobrament dubtós.

 

Saldos de deutors compresos en aquest subgrup, inclosos els formalitzats en efectes de gir, en els quals concorrin circumstàncies que permetin raonablement de qualificar-los de cobrament dubtós.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Es carregarà per l’import dels saldos de cobrament dubtós, amb abonament als comptes del subgrup 44.

 

b) S’abonarà:

 

b1) Per les insolvències fermes, amb càrrec al compte 655.

 

b2) Pel cobrament total dels saldos, amb càrrec a comptes del subgrup 57.

 

b3) Al cobrament parcial, amb càrrec a comptes del subgrup 57 en la part cobrada, i al compte 655 pel que resultés incobrable.

 

446. Usuaris, deutors.

 

Crèdits amb usuaris per lliuraments de béns i serveis prestats per la fundació en l’exercici de les seves activitats.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat pel lliurament de béns o la prestació de serveis, amb abonament al compte 720.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per la cancel·lació total o parcial dels deutes, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per la part que en resulti definitivament incobrable, amb càrrec al compte 655.

 

447. Patrocinadors i altres deutors.

 

Crèdits amb patrocinadors i altres deutors per les quantitats a percebre per contribuir a les finalitats de les activitats de la fundació, en particular les donacions i llegats.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per les quantitats a percebre, amb abonament, generalment, en comptes dels subgrups 13, 17 i 72.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per la cancel·lació total o parcial dels deutes, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per la part que en resulti definitivament incobrable, amb càrrec al compte 655.

 

448. Acomptes d’usuaris

 

Lliuraments d’usuaris, normalment en efectiu, en concepte d’"a compte" de prestacions de serveis i subministraments futurs.

 

Figurarà en el Passiu del Balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) S’abonarà per les recepcions en efectiu, amb càrrec al compte que correspongui del subgrup 57.

 

b) Es carregarà pel lliurament de bens o la prestació de serveis als usuaris, amb abonament, generalment, a comptes del subgrup 72.

 

46. PERSONAL.

 

460. Acomptes de remuneracions.

 

464. Lliuraments per a despeses a justificar.

 

465. Remuneracions pendents de pagament.

 

Saldos amb persones que presten els seus serveis a la fundació i les remuneracions de les quals es comptabilitzen generalment al subgrup 64.

 

460. Acomptes de remuneracions.

 

Lliuraments a compte de remuneracions als treballadors empleats de la fundació.

 

Qualssevol altres acomptes que tinguin la consideració de préstecs als treballadors empleats s’inclouran al compte 544 o al compte 254, segons el termini de venciment.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat quan s’efectuïn els lliuraments esmentats abans, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat quan es compensin els acomptes amb les remuneracions meritades, amb càrrec en comptes del subgrup 64.

 

464. Lliuraments per a despeses a justificar.

 

Quantitats lliurades als treballadors empleats de la fundació per a la seva justificació posterior.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat quan s’efectuïn els lliuraments esmentats, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat quan es justifiquin els lliuraments, amb càrrec als comptes del grup 6 que corresponguin i, en cas de sobrant, en comptes del subgrup 57.

 

465. Remuneracions pendents de pagament.

 

Dèbits de la fundació als treballadors empleats pels conceptes esmentats als comptes 640 i 641.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per les remuneracions meritades i no pagades, amb càrrec als comptes 640 i 641.

 

b) Serà carregat quan es paguin les remuneracions, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

47. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

 

470. Hisenda pública, deutor per diversos conceptes.

 

4700. Hisenda pública, deutor per IVA.

 

4707. Hisenda pública, deutor per col·laboració en el lliurament i la distribució de subvencions.

 

4708. Hisenda pública, deutor per subvencions concedides.

 

4709. Hisenda pública, deutor per devolució d’impostos.

 

471. Organismes de la Seguretat Social, deutors.

 

472. Hisenda pública, IVA suportat.

 

473. Hisenda pública, retencions i pagaments a compte.

 

474. Impost sobre beneficis anticipat i compensació de pèrdues.

 

4740. Impost sobre beneficis anticipat.

 

4745. Crèdit per pèrdues a compensar de l’exercici...

 

475. Hisenda pública, creditor per conceptes fiscals.

 

4750. Hisenda pública, creditor per IVA.

 

4751. Hisenda pública, creditor per retencions practicades.

 

4752. Hisenda pública, creditor per impost sobre societats.

 

4757. Hisenda pública, creditor per subvencions rebudes en concepte d’entitat col·laboradora.

 

4758. Hisenda pública, creditor per subvencions a reintegrar.

 

476. Organismes de la Seguretat Social, creditors.

 

477. Hisenda pública, IVA transferit.

 

479. Impost sobre beneficis diferit.

 

470. Hisenda pública, deutor per diversos conceptes.

 

Subvencions, compensacions, desgravacions, devolucions d’impostos i, en general, totes les percepcions que siguin degudes, per motius fiscals o de foment, realitzades per les administracions públiques, exclosa la Seguretat Social.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El contingut i el moviment dels comptes de quatre xifres esmentats són els següents:

 

4700. Hisenda pública, deutor per IVA.

 

Excés, en cada període impositiu, de l’IVA suportat deduïble sobre l’IVA transferit.

 

a) Serà carregat en acabar cada període de liquidació, per l’import de l’excés esmentat, amb abonament al compte 472.

 

b) Serà abonat:

 

b1) en cas de compensació en declaració-liquidació posterior, amb càrrec al compte 477.

 

b2) En els casos de devolució per la Hisenda pública, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

4707. Hisenda pública, deutor per col·laboració en el lliurament i la distribució de subvencions.

 

Crèdits amb la Hisenda pública per raó de subvencions concedides en les quals la fundació actua com a col·laboradora.

 

a) Serà carregat pels lliuraments que la fundació realitzi als ens destinataris finals de les subvencions, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per la liquidació que s’efectuï de la subvenció rebuda i justificada, amb càrrec al compte 4757.

 

4708. Hisenda pública, deutor per subvencions concedides.

 

Crèdits amb la Hisenda pública per raó de subvencions concedides.

 

a) Serà carregat quan siguin concedides les subvencions, amb abonament, generalment, en comptes dels subgrups 13, 17 i 74.

 

b) Serà abonat quan es cobrin, amb càrrec, generalment, en comptes de subgrup 57.

 

4709. Hisenda pública, deutor per devolució d’impostos.

 

Crèdits amb la Hisenda pública per raó de devolució d’impostos.

 

a) Serà carregat:

 

a1) Per les retencions i els pagaments a compte a tornar, amb abonament al compte 473.

 

a2) Quan es tracti de devolucions d’impostos que hagin estat comptabilitzats en comptes de despeses, amb abonament al compte 636. Si haguessin estat carregats en comptes del grup 2, aquests serien els comptes abonats per l’import de la devolució.

 

b) Serà abonat amb motiu del cobrament, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

471. Organismes de la Seguretat Social, deutors.

 

Crèdits a favor de la fundació, dels diversos organismes de la Seguretat Social, relacionats amb les prestacions socials que aquests efectuen.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per les prestacions a càrrec de la Seguretat Social, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat en cancel·lar-se el crèdit.

 

472. Hisenda pública, IVA suportat.

 

IVA meritat amb motiu de l’adquisició de béns i serveis i d’altres operacions compreses en el text legal, que tingui caràcter deduïble.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat:

 

a1) Per l’import de l’IVA deduïble quan es meriti l’impost, amb abonament en comptes de creditors o proveïdors dels grups 1, 4 o 5 o en comptes del subgrup 57. En els casos de canvi d’afectació de béns, amb abonament al compte 477.

 

a2) Per les diferències positives que resultin en l’IVA deduïble corresponent a operacions de béns o serveis del circulant o de béns d’inversió quan es practiquin les regularitzacions previstes a la regla de prorrata, amb abonament al compte 639.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per l’import de l’IVA deduïble que es compensa a la declaració-liquidació del període de liquidació, amb càrrec al compte 477. Si després d’haver-se formulat aquest assentament subsistís saldo al compte 472, l’import d’aquest es carregaria al compte 4700.

 

b2) Per les diferències negatives que resultin en l’IVA deduïble corresponent a operacions de béns o serveis del circulant o de béns d’inversió quan es practiquin les regularitzacions previstes a la regla de prorrata, amb càrrec al compte 634.

 

c) Serà carregat o abonat, amb abonament o càrrec en comptes dels grups 1, 2, 4 o 5, per l’import de l’IVA deduïble corresponent en els casos d’alteracions de preus posteriors al moment en què s’hagin realitzat les operacions gravades, o quan aquestes quedin sense efecte totalment o parcialment, o quan se n’hagi de reduir la base imposable en virtut de descomptes i bonificacions atorgats després de la meritació de l’impost.

 

473. Hisenda pública, retencions i pagaments a compte.

 

Quantitats retingudes a la fundació i pagaments realitzats per aquesta a compte d’impostos.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import de la retenció o del pagament a compte, amb abonament, generalment, en comptes del grup 5 i en comptes del subgrup 76.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per l’import de les retencions suportades i els ingressos a compte de l’impost sobre societats realitzats, fins a l’import que correspongui al període, que resulta de minorar la quota íntegra en les deduccions, bonificacions i reduccions diferents dels imports a compte esmentats, amb càrrec al compte 630.

 

b2) Per l’import de les retencions suportades i els ingressos a compte de l’impost sobre societats que hagin de ser objecte de devolució a la fundació, amb càrrec al compte 4709.

 

474. Impost sobre beneficis anticipat i compensació de pèrdues.

 

Excés de l’impost sobre beneficis a pagar respecte a l’impost sobre beneficis meritat i import de les quotes corresponents a bases imposables negatives pendents de compensació.

 

Figurarà en aquest compte l’import íntegre dels crèdits de l’impost sobre beneficis, i no serà admissible la seva compensació amb els impostos diferits, ni tan sols en un mateix exercici.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El contingut i el moviment dels comptes de quatre xifres esmentats són els següents:

 

4740. Impost sobre beneficis anticipat.

 

Excés de l’impost sobre beneficis a pagar respecte a l’impost sobre beneficis meritat.

 

a) Serà carregat:

 

a1) Per l’impost anticipat de l’exercici, amb abonament al compte 630.

 

a2) Per l’augment d’impostos anticipats, amb abonament al compte 638.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per les reduccions d’impostos anticipats, amb càrrec al compte 633.

 

b2) Quan s’imputi l’impost anticipat, amb càrrec al compte 630.

 

4745. Crèdit per pèrdues a compensar de l’exercici...

 

Import de la reducció de l’impost sobre beneficis a pagar en el futur derivada de l’existència de bases imposables negatives d’aquest impost pendents de compensació.

 

a) Serà carregat:

 

a1) Pel crèdit impositiu derivat de la base imposable negativa en l’impost sobre beneficis obtinguda en l’exercici, amb abonament al compte 630.

 

a2) Per l’augment del crèdit impositiu, amb abonament al compte 638.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per les reduccions del crèdit impositiu, amb càrrec al compte 633.

 

b2) Quan es compensin les bases imposables negatives d’exercicis anteriors, amb càrrec al compte 630.

 

475. Hisenda pública, creditor per conceptes fiscals.

 

Tributs a favor de les administracions públiques, pendents de pagament, tant si la fundació és contribuent com si n’és substitut o retenidor.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El contingut i el moviment dels comptes de quatre xifres esmentats són els següents:

 

4750. Hisenda pública, creditor per IVA.

 

Excés, en cada període impositiu, de l’IVA transferit sobre l’IVA suportat deduïble.

 

a) Serà abonat en acabar cada període de liquidació, per l’import de l’excés esmentat, amb càrrec al compte 477.

 

b) Serà carregat per l’import de l’excés esmentat, quan se’n faci el pagament, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

4751. Hisenda pública, creditor per retencions practicades.

 

Import de les retencions tributàries efectuades pendents de pagament a la hisenda pública.

 

a) Serà abonat amb motiu de la meritació del tribut, quan la fundació sigui substitut del contribuent o retenidor, amb càrrec en comptes dels grups 4, 5 o 6.

 

b) Serà carregat quan se’n faci el pagament, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

4752. Hisenda pública, creditor per impost sobre societats.

 

Import pendent de l’impost sobre societats a pagar.

 

a) Serà abonat per l’import a ingressar, amb càrrec, generalment, al compte 630.

 

b) Serà carregat quan se’n faci el pagament, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

4757. Hisenda pública, creditor per subvencions rebudes en concepte d’entitat col·laboradora.

 

Deutes amb la Hisenda pública per raó de subvencions rebudes per al lliurament i la distribució dels fons públics als beneficiaris.

 

a) Serà abonat amb motiu de la recepció de la subvenció concedida, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per la liquidació que s’efectuï de la subvenció rebuda i justificada, amb abonament al compte 4707.

 

b2) Pel reintegrament, si escau, a la Hisenda pública, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

4758. Hisenda pública, creditor per subvencions a reintegrar.

 

Deutes amb la Hisenda pública per subvencions a tornar.

 

a) Serà abonat per l’import de la subvenció que hagi de ser reintegrada, amb càrrec, generalment, al compte 172.

 

b) Serà carregat amb motiu del reintegrament, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

476. Organismes de la Seguretat Social, creditors.

 

Deutes pendents amb organismes de la Seguretat Social com a conseqüència de les prestacions que aquests realitzen.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat:

 

a1) Per les quotes que corresponen a la fundació, amb càrrec al compte 642.

 

a2) Per les retencions de quotes que corresponen als treballadors empleats de la fundació, amb càrrec als comptes 465 o 640.

 

b) Serà carregat quan es cancel·li el deute, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

477. Hisenda pública, IVA transferit.

 

IVA meritat amb motiu del lliurament de béns o de la prestació de serveis i d’altres operacions compreses en el text legal.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat, per l’import de l’IVA transferit quan es meriti l’impost, amb càrrec en comptes de deutors dels grups 2, 4 o 5 o en comptes del subgrup 57. En els casos de canvi d’afectació de béns, amb càrrec al compte 472 i al compte de l’actiu de què es tracti.

 

b) Serà carregat per l’import de l’IVA suportat deduïble que es compensi a la declaració-liquidació del període de liquidació, amb abonament al compte 472. Si després d’haver-se formulat aquest assentament subsistís saldo al compte 477, l’import d’aquest s’abonaria al compte 4750.

 

c) Serà abonat o carregat, amb càrrec o abonament en comptes dels grups 2, 4 o 5, per l’import de l’IVA transferit corresponent en els casos d’alteracions de preus posteriors al moment en què s’hagin realitzat les operacions gravades, o quan aquestes quedin sense efecte totalment o parcialment, o quan s’hagi de reduir la base imposable en virtut de descomptes i bonificacions atorgats després de la meritació de l’impost.

 

479. Impost sobre beneficis diferit.

 

Excés de l’impost sobre beneficis meritat respecte de l’impost sobre beneficis a pagar.

 

Figurarà en aquest compte l’import íntegre dels impostos diferits, i no serà admissible la seva compensació amb els crèdits de l’impost sobre beneficis.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat:

 

a1) Per l’impost diferit de l’exercici, amb càrrec al compte 630.

 

a2) Per l’augment d’impost diferit a pagar, amb càrrec al compte 633.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan es realitzi la imputació fiscal, amb abonament al compte 630.

 

b2) Per la disminució d’impostos diferits, amb abonament al compte 638.

 

48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ.

 

480. Despeses anticipades.

 

485. Ingressos anticipats.

 

480. Despeses anticipades.

 

Despeses comptabilitzades en l’exercici que es tanca i que corresponen al següent.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat, en tancar l’exercici, amb abonament als comptes del grup 6 que hagin registrat les despeses a imputar a l’exercici posterior.

 

b) Serà abonat, a l’inici de l’exercici següent, amb càrrec en comptes del grup 6.

 

485. Ingressos anticipats.

 

Ingressos comptabilitzats en l’exercici que es tanca i que corresponen al següent.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat, en tancar l’exercici, amb càrrec als comptes del grup 7 que hagin registrat els ingressos corresponents al posterior.

 

b) Serà carregat, a l’inici de l’exercici següent, amb abonament en comptes del grup 7.

 

49. PROVISIONS PER OPERACIONS DE LES ACTIVITATS.

 

490. Provisió per a insolvències de les activitats.

 

493. Provisió per a insolvències de les activitats amb entitats del grup.

 

494. Provisió per a insolvències de les activitats amb entitats associades.

 

495. Provisió per a insolvències d’usuaris, patrocinadors i altres deutors.

 

499. Provisió per a altres operacions de les activitats.

 

Cobertures de situacions latents d’insolvència d’usuaris i d’altres deutors inclosos al subgrup 44 i altres provisions de les activitats.

 

490. Provisió per a insolvències de les activitats.

 

Provisions per a crèdits incobrables, amb origen en operacions de les activitats de la fundació, excloses les que hagin de registrar-se al compte 495.

 

Figurarà a l’actiu del balanç compensant els comptes corresponents del subgrup 44.

 

El seu moviment és el següent, segons l’alternativa adoptada per la fundació:

 

1. Quan la fundació quantifiqui l’import de la provisió al final de l’exercici mitjançant una estimació global del risc d’incobrats existent en els saldos d’usuaris i deutors:

 

a) Serà abonat, al final de l’exercici, per l’estimació realitzada, amb càrrec al compte 694.

 

b) Serà carregat, igualment al final de l’exercici, per la dotació realitzada en tancar l’exercici precedent, amb abonament al compte 794.

 

2. Quan la fundació quantifiqui l’import de la provisió mitjançant un sistema individualitzat de seguiment de saldos de deutors:

 

a) Serà abonat, al llarg de l’exercici, per l’import dels riscos que es vagin estimant, amb càrrec al compte 694.

 

b) Serà carregat a mesura que es vagin donant de baixa els saldos de deutors per als quals s’ha dotat provisió individualitzada o quan desaparegui el risc, per l’import de la provisió, amb abonament al compte 794.

 

493. Provisió per a insolvències de les activitats d’entitats del grup.

 

Provisions per a crèdits incobrables, amb origen en operacions de les activitats de la fundació, efectuades amb entitats del grup, excloses les que hagin de registrar-se al compte 495.

 

Figurarà a l’actiu del balanç compensant els comptes corresponents del subgrup 44.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 490.

 

494. Provisió per a insolvències de les activitats d’entitats associades.

 

Provisions per a crèdits incobrables, amb origen en operacions de les activitats de la fundació, efectuades amb entitats associades, excloses les que hagin de registrar-se al compte 495.

 

Figurarà a l’actiu del balanç compensant els comptes corresponents del subgrup 44.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 490.

 

495. Provisió per a insolvències d’usuaris patrocinadors i d’altres deutors.

 

Provisions per a crèdits incobrables, amb origen en operacions de les activitats de la fundació efectuades amb usuaris, patrocinadors i altres deutors.

 

Quan els deutors siguin entitats del grup o associades, s’obriran comptes de quatre xifres que recullin específicament les provisions per a aquests crèdits.

 

Figurarà a l’actiu del balanç compensant els comptes 446 i 447.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 490.

 

499. Provisió per a altres operacions de les activitats.

 

Provisions per a cobertura de despeses per devolucions de vendes, garanties de reparació, revisions i altres conceptes anàlegs.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat, en tancar l’exercici, per l’import de l’estimació realitzada, amb càrrec al compte 695.

 

b) Serà carregat, en tancar l’exercici, per la dotació efectuada l’any anterior, amb abonament al compte 795.

 

Grup 5.

 

Comptes financers

 

Deutes i crèdits per operacions alienes a les activitats amb venciment no superior a un any i mitjans líquids disponibles.

 

51. DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES.

 

510. Deutes a curt termini amb entitats del grup.

 

511. Deutes a curt termini amb entitats associades.

 

512. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit del grup.

 

513. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit associades.

 

514. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini, entitats del grup.

 

515. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini, entitats associades.

 

516. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup.

 

517. Interessos a curt termini de deutes amb entitats associades.

 

Deutes el venciment dels quals hagi de produir-se en un termini no superior a un any, contrets amb entitats del grup i associades, inclosos els que, per la seva naturalesa, haurien de figurar al subgrup 52 i les fiances i els dipòsits rebuts a curt termini del subgrup 56.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç, formant part de Creditors a curt termini.

 

La part dels deutes a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar al passiu del balanç, a l’agrupació Creditors a curt termini; amb aquesta finalitat, es traspassarà a aquest subgrup l’import que representin els deutes a llarg termini amb venciment a curt termini dels comptes corresponents del subgrup 16.

 

510. Deutes a curt termini amb entitats del grup.

 

Els contrets amb entitats del grup per préstecs rebuts i altres dèbits no inclosos en altres comptes d’aquest subgrup, amb venciment no superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat, amb motiu de la formalització del deute o préstec, pel valor de reemborsament, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat pel reintegrament, total o parcial, en produir-se el venciment, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

511. Deutes a curt termini amb entitats associades.

 

Els contrets amb entitats associades per préstecs rebuts i altres dèbits no inclosos en altres comptes d’aquest subgrup, amb venciment no superior a un any.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 510.

 

512. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit del grup.

 

Els contrets amb entitats de crèdit del grup per préstecs rebuts i altres dèbits, amb venciment no superior a un any.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 510.

 

S’hi inclourà, amb el desenvolupament pertinent en comptes de quatre xifres o més, l’import dels deutes per efectes descomptats.

 

513. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit associades.

 

Els contrets amb entitats de crèdit o associades per préstecs rebuts i altres dèbits, amb venciment no superior a un any.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 510.

 

S’hi inclourà, amb el desenvolupament pertinent en comptes de quatre xifres o més, l’import dels deutes per efectes descomptats.

 

514. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini, entitats del grup.

 

Deutes amb entitats del grup en qualitat de subministradors de béns definits al grup 2, inclosos els formalitzats en efectes de gir, amb venciment no superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per la recepció conforme dels béns subministrats, amb càrrec en comptes del grup 2.

 

b) Serà carregat per la cancel·lació, total o parcial, dels deutes, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

515. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini, entitats associades.

 

Deutes amb entitats associades en qualitat de subministradors de béns definits al grup 2, inclosos els formalitzats en efectes de gir, amb venciment no superior a un any.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 514.

 

516. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup.

 

Interessos a pagar, amb venciment a curt termini, de deutes amb entitats del grup.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import dels interessos meritats durant l’exercici, inclosos els no vençuts, amb càrrec als comptes 662 i 663.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per la retenció a compte d’impostos, quan sigui procedent, amb abonament al compte 475.

 

b2) Amb motiu del pagament, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

517. Interessos a curt termini de deutes amb entitats associades.

 

Interessos a pagar amb venciment a curt termini, de deutes amb entitats associades.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 516.

 

52. DEUTES A CURT TERMINI PER PRÉSTECS REBUTS I ALTRES CONCEPTES.

 

520. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.

 

5200. Préstecs a curt termini d’entitats de crèdit.

 

5201. Deutes a curt termini per crèdit disposat.

 

5208. Deutes per efectes descomptats.

 

521. Deutes a curt termini.

 

523. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini.

 

524. Efectes a pagar a curt termini.

 

526. Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit.

 

527. Interessos a curt termini de deutes.

 

Finançament aliè a curt termini no instrumentat en valors negociables ni contret amb entitats del grup i associades.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran en el passiu del balanç formant part de Creditors a curt termini.

 

La part dels deutes a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar al passiu del balanç, a l’agrupació Creditors a curt termini; amb aquesta finalitat, es traspassarà a aquest subgrup l’import que representin els deutes a llarg termini amb venciment a curt termini dels comptes corresponents del subgrup 17.

 

520. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.

 

Els contrets amb entitats de crèdit per préstecs rebuts i altres dèbits, amb venciment no superior a un any.

 

El contingut i el moviment dels comptes de quatre xifres esmentats són els següents:

 

5200. Préstecs a curt termini d’entitats de crèdit.

 

Quantitat que correspon per aquest concepte d’acord amb les estipulacions del contracte.

 

a) Serà abonat amb motiu de la formalització del préstec, per l’import d’aquest, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat pel reintegrament, total o parcial, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

5201. Deutes a curt termini per crèdit disposat.

 

Deutes per quantitats de les quals s’ha disposat, en pòlissa de crèdit:

 

a) Serà abonat per les quantitats de les quals s’ha disposat, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat per la cancel·lació, total o parcial, del deute, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

5208. Deutes per efectes descomptats.

 

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit com a conseqüència del descompte d’efectes:

 

a) Serà abonat en descomptar-se els efectes, per l’import percebut, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, pels interessos i les despeses suportats, amb càrrec, generalment, al compte 664.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Amb motiu del venciment dels efectes atesos, amb abonament, generalment, al compte 441.

 

b2) Per l’import dels efectes no atesos en vèncer, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

521. Deutes a curt termini.

 

Els contrets amb tercers per préstecs rebuts i altres dèbits no inclosos en altres comptes d’aquest subgrup, amb venciment no superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de la formalització del préstec, per l’import d’aquest, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat pel reintegrament, total o parcial, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

523. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini.

 

Deutes amb subministradors de béns definits al grup 2, amb venciment no superior a un any.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per la recepció conforme dels béns subministrats, amb càrrec en comptes del grup 2.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per la instrumentació dels deutes en efectes a pagar, amb abonament al compte 524.

 

b2) Per la cancel·lació, total o parcial, dels deutes, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

524. Efectes a pagar a curt termini.

 

Deutes contrets per préstecs rebuts i altres dèbits amb venciment no superior a un any, instrumentats mitjançant efectes de gir, inclosos els que tinguin l’origen en subministraments de béns d’immobilitzat.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat quan la fundació accepti els efectes, amb càrrec, generalment, en comptes d’aquest subgrup.

 

b) Serà carregat amb motiu del pagament dels efectes quan arribi el seu venciment, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

526. Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit.

 

Interessos a pagar, amb venciment a curt termini, de deutes amb entitats de crèdit.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import dels interessos meritats durant l’exercici, inclosos els no vençuts, amb càrrec als comptes 662 i 663.

 

b) Serà carregat quan se’n produeixi el pagament, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

527. Interessos a curt termini de deutes.

 

Interessos a pagar, amb venciment a curt termini, de deutes, exclosos els que s’hagin de registrar al compte 526.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import dels interessos meritats durant l’exercici, inclosos els no vençuts, amb càrrec als comptes 662 i 663.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Per la retenció a compte d’impostos, quan sigui procedent, amb abonament al compte 475.

 

b2) Amb motiu del pagament, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

53. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES.

 

530. Participacions a curt termini en societats mercantils del grup.

 

531. Participacions a curt termini en societats mercantils associades.

 

532. Valors de renda fixa a curt termini d’entitats del grup.

 

533. Valors de renda fixa a curt termini d’entitats associades.

 

534. Crèdits a curt termini a entitats del grup.

 

535. Crèdits a curt termini a entitats associades.

 

536. Interessos a curt termini d’inversions financeres en entitats del grup.

 

537. Interessos a curt termini d’inversions financeres en entitats associades.

 

538. Desemborsaments pendents sobre accions a curt termini de societats mercantils del grup.

 

539. Desemborsaments pendents sobre accions a curt termini de societats mercantils associades.

 

Inversions financeres temporals en entitats del grup i associades, sigui quina sigui la seva forma d’instrumentació, inclosos els interessos meritats, amb venciment no superior a un any. També s’inclouran en aquest subgrup les fiances i els dipòsits a curt termini constituïts en aquestes entitats.

 

La part de les inversions a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar en l’actiu del balanç, a l’agrupació Inversions financeres temporals; amb aquesta finalitat, es traspassarà a aquest subgrup l’import que representi la inversió permanent amb venciment a curt termini dels comptes corresponents del subgrup 24.

 

530. Participacions a curt termini en societats mercantils del grup

 

Inversions a curt termini en drets sobre el capital -accions amb cotització o sense en un mercat secundari organitzat o altres valors- de societats mercantils del grup.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la subscripció o la compra, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 538.

 

b) Serà abonat per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57; si hi ha desemborsaments pendents, al compte 538 i, en cas de pèrdues, al compte 666.

 

531. Participacions a curt termini en societats mercantils associades.

 

Inversions a curt termini en drets sobre el capital -accions amb cotització o sense en un mercat secundari organitzat o altres valors- de societats mercantils associades.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 530.

 

532. Valors de renda fixa a curt termini d’entitats del grup.

 

Inversions a curt termini en obligacions, bons o altres valors de renda fixa, inclosos els que fixen el seu rendiment d’acord amb índexs o sistemes anàlegs, emesos per entitats del grup, amb venciment no superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la subscripció o la compra, pel preu d’adquisició, exclosos els interessos reportats i no vençuts, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per les alienacions, amortitzacions o baixa en inventari dels valors, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 666.

 

533. Valors de renda fixa a curt termini d’entitats associades.

 

Inversions a curt termini en obligacions, bons o altres valors de renda fixa, inclosos els que fixen el seu rendiment d’acord amb índexs o sistemes anàlegs, emesos per entitats associades, amb venciment no superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 532.

 

534. Crèdits a curt termini a entitats del grup.

 

Inversions a curt termini en préstecs i altres crèdits no comercials, inclosos els derivats d’alienacions d’immobilitzat, tant si són formalitzats mitjançant efectes de gir com si no, concedits a entitats del grup, amb venciment no superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la formalització del crèdit, per l’import d’aquest, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat pel reintegrament, total o parcial, o baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 667.

 

535. Crèdits a curt termini a entitats associades.

 

Inversions a curt termini en préstecs i altres crèdits no comercials, inclosos els derivats d’alienacions de l’immobilitzat, tant si són formalitzats mitjançant efectes de gir com si no, concedits a entitats associades, amb venciment no superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 534.

 

536. Interessos a curt termini d’inversions financeres en entitats del grup.

 

Interessos a cobrar, amb venciment no superior a un any, de valors de renda fixa i de crèdits a entitats del grup.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat:

 

a1) Amb motiu de la subscripció o la compra dels valors, per l’import dels interessos explícits reportats i no vençuts el venciment dels quals no sigui superior a un any, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

a2) Pels interessos meritats, tant implícits com explícits, el venciment del qual no sigui superior a un any, amb abonament als comptes 761 o 763.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per l’import dels interessos cobrats, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b2) Amb motiu de l’alienació, amortització o baixa en inventari dels valors o crèdits, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, als comptes 666 o 667.

 

537. Interessos a curt termini d’inversions financeres en entitats associades.

 

Interessos a cobrar, amb venciment no superior a un any, de valors de renda fixa i crèdits en entitats associades.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 536.

 

538. Desemborsaments pendents sobre accions a curt termini de societats mercantils del grup.

 

Desemborsaments pendents, no exigits, sobre accions de societats mercantils del grup, quan tinguin la consideració d’inversions financeres temporals.

 

Figurarà a l’actiu del balanç minorant el saldo del compte 530.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de l’adquisició o subscripció de les accions, per l’import pendent de desemborsament, amb càrrec al compte 530.

 

b) Serà carregat pels desemborsaments que es vagin exigint, amb abonament al compte 556, o al compte 530 pels saldos pendents, quan s’alienin accions no desemborsades totalment.

 

539. Desemborsaments pendents sobre accions a curt termini de societats mercantils associades.

 

Desemborsaments pendents, no exigits, sobre accions de societats mercantils associades, quan tinguin la consideració d’inversions financeres temporals.

 

Figurarà a l’actiu del balanç minorant el saldo del compte 531.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 538.

 

54. ALTRES INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS.

 

540. Inversions financeres temporals en capital.

 

541. Valors de renda fixa a curt termini.

 

542. Crèdits a curt termini.

 

543. Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat.

 

544. Crèdits a curt termini als treballadors empleats.

 

545. Dividend a cobrar.

 

546. Interessos a curt termini de valors de renda fixa.

 

547. Interessos a curt termini de crèdits.

 

548. Imposicions a curt termini.

 

549. Desemborsaments pendents sobre accions a curt termini.

 

Inversions financeres temporals no relacionades amb entitats del grup i associades, sigui quina sigui la seva forma d’instrumentació, inclosos els interessos meritats, amb venciment no superior a un any.

 

La part de les inversions a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar a l’actiu del balanç, a l’agrupació Inversions financeres temporals; amb aquesta finalitat, es traspassarà a aquest subgrup l’import que representi la inversió permanent amb venciment a curt termini dels comptes corresponents del subgrup 25.

 

540. Inversions financeres temporals en capital.

 

Inversions a curt termini en drets sobre el capital -accions amb cotització o sense en un mercat secundari organitzat o altres valors- d’entitats que no tinguin la consideració d’entitats del grup o associades.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la subscripció o la compra, amb abonament en comptes del subgrup 57 i, si escau, al compte 549.

 

b) Serà abonat per les alienacions i, en general, per la baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57; si hi ha desemborsaments pendents, al compte 549 i, en cas de pèrdues, al compte 666.

 

541. Valors de renda fixa a curt termini.

 

Inversions a curt termini, per subscripció o adquisició d’obligacions, bons o altres valors de renda fixa, inclosos els que fixen el seu rendiment d’acord amb índexs o sistemes anàlegs.

 

Quan els valors subscrits o adquirits hagin estat emesos per entitats del grup o associades, la inversió es reflectirà als comptes 532 o 533, segons correspongui.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la subscripció o la compra, pel preu d’adquisició, exclosos els interessos reportats i no vençuts, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat per l’alienació, amortització o baixa en inventari dels valors, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 666.

 

542. Crèdits a curt termini.

 

Els préstecs i altres crèdits no comercials concedits a tercers, inclosos els formalitzats mitjançant efectes de gir, amb venciment no superior a un any.

 

Quan els crèdits hagin estat concertats amb entitats del grup i associades, la inversió es reflectirà als comptes 534 o 535, segons correspongui.

 

També s’inclouran en aquest compte les subvencions de capital, reintegrables o no, concedides a la fundació, a cobrar a curt termini, excloses les que s’hagin de registrar en comptes del subgrup 47.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la formalització del crèdit, per l’import d’aquest, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat pel reintegrament, total o parcial, o baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 667.

 

543. Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat.

 

Crèdits a tercers el venciment dels quals no sigui superior a un any, amb origen en operacions d’alienació d’immobilitzat.

 

Quan els crèdits per alienació d’immobilitzat hagin estat concertats amb entitats del grup i associades, la inversió es reflectirà als comptes 534 o 535, segons correspongui.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import dels crèdits esmentats, amb abonament en comptes del grup 2.

 

b) Serà abonat pel reintegrament, total o parcial, o baixa en inventari, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 667.

 

544. Crèdits a curt termini als treballadors empleats.

 

Crèdits concedits als treballadors empleats de la fundació el venciment dels quals no sigui superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 542.

 

545. Dividend a cobrar.

 

Crèdits per dividends, tant si són definitius o a compte, pendents de cobrament.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import meritat, amb abonament al compte 760.

 

b) Serà abonat per l’import cobrat, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, per la retenció suportada, al compte 473.

 

546. Interessos a curt termini de valors de renda fixa.

 

Interessos a cobrar, amb venciment no superior a un any, de valors de renda fixa.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat:

 

a1) Amb motiu de la subscripció o la compra dels valors, per l’import dels interessos explícits reportats i no vençuts el venciment dels quals no sigui superior a un any, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

a2) Pels interessos meritats, tant implícits com explícits, el venciment dels quals no sigui superior a un any, amb abonament al compte 761.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per l’import dels interessos cobrats, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b2) Amb motiu de l’alienació, amortització o baixa en inventari dels valors, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 666.

 

547. Interessos a curt termini de crèdits.

 

Interessos a cobrar, amb venciment no superior a un any, de crèdits.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import dels interessos meritats el venciment dels quals no sigui superior a un any, amb abonament als comptes 762 i 763.

 

b) Serà abonat amb motiu del cobrament dels interessos, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 i, en cas de pèrdues, al compte 667.

 

548. Imposicions a curt termini.

 

Saldos favorables en bancs i institucions de crèdit formalitzats per mitjà de "compte a termini" o de similars, amb venciment no superior a un any i d’acord amb les condicions que regeixen per al sistema financer. També s’hi inclouran, amb el desenvolupament pertinent en comptes de quatre xifres, els interessos a cobrar, amb venciment no superior a un any, d’imposicions a termini.

 

Quan les imposicions a termini hagin estat concertades amb entitats de crèdit del grup i associades, la inversió es reflectirà als comptes 534 o 535, segons correspongui.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la formalització, per l’import lliurat.

 

b) Serà abonat amb motiu de la recuperació o del traspàs dels fons.

 

549. Desemborsaments pendents sobre accions a curt termini.

 

Desemborsaments pendents, no exigits, sobre accions d’entitats que no tinguin la consideració d’entitats del grup o associades, quan es tracti d’inversions financeres temporals.

 

Figurarà a l’actiu del balanç minorant el saldo del compte 540.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de l’adquisició o subscripció de les accions, per l’import pendent de desemborsar, amb càrrec al compte 540.

 

b) Serà carregat pels desemborsaments que es vagin exigint, amb abonament al compte 556 o al compte 540 pels saldos pendents, quan s’alienin accions no totalment desemborsades.

 

55. ALTRES COMPTES NO BANCARIS.

 

551. Compte corrent amb entitats del grup.

 

552. Compte corrent amb entitats associades.

 

553. Compte corrent amb patrons i altres.

 

555. Partides pendents d’aplicació.

 

556. Desemborsaments exigits sobre accions.

 

558. Fundadors per desemborsaments exigits.

 

551/552/553. Comptes corrents amb...

 

Comptes corrents d’efectiu amb qualsevol persona natural o jurídica que no sigui banc, banquer o institució de crèdit, ni usuari o proveïdor de la fundació.

 

Figurarà a l’actiu del balanç la suma de saldos deutors, i al passiu la suma de saldos creditors.

 

El seu moviment és el següent:

 

Seran carregats per les remeses o els lliuraments efectuats per la fundació i seran abonats per les recepcions a favor de la fundació, amb abonament i càrrec, respectivament, en comptes del subgrup 57.

 

555. Partides pendents d’aplicació.

 

Remeses de fons rebudes la causa de les quals no sigui, en principi, identificable i sempre que no corresponguin a operacions que, per la seva naturalesa, hagin de ser incloses en altres subgrups. Aquestes remeses estaran registrades en aquest compte durant el temps estrictament necessari per aclarir-ne la causa.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat pels cobraments que es produeixin, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat quan se’n faci l’aplicació, amb abonament al compte al qual correspongui realment.

 

556. Desemborsaments exigits sobre accions.

 

Desemborsaments exigits i pendents de pagament corresponents a inversions financeres en participacions en capital.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat quan s’exigeixi el desemborsament, amb càrrec en comptes dels subgrups 24, 25, 53 o 54.

 

b) Serà carregat pels desemborsaments que s’efectuïn, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

558. Fundadors per desemborsaments exigits.

 

Dotació fundacional, pendent de desemborsament, l’import de la qual ha estat exigida als fundadors.

 

Amb el desenvolupament pertinent en comptes de quatre xifres, s’hi desglossaran els desemborsaments pendents en mora.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat pels desemborsaments exigits, amb abonament en comptes del subgrup 19.

 

b) Serà abonat a mesura que es vagin efectuant els desemborsaments esmentats, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

56. FIANCES I DIPÒSITS REBUTS I CONSTITUÏTS A CURT TERMINI.

 

560. Fiances rebudes a curt termini.

 

561. Dipòsits rebuts a curt termini.

 

565. Fiances constituïdes a curt termini.

 

566. Dipòsits constituïts a curt termini.

 

La part de les fiances i dels dipòsits, rebuts o constituïts, a llarg termini que tingui venciment a curt termini haurà de figurar al passiu o a l’actiu del balanç, a l’agrupació Passiu circulant o Actiu circulant, respectivament; amb aquesta finalitat, es traspassarà a aquest subgrup l’import que representin les fiances i els dipòsits a llarg termini amb venciment a curt termini dels comptes corresponents dels subgrups 18 i 26.

 

560. Fiances rebudes a curt termini.

 

Efectiu rebut com a garantia del compliment d’una obligació, a termini no superior a un any.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de la constitució, per l’efectiu rebut, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Amb motiu de la cancel·lació, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per incompliment de l’obligació garantida que determini pèrdues en la fiança, amb abonament al compte 778.

 

561. Dipòsits rebuts a curt termini.

 

Efectiu rebut en concepte de dipòsit irregular, a termini no superior a un any.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu de la constitució, per l’efectiu rebut, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà carregat amb motiu de la cancel·lació, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

565. Fiances constituïdes a curt termini.

 

Efectiu lliurat com a garantia del compliment d’una obligació, a termini no superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la constitució, per l’efectiu lliurat, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Amb motiu de la cancel·lació, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

b2) Per incompliment de l’obligació garantida que determini pèrdues en la fiança, amb càrrec al compte 678.

 

566. Dipòsits constituïts a curt termini.

 

Efectiu lliurat en concepte de dipòsit irregular, a termini no superior a un any.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu de la constitució, per l’efectiu lliurat, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

b) Serà abonat amb motiu de la cancel·lació, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

57. TRESORERIA.

 

570. Caixa.

 

571. Caixa, moneda estrangera.

 

572. Bancs i institucions de crèdit, c/c vista.

 

573. Bancs i institucions de crèdit, c/c vista, moneda estrangera.

 

574. Bancs i institucions de crèdit, comptes d’estalvi.

 

575. Bancs i institucions de crèdit, comptes d’estalvi, moneda estrangera.

 

570/571. Caixa...

 

Disponibilitats de mitjans líquids en caixa.

 

Figuraran a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

Seran carregats amb motiu de l’entrada dels mitjans líquids i seran abonats amb motiu de la seva sortida, amb abonament i càrrec als comptes que han de servir-hi de contrapartida, segons la naturalesa de l’operació que provoca el cobrament o el pagament.

 

572/573/574/575. Bancs i institucions de crèdit...

 

Saldos a favor de la fundació, en comptes corrents a la vista i d’estalvi de disponibilitat immediata en bancs i institucions de crèdit, considerant-hi les caixes d’estalvi, les caixes rurals i les cooperatives de crèdit per als saldos situats a Espanya i les entitats anàlogues si es tracta de saldos situats a l’estranger.

 

S’exclouran de comptabilitzar en aquest subgrup els saldos als bancs i institucions esmentats quan no siguin de disponibilitat immediata. També se n’exclouran els saldos de disposició immediata si no estan en poder de bancs o de les institucions referides.

 

Figuraran a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Seran carregats pels lliuraments d’efectiu i per les transferències, amb abonament al compte que ha de servir-hi de contrapartida, segons la naturalesa de l’operació que provoca el cobrament.

 

b) Seran abonats per la disposició, total o parcial, del saldo, amb càrrec al compte que ha de servir-hi de contrapartida, segons la naturalesa de l’operació que provoca el pagament.

 

58. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ.

 

580. Interessos pagats per endavant.

 

585. Interessos cobrats per endavant.

 

580. Interessos pagats per endavant.

 

Interessos pagats per la fundació que corresponen a exercicis següents.

 

Figurarà a l’actiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat amb motiu del tancament de l’exercici, amb abonament als comptes del subgrup 66 que hagin registrat els interessos comptabilitzats.

 

b) Serà abonat al començament de l’exercici següent, amb càrrec en comptes del subgrup 66.

 

585. Interessos cobrats per endavant.

 

Interessos cobrats per la fundació que corresponen a exercicis següents.

 

Figurarà al passiu del balanç.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat amb motiu del tancament de l’exercici, amb càrrec als comptes del subgrup 76 que hagin registrat els interessos comptabilitzats.

 

b) Serà carregat al començament de l’exercici següent, amb abonament en comptes del subgrup 76.

 

59. PROVISIONS FINANCERES.

 

593. Provisió per depreciació de valors negociables a curt termini d’entitats del grup.

 

594. Provisió per depreciació de valors negociables a curt termini d’entitats associades.

 

595. Provisió per a insolvències de crèdits a curt termini a entitats del grup.

 

596. Provisió per a insolvències de crèdits a curt termini a entitats associades.

 

597. Provisió per depreciació de valors negociables a curt termini.

 

598. Provisió per a insolvències de crèdits a curt termini.

 

Expressió comptable de les correccions de valor motivades per pèrdues reversibles produïdes en els crèdits i valors pendents en el grup 5.

 

Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’actiu del balanç minorant les inversions o els crèdits corresponents.

 

593. Provisió per depreciació de valors negociables a curt termini d’entitats del grup

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en la cartera de valors a curt termini emesos per entitats del grup. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import de la pèrdua estimada, amb càrrec al compte 698.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan desapareguin les causes que van determinar la dotació a la provisió, amb abonament al compte 798.

 

b2) Quan els valors siguin alienats o siguin donats de baixa en inventari per qualsevol altre motiu, amb abonament en comptes del subgrup 53.

 

594. Provisió per depreciació de valors negociables a curt termini d’entitats associades.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en la cartera de valors a curt termini emesos per entitats associades. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, al tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 593.

 

595. Provisió per a insolvències de crèdits a curt termini a entitats del grup.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en crèdits a curt termini concedits a entitats del grup. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import de la pèrdua estimada, amb càrrec al compte 699.

 

b) Serà carregat:

 

b1) Quan desapareguin les causes que van determinar la dotació a la provisió, amb abonament al compte 799.

 

b2) Per la part de crèdit que resulti incobrable, amb abonament en comptes del subgrup 53.

 

596. Provisió per a insolvències de crèdits a curt termini a entitats associades.

 

Import de les correccions valoratives per les pèrdues reversibles estimades en crèdits a curt termini concedits a entitats associades. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 595.

 

597. Provisió per depreciació de valors negociables a curt termini.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en la cartera de valors emesos a curt termini per entitats que no tenen la consideració d’entitats del grup i associades. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 593.

 

598. Provisió per a insolvències de crèdits a curt termini.

 

Import de les correccions valoratives per pèrdues reversibles en crèdits del subgrup 54. L’estimació d’aquestes pèrdues haurà d’efectuar-se de manera sistemàtica en el temps i, en tot cas, amb motiu del tancament de l’exercici.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 595.

 

Grup 6.

 

Compres i despeses

 

Despeses que tenen l’origen en les activitats de la fundació, la variació d’existències adquirides i les pèrdues extraordinàries de l’exercici, com també aprovisionaments de béns destinats a les activitats i altres béns adquirits per la fundació per al seu lliurament, ja sigui sense alterar la seva forma i substància o després de sotmetre’ls a processos industrials d’adaptació, transformació o construcció. També comprèn totes les despeses de l’exercici, incloses les adquisicions de serveis i de materials consumibles.

 

En general tots els comptes del grup 6 s’abonen en tancar-se l’exercici, amb càrrec al compte 129; per això, en l’exposició dels moviments dels comptes successius del grup només es farà referència al càrrec. En les excepcions s’esmentaran només els motius d’abonament i comptes de contrapartida.

 

60. COMPRES.

 

600. Compres de béns destinats a les activitats.

 

601. Compres de primeres matèries.

 

602. Compres d’altres aprovisionaments.

 

607. Treballs realitzats per altres entitats.

 

608. Devolucions de compres i operacions similars.

 

609. Ràpels per compres.

 

Les fundacions adaptaran els comptes del subgrup 60 a les característiques de les operacions que realitzin, si escau, amb la denominació específica que hi correspongui.

 

600/601/602/607. Compres de...

 

Aprovisionament de la fundació de béns inclosos als subgrups 30, 31 i 32.

 

També comprèn les feines que, formant part del procés de producció pròpia, siguin encarregades a altres entitats.

 

Aquests comptes seran carregats per l’import de les compres en el moment de la recepció de les trameses dels proveïdors o a la seva posada en camí si els béns es transporten per compte de la fundació, amb abonament en comptes dels subgrups 40 o 57.

 

En particular, el compte 607 serà carregat amb motiu de la recepció del les feines encarregades a altres entitats.

 

608. Devolucions de compres i operacions similars.

 

Remeses tornades a proveïdors, normalment per incompliment de les condicions de la comanda. També es comptabilitzaran en aquest compte els descomptes i similars originats per la mateixa causa que siguin posteriors a la recepció de la factura.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat per l’import de les compres que es tornin i, si escau, pels descomptes i similars obtinguts, amb càrrec en comptes dels subgrups 40 o 57.

 

b) Serà carregat, pel saldo en la data de tancament de l’exercici, amb abonament al compte 129.

 

609. Ràpels per compres.

 

Descomptes i similars que es basin en el fet d’haver assolit un volum determinat de comandes.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat pels ràpels que corresponguin a la fundació, concedits pels proveïdors, amb càrrec en comptes dels subgrups 40 o 57.

 

b) Serà carregat pel saldo en la data de tancament de l’exercici, amb abonament al compte 129.

 

61. VARIACIÓ D’EXISTÈNCIES.

 

610. Variació d’existències de béns destinats a les activitats.

 

611. Variació d’existències de primeres matèries.

 

612. Variació d’existències d’altres aprovisionaments.

 

610/611/612. Variació d’existències de...

 

Comptes destinats a registrar, en la data de tancament de l’exercici, les variacions entre les existències finals i les inicials, corresponents als subgrups 30, 31 i 32 (béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments).

 

El seu moviment és el següent:

 

Seran carregats per l’import de les existències inicials i seran abonats pel de les existències finals, amb abonament i càrrec, respectivament, en comptes dels subgrups 30, 31 i 32. El saldo que resulti en aquests comptes serà carregat o abonat, segons els casos, al compte 129.

 

62. SERVEIS EXTERIORS.

 

620. Despeses en recerca i desenvolupament de l’exercici.

 

621. Arrendaments i cànons.

 

622. Reparacions i conservació.

 

623. Serveis de professionals independents.

 

624. Transports.

 

625. Primes d’assegurances.

 

626. Serveis bancaris i similars.

 

627. Publicitat, propaganda i relacions públiques.

 

628. Subministraments.

 

629. Altres serveis.

 

Serveis de naturalesa diversa adquirits per la fundació, no inclosos al subgrup 60 o que no formin part del preu d’adquisició de l’immobilitzat o de les inversions financeres temporals.

 

Els càrrecs als comptes 620/629 es faran normalment amb abonament al compte 410, en comptes del subgrup 57, a provisions del subgrup 14 o, si escau, al compte 475.

 

620. Despeses en recerca i desenvolupament de l’exercici.

 

Despeses de recerca i desenvolupament per serveis encarregats a altres entitats.

 

621. Arrendaments i cànons:

 

Arrendaments. Els meritats pel lloguer de béns mobles i immobles utilitzats per la fundació o a la seva disposició.

 

Cànons. Quantitats fixes o variables que se satisfan pel dret a l’ús o a la concessió d’ús de les diferents manifestacions de la propietat industrial.

 

622. Reparacions i conservació.

 

Els de sosteniment dels béns compresos al grup 2.

 

623. Serveis de professionals independents.

 

Import que se satisfà als professionals pels serveis prestats a la fundació. Comprèn els honoraris d’economistes, advocats, auditors, notaris, etc., com també les comissions d’agents mediadors independents.

 

624. Transports.

 

Transports a càrrec de la fundació realitzats per tercers, quan no sigui procedent incloure’ls en el preu d’adquisició de l’immobilitzat o de les existències. Es registraran en aquest compte, entre altres, els transports de vendes.

 

625. Primes d’assegurances.

 

Quantitats satisfetes en concepte de primes d’assegurances, excepte les que es refereixen als treballadors empleats de la fundació.

 

626. Serveis bancaris i similars.

 

Quantitats satisfetes en concepte de serveis bancaris i similars, que no tinguin la consideració de despeses financeres.

 

627. Publicitat, propaganda i relacions públiques.

 

Import de les despeses satisfetes pels conceptes que indica la denominació d’aquest compte.

 

628. Subministraments.

 

Electricitat i qualsevol altre proveïment que no tingués la qualitat d’emmagatzemable.

 

629. Altres serveis.

 

Els no compresos en els comptes anteriors.

 

Es comptabilitzaran en aquest compte, entre altres, les despeses de viatge dels treballadors empleats de la fundació, incloses les de transport, i les despeses d’oficina no incloses en altres comptes.

 

63. TRIBUTS.

 

630. Impost sobre beneficis.

 

631. Altres tributs.

 

633. Ajustaments negatius en la imposició sobre beneficis.

 

634. Ajustaments negatius en la imposició indirecta.

 

6341. Ajustaments negatius en IVA de circulant.

 

6342. Ajustaments negatius en IVA d’inversions.

 

636. Devolució d’impostos.

 

638. Ajustaments positius en la imposició sobre beneficis.

 

639. Ajustaments positius en la imposició indirecta.

 

6391. Ajustaments positius en IVA de circulant.

 

6392. Ajustaments positius en IVA d’inversions.

 

630. Impost sobre beneficis.

 

Import de l’impost sobre beneficis meritat en l’exercici.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat:

 

a1) Per l’import a ingressar per aquest impost, amb abonament al compte 4752.

 

a2) Per les retencions suportades i els ingressos realitzats a compte de l’impost, fins a l’import que correspongui al període, que resulta de minorar la quota íntegra en les deduccions, bonificacions i reduccions diferents dels imports a compte esmentats, amb abonament al compte 473.

 

a3) Per l’impost diferit en l’exercici, amb abonament al compte 479.

 

a4) Per l’aplicació d’impostos anticipats en exercicis anteriors, amb abonament al compte 4740.

 

a5) Per l’aplicació del crèdit impositiu com a conseqüència de la compensació en l’exercici de bases imposables negatives d’exercicis anteriors, amb abonament al compte 4745.

 

b) Serà abonat:

 

b1) Per l’impost anticipat en l’exercici, amb càrrec al compte 4740.

 

b2) Pel crèdit impositiu generat en l’exercici com a conseqüència de l’existència de base imposable negativa a compensar, amb càrrec al compte 4745.

 

b3) Per l’aplicació d’impostos diferits en exercicis anteriors, amb càrrec al compte 479.

 

c) Serà abonat o carregat, amb càrrec o abonament al compte 129.

 

631. Altres tributs.

 

Import dels tributs dels quals la fundació és contribuent i que no tinguin assentament específic en altres comptes d’aquest subgrup o al compte 477.

 

Igualment, se n’exceptuen els tributs que hagin de ser carregats en altres comptes d’acord amb les definicions d’aquests, com és el cas, entre altres, dels comptabilitzats als comptes 200, 202, 600/603 i al subgrup 62.

 

Aquest compte serà carregat quan els tributs siguin exigibles, amb abonament en comptes dels subgrups 47 i 57. Igualment serà carregat per l’import de la provisió dotada en l’exercici, amb abonament al compte 141.

 

633. Ajustaments negatius en la imposició sobre beneficis.

 

Disminució, coneguda durant l’exercici, de l’impost anticipat o del crèdit impositiu per pèrdues a compensar o augment, igualment conegut durant l’exercici, de l’impost diferit, respecte als impostos anticipats, crèdits impositius o impostos diferits generats anteriorment.

 

a) Serà carregat:

 

a1) Pel menor import de l’impost anticipat, amb abonament al compte 4740.

 

a2) Pel menor import del crèdit impositiu per pèrdues a compensar, amb abonament al compte 4745.

 

a3) Pel major import de l’impost diferit, amb abonament al compte 479.

 

634. Ajustaments negatius en la imposició indirecta.

 

Augment de les despeses per impostos indirectes que es produeix com a conseqüència de regularitzacions i canvis en la situació tributària de la fundació.

 

6341/6342. Ajustaments negatius en IVA...

 

Import de les diferències negatives que resultin, en l’IVA suportat deduïble corresponent a operacions de béns o serveis del circulant o de béns d’inversió, quan es practiquin les regularitzacions anuals derivades de l’aplicació de la regla de prorrata.

 

Aquests comptes seran carregats per l’import de la regularització anual, amb abonament al compte 472.

 

636. Devolució d’impostos.

 

Import dels reintegraments d’impostos exigibles per la fundació com a conseqüència de pagaments realitzats indegudament, exclosos els que hagin estat carregats en comptes del grup 2.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat quan les devolucions siguin exigibles, amb càrrec al compte 4709.

 

b) Serà carregat pel saldo en la data de tancament de l’exercici, amb abonament al compte 129.

 

638. Ajustaments positius en la imposició sobre beneficis.

 

Augment, conegut durant l’exercici, de l’impost anticipat o del crèdit impositiu per pèrdues a compensar o disminució, igualment coneguda durant l’exercici, de l’impost diferit, respecte als impostos anticipats, crèdits impositius o impostos diferits generats anteriorment.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà abonat:

 

a1) Pel major import de l’impost anticipat, amb càrrec al compte 4740.

 

a2) Pel major import del crèdit impositiu per pèrdues a compensar, amb càrrec al compte 4745.

 

a3) Pel menor import de l’impost diferit, amb càrrec al compte 479.

 

b) Serà carregat pel saldo al tancament de l’exercici, amb abonament al compte 129.

 

639. Ajustaments positius en la imposició indirecta.

 

Disminució de les despeses per impostos indirectes que es produeix com a conseqüència de regularitzacions i canvis en la situació tributària de la fundació.

 

6391/6392. Ajustaments positius en IVA...

 

Import de les diferències positives que resultin, en l’IVA suportat deduïble corresponent a operacions de béns o serveis del circulant o de béns d’inversió, quan es practiquin les regularitzacions anuals derivades de l’aplicació de la regla de prorrata.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Seran abonats per l’import de la regularització anual, amb càrrec al compte 472.

 

b) Seran carregats pel saldo en la data de tancament de l’exercici, amb abonament al compte 129.

 

64. DESPESES DE PERSONAL.

 

640. Sous i salaris.

 

641. Indemnitzacions.

 

642. Seguretat Social a càrrec de la fundació.

 

643. Aportacions a sistemes complementaris de pensions de treballadors empleats.

 

649. Altres despeses socials.

 

Retribucions als treballadors empleats, sigui quina sigui la forma o el concepte pels quals se satisfan; quotes de la Seguretat Social a càrrec de la fundació i les altres despeses de caràcter social.

 

640. Sous i salaris.

 

Remuneracions, fixes i eventuals, als treballadors empleats de la fundació.

 

a) Serà carregat per l’import íntegre de les remuneracions meritades:

 

a1) Pel pagament en efectiu, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

a2) Per les meritades i no pagades, amb abonament al compte 465.

 

a3) Per compensació de deutes pendents, amb abonament als comptes 254, 460 i 544, segons pertoqui.

 

a4) Per les retencions de tributs i quotes de la Seguretat Social a càrrec dels treballadors empleats, amb abonament en comptes del subgrup 47.

 

641. Indemnitzacions.

 

Quantitats que es lliuren als treballadors empleats de la fundació per rescabalar-los d’un dany o perjudici. S’inclouen específicament en aquest compte les indemnitzacions per acomiadament i les jubilacions anticipades.

 

Serà carregat per l’import de les indemnitzacions, amb abonament en comptes dels subgrups 46, 47 o 57.

 

642. Seguretat Social a càrrec de la fundació.

 

Quotes de la fundació a favor dels organismes de la Seguretat Social per les diverses prestacions que aquests realitzen.

 

Serà carregat per les quotes meritades, amb abonament al compte 476.

 

643. Aportacions a sistemes complementaris de pensions de treballadors empleats.

 

Import de les aportacions meritades a plans de pensions o un altre sistema anàleg de cobertura de situacions de jubilació, invalidesa o mort, en relació amb els treballadors empleats de la fundació.

 

a) Serà carregat:

 

a1) Per l’import de les contribucions anuals a plans de pensions o altres institucions similars externes a la fundació, amb abonament, generalment, en comptes dels subgrups 52 o 57.

 

a2) Per les estimacions anuals que es realitzin per tal de dotar els fons interns, amb abonament al compte 140.

 

649. Altres despeses socials.

 

Despeses de naturalesa social realitzades per la fundació en compliment d’una disposició legal o voluntàriament.

 

A títol indicatiu, s’esmenten les subvencions a economats i menjadors; el sosteniment d’escoles i institucions de formació professional; les beques per a estudis; les primes per contractes d’assegurances sobre la vida, accidents, malaltia, etc., excepte les quotes de la Seguretat Social.

 

Serà carregat per l’import de les despeses, amb abonament en comptes dels grups 5 o 7, segons que es paguin en efectiu o en béns o altres productes.

 

65. AJUTS DE LA FUNDACIÓ I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ.

 

650. Ajuts individuals.

 

651. Ajuts a entitats.

 

652. Ajuts realitzats a través d’altres entitats o centres.

 

653. Compensació de despeses per prestacions de col·laboració.

 

654. Reemborsament de despeses per l’exercici del càrrec de patró.

 

655. Pèrdues de crèdits incobrables derivats de les activitats.

 

658. Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts, afectes a les activitats de la fundació.

 

659. Altres pèrdues en gestió corrent.

 

Despeses per ajuts derivats del compliment de les finalitats de la fundació, com també d’altres despeses de gestió.

 

650. Ajuts individuals.

 

Import de les prestacions concedides directament a persones físiques o famílies i realitzades en compliment de les finalitats pròpies de la fundació.

 

Aquest compte es podrà desenvolupar amb de quatre xifres, atenent cada tipus d’ajuts.

 

A títol indicatiu, s’esmenten subsidis, beques, manutenció i allotjament, premis, cooperació social, atenció sanitària.

 

Serà carregat per l’import dels ajuts concedits, amb abonament al compte 412 o en comptes del subgrup 57.

 

651. Ajuts a entitats.

 

Import de les prestacions concedides directament a entitats i realitzades en compliment de les finalitats pròpies de la fundació.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 650.

 

652. Ajuts realitzats a través d’altres entitats o centres.

 

Import de les prestacions que es realitzen, en règim concertat per mitjà d’entitats o centres aliens a la fundació, en compliment de les finalitats pròpies de la fundació.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 650.

 

653. Compensació de despeses per prestacions de col·laboració.

 

Despeses produïdes per voluntaris i altres col·laboradors com a conseqüència de les activitats desenvolupades a la fundació; a títol d’exemple, s’esmenten les despeses de transport, menjar i vestuari.

 

A aquest efecte, s’entén per voluntari el qui col·labora amb la fundació per al desenvolupament de programes i activitats que constitueixen la finalitat de l’aquesta i en què no hi ha remuneració de cap tipus, ja sigui en diners o en espècie.

 

Serà carregat per l’import de les despeses produïdes, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

654. Reemborsament de despeses per l’exercici de càrrec de patró.

 

Quantitats que es lliuren als patrons com a conseqüència del reemborsament de les despeses, justificades degudament, que l’acompliment de la seva funció els ocasiona.

 

Serà carregat per l’import de les despeses a reemborsar, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

655. Pèrdues de crèdits incobrables derivats de les activitats.

 

Pèrdues per insolvències fermes d’usuaris i deutors del grup 4.

 

Serà carregat per l’import de les insolvències fermes, amb abonament en comptes del grup 44.

 

658. Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts, afectes a les activitats de la fundació.

 

Import dels reintegraments de subvencions, donacions i llegats que, havent estat imputats a resultats, siguin exigibles com a conseqüència de l’incompliment, per part de la fundació, dels requisits o les condicionis que es van establir en la concessió d’aquells.

 

Serà carregat per l’import del reintegrament, amb abonament, generalment, en comptes del grup 4 o el subgrup 57.

 

659. Altres pèrdues en gestió corrent.

 

Les que, tenint aquesta naturalesa, no figuren en comptes anteriors. En particular, reflectirà la regularització anual d’utillatge i eines.

 

66. DESPESES FINANCERES.

 

662. Interessos de deutes a llarg termini.

 

663. Interessos de deutes a curt termini.

 

664. Interessos per descompte d’efectes.

 

665. Descomptes sobre vendes per pagament immediat.

 

666. Pèrdues en valors negociables.

 

667. Pèrdues de crèdits.

 

668. Diferències negatives de canvi.

 

669. Altres despeses financeres.

 

662/663. Interessos de...

 

Import dels interessos dels préstecs rebuts i altres deutes pendents d’amortització, sigui quina sigui la forma en què s’instrumentin aquests interessos. Se’n faran els desglossaments en els comptes de quatre xifres o més que calguin.

 

Seran carregats amb motiu de la meritació dels interessos, per l’import íntegre d’aquests, amb abonament, generalment, en comptes dels subgrups 51 o 52 o al compte 272 i, si escau, al compte 475.

 

664. Interessos per descompte d’efectes.

 

Interessos en les operacions de descompte de lletres i altres efectes.

 

Serà carregat per l’import dels interessos, amb abonament, generalment, al compte 5208.

 

665. Descomptes sobre vendes per pagament immediat.

 

Descomptes i assimilats que la fundació concedeixi als seus usuaris, per pagament immediat, tant si són inclosos en factura com si no.

 

Serà carregat pels descomptes i assimilats concedits, amb abonament, generalment, en comptes del subgrup 44.

 

666. Pèrdues en valors negociables.

 

Pèrdues produïdes en l’alienació de valors de renda fixa o variable, excloses les que hagin de registrar-se als comptes 672 i 673.

 

Serà carregat per la pèrdua produïda en l’alienació, amb abonament en comptes dels subgrups 24, 25, 53 i 54.

 

667. Pèrdues de crèdits.

 

Pèrdues produïdes per insolvències fermes de crèdits.

 

Serà carregat per la pèrdua produïda amb motiu de la insolvència ferma, amb abonament en comptes dels subgrups 24, 25, 53 i 54.

 

668. Diferències negatives de canvi.

 

Pèrdues produïdes per modificacions del tipus de canvi en valors de renda fixa, crèdits, deutes i efectiu, en moneda estrangera, d’acord amb els criteris que les normes de valoració estableixen.

 

a) Serà carregat:

 

a1) Al final de l’exercici o quan vencin els respectius valors, crèdits o dèbits, amb abonament en comptes dels grups 1, 2, 4 o 5 representatius dels valors, crèdits, dèbits i efectiu en moneda estrangera.

 

a2) Quan es cobrin els valors i crèdits, es paguin els dèbits o es lliuri l’efectiu en moneda estrangera, amb abonament en comptes del subgrup 57.

 

669. Altres despeses financeres.

 

Despeses de naturalesa financera no recollides en altres comptes d’aquest subgrup, incloent-hi la quota anual que correspongui imputar a l’exercici de les despeses compreses al compte 270.

 

Serà carregat per l’import de les despeses meritades i per l’import que hagi d’imputar-se a l’exercici de les despeses de formalització de deutes recollides a l’actiu, amb abonament, en aquest últim cas, al compte 270.

 

67. PÈRDUES PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT I DESPESES EXCEPCIONALS.

 

670. Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial.

 

671. Pèrdues procedents de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

672. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg termini de societats mercantils del grup.

 

673. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg termini de societats mercantils associades.

 

678. Despeses extraordinàries.

 

679. Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors.

 

670/671. Pèrdues procedents del...

 

Pèrdues produïdes en l’alienació d’immobilitzat immaterial, material i de béns del patrimoni cultural, o per la baixa en inventari total o parcial, com a conseqüència de pèrdues per depreciacions irreversibles d’aquests actius.

 

Seran carregats per la pèrdua produïda en l’alienació, amb abonament als comptes del grup 2 que hi corresponguin.

 

672/673. Pèrdues procedents de participacions...

 

Pèrdues produïdes en l’alienació de participacions en capital a llarg termini en entitats del grup i associades, o per la baixa en inventari, total o parcial.

 

Seran carregats per la pèrdua produïda en l’alienació, amb abonament en comptes del subgrup 24.

 

678. Despeses extraordinàries.

 

Pèrdues i despeses de quantia significativa que no hagin de considerar-se periòdiques a l’hora d’avaluar els resultats futurs de la fundació.

 

Com a regla general, una pèrdua o una despesa es consideraran com a partida extraordinària únicament si s’originen per fets o transaccions que, tenint en compte les activitats de la fundació, compleixen les dues condicions següents:

 

Cauen fora de les activitats ordinàries i típiques de la fundació.

 

I no s’espera, raonablement, que s’esdevinguin sovint.

 

A títol indicatiu, s’assenyalen les següents: les produïdes per inundacions, incendis i altres accidents; costos d’una oferta pública de compra d’accions sense èxit; sancions i multes fiscals o penals.

 

679. Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors.

 

S’hi inclouran les despeses i pèrdues rellevants corresponents a exercicis anteriors i s’hi podran comptabilitzar per naturalesa les que tinguin poca importància relativa.

 

68. DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS.

 

680. Amortització de despeses d’establiment.

 

681. Amortització de l’immobilitzat immaterial.

 

682. Amortització de l’immobilitzat material.

 

680. Amortització de despeses d’establiment.

 

Quota de l’exercici que correspon per amortització de despeses d’establiment.

 

Serà carregat per la quota d’amortització anual, amb abonament en comptes del subgrup 20.

 

681/682. Amortització de l’immobilitzat...

 

Expressió de la depreciació sistemàtica anual efectiva soferta per l’immobilitzat immaterial i material.

 

Seran carregats per la dotació de l’exercici, amb abonament als comptes 281 i 282.

 

69. DOTACIONS A LES PROVISIONS.

 

690. Dotació al fons de reversió.

 

691. Dotació a la provisió de l’immobilitzat immaterial.

 

692. Dotació a la provisió de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

693. Dotació a la provisió d’existències.

 

694. Dotació a la provisió per a insolvències de les activitats.

 

695. Dotació a la provisió per a altres operacions de les activitats.

 

696. Dotació a la provisió per a valors negociables a llarg termini.

 

697. Dotació a la provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini.

 

698. Dotació a la provisió per a valors negociables a curt termini.

 

699. Dotació a la provisió per a insolvències de crèdits a curt termini.

 

690. Dotació al fons de reversió.

 

Dotació estimada en la data de tancament de l’exercici, que ha de realitzar-se al fons de reversió.

 

Serà carregat per l’import de la dotació estimada, amb abonament al compte 144.

 

691/692. Dotació a la provisió de l’immobilitzat...

 

Correcció valorativa per depreciació de caràcter reversible en l’immobilitzat immaterial, material i béns del patrimoni cultural.

 

Seran carregats per l’import de la depreciació estimada, amb abonament als comptes 291 i 292.

 

693. Dotació a la provisió d’existències.

 

Correcció valorativa, realitzada en tancar-se l’exercici, per depreciació de caràcter reversible en les existències.

 

Serà carregat per l’import de la depreciació estimada, amb abonament en comptes del subgrup 39.

 

694. Dotació a la provisió per a insolvències de les activitats.

 

Correcció valorativa, realitzada en tancar-se l’exercici, per depreciació de caràcter reversible en usuaris i deutors.

 

Serà carregat per l’import de la depreciació estimada, amb abonament als comptes 490, 493, 494 o 495.

 

Quan s’utilitzi l’alternativa segona prevista al compte 490, la definició i el moviment comptable s’adaptaran al que s’estableix en el compte esmentat.

 

695. Dotació a la provisió per a altres operacions de les activitats.

 

Dotació, realitzada en tancar-se l’exercici, per a riscos i despeses derivats de devolucions de vendes, garanties de reparació, revisions i altres operacions de les activitats.

 

Serà carregat per l’import de la depreciació estimada, amb abonament al compte 499.

 

696. Dotació a la provisió per a valors negociables a llarg termini.

 

Correcció valorativa per depreciació de caràcter reversible en valors negociables dels subgrups 24 i 25.

 

Serà carregat per l’import de la depreciació estimada, amb abonament als comptes 293, 294 o 297.

 

697. Dotació a la provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini.

 

Correcció valorativa per depreciació de caràcter reversible en crèdits dels subgrups 24 i 25.

 

Serà carregat per l’import de la depreciació estimada, amb abonament als comptes 295, 296 o 298.

 

698. Dotació a la provisió per a valors negociables a curt termini.

 

Correcció valorativa per depreciació de caràcter reversible en valors negociables dels subgrups 53 i 54.

 

Serà carregat per l’import de la depreciació estimada, amb abonament als comptes 593, 594 o 597.

 

699. Dotació a la provisió per a insolvències de crèdits a curt termini.

 

Correcció valorativa per depreciació de caràcter reversible en crèdits dels subgrups 53 i 54.

 

Serà carregat per l’import de la depreciació estimada, amb abonament als comptes 595, 596 o 598.

 

Grup 7.

 

Vendes i ingressos

 

Ingressos obtinguts per les activitats de la fundació, com també la variació d’existències i altres ingressos de l’explotació. Inclou també els ingressos financers i els beneficis extraordinaris de l’exercici.

 

En general, tots els comptes del grup 7 són carregats en tancar-se l’exercici, amb abonament al compte 129; per això, en exposar el joc dels comptes successius del grup, només es farà referència a l’abonament. En les excepcions s’esmentaran els motius de càrrec i comptes de contrapartida.

 

71. VARIACIÓ D’EXISTÈNCIES.

 

710. Variació d’existències de productes en curs.

 

711. Variació d’existències de productes semiacabats.

 

712. Variació d’existències de productes acabats.

 

713. Variació d’existències de subproductes, residus i materials recuperats.

 

710/713. Variació d’existències de...

 

Comptes destinats a registrar, en la data de tancament de l’exercici, les variacions entre les existències finals i les inicials corresponents als subgrups 33, 34, 35 i 36 (productes en curs, productes semiacabats, productes acabats i subproductes, residus i materials recuperats).

 

El seu moviment és el següent:

 

Seran carregats per l’import de les existències inicials i seran abonats pel de les existències finals, amb abonament i càrrec, respectivament, en comptes dels subgrups 33, 34, 35 i 36. El saldo que resulti d’aquests comptes serà carregat o abonat, segons els casos, al compte 129.

 

72. INGRESSOS DE LES ACTIVITATS.

 

720. Ingressos per vendes i prestacions de serveis de les activitats.

 

721. Altres ingressos rebuts amb caràcter periòdic.

 

722. Promocions per a captació de recursos.

 

723. Ingressos de patrocinadors i col·laboracions.

 

724. Subvencions oficials a les activitats.

 

725. Subvencions oficials de capital traspassades al resultat de l’exercici.

 

726. Donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l’exercici.

 

727. Donacions i altres ingressos per activitats

 

728. Ingressos per reintegrament d’ajuts i assignacions.

 

729. Devolucions i altres descomptes sobre els ingressos de les activitats.

 

Ingressos obtinguts de les activitats de la fundació.

 

720. Ingressos per vendes i prestacions de serveis de les activitats.

 

Ingressos derivats del lliurament de béns o de la prestació de serveis que són objecte de l’activitat de la fundació. S’inclouran, entre d’altres, els ingressos procedents de serveis prestats en virtut d’un conveni, un concert o similar amb les administracions públiques

 

Serà abonat per l’import dels ingressos, amb càrrec, generalment, en comptes dels subgrups 44 o 57.

 

721. Altres ingressos rebuts amb caràcter periòdic.

 

Quantitats de caràcter periòdic i quantia determinada, percebudes de persones vinculades a la fundació.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 720.

 

722. Promoció per a captació de recursos.

 

Ingressos derivats de campanyes per a la captació de recursos en les seves diverses modalitats, com ara operacions en participació o altres ingressos anàlegs diferents del patrocini. A aquest efecte, es podran crear comptes de quatre xifres o més per a campanyes i modalitats diferents.

 

Serà abonat per l’import dels ingressos, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

723. Ingressos de patrocinadors i col·laboracions.

 

Quantitats percebudes dels patrocinadors i col·laboracions empresarials a fi de contribuir a la realització de les finalitats de les activitats de la fundació.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 720.

 

724. Subvencions oficials a les activitats.

 

Les rebudes de les administracions públiques amb la finalitat, en general, d’assegurar-ne una rendibilitat mínima o de compensar dèficits de funcionament.

 

725. Subvencions oficials de capital traspassades al resultat de l’exercici.

 

Imports traspassats al resultat de l’exercici de les subvencions oficials de capital concedides per les administracions públiques, d’acord amb els criteris que la norma de valoració estableix.

 

El seu moviment queda explicat al compte 130.

 

726. Donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l’exercici.

 

Imports traspassats al resultat de l’exercici de les donacions i els llegats de capital concedits a favor de la fundació gratuïtament, sense cap mena de contraprestació directa o indirecta, d’acord amb els criteris que la norma de valoració estableix.

 

El seu moviment queda explicat al compte 130.

 

727. Donacions i altres ingressos per a activitats.

 

Les rebudes de les empreses o particulars amb la finalitat, en general, d’assegurar-ne una rendibilitat mínima o de compensar dèficits de funcionament.

 

728. Ingressos per reintegrament d’ajuts i assignacions.

 

Quantitats ingressades per reintegrament d’ajuts i assignacions de les activitats concedides per la fundació i recollides al subgrup 65, per incompliment de les condicions exigides o per qualsevol altra causa que en determini la devolució.

 

Serà abonat per l’import dels ingressos, amb càrrec en comptes dels subgrups 41 o 57.

 

729. Devolucions i altres descomptes sobre els ingressos de les activitats.

 

Remeses tornades pels usuaris i deutors, normalment per l’incompliment de les condicions de la comanda, així com els descomptes i similars originats per la mateixa causa que siguin posteriors a l’emissió de la factura. També es comptabilitzaran en aquest compte els descomptes i similars que es basin en el fet d’haver assolit un volum determinat de comandes.

 

El seu moviment és el següent:

 

a) Serà carregat per l’import de les vendes tornades pels usuaris i deutors i, quan pertoqui, pels descomptes i similars concedits, amb abonament als comptes dels subgrups 44 o 57 que hi corresponguin.

 

b) Serà abonat pel saldo en la data de tancament de l’exercici, amb càrrec al compte 129.

 

73. TREBALLS REALITZATS PER A LA FUNDACIÓ.

 

730. Incorporació a l’actiu de despeses d’establiment.

 

731. Treballs realitzats per a l’immobilitzat immaterial.

 

732. Treballs realitzats per a l’immobilitzat material.

 

733. Treballs realitzats per a l’immobilitzat material en curs.

 

737. Incorporació a l’actiu de despeses de formalització de deutes.

 

Contrapartida de les despeses realitzades per la fundació per al seu immobilitzat, utilitzant els seus equips i els seus treballadors empleats, que s’activen. També es comptabilitzaran en aquest subgrup els treballs realitzats, mitjançant encàrrec, per altres entitats amb finalitats de recerca i desenvolupament, com també els que corresponguin per incloure determinades despeses a l’actiu.

 

730. Incorporació a l’actiu de despeses d’establiment.

 

Conjunt de despeses d’establiment, realitzades a la fundació, que s’activen.

 

Serà abonat per l’import de les despeses objecte de distribució en diversos exercicis, amb càrrec en comptes del subgrup 20.

 

731. Treballs realitzats per a l’immobilitzat immaterial.

 

Despeses de recerca i desenvolupament i d’altres de realitzades per a la creació dels béns compresos al subgrup 21.

 

Serà abonat per l’import de les despeses que siguin objecte d’inventari, amb càrrec als comptes 210 o 215.

 

732. Treballs realitzats per a l’immobilitzat material.

 

Construcció o ampliació dels béns i elements compresos al subgrup 22.

 

Serà abonat per l’import anual de les despeses, amb càrrec en comptes del subgrup 22.

 

733. Treballs realitzats per a l’immobilitzat material en curs.

 

Treballs realitzats durant l’exercici i no acabats en la data de tancament d’aquest. També s’inclourà en aquest compte la contrapartida de les despeses financeres activades.

 

Serà abonat per l’import anual de les despeses, amb càrrec al compte 229.

 

737. Incorporació a l’actiu de despeses de formalització de deutes.

 

Import a activar de les despeses realitzades per les operacions assenyalades al títol del compte.

 

Serà abonat per l’import de les despeses objecte de distribució en diversos exercicis, amb càrrec al compte 270.

 

75. ALTRES INGRESSOS

 

752. Ingressos per arrendaments.

 

753. Ingressos de propietat industrial i intel·lectual cedida en explotació.

 

754. Ingressos per comissions.

 

755. Ingressos per serveis als treballadors empleats.

 

759. Ingressos per serveis diversos.

 

Ingressos no compresos en altres subgrups, sempre que no tinguin caràcter extraordinari.

 

752. Ingressos per arrendaments.

 

Els meritats pel lloguer de béns mobles o immobles cedits perquè els utilitzin o en disposin tercers.

 

Serà abonat per l’import dels ingressos, amb càrrec en comptes dels subgrups 44 o 57.

 

753. Ingressos de propietat industrial i intel·lectual cedida en explotació.

 

Quantitats fixes i variables que es perceben per la cessió en explotació, del dret a l’ús, o la concessió de l’ús de les diferents manifestacions de la propietat industrial i intel·lectual.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 752.

 

754. Ingressos per comissions.

 

Quantitats fixes o variables percebudes com a contraprestació a serveis de mediació realitzats de manera accidental.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 752.

 

755. Ingressos per serveis als treballadors empleats.

 

Ingressos per serveis diversos, com ara economats, menjadors, transports, habitatges, etc., facilitats per la fundació als seus treballadors empleats.

 

Serà abonat per l’import dels ingressos, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57 o al compte 649.

 

759. Ingressos per serveis diversos.

 

Els originats per la prestació eventual de certs serveis a altres entitats o particulars. A títol d’exemple, s’esmenten els de transport, reparacions, assessoraments, informes, etc.

 

El seu moviment és anàleg a l’indicat per al compte 752.

 

76. INGRESSOS FINANCERS.

 

760. Ingressos de participacions en capital.

 

761. Ingressos de valors de renda fixa.

 

762. Ingressos de crèdits a llarg termini.

 

763. Ingressos de crèdits a curt termini.

 

765. Descomptes sobre compres per pagament immediat.

 

766. Beneficis en valors negociables.

 

768. Diferències positives de canvi.

 

769. Altres ingressos financers.

 

760. Ingressos de participacions en capital.

 

Rendes a favor de la fundació, meritades en l’exercici, provinents de participacions en capital.

 

Serà abonat quan neixi el dret a percebre dividends, per l’import íntegre d’aquests, amb càrrec en comptes del subgrup 53 o 54 i, si escau, al compte 473.

 

761. Ingressos de valors de renda fixa.

 

Interessos de valors de renda fixa a favor de la fundació, meritats en l’exercici.

 

Serà abonat a la meritació dels interessos, tant implícits com explícits, per l’import íntegre d’aquests, amb càrrec en comptes dels subgrups 24, 25, 53 o 54 i, si escau, al compte 473.

 

762/763. Ingressos de crèdits...

 

Import dels interessos de préstecs i altres crèdits, meritats a l’exercici.

 

Seran abonats a la meritació dels interessos, tant implícits com explícits, per l’import íntegre d’aquests, amb càrrec en comptes dels subgrups 24, 25, 53 o 54 i, si escau, al compte 473.

 

765. Descomptes sobre compres per pagament immediat.

 

Descomptes i assimilats que els proveïdors concedeixin a la fundació per pagament immediat, tant si són inclosos en factura com o no.

 

Serà abonat pels descomptes i assimilats concedits, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 40.

 

766. Beneficis en valors negociables.

 

Beneficis produïts en l’alienació de valors de renda fixa o variable, exclosos els que hagin de registrar-se als comptes 772 i 773.

 

Serà abonat pel benefici produït en l’alienació, amb càrrec, generalment, en comptes del subgrup 57.

 

768. Diferències positives de canvi.

 

Beneficis produïts per modificacions del tipus de canvi en valors de renda fixa, crèdits, deutes i efectiu en moneda estrangera, d’acord amb els criteris que les normes de valoració estableixen.

 

a) Serà abonat:

 

a1) Quan vencin els valors, els crèdits i deutes que han originat els beneficis esmentats, amb càrrec als comptes dels grups 1, 2, 4 o 5 representatius dels valors, crèdits o dèbits en moneda estrangera.

 

a2) Al final de l’exercici, amb càrrec en comptes del subgrup 57 representatius de l’efectiu en moneda estrangera.

 

a3) Quan els beneficis resultin imputables a resultats, d’acord amb les normes de valoració, amb càrrec al compte 136.

 

a4) Quan es cobrin els valors i crèdits, es paguin els dèbits o es lliuri l’efectiu en moneda estrangera, amb càrrec en comptes del subgrup 57.

 

769. Altres ingressos financers.

 

Ingressos de naturalesa financera no recollits en altres comptes d’aquest subgrup.

 

Serà abonat per l’import dels ingressos meritats.

 

77. BENEFICIS PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT I INGRESSOS EXCEPCIONALS.

 

770. Beneficis procedents de l’immobilitzat immaterial.

 

771. Beneficis procedents de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

772. Beneficis procedents de participacions en capital a llarg termini de societats mercantils del grup.

 

773. Beneficis procedents de participacions en capital a llarg termini de societats mercantils associades.

 

778. Ingressos extraordinaris.

 

779. Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors.

 

770/771. Beneficis procedents del...

 

Beneficis produïts en l’alienació d’immobilitzat immaterial, material i de béns del patrimoni cultural.

 

Seran abonats pel benefici obtingut en l’alienació, amb càrrec, generalment, als comptes del grup 5 que hi corresponguin.

 

772/773. Beneficis procedents de participacions...

 

Beneficis produïts en l’alienació de participacions en capital a llarg termini en societats mercantils del grup i associades.

 

Seran abonats pel benefici obtingut en l’alienació, amb càrrec, generalment, als comptes del grup 5 que hi corresponguin.

 

778. Ingressos extraordinaris.

 

Beneficis i ingressos de quantia significativa que no s’hagin de considerar periòdics a l’hora d’avaluar els resultats futurs de la fundació.

 

Com a regla general, un benefici o un ingrés únicament seran considerats com a partida extraordinària si s’originen per fets o transaccions que, tenint en compte les activitats de la fundació, compleixen les dues condicions següents:

 

Cauen fora de les activitats ordinàries i típiques de la fundació.

 

I no s’espera, raonablement, que s’esdevinguin sovint.

 

S’hi inclouran, entre altres, els procedents de la rehabilitació dels crèdits que al seu dia van ser amortitzats per insolvències fermes.

 

779. Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors.

 

S’hi inclouran els ingressos i beneficis rellevants corresponents a exercicis anteriors i s’hi podran comptabilitzar per naturalesa els que tinguin poca importància relativa.

 

79. EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS.

 

790. Excés de provisió per a riscos i despeses.

 

791. Excés de provisió de l’immobilitzat immaterial.

 

792. Excés de provisió de l’immobilitzat material i de béns del patrimoni cultural.

 

793. Provisió d’existències aplicada.

 

794. Provisió per a insolvències de les activitats aplicada.

 

795. Provisió per a altres operacions de les activitats aplicada.

 

796. Excés de provisió per a valors negociables a llarg termini.

 

797. Excés de provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini.

 

798. Excés de provisió per a valors negociables a curt termini.

 

799. Excés de provisió per a insolvències de crèdits a curt termini.

 

790. Excés de provisió per a riscos i despeses.

 

Diferència positiva entre l’import de la provisió existent i que el que hi correspongui d’acord amb els criteris de quantificació de la provisió esmentada.

 

Serà abonat per la diferència esmentada, amb càrrec en comptes del subgrup 14.

 

791/792. Excés de provisió de l’immobilitzat...

 

Correcció valorativa, per la recuperació de valor de l’immobilitzat immaterial, material i de béns del patrimoni cultural, fins al límit de les provisions dotades anteriorment.

 

Seran abonats per l’import de la correcció de valor, amb càrrec als comptes 291 i 292.

 

793. Provisió d’existències aplicada.

 

Import de la provisió existent en tancar-se l’exercici anterior.

 

Serà abonat, amb motiu del tancament de l’exercici, per l’import dotat en l’exercici precedent, amb càrrec en comptes del subgrup 39.

 

794. Provisió per a insolvències de les activitats aplicada.

 

Import de la provisió existent en tancar-se l’exercici anterior.

 

Serà abonat per l’import dotat en l’exercici precedent, amb càrrec als comptes 490, 493, 494 o 495.

 

Quan s’utilitzi l’alternativa segona prevista al compte 490, la definició i el moviment comptable s’adaptaran al que s’estableix en el compte esmentat.

 

795. Provisió per a altres operacions de les activitats aplicada.

 

Import de la provisió existent en tancar-se l’exercici anterior.

 

Serà abonat, amb motiu del tancament de l’exercici, per l’import dotat en l’exercici precedent, amb càrrec al compte 499.

 

796. Excés de provisió per a valors negociables a llarg termini.

 

Correcció valorativa, per la recuperació de valor en inversions financeres dels subgrups 24 i 25, fins al límit de les provisions dotades anteriorment.

 

Serà abonat per l’import de la correcció de valor, amb càrrec als comptes 293, 294 o 297.

 

797. Excés de provisió per a insolvències de crèdits a llarg termini.

 

Correcció valorativa, per la recuperació de valor en crèdits dels subgrups 24 i 25, fins al límit de les provisions dotades anteriorment.

 

Serà abonat per l’import de la correcció de valor, amb càrrec als comptes 295, 296 o 298.

 

798. Excés de provisió per a valors negociables a curt termini.

 

Correcció valorativa, per la recuperació de valor en inversions financeres dels subgrups 53 i 54, fins al límit de les provisions dotades anteriorment.

 

Serà abonat per l’import de la correcció de valor, amb càrrec als comptes 593, 594 o 597.

 

799. Excés de provisió per a insolvències de crèdits a curt termini.

 

Correcció valorativa, per la recuperació de valor en crèdits del subgrups 53 i 54, fins al límit de les provisions dotades anteriorment.

 

Serà abonat per l’import de la correcció de valor, amb càrrec als comptes 595, 596 o 598.

 

Quarta part

 

Comptes anuals

 

I. Normes d’elaboració dels comptes anuals

 

1a Documents que integren els comptes anuals.

 

Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de resultats i la memòria. Aquests documents formen una unitat i han de ser redactats amb claredat i presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

 

2a Formulació de comptes anuals.

 

1. Els comptes anuals hauran de ser formulats pel patronat de la fundació en el termini establert legalment. Amb aquesta finalitat, els comptes anuals expressaran la data en què hagin estat formulats.

 

2. El balanç, el compte de resultats i la memòria hauran d’estar identificats, amb indicació clara, i a cadascun dels documents esmentats, de la seva denominació, de la fundació a què corresponen i de l’exercici a què es refereixen.

 

3. Els comptes anuals s’elaboraran expressant-hi els valors en la moneda de curs legal de l’Estat. En tot cas, hauran de redactar-se amb claredat i presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

 

3a Estructura dels comptes anuals.

 

S’estableix tres tipus graduals de models de comptes anuals, que s’ha convingut a denominar, d’acord amb el menor o major grau de detall d’informació que contenen, simplificat, abreujat i normal.

 

Només es pot utilitzar el model simplificat per formular els comptes anuals si en la data del tancament de l’exercici concorren en la fundació almenys dues de les circumstàncies següents:

 

Que el total de les partides de l’actiu no superi els 121.000 euros. A aquest efecte s’entén per actiu el total que figuri en el balanç.

 

Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris, tal com està definit en l’apartat 7 de les normes d’elaboració dels comptes anuals, no superi els 121.000 euros.

 

Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici no sigui superior a cinc.

 

Les fundacions susceptibles de formular els comptes anuals mitjançant el model simplificat poden optar, si ho prefereixen, per fer-ho mitjançant els models abreujat o normal.

 

El model simplificat per formular els comptes anuals no pot ser utilitzar per les fundacions si:

 

a) Realitzen activitats no exemptes de l’Impost de societats, d’acord amb la legislació fiscal de l’Estat.

 

b) Realitzen activitats sanitàries.

 

c) Són entitats vinculades segons la norma 9a Operacions amb entitats vinculades d’elaboració dels comptes anuals en el Pla de comptabilitat que s’aprova.

 

Es pot utilitzar el model abreujat per formular els comptes anuals si en la data del tancament de l’exercici concorren en la fundació almenys dues de les circumstàncies següents:

 

Que el total de les partides de l’actiu no superi els 3.500.000 euros. A aquest efecte s’entén per actiu el total que figuri en el balanç.

 

Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris, tal com està definit en l’apartat 7 de les normes d’elaboració dels comptes anuals, no superi els 2.000.000 euros.

 

Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici no sigui superior a 50.

 

Les fundacions susceptibles de formular els comptes anuals mitjançant el model abreujat poden optar, si ho prefereixen, per fer-ho mitjançant el model normal.

 

El model normal s’ha d’utilitzar per formular els comptes anuals si en la data del tancament de l’exercici la fundació supera, com a mínim, els límits de dues de les circumstàncies que s’acaben d’expressar.

 

Respecte a això, cal assenyalar que s’ha considerat, d’una banda, que quan una fundació privada, en la data de tancament d’un exercici, deixi de complir dues de les circumstàncies establertes per a poder formular comptes anuals abreujats o simplificats, o bé passi a complir-les, aquestes situacions produiran efectes si es repeteixen durant dos exercicis consecutius. D’altra banda, en relació amb el primer exercici des de la constitució o fusió, aquestes entitats podran formular comptes anuals abreujats o simplificats si al tancament d’aquest exercici compleixen dues de les circumstàncies exigides per poder fer-ho.

 

4a Balanç.

 

El balanç, que comprèn, amb la separació pertinent, els béns i drets que constitueixen l’actiu de la fundació i les obligacions i els fons propis que en formen el passiu, haurà de formular-se tenint en compte que:

 

a) A cada partida hauran de figurar-hi, a més de les xifres de l’exercici que es tanca, les corresponents a l’exercici immediatament anterior. Amb aquesta finalitat, quan les unes i les altres no siguin comparables, o bé per haver-se produït una modificació en l’estructura del balanç o bé per realitzar-se un canvi d’imputació, caldrà adaptar els imports de l’exercici precedent, per tal de presentar-los en l’exercici corrent.

 

b) No es podran modificar els criteris de comptabilització d’un exercici a un altre, llevat de casos excepcionals que caldrà indicar i justificar a la memòria.

 

c) No hi figuraran les partides a les quals no correspongui cap import en l’exercici ni en el precedent.

 

d) No es podrà modificar l’estructura d’un exercici a un altre, llevat de casos excepcionals que caldrà indicar a la memòria.

 

e) Es podran afegir partides noves a les previstes en els models, normal, abreujat i simplificat, sempre que el seu contingut no estigui previst en les existents.

 

f) Es podrà fer una subdivisió més detallada de les partides que figuren als models, tant al normal com a l’abreujat com al simplificat.

 

g) Es podran agrupar les partides precedides de xifres aràbigues, si només representen un import irrellevant per mostrar la imatge fidel o si amb això s’afavoreix la claredat.

 

h) Els crèdits i deutes amb societats mercantils del grup o associades, sigui quina sigui la seva naturalesa, figuraran en les partides de l’actiu o passiu corresponents, amb separació de les que no corresponguin a societats mercantils del grup o associades, respectivament.

 

i) La classificació entre curt i llarg termini es realitzarà tenint en compte el termini previst per al venciment, l’alienació o la cancel·lació. Es considerarà llarg termini quan sigui superior a un any, comptador a partir de la data de tancament de l’exercici.

 

j) L’import global dels drets sobre els béns afectes a operacions d’arrendament financer que hagin d’aparèixer a l’actiu figurarà en rúbrica independent. Amb aquesta finalitat, es crearà una partida a l’epígraf B.II de l’actiu del balanç, amb la denominació "Drets sobre béns en règim d’arrendament financer". Els deutes corresponents a aquestes operacions figuraran en una rúbrica independent. Amb aquesta finalitat, es crearan les partides "Creditors per arrendament financer a llarg termini" i "Creditors per arrendament financer a curt termini" als epígrafs D.I i E.I, respectivament, del passiu del balanç.

 

k) Les inversions financeres amb venciment no superior a un any figuraran a l’epígraf E.V de l’actiu, "Inversions financeres temporals".

 

l) Els desemborsaments pendents sobre accions que constitueixin inversions financeres permanents, que no estiguin exigits però que, d’acord amb l’article 42 del text refós de la Llei de societats anònimes, siguin exigibles a curt termini figuraran a la partida E.IV.5 del passiu del balanç.

 

m) El finançament aliè amb venciment no superior a un any figurarà a l’agrupació E del passiu, "Creditors a curt termini".

 

n) Quan hi hagi provisions per a riscos i despeses amb venciment no superior a un any, es crearà l’agrupació F del passiu, amb la denominació "Provisions per a riscos i despeses a curt termini".

 

o) Per als comptes deutors per operacions de les activitats amb venciment superior a un any, es crearà l’epígraf B.VI de l’actiu, amb la denominació "Deutors per operacions de les activitats a llarg termini", i se’n farà el desglossament necessari.

 

p) Per als comptes creditors per operacions de les activitats amb venciment superior a un any, es crearà l’epígraf D.V del passiu, amb la denominació "Creditors per operacions de les activitats a llarg termini", i se’n farà el desglossament necessari.

 

q) Si existeixen operacions vinculades, la partida E.III "Usuaris i altres deutors de les activitats" de l’actiu del balanç es desglossarà en "entitats del grup", "entitats associades" i "altres".

 

r) Si existeixen operacions vinculades, la partida E.III "Beneficiaris, creditors" del passiu del balanç es desglossarà en "entitats del grup", "entitats associades" i "altres".

 

s) Els béns i drets que formin part dels fons dotacionals o de fons especials figuraran a l’epígraf C de l’actiu, "Béns integrants dels fons dotacionals o de fons especials", en compliment de la normativa vigent de fundacions privades catalanes.

 

5a Compte de resultats.

 

El compte de resultats, que comprèn, amb la separació pertinent, els ingressos i les despeses de l’exercici i, per diferència, el resultat d’aquest o excedent, es formularà tenint en compte que:

 

a) A cada partida hauran de figurar-hi, a més de les xifres de l’exercici que es tanca, les corresponents a l’exercici immediatament anterior. Amb aquesta finalitat, quan les unes i les altres no siguin comparables, o bé per haver-se produït una modificació en l’estructura del compte de resultats o bé per realitzar-se un canvi d’imputació, caldrà adaptar els imports de l’exercici precedent, per tal de presentar-los en l’exercici corrent.

 

b) No hi figuraran les partides a les quals no correspongui cap import en l’exercici ni en el precedent.

 

c) No es podrà modificar l’estructura d’un exercici a un altre, llevat de casos excepcionals que caldrà indicar a la memòria.

 

d) Es podran afegir partides noves a les previstes en els models, normal i abreujat, sempre que el seu contingut no estigui previst en les existents.

 

e) Es podrà fer una subdivisió més detallada de les partides que apareixen als models, tant al normal com a l’abreujat.

 

f) Es podran agrupar les partides precedides de xifres aràbigues, si només representen un import irrellevant per mostrar la imatge fidel o si amb això s’afavoreix la claredat.

 

g) Les despeses financeres de deutes a llarg termini amb venciment a curt termini figuraran al deure, a l’agrupació 8, "Despeses financeres i despeses assimilades".

 

6a Memòria.

 

La memòria completa, amplia i comenta la informació inclosa al balanç i al compte de resultats; es formularà tenint en compte que:

 

a) El model de la memòria recull la informació mínima que cal emplenar; això no obstant, en els casos en què la informació que se sol·licita no sigui significativa no s’emplenaran els apartats corresponents.

 

b) Haurà d’indicar-se qualsevol altra informació no inclosa al model de la memòria que sigui necessària per facilitar la comprensió dels comptes anuals que són objecte de presentació, a fi que aquestes reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

 

c) El que s’estableix a l’apartat 4 de la memòria s’haurà d’adaptar per a la seva presentació, en tot cas, de manera sintètica i d’acord amb l’exigència de claredat.

 

7a Import del volum anual d’ingressos ordinaris.

 

L’import del volum anual d’ingressos ordinaris es determinarà per la suma de les partides 1 a 7 que figuren a l’haver del compte de resultats del model normal.

 

8a Nombre mitjà de treballadors empleats.

 

Per a la determinació del nombre mitjà de treballadors es consideraran totes les persones que tinguin o hagin tingut alguna relació laboral amb la fundació durant l’exercici i se’n farà una mitjana segons el temps durant el qual hagin prestat els seus serveis.

 

9a Operacions amb entitats vinculades.

 

A l’efecte de la presentació dels comptes anuals, seran entitats vinculades les que compleixin les condicions que estableix la norma d’elaboració 11, continguda a la quarta part del Pla general de comptabilitat, per ser definides, a aquest efecte, com a entitats del grup o associades.

 

II. Models de comptes anuals normals

 

Balanç

 

Exercici...

 

(Vegeu imatge en el document PDF)

 

 

 

Compte de resultats

 

Exercici...

 

 

 

(Vegeu imatge en el document PDF)

 

* Amb signe positiu o negatiu segons el saldo.

 

** Aquest compte pot tenir saldo creditor i, per tant, la partida A15 pot tenir signe negatiu.

 

Memòria

 

Contingut de la memòria

 

1. Activitat de la fundació

 

Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma com es gestionen.

 

Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’interès general.

 

Informació sobre els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites.

 

Indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals

 

a) Imatge fidel:

 

Raons excepcionals per les quals, per presentar-ne la imatge fidel, no s’han aplicat les disposicions legals en matèria comptable, i influència d’aquesta manera de procedir sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació.

 

Informacions complementàries que calgui incloure quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per presentar la imatge fidel.

 

b) Principis comptables:

 

Raons excepcionals que justifiquen la no-aplicació d’un principi comptable obligatori, i indicació de la incidència d’aquest fet en el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació.

 

Altres principis comptables no obligatoris que s’hi han aplicat.

 

c) Comparació de la informació:

 

Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l’estructura del balanç i del compte de resultats de l’exercici anterior.

 

Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els del precedent.

 

Explicació de l’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar-ne la comparació i, en cas contrari, de la impossibilitat d’efectuar aquesta adaptació.

 

d) Agrupació de partides:

 

Desglossament de les partides precedides de xifres aràbigues que han estat objecte d’agrupació al balanç o al compte de resultats.

 

No cal presentar la informació anterior si la desagregació esmentada figura en altres apartats de la memòria.

 

e) Elements aplegats en diverses partides:

 

Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en dues o més partides del balanç, amb indicació d’aquestes partides i de l’import inclòs en cadascuna.

 

3. Excedent de l’exercici.

 

Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que el patronat ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons dotacionals i sobre la que ha acordat afectar al compliment de les disposicions legals aplicables, d’acord amb l’esquema següent:

 

Bases de repartiment

           

 

Exercici 200_ (1)

 

Excedent de l’exercici

             

 

Total base de repartiment=Total distribució

             

 

Distribució a

           

 

Exercici 200_ (1)

 

Fons dotacionals

             

 

Fons especials

             

 

Romanent

             

 

Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals

             

 

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors

             

 

Total distribució=Total base de repartiment

             

 

(1) Exercici a què es refereixen els comptes anuals.

 

En el cas que s’hagi acordat destinar algun import a augmentar el saldo del fons especial, caldrà informar sobre els criteris aplicats, d’acord amb el títol de constitució del fons.

 

4. Normes de valoració.

 

S’hi han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

 

a) Despeses d’establiment. Cal indicar-hi els criteris de capitalització, d’amortització i, quan pertoqui, de sanejament que s’han utilitzat.

 

b) Immobilitzat immaterial. Cal indicar-hi els criteris de capitalització, d’amortització, de provisions i, si pertoca, de sanejament que s’han utilitzat.

 

S’hi ha de justificar, si pertoca, l’amortització del fons de comerç en un període superior a cinc anys.

 

A més cal precisar-hi els criteris de comptabilització de contractes d’arrendament financer i dels drets sobre béns cedits en ús.

 

c) Béns integrants del patrimoni cultural. Cal indicar-hi els criteris sobre:

 

Valoració.

 

Dotació de provisions.

 

Comptabilització de costos que impliquin un major valor d’aquests béns.

 

Determinació del cost dels treballs efectuats per la fundació per als béns integrants del patrimoni cultural.

 

Actualitzacions de valor fetes a l’empara d’una determinada llei.

 

d) Immobilitzat material. Cal indicar-hi els criteris sobre:

 

Amortització i dotació de provisions.

 

Capitalització d’interessos i diferències de canvi.

 

Comptabilització de costos d’ampliació, modernització i millores.

 

Determinació del cost dels treballs efectuats per la fundació per a l’immobilitzat.

 

Les partides de l’immobilitzat material que figuren en l’actiu per una quantitat fixa.

 

Actualitzacions de valor fetes a l’empara d’una determinada llei.

 

e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els criteris que s’han seguit sobre correccions valoratives.

 

f) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els criteris que s’han seguit sobre les correccions valoratives i, quan pertoqui, els interessos meritats.

 

g) Existències. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els criteris seguits sobre correccions valoratives.

 

A més, s’hi han d’especificar els criteris de valoració de les partides que figuren a l’actiu per una quantitat fixa.

 

h) Subvencions, donacions i llegats. Cal indicar-hi el criteri d’imputació a resultats.

 

i) Provisions per a pensions i obligacions similars. Cal indicar-hi el criteri de comptabilització i fer-hi una descripció general del mètode d’estimació i càlcul de cada un dels riscos coberts.

 

j) Altres provisions del grup 1. Cal indicar-hi el criteri de comptabilització i fer-hi una descripció general del mètode d’estimació i càlcul dels riscos o despeses incloses en aquestes provisions. En particular s’hi ha d’indicar el criteri d’estimació de la provisió per a reparacions i conservació de béns que integren el patrimoni cultural.

 

k) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració, com també els d’imputació a resultats de les despeses per interessos o primes diferides.

 

l) Impost sobre beneficis. Cal indicar-hi els criteris utilitzats per comptabilitzar-lo.

 

m) Transaccions en moneda estrangera. Cal indicar-hi el següent:

 

Criteris de valoració de saldos en moneda estrangera.

 

Procediment emprat per calcular el tipus de canvi en moneda nacional d’elements patrimonials que actualment o originàriament hagin estat expressats en moneda estrangera.

 

Criteris de comptabilització de les diferències de canvi.

 

n) Ingressos i despeses. Cal indicar-hi els criteris utilitzats per al reconeixement dels ingressos i les despeses.

 

5. Despeses d’establiment.

 

Anàlisi del moviment d’aquest epígraf del balanç durant l’últim exercici. Cal indicar-hi el saldo inicial, les addicions, l’amortització, el sanejament i el saldo final.

 

Si hi hagués alguna partida significativa, per la seva naturalesa o pel seu import, s’ha de facilitar la informació addicional pertinent.

 

6. Immobilitzat immaterial.

 

Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions. Cal indicar-hi el saldo inicial, les entrades o dotacions, els augments per transferències o traspàs d’un altre compte, les sortides, les baixes o reduccions, les disminucions per transferències o traspàs a un altre compte i el saldo final.

 

A aquest efecte cal distingir entre les concessions, patents, propietat intel·lectual, marques i similars adquirides a títol onerós i les creades per la mateixa fundació.

 

Cal informar sobre els béns utilitzats en règim d’arrendament financer i precisar, d’acord amb les condicions del contracte: el cost del bé en origen, amb distinció del valor de l’opció de compra; la durada del contracte; els anys transcorreguts; les quotes satisfetes en anys anteriors i en l’exercici; les quotes pendents, i el valor de l’opció de compra.

 

Així mateix, pel que fa als béns cedits en ús a la fundació, cal indicar-ne les característiques i, en particular, detallar-ne el valor, i en cas que hi hagi provisió per a grans reparacions, l’import que s’hi ha assignat. En tot cas, s’ha de distingir si han estat adquirits a títol onerós o gratuït.

 

Cal detallar els elements significatius que hi pugui haver en aquesta rúbrica i facilitar informació addicional sobre l’ús, la data de caducitat i el període d’amortització d’aquests elements.

 

7. Béns del patrimoni cultural

 

7.1 Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves provisions corresponents, amb indicació del saldo inicial, les entrades o dotacions, els augments per transferències o traspassos d’un altre compte, les sortides, baixes o reduccions, les disminucions per transferències o traspassos a un altre compte i el saldo final. Quan s’efectuen actualitzacions, cal esmentar la llei que les autoritza i l’import de la revaloració per a cada partida.

 

7.2 Informació sobre:

 

Import de les revaloracions netes acumulades al tancament de l’exercici, realitzades a l’empara d’una llei i efecte d’aquestes revaloracions sobre la dotació a les provisions en l’exercici.

 

Característiques de les inversions en béns del patrimoni cultural adquirides a fundacions del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable.

 

Característiques de les inversions en béns situats fora del territori espanyol, amb indicació del seu valor comptable.

 

Característiques dels béns del patrimoni cultural no afectes directament a les activitats, amb indicació del seu valor comptable.

 

Béns afectes a garanties i a reversió.

 

Subvencions, donacions i llegats rebuts que estiguin relacionats amb els béns del patrimoni cultural.

 

Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, com també compromisos ferms de venda.

 

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti béns del patrimoni cultural. En particular cal indicar, si és el cas, les valoracions, efectuades amb criteris racionals, d’aquests béns.

 

8. Immobilitzat material

 

8.1 Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions. Cal indicar-hi el saldo inicial, les entrades o dotacions, els augments per transferències o traspassos d’un altre compte, les sortides, baixes o reduccions, les disminucions per transferències o traspassos a un altre compte i el saldo final. Quan s’efectuen actualitzacions, cal esmentar la llei que ho autoritza, l’import de la revaloració per a cada partida, com també de l’augment de l’amortització acumulada, i l’efecte de l’actualització sobre la dotació a l’amortització i, per tant, sobre el resultat de l’exercici pròxim.

 

8.2 Informació sobre:

 

Import de les revaloracions netes acumulades al tancament de l’exercici, realitzades a l’empara d’una llei i efecte de les esmentades revaloracions sobre la dotació a l’amortització i a les provisions a l’exercici.

 

Coeficients d’amortització utilitzats per grups d’elements.

 

Característiques de les inversions en immobilitzat material adquirit a entitats del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable i de l’amortització acumulada corresponent.

 

Característiques de les inversions en immobilitzat material situat fora del territori espanyol, amb indicació del seu valor comptable i de l’amortització acumulada corresponent.

 

Import dels interessos i diferències de canvi capitalitzats durant l’exercici.

 

Característiques de l’immobilitzat no afecte directament a les activitats, amb indicació del seu valor comptable i de l’amortització acumulada corresponent.

 

Import i característiques dels béns amortitzats totalment, obsolets tècnicament o no utilitzats.

 

Béns afectes a garanties i reversió.

 

Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat material.

 

Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, com també compromisos ferms de venda.

 

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti béns de l’immobilitzat material, com ara restriccions per transmetre’ls, arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues.

 

Import del béns cedits en ús per la fundació, indicant-ne les característiques i, en particular, detallant-ne el valor. En tot cas, s’ha de distingir si han estat cedits a títol onerós o gratuït.

 

9. Inversions financeres

 

9.1 Anàlisi del moviment, durant l’exercici, de cada partida del balanç inclosa als epígrafs "Immobilitzacions financeres" i "Inversions financeres temporals", i de les seves corresponents provisions, amb indicació, tant per al llarg termini com per al curt, del saldo inicial, les entrades o dotacions, els augments per transferències o traspassos d’un altre compte, les sortides o reduccions, les disminucions per transferències o traspassos a un altre compte i el saldo final. A aquest efecte cal desglossar cada partida d’acord amb la naturalesa de la inversió i distingir, quan pertoqui, entre participacions en capital, valors de renda fixa, crèdits i crèdits per interessos.

 

9.2 Informació de les entitats vinculades. En tot cas, de cada una cal detallar-ne la denominació, el domicili, l’activitat que realitza, la forma jurídica i el títol que li permet participar —o tenir a disposició directament o indirectament— amb més de la meitat dels drets de vot en qualsevol dels òrgans d’una o diverses entitats vinculades.

 

Respecte de les entitats que formen grup, també cal especificar de cadascuna, si la seva forma jurídica ho permet, el següent:

 

Fracció de capital que se’n posseeix directament i indirectament.

 

Import del capital, reserves i resultat de l’últim exercici, amb desglossament dels extraordinaris.

 

Valor segons els llibres de la participació en capital.

 

Dividends rebuts en l’exercici.

 

Indicació de si les accions estan admeses a cotització o no en un mercat secundari oficial i, quan pertoqui, cotització mitjana de l’últim trimestre de l’exercici i cotització al tancament de l’exercici.

 

Condicions establertes en la norma d’elaboració 11 del Pla general de comptabilitat.

 

La mateixa informació indicada en els punts anteriors s’ha d’especificar també respecte de les entitats associades.

 

9.3 Altres informacions sobre:

 

Import dels valors de renda fixa i altres inversions financeres anàlogues, com també dels crèdits, que vencin en cada un dels cinc anys següents al tancament de l’exercici i de la resta fins al seu últim venciment, amb distinció per deutors (entitats del grup, associades i altres). Aquestes indicacions hi figuraran separadament per a cada una de les partides relatives a inversions financeres, conforme al model de balanç.

 

Import dels interessos meritats i no cobrats.

 

Valors negociables, altres inversions financeres anàlogues i crèdits lliurats o afectes a garanties.

 

Desglossament dels valors negociables i d’altres inversions financeres anàlogues, com també dels crèdits, segons els tipus de moneda en què estiguin instrumentats i, si pertoca, cobertura de diferències de canvi existents, amb distinció dels relatius a societats mercantils del grup, associades i altres.

 

Taxa mitjana de rendibilitat dels valors de renda fixa i altres inversions financeres anàlogues, per grups homogenis i, en tot cas, amb distinció dels emesos per societats mercantils del grup, associades i altres.

 

Compromisos ferms de compra de valors negociables i altres inversions financeres anàlogues i fonts previsibles de finançament, com també compromisos ferms de venda.

 

Altres societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

 

Característiques i import de qualssevol garanties rebudes en relació amb els crèdits atorgats per la fundació (finançaments, avals, penyores, reserves de domini, pactes de recompra, etc.).

 

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti els valors negociables, altres inversions financeres anàlogues i crèdits, com ara litigis, embargaments, etc.

 

10. Existències

 

Informació sobre:

 

Compromisos ferms de compra, lliurament i venda, com també informació sobre contractes de futur relatius a existències.

 

Limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions, fiances i altres raons anàlogues, amb indicació de les partides que afecten i la seva projecció temporal.

 

Import de les existències que figuren en l’actiu per una quantitat fixa.

 

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti la titularitat, disponibilitat o valoració de les existències, com ara litigis, assegurances, embargaments, etc.

 

11. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats

 

Desglossament de les partides E.I i E.III de l’actiu del balanç, "Fundadors per desemborsaments exigits" i "Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats", amb indicació del moviment que hi ha hagut durant l’exercici i amb especificació del saldo inicial, els augments, les disminucions i el saldo final per a fundadors, usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats de la fundació.

 

12. Fons propis

 

12.1 Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta agrupació, amb indicació dels orígens dels augments i les causes de les disminucions, com també els saldos inicials i finals.

 

12.2 Informació sobre:

 

Desemborsaments pendents no exigits, si n’hi ha, com també la data d’exigibilitat.

 

Aportacions no dineràries, amb indicació dels criteris de valoració utilitzats.

 

Consideracions específiques que afectin el romanent.

 

Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, reduccions i extinció).

 

13. Subvencions, donacions i llegats.

 

Informació sobre l’import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren en les partides corresponents del balanç i del compte de resultats, amb distinció dels vinculats directament amb les activitats de la fundació i dels rebuts amb caràcter de capital.

 

Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, donacions i llegats.

 

Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo inicial i final com també dels augments i les disminucions.

 

Informació sobre l’origen de les subvencions, donacions i llegats, amb especificació de si es reben del sector públic o del privat, i indicació, pel que fa a les primeres, de quin ens les concedeix i de si l’atorgant és la Generalitat de Catalunya o es tracta d’altres administracions públiques.

 

Informació sobre el compliment i l’incompliment de les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats.

 

14. Provisions per a pensions i obligacions similars.

 

14.1 Anàlisi del moviment d’aquesta partida del balanç durant l’exercici, amb distinció de les provisions corresponents al personal actiu i passiu. Cal indicar-hi:

 

Saldo inicial.

 

Dotacions, destriades segons el seu origen (despeses financeres, despeses de personal...).

 

Aplicacions.

 

Saldo final.

 

14.2 Informació sobre:

 

Riscos coberts.

 

Tipus de capitalització utilitzat.

 

15. Altres provisions del grup 1.

 

15.1 Anàlisi del moviment de cada partida del balanç durant l’exercici, amb indicació del saldo inicial, les dotacions, les aplicacions i el saldo final.

 

15.2 Informació sobre riscos i despeses cobertes.

 

15.3 Informació sobre les reparacions i conservacions de béns del patrimoni cultural cobertes amb provisions.

 

16. Deutes més significatius

 

16.1 Desglossament de la partida D.III.2 del passiu del balanç, "Altres deutes", amb distinció entre deutes transformables en subvencions, donacions i llegats, proveïdors d’immobilitzat i altres. Així mateix, desglossament de les partides E.II.2 i E.II.3 del passiu del balanç, "Deutes amb entitats del grup i associades" i "Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades", amb distinció entre préstecs i altres deutes i deutes per interessos.

 

16.2 Informació, amb distinció entre curt i llarg termini, sobre:

 

Import dels deutes que vencin en cada un dels cinc anys següents al tancament de l’exercici i fins que siguin cancel·lats, amb distinció d’entitats del grup, entitats associades i altres. Aquestes indicacions hi figuraran separadament per a cada una de les partides relatives a deutes, conforme al model de balanç.

 

Import dels deutes amb garantia real.

 

Desglossament dels deutes en moneda estrangera segons els tipus de moneda en què estiguin contractats i, quan pertoqui, cobertura de diferències de canvi existent, amb distinció d’entitats del grup, entitats associades i altres.

 

Tipus d’interès mitjà dels deutes no comercials a llarg termini.

 

Import disponible en les línies de descompte, com també en les pòlisses de crèdit concedides a la fundació, amb els seus límits i amb detall de la part disposada.

 

Import de les despeses financeres meritades i no pagades.

 

Detall d’obligacions i bons en circulació al tancament de l’exercici, amb indicació de les característiques principals de cada un (interès, venciment, garanties, etc.).

 

17. Situació fiscal

 

Informació sobre la part d’ingressos i resultats que s’ha d’incorporar com a base imposable a l’efecte de l’impost sobre societats.

 

Cal explicar, quan pertoqui, les possibles diferències entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost.

 

Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’impost sobre societats

 

Resultat comptable de l’exercici

                                   

 

......

           

 

Augments

           

 

Disminucions

             

 

Impost sobre societats

           

 

......

           

 

......

           

 

......

 

Diferències permanents

           

 

......

           

 

......

           

 

......

 

Resultats exempts

           

 

......

           

 

......

             

 

Altres diferències

           

 

......

           

 

......

             

 

Diferències temporals

           

 

......

           

 

......

           

 

......

 

Amb origen en l’exercici

           

 

......

           

 

......

             

 

Amb origen en altres exercicis

           

 

......

           

 

......

             

 

Compensació de bases imposables negatives

                                     

 

d’exercicis anteriors

                                   

 

(......)

 

Base imposable (resultat fiscal)

                                   

 

......

 

A més, s’ha d’incloure la informació següent:

 

La diferència entre la càrrega fiscal imputada a l’exercici i als exercicis anteriors i la càrrega fiscal ja pagada o que s’haurà de pagar per aquests exercicis, en la mesura que aquesta diferència tingui un interès cert respecte a la càrrega fiscal futura. S’ha de desglossar aquesta diferència, amb distinció entre impost anticipat i impost diferit.

 

Les diferències que es produeixin entre la valoració comptable i la que correspondria per correccions de valor excepcionals dels elements de l’actiu immobilitzat i de l’actiu circulant que siguin degudes només a l’aplicació de la legislació fiscal, justificades degudament.

 

Bases imposables negatives pendents de compensar fiscalment, amb indicació del termini i les condicions per poder-ho fer.

 

Naturalesa i import dels incentius fiscals aplicats durant l’exercici, com ara deduccions i desgravacions a la inversió, per creació d’ocupació, etc., i així mateix els pendents de deduir.

 

Compromisos adquirits en relació amb incentius fiscals.

 

Informació, quan pertoqui, sobre l’exempció de les explotacions econòmiques desenvolupades.

 

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu relacionada amb la situació fiscal.

 

18. Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents

 

Import global de les garanties compromeses amb tercers, com també l’import dels altres passius contingents inclosos en el passiu del balanç. Aquesta informació s’ha de desglossar per classes de garanties i s’hi han d’especificar les relacionades amb entitats del grup, associades i altres.

 

Naturalesa de les contingències, sistema d’avaluació de l’estimació i factors de què depèn, amb indicació dels efectes eventuals en el patrimoni i en els resultats. Quan pertoqui, s’han d’indicar les raons que impedeixen aquesta avaluació, com també els riscos màxims i mínims que hi hagi.

 

19. Ingressos i despeses

 

19.1 Import de les despeses d’administració de la fundació, amb indicació de l’import de cada partida del compte de resultats que afecta l’esmentat concepte.

 

19.2 Desglossament de la partida 1.a del deure del compte de resultats, "Ajuts concedits", amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats.

 

Desglossament de la partida 2 del deure del compte de resultats, "Aprovisionaments". Cal detallar els imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de primeres matèries i altres matèries consumibles, i distingir entre compres i variació d’existències.

 

Desglossament de la partida 4.b del deure del compte de resultats, "Càrregues socials", amb distinció entre aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials.

 

Desglossament de la partida 7 del deure del compte de resultats, "Variació de les provisions de les activitats", amb distinció entre variació de provisions d’existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i variació de provisions per a altres operacions de les activitats.

 

19.3 Informació sobre:

 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats a les quals es destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes.

 

Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, amb especificació de les següents:

 

Compres efectuades, devolucions de compres i ràpels.

 

Vendes realitzades, devolucions de vendes i altres descomptes efectuats.

 

Serveis rebuts i prestats.

 

Interessos abonats i carregats.

 

Dividends i altres beneficis rebuts.

 

Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de compres, vendes i serveis rebuts i prestats.

 

Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories.

 

Despeses i ingressos extraordinaris, amb inclusió d’ingressos i despeses corresponents a exercicis precedents.

 

Despeses i ingressos que s’hagin comptabilitzat durant l’exercici, però que corresponguin a un altre de posterior.

 

Despeses i ingressos imputats a l’exercici que hagin de ser satisfets en un altre de posterior.

 

20. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats fundacionals

 

20.1 Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional i sobre aquells que estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies, amb detall dels elements més significatius.

 

Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l’alienació de béns i drets de la fundació i sobre la reinversió del producte obtingut.

 

20.2 Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment establert. Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigui, justificació de l’incompliment i presentació d’un pla aprovat pel patronat per aplicar els recursos pendents. Quan escaigui, estat de compliment del pla aprovat pel patronat en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents del compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent.

 

21. Altra informació

 

Informació sobre:

 

Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista legalment per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

 

Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització del Protectorat i estat de compliment de les resolucions corresponents.

 

Desglossament de l’import dels acomptes concedits al conjunt dels membres de l’òrgan de govern, quan s’hagin atorgat.

 

Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal assenyalar les limitacions de disponibilitat existents.

 

22. Esdeveniments posteriors al tancament

 

Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament que no afectin els comptes anuals en la data de tancament, el coneixement dels quals, però, sigui útil per a l’usuari dels estats financers.

 

Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que afectin l’aplicació del principi d’entitat en funcionament.

 

23. Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.

 

III. Models de comptes anuals abreujats

 

Balanç

 

Balanç abreujat

 

Exercici...

 

 

 

(Vegeu imatge en el document PDF)

 

 

 

Compte de resultats

 

Compte de resultats abreujat

 

Exercici...

 

 

 

(Vegeu imatge en el document PDF)

 

* Amb signe positiu o negatiu segons el saldo.

 

** Aquest compte pot tenir saldo creditor i, per tant, la partida A14 pot tenir signe negatiu.

 

Memòria

 

Contingut de la memòria

 

1. Activitat de la fundació.

 

Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma com es gestionen.

 

Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’interès general.

 

Informació sobre els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites.

 

Indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals.

 

a) Imatge fidel:

 

Raons excepcionals per les quals, per presentar la imatge fidel, no s’han aplicat les disposicions legals en matèria comptable, i influència d’aquesta manera de procedir sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació.

 

Informacions complementàries que calgui incloure quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per presentar la imatge fidel.

 

b) Principis comptables:

 

Raons excepcionals que justifiquen la no-aplicació d’un principi comptable obligatori, i indicació de la incidència d’aquest fet en el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació.

 

Altres principis comptables no obligatoris que s’han aplicat.

 

c) Comparació de la informació:

 

Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l’estructura del balanç i del compte de resultats de l’exercici anterior.

 

Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els del precedent.

 

Explicació de l’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar-ne la comparació i, en cas contrari, de la impossibilitat d’efectuar aquesta adaptació.

 

d) Elements aplegats en diverses partides:

 

Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en dues o més partides del balanç, amb indicació d’aquestes partides i de l’import inclòs en cadascuna.

 

3. Excedent de l’exercici

 

Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que el patronat ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons dotacionals i sobre la que ha acordat afectar al compliment de les disposicions legals aplicables d’acord amb l’esquema següent:

 

Bases de repartiment

           

 

Exercici 200_ (1)

 

Excedent de l’exercici

             

 

Total base de repartiment=Total distribució

             

 

Distribució a

           

 

Exercici 200_ (1)

 

Fons dotacionals

             

 

Fons especials

             

 

Romanent

             

 

Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals

             

 

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors

             

 

Total distribució=Total base de repartiment

             

 

(1) Exercici a què es refereixen els comptes anuals.

 

En el cas que s’hagi acordat destinar algun import a augmentar el saldo del fons especial, caldrà informar sobre els criteris aplicats, d’acord amb el títol de constitució del fons.

 

4. Normes de valoració

 

S’hi han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

 

a) Despeses d’establiment. Cal indicar-hi els criteris de capitalització, d’amortització i, quan pertoqui, de sanejament que s’han utilitzat.

 

b) Immobilitzat immaterial. Cal indicar-hi els criteris de capitalització, d’amortització, de provisions i, si pertoca, de sanejament que s’han utilitzat.

 

S’hi ha de justificar, si pertoca, l’amortització del fons de comerç en un període superior a cinc anys.

 

A més cal precisar-hi els criteris de comptabilització de contractes d’arrendament financer i dels drets sobre béns cedits en ús.

 

c) Béns integrants del patrimoni cultural. Cal indicar-hi els criteris sobre:

 

Valoració.

 

Dotació de provisions.

 

Comptabilització de costos que impliquin un major valor d’aquests béns.

 

Determinació del cost dels treballs efectuats per la fundació per als béns integrants del patrimoni cultural.

 

Actualitzacions de valor fetes a l’empara d’una determinada llei.

 

d) Immobilitzat material. Cal indicar-hi els criteris sobre:

 

Amortització i dotació de provisions.

 

Capitalització d’interessos i diferències de canvi.

 

Comptabilització de costos d’ampliació, modernització i millores.

 

Determinació del cost dels treballs efectuats per la fundació per a l’immobilitzat.

 

Les partides de l’immobilitzat material que figuren en l’actiu per una quantitat fixa

 

Actualitzacions de valor fetes a l’empara d’una determinada llei.

 

e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els criteris que s’han seguit sobre correccions valoratives.

 

f) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els criteris que s’han seguit sobre les correccions valoratives i, quan pertoqui, els interessos meritats.

 

g) Existències. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els criteris seguits sobre correccions valoratives.

 

A més, s’hi han d’especificar els criteris de valoració de les partides que figuren a l’actiu per una quantitat fixa.

 

h) Subvencions, donacions i llegats. Cal indicar-hi el criteri d’imputació a resultats.

 

i) Provisions per a pensions i obligacions similars. Cal indicar-hi el criteri de comptabilització i fer-hi una descripció general del mètode d’estimació i càlcul de cada un dels riscos coberts.

 

j) Altres provisions del grup 1. Cal indicar-hi el criteri de comptabilització i fer-hi una descripció general del mètode d’estimació i càlcul dels riscos o despeses incloses en aquestes provisions. En particular s’hi ha d’indicar el criteri d’estimació de la provisió per a reparacions i conservació de béns que integren el patrimoni cultural.

 

k) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració, com també els d’imputació a resultats de les despeses per interessos o primes diferides.

 

l) Impost sobre beneficis. Cal indicar-hi els criteris utilitzats per comptabilitzar-lo.

 

m) Transaccions en moneda estrangera. Cal indicar-hi el següent:

 

Criteris de valoració de saldos en moneda estrangera.

 

Procediment emprat per calcular el tipus de canvi en moneda nacional d’elements patrimonials que actualment o originàriament hagin estat expressats en moneda estrangera.

 

Criteris de comptabilització de les diferències de canvi.

 

n) Ingressos i despeses. Cal indicar-hi els criteris utilitzats per al reconeixement dels ingressos i les despeses.

 

5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni cultural

 

Anàlisi del moviment durant l’exercici de les partides de l’actiu immobilitzat del balanç, exclosos els béns del patrimoni cultural, i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions, amb indicació del saldo inicial, les entrades, les sortides i el saldo final

 

6. Béns del patrimoni cultural.

 

6.1 Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves provisions corresponents, amb indicació del saldo inicial, les entrades, les sortides i el saldo final.

 

6.2 Anàlisi també del moviment de la provisió per a reparacions i conservació de béns del patrimoni cultural, amb indicació de les despeses cobertes.

 

6.3 Informació sobre qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti béns del patrimoni cultural. En particular cal indicar, si és el cas, les valoracions, efectuades amb criteris racionals, d’aquests béns.

 

7. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats.

 

Desglossament de les partides E.I i E.III de l’actiu del balanç "Fundadors per desemborsaments exigits" i "Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats", amb indicació del moviment que hi ha hagut durant l’exercici i amb especificació del saldo inicial, els augments, les disminucions i el saldo final per a fundadors, usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats de la fundació.

 

8. Subvencions, donacions i llegats

 

Informació sobre l’import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren en les partides corresponents del balanç i del compte de resultats, amb distinció dels vinculats directament amb les activitats de la fundació i dels rebuts amb caràcter de capital.

 

Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, donacions i llegats.

 

Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo inicial i final, com també dels augments i les disminucions.

 

Informació sobre l’origen de les subvencions, donacions i els llegats, amb especificació de si es reben del sector públic o del privat, i indicació, pel que fa a les primeres, de quin ens les concedeix i de si l’atorgant és la Generalitat de Catalunya o es tracta d’altres administracions públiques.

 

Informació sobre el compliment i l’incompliment de les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats.

 

9. Deutes més significatius.

 

Informació sobre l’import global dels deutes de la fundació la durada residual dels quals sigui superior a cinc anys, com també sobre l’import de tots els deutes que tinguin garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa.

 

10. Informació de les entitats vinculades.

 

En tot cas, de cada una cal detallar-ne la denominació, el domicili, l’activitat que realitza, la forma jurídica i el títol que li permet participar —o tenir a disposició directament o indirectament— amb més de la meitat dels drets de vot en qualsevol dels òrgans d’una o diverses entitats vinculades.

 

També cal especificar, si la seva forma jurídica ho permet, el següent:

 

Fracció de capital que es posseeix directament i indirectament.

 

Import del capital, reserves i resultat de l’últim exercici, amb desglossament dels extraordinaris.

 

Valor segons els llibres de la participació en capital.

 

Dividends rebuts en l’exercici.

 

Indicació de si les accions estan admeses a cotització o no en un mercat secundari oficial i, si és el cas, cotització mitjana de l’últim trimestre de l’exercici i cotització al tancament de l’exercici.

 

Condicions establertes en la norma d’elaboració 11 del Pla general de comptabilitat.

 

Detall d’altres societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

 

11. Situació fiscal.

 

Informació sobre la part d’ingressos i resultats que s’ha d’incorporar com a base imposable a l’efecte de l’impost sobre societats. Cal explicar, quan pertoqui, les possibles diferències entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost. Si és el cas, s’ha d’informar sobre l’exempció de les explotacions econòmiques desenvolupades.

 

12. Ingressos i despeses.

 

12.1 Import de les despeses d’administració de la fundació, amb indicació de l’import de cada partida del compte de resultats que afecta l’esmentat concepte.

 

12.2 Desglossament de la partida 1.a del deure del compte de resultats, "Ajuts concedits", amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats.

 

Desglossament de la partida 3.b del deure del compte de resultats, "Càrregues socials", amb distinció entre aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials.

 

Desglossament de la partida 6 del deure del compte de resultats, "Variació de les provisions de les activitats", amb distinció entre variació de provisions d’existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i variació de provisions per a altres operacions de les activitats.

 

12.3 Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats a les quals es destinen i, si s’escau, les condicions a què estan subjectes.

 

13. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats fundacionals

 

13.1 Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional i sobre aquells que estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies, amb detall dels elements més significatius.

 

Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l’alienació de béns i drets de la fundació i de la reinversió del producte obtingut.

 

13.2 Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment establert. Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigui, justificació de l’incompliment i presentació d’un pla aprovat pel patronat per aplicar els recursos pendents. Quan escaigui, estat de compliment del pla aprovat pel patronat en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents del compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent.

 

14. Altra informació.

 

Informació sobre:

 

Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista legalment per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

 

Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització del Protectorat i estat de compliment de les resolucions corresponents.

 

Desglossament, de l’import dels acomptes concedits al conjunt dels membres de l’òrgan de govern, quan s’hagin atorgat.

 

Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents.

 

Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, disminucions i extinció).

 

Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.

 

IV. Models de comptes anuals simplificats

 

Balanç

 

Balanç simplificat

 

Exercici...

 

 

 

(Vegeu imatge en el document PDF)

 

 

 

Compte de resultats

 

Compte de resultats simplificat

 

Exercici...

 

 

 

(Vegeu imatge en el document PDF)

 

* Amb signe positiu o negatiu segons el saldo.

 

** Aquest compte pot tenir saldo creditor i, per tant, la partida A13 pot tenir signe negatiu.

 

Memòria

 

Contingut de la memòria

 

1. Activitat de la fundació.

 

Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma com es gestionen.

 

Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’interès general.

 

Informació sobre els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites.

 

Indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals

 

a) Imatge fidel:

 

Raons excepcionals per les quals, per presentar la imatge fidel, no s’han aplicat les disposicions legals en matèria comptable, i influència d’aquesta manera de procedir sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació.

 

Informacions complementàries que calgui incloure quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per presentar la imatge fidel.

 

b) Principis comptables:

 

Raons excepcionals que justifiquen la no-aplicació d’un principi comptable obligatori, i indicació de la incidència d’aquest fet en el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació.

 

Altres principis comptables no obligatoris que s’han aplicat.

 

c) Comparació de la informació:

 

Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l’estructura del balanç i del compte de resultats de l’exercici anterior.

 

Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els del precedent.

 

Explicació de l’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar-ne la comparació i, en cas contrari, de la impossibilitat d’efectuar aquesta adaptació.

 

d) Elements aplegats en diverses partides:

 

Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en dues o més partides del balanç, amb indicació d’aquestes partides i de l’import inclòs en cadascuna.

 

3. Excedent de l’exercici

 

Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que el patronat ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons dotacionals i sobre la que ha acordat afectar pel compliment de les disposicions legals aplicables, d’acord amb l’esquema següent:

 

Bases de repartiment

           

 

Exercici 200_ (1)

 

Excedent de l’exercici

             

 

Total base de repartiment=Total distribució

             

 

Distribució a

           

 

Exercici 200_ (1)

 

Fons dotacionals

             

 

Fons especials

             

 

Romanent

             

 

Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals

             

 

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors

             

 

Total distribució=Total base de repartiment

             

 

(1) Exercici a què es refereixen els comptes anuals.

 

En el cas que s’hagi acordat destinar algun import a augmentar el saldo del fons especial, caldrà informar sobre els criteris aplicats, d’acord amb el títol de constitució del fons.

 

4. Normes de valoració.

 

Si s’han utilizat les normes de valoració establertes en la cinquena part d’aquest Pla de Comptabilitat, indicar que s’han aplicat les normes de valoració previstes en l’esmentat Pla. En el supòsit que s’hagi deixat d’aplicar alguna norma de valoració concreta, detallar-ne el motiu, i explicar quina norma de valoració s’ha aplicat.

 

5. Actiu immobilitzat.

 

Anàlisi del moviment durant l’exercici de les partides de l’actiu immobilitzat del balanç i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions, amb indicació del saldo inicial, les entrades, les sortides i el saldo final.

 

6. Subvencions, donacions i llegats.

 

Informació sobre l’import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren a les partides corresponents del balanç i del compte de resultats, amb distinció dels vinculats directament amb les activitats de la fundació i dels rebuts amb caràcter de capital.

 

Detall del béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, donacions i llegats.

 

Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo inicial i final, com també dels augments i les disminucions.

 

Informació sobre l’origen de les subvencions, donacions i dels llegats, amb especificació de si es reben del sector públic o del privat, i indicació, pel que fa a les primeres, de quin ens les concedeix i de si l’atorgant és la Generalitat de Catalunya o es tracta d’altres administracions públiques.

 

Informació sobre el compliment i l’incompliment de les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats, com també dels béns i les activitats finançats per ells.

 

7. Ingressos i despeses.

 

7.1 Import de les despeses d’administració de la fundació, amb indicació de l’import de cada partida del compte de resultats que afecta aquest concepte.

 

7.2 Desglossament de la partida 1a. del deure del compte de resultats, "Ajuts concedits", amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats.

 

7.3 Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb distinció de les activitats a les quals es destinen i, quan pertoqui, les condicions a què estan subjectes.

 

8. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats fundacionals.

 

8.1 Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional i sobre aquells que estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies, amb detall dels elements més significatius.

 

Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l’alienació de béns i drets de la fundació i de la reinversió del producte obtingut.

 

8.2 Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment establert. Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigui, justificació de l’incompliment i presentació d’un pla aprovat pel patronat per aplicar els recursos pendents. Quan escaigui, estat de compliment del pla aprovat pel patronat en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents del compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent.

 

9. Altra informació.

 

Informació sobre:

 

Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista legalment per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

 

Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització del Protectorat i estat de compliment de les resolucions corresponents.

 

Situació fiscal.

 

Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, disminucions i extinció).

 

Detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

 

Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.

 

Cinquena part

 

Normes de valoració

 

1a Desenvolupament de principis comptables.

 

1. Les normes de valoració desenvolupen els principis comptables, establerts a la primera part d’aquest text i contenen els criteris i les regles d’aplicació a operacions o fets econòmics, com també a diversos elements patrimonials.

 

2. Les normes valoratives que es formulen tot seguit són d’aplicació obligatòria.

 

2a Immobilitzat material.

 

1. Valoració.

 

Els béns compresos en l’immobilitzat material han de valorar-se al preu d’adquisició o pel cost de producció. Quan es tracti de béns adquirits a títol gratuït s’ha de considerar com a preu d’adquisició el valor venal d’aquests en el moment de l’adquisició.

 

S’ha d’incorporar al valor de l’immobilitzat corresponent l’import de les inversions addicionals o complementàries que s’hi efectuïn, i aquestes s’han de valorar d’acord amb els criteris establerts en el paràgraf anterior.

 

2. Preu d’adquisició.

 

El preu d’adquisició inclou, a més de l’import facturat pel venedor, totes les despeses addicionals que es produeixin fins a la posada dels béns en condicions de funcionament: despeses d’esplanació i enderrocament, transport, drets aranzelaris, assegurances, instal·lació, muntatge i altres de similars.

 

Es permet la inclusió de les despeses financeres en el preu d’adquisició, sempre que aquestes despeses hagin estat produïdes abans de la posada en condicions de funcionament de l’actiu i hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè destinat a finançar-ne l’adquisició. En aquest cas, la seva inscripció a l’actiu cal indicar-la a la memòria.

 

Els impostos indirectes que graven els elements de l’immobilitzat material només s’han d’incloure en el preu d’adquisició quan no siguin directament recuperables de la Hisenda pública.

 

3. Cost de producció.

 

El cost de producció dels béns fabricats o construïts per la mateixa fundació s’obté afegint al preu d’adquisició de les matèries primeres i altres matèries consumibles els altres costos directament imputables a aquests béns. Cal afegir-hi la part que raonablement hi correspongui dels costos indirectament imputables als béns de què es tracta, en la mesura que aquests costos corresponguin al període de fabricació o construcció.

 

Es permet la inclusió de les despeses financeres en el cost de producció, sempre que aquestes despeses s’hagin produït abans de la posada en condicions de funcionament de l’actiu i hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè destinat a finançar-ne la fabricació o construcció. En aquest cas, la seva inscripció a l’actiu cal indicar-la a la memòria.

 

4. Valor venal.

 

El valor venal d’un bé és el preu que es presumeix que un adquirent eventual estaria disposat a pagar-ne, tenint en compte l’estat d’aquest bé i el lloc on és. El valor venal s’ha de determinar d’acord amb la situació de la fundació i, generalment, en la hipòtesi de la continuïtat de l’explotació del bé.

 

5. Correccions de valor d’immobilitzat material.

 

En tots els casos se n’han de deduir les amortitzacions practicades, que han d’establir-se sistemàticament d’acord amb la vida útil dels béns, tenint en compte la depreciació que normalment experimentin a causa del seu funcionament, ús i fruïment, sens perjudici de considerar-hi també l’obsolescència que pugui afectar-los.

 

S’han d’efectuar les correccions valoratives necessàries a fi d’atribuir a cada element d’immobilitzat material el valor inferior de mercat que li correspongui en la data de tancament de cada exercici, sempre que el valor comptable de l’immobilitzat no sigui recuperable per la generació d’ingressos suficients per cobrir tots els costos i totes les despeses, incloent-hi l’amortització.

 

Cal dotar una provisió per la depreciació duradora que no es consideri definitiva. Aquesta provisió s’ha de deduir igualment a l’efecte d’establir la valoració del bé de què es tracti; en aquest cas no es manté la valoració inferior si les causes determinants de la correcció han deixat d’existir.

 

Quan la depreciació dels béns sigui irreversible i diferent de l’amortització sistemàtica, s’han de compatibilitzar directament la pèrdua i la disminució del valor del bé corresponent.

 

3a Normes particulars sobre immobilitzat material.

 

En particular, s’han d’aplicar les normes següents en relació amb els béns indicats en cada cas:

 

a) Solars sense edificar. S’han d’incloure en el seu preu d’adquisició les despeses de condicionament com ara tancaments, moviment de terres, obres de sanejament i drenatge, com també les d’enderrocament de construccions quan calgui fer-ho per poder-hi efectuar obres de nova planta, i també les despeses d’inspecció i aixecament de plànols quan s’efectuïn amb caràcter previ a l’adquisició.

 

b) Construccions. Formen part del seu preu d’adquisició o cost de producció, a més de totes les instal·lacions i tots els elements que hi tinguin caràcter de permanència, les taxes inherents a la construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d’obra. Cal que figurin separadament el valor del terreny i el dels edificis i altres construccions.

 

c) Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge. La seva valoració ha d’aplegar totes les despeses d’adquisició, o de fabricació i construcció, fins a la seva posada en condicions de funcionament.

 

d) Els utensilis i les eines incorporats a elements mecànics s’han de sotmetre a les normes valoratives i d’amortització aplicables a aquests elements.

 

Amb caràcter general, els utensilis i les eines que no formin part d’una màquina i el període d’utilització dels quals s’estimi que no és superior a un any han de carregar-se com a despesa de l’exercici. Si el seu període d’utilització és superior a un any, es recomana, per raons de facilitat operativa, el procediment de regularització anual, mitjançant el seu recompte físic; les adquisicions es carregaran al compte de l’immobilitzat, amb regularització al final de l’exercici, d’acord amb l’inventari practicat, amb baixa raonable per demèrit.

 

Les plantilles i els motlles utilitzats amb caràcter permanent en fabricacions de sèrie han de formar part de l’immobilitzat material, i la seva depreciació s’ha de calcular segons el període de vida útil estimat. Els motlles utilitzats per a fabricacions aïllades, per encàrrec, no s’han de considerar com a inventariables.

 

e) Les despeses realitzades durant l’exercici amb motiu de les obres i dels treballs que la fundació duu a terme per a si mateixa es carregaran als comptes corresponents del grup 6. Els comptes 220/228, i al final de l’exercici el compte 229, o els subcomptes que hagi utilitzat la fundació, es carregaran per l’import d’aquestes despeses, amb abonament a comptes del subgrup 73.

 

f) Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns d’immobilitzat material s’han d’incorporar a l’actiu com a major valor del bé en la mesura que impliquin un augment de la seva capacitat o productivitat o un allargament de la seva vida útil i sempre que sigui possible saber o estimar raonablement el valor net comptable dels elements que, per haver estat substituïts, s’hagin de donar de baixa de l’inventari.

 

g) En casos excepcionals, certes immobilitzacions materials es poden valorar per una quantitat i un valor fixos, quan es compleixin les condicions següents:

 

Que el seu valor global i la seva composició no variïn sensiblement.

 

I que aquest valor global sigui d’importància secundària per a la fundació.

 

S’ha d’especificar a la memòria l’aplicació d’aquest sistema, els fonaments de la seva aplicació i l’import que aquesta quantitat i aquest valor fixos signifiquen.

 

4a Immobilitzat immaterial.

 

Els diversos conceptes compresos en l’immobilitzat immaterial s’han de valorar pel seu preu d’adquisició o cost de producció. S’hi ha d’aplicar els criteris establerts per a l’immobilitzat material, tant pel que fa a la dotació d’amortitzacions com de provisions, sense perjudici del que s’indica a la norma 5a.

 

5a Normes particulars sobre l’immobilitzat immaterial.

 

En particular s’han d’aplicar les normes següents en relació amb els béns i drets indicats en cada cas:

 

a) Despeses de recerca i desenvolupament. Són despeses de l’exercici en què s’efectuïn. Això no obstant, amb motiu del tancament de l’exercici poden activar-se com a immobilitzat immaterial quan compleixin les condicions següents:

 

Que siguin específicament individualitzats per projectes i el seu cost estigui clarament establert perquè pugui ser distribuït en el temps.

 

Que hi hagi motius fundats per a l’èxit tècnic i la rendibilitat econòmica i, si és el cas, comercial del projecte o dels projectes de què es tracti.

 

Les despeses de recerca i desenvolupament que figurin a l’actiu han d’amortitzar-se com més aviat millor i sempre dins del termini de cinc anys des de la conclusió del projecte de recerca o desenvolupament que hagi estat capitalitzat. En el cas que hi hagi dubtes raonables sobre l’èxit tècnic o la rendibilitat econòmica i, si és el cas, comercial del projecte, les despeses capitalitzades han de traspassar-se directament a pèrdues.

 

b) Propietat industrial. Es comptabilitzen en aquest concepte les despeses de recerca i desenvolupament capitalitzades quan s’obtingui la patent o similar corresponent, incloent-hi el cost de registre i la formalització de la propietat industrial.

 

c) Propietat intel·lectual. S’han d’utilitzar els mateixos principis i criteris de valoració que els indicats en la lletra b) per a la propietat industrial, amb una partida específica per comptabilitzar-la.

 

d) Fons de comerç. Només pot figurar a l’actiu quan el seu valor es posi de manifest en virtut d’una adquisició onerosa.

 

El fons de comerç s’ha d’amortitzar de manera sistemàtica, sense sobrepassar el període durant el qual aquest fons contribueixi a l’obtenció d’ingressos i amb el límit màxim de deu anys. Quan aquest període ultrapassi els cinc anys, cal justificar a la memòria l’ampliació del termini, sempre amb el límit màxim dels deu anys.

 

e) Drets de traspàs. Només poden figurar a l’actiu quan el seu valor es posa de manifest en virtut d’una adquisició onerosa.

 

Els drets de traspàs s’han d’amortitzar de manera sistemàtica, sense sobrepassar el període durant el qual aquest fons contribueixi a l’obtenció d’ingressos.

 

f) S’inclouen a l’actiu els programes d’ordinador, tant els adquirits a tercers com els elaborats per la mateixa fundació, utilitzant els mitjans propis de què disposi, i únicament en els casos en què se’n prevegi la utilització en diversos exercicis.

 

En cap cas no poden figurar a l’actiu les despeses de manteniment de l’aplicació informàtica.

 

S’hi han d’aplicar els mateixos criteris de capitalització i amortització que els establerts per a les despeses de recerca i desenvolupament.

 

g) Quan per les condicions econòmiques de l’arrendament financer no hi hagi dubtes raonables sobre el fet que s’exercitarà l’opció de compra, l’arrendatari haurà de registrar l’operació en els termes establerts en el paràgraf següent.

 

Els drets derivats dels contractes d’arrendament financer a què es refereix el paràgraf anterior es comptabilitzaran com a actius immaterials pel valor al comptat del bé, i s’haurà de reflectir al passiu el deute total per les quotes més l’import de l’opció de compra. La diferència entre aquests dos imports, constituïda per les despeses financeres de l’operació, s’ha de comptabilitzar com a despeses a distribuir en diversos exercicis. Els drets registrats com a actius immaterials seran amortitzats, quan pertoqui, d’acord amb la vida útil del bé objecte del contracte. Quan s’exerceixi l’opció de compra, el valor dels drets registrats i la corresponent amortització acumulada es donaran de baixa als comptes i passaran a formar part del valor del bé adquirit.

 

Les despeses a distribuir en diversos exercicis s’han d’imputar a resultats d’acord amb un criteri financer.

 

h) Quan de les condicions econòmiques d’una alienació, connectada al posterior arrendament financer dels béns alienats, es desprengui que es tracta d’un mètode de finançament, l’arrendatari ha de registrar l’operació en els termes establerts al paràgraf següent.

 

S’ha de donar de baixa el valor net comptable del bé objecte de l’operació, i simultàniament i pel mateix import se n’ha de reconèixer el valor immaterial. Alhora, s’ha de reconèixer al passiu el deute total per les quotes més l’import de l’opció de compra; la diferència entre el deute i el finançament rebut en l’operació s’ha de comptabilitzar com a despeses a distribuir en diversos exercicis.

 

i) Drets sobre béns cedits en ús.

 

En cas que se cedeixen béns a la fundació i li sigui conferit el dret d’usar-los, s’han de registrar per la contraprestació efectuada per la fundació.

 

Si no s’exigeix cap contraprestació, s’han de reflectir en l’actiu del balanç pel valor que se’ls atribueixi, que es determina d’acord amb el valor venal dels drets d’ús, i s’ha de comptabilitzar en el passiu la subvenció o donació en capital corresponent, pel mateix import del valor venal fixat.

 

El dret d’ús s’ha d’amortitzar d’acord amb la depreciació durant el termini de cessió. Si el termini és superior a la vida útil del bé sobre el qual hi ha els drets, aquests s’hauran d’amortitzar durant el termini de vida útil.

 

Els costos de renovació, ampliació o millora que es facin als béns, sempre que representin un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, s’han de comptabilitzar com a major valor del dret d’ús, i s’amortitzaran d’acord amb els criteris abans assenyalats.

 

6a Patrimoni cultural.

 

Els diversos conceptes compresos en el patrimoni cultural es valoren pel seu preu d’adquisició, i s’han de dotar, quan pertoqui, les corresponents provisions per la depreciació experimentada. Aquests béns no s’amortitzaran.

 

S’inclouen en el preu d’adquisició les despeses de condicionament, d’acord amb les característiques originals, i no formen part del patrimoni cultural les instal·lacions i els elements diferents dels consubstancials que formin part d’aquests o del seu guarniment, encara que tinguin caràcter de permanència. Aquestes instal·lacions i aquests elements s’inscriuen al balanç en la partida corresponent a la seva naturalesa.

 

S’ha de constituir una provisió per a reparacions i conservació dels béns integrants del patrimoni cultural per l’import estimat per atendre les reparacions i conservació extraordinàries. Aquest fons s’ha de dotar anualment de manera sistemàtica perquè en la data prevista per realitzar-les quedi constituït.

 

7a Despeses d’establiment.

 

Les despeses d’establiment es valoren pel preu d’adquisició o cost de producció dels béns i serveis que les constitueixin. En particular, s’hi han d’aplicar les normes següents:

 

a) Es consideren despeses de constitució i ampliació de la dotació fundacional les constituïdes per: honoraris de lletrats, notaris i registradors, impressió de memòries, tributs, publicitat, etc., ocasionades arran de la constitució o de l’ampliació de la dotació fundacional.

 

b) Es consideraran despeses de primer establiment les constituïdes per: honoraris, despeses de viatge i altres per a estudis previs de naturalesa tècnica i econòmica; publicitat de llançament; captació, instrucció i distribució de personal, etc., ocasionades arran de l’establiment.

 

Les despeses d’establiment s’han d’amortitzar sistemàticament en un termini no superior a cinc anys.

 

8a Despeses a distribuir en diversos exercicis.

 

S’hi han d’aplicar les normes següents:

 

1. Despeses de formalització de deutes.

 

Les despeses de formalització de deutes es valoren pel seu preu d’adquisició o el seu cost de producció.

 

En principi, aquestes despeses s’han d’afectar a l’exercici a què corresponguin. Excepcionalment, les despeses esmentades poden distribuir-se en diversos exercicis, i en aquest cas han d’imputar-se a resultats durant el termini de venciment dels deutes corresponents i d’acord amb un pla financer; en tot cas, han d’estar totalment imputades quan s’amortitzin els deutes a què corresponguin.

 

2. Despeses per interessos diferits.

 

Les despeses per interessos diferits es valoren per la diferència entre el valor de reemborsament i el valor d’emissió dels deutes a què corresponguin.

 

Les despeses esmentades s’han d’imputar a resultats durant el termini de venciment dels deutes corresponents i d’acord amb un pla financer.

 

9a Valors negociables.

 

1. Valoració.

 

Els valors negociables compresos en els grups 2 o 5, tant de renda fixa com variable, s’han de valorar, en general, pel preu d’adquisició en el moment de la subscripció o compra. Aquest preu ha d’estar constituït per l’import total que s’hagi satisfet o que s’hagi de satisfer per l’adquisició, incloent-hi les despeses inherents a l’operació. A aquest efecte, cal observar els criteris següents:

 

a) L’import dels drets preferents de subscripció es considera inclòs en el preu d’adquisició.

 

b) L’import dels dividends generats o dels interessos explícits produïts i no vençuts en el moment de la compra, no formen part del preu d’adquisició. Els dividends o interessos esmentats s’han de registrar de forma independent, segons el seu venciment.

 

A aquest efecte, es considera que són interessos explícits els rendiments que no formin part del valor de reemborsament.

 

c) En el cas de venda de drets preferents de subscripció o de segregació d’aquests per exercir-los, l’import del cost dels drets disminueix el preu d’adquisició dels valors respectius. El cost esmentat es determina aplicant-hi alguna fórmula valorativa d’acceptació general i en harmonia amb el principi de prudència; alhora, es redueix proporcionalment l’import de les correccions valoratives que s’hagin comptabilitzat.

 

En tot cas, cal aplicar-hi el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat per grups homogenis, i es consideren grups homogenis de valors els que tenen els mateixos drets.

 

2. Correccions valoratives.

 

Els valors negociables admesos a cotització en un mercat secundari organitzat s’han de comptabilitzar, almenys al final de l’exercici, pel preu d’adquisició o pel de mercat, quan aquest sigui inferior a aquell. En aquest últim cas, cal dotar les provisions necessàries per reflectir la depreciació experimentada. Això no obstant, quan hi concorrin circumstàncies d’entitat suficient i clara certesa que determinin un valor inferior al preu de mercat indicat abans, s’hi ha d’efectuar la correcció valorativa que calgui perquè prevalgui aquest valor inferior.

 

El preu de mercat ha de ser l’inferior dels dos següents: cotització mitjana en un mercat secundari organitzat corresponent a l’últim trimestre de l’exercici; cotització del dia de tancament del balanç o, si no n’hi ha, la de l’immediatament anterior.

 

No obstant el que s’acaba d’exposar, quan hi hagi interessos, implícits o explícits, produïts i no vençuts al final de l’exercici, que han d’estar comptabilitzats a l’actiu, la correcció valorativa es determina comparant el preu de mercat esmentat amb la suma del preu d’adquisició dels valors i dels interessos produïts i no vençuts en la data de tancament de l’exercici.

 

Si es tracta de valors negociables no admesos a cotització en un mercat secundari organitzat, han de figurar al balanç pel seu preu d’adquisició. Això no obstant, quan el preu d’adquisició sigui superior a l’import que resulti d’aplicar-hi criteris valoratius racionals admesos a la pràctica, s’ha de dotar la provisió corresponent per la diferència existent. A aquest efecte, quan es tracti de participacions en capital, s’ha de prendre el valor teòric comptable que correspongui a les participacions esmentades, corregit segons l’import de les plusvàlues tàcites existents en el moment de l’adquisició i subsistents en el de la valoració posterior. Aquest mateix criteri s’ha d’aplicar a les participacions en el capital d’entitats del grup o associades, i la dotació de provisions s’ha d’efectuar tenint en compte l’evolució dels fons propis de la fundació participada, encara que es tracti de valors negociables admesos a cotització en un mercat secundari organitzat.

 

10a Crèdits no derivats de les activitats.

 

S’han de registrar per l’import lliurat. La diferència entre aquest import i el nominal dels crèdits s’ha de computar com a ingrés per interessos en l’exercici en què es produeixin, seguint un criteri financer. El crèdit per interessos s’ha de reconèixer en l’actiu del balanç.

 

Els crèdits per venda d’immobilitzat s’han de valorar pel preu de venda, excloent-ne en tot cas els interessos incorporats al nominal del crèdit, que s’han d’imputar i registrar tal com s’indica al paràgraf anterior.

 

Els interessos produïts, vençuts o no vençuts, han de figurar en comptes de crèdit dels grups 2 o 5, d’acord amb el seu venciment.

 

En aquestes partides de crèdit s’han de registrar els interessos implícits que es produeixin, d’acord amb un criteri financer, després de la data d’adquisició del valor.

 

Cal efectuar-hi les correccions valoratives pertinents i dotar, quan pertoqui, les provisions corresponents segons el risc que presentin les possibles insolvències respecte al cobrament dels actius de què es tracti.

 

11a Deutes no derivats de les activitats.

 

Cal que figurin al balanç pel seu valor de reemborsament. La diferència entre aquest valor i la quantitat rebuda ha de figurar separadament a l’actiu del balanç; aquesta diferència s’ha d’imputar anualment a resultats per les quantitats pertinents, d’acord amb un criteri financer.

 

Els deutes per compra d’immobilitzat s’han de valorar pel seu nominal. Els interessos incorporats al nominal, excloent-ne els que s’hagin integrat al valor de l’immobilitzat, han de figurar separadament a l’actiu del balanç i s’han d’imputar anualment a resultats per les quantitats pertinents, d’acord amb un criteri financer.

 

Els comptes de crèdit han de figurar al balanç per l’import de què s’hagi disposat, sens perjudici de la informació sobre l’import disponible que calgui consignar a la memòria.

 

12a Deutors i creditors derivats de les activitats.

 

Han de figurar al balanç pel seu valor nominal. Els interessos incorporats al nominal dels crèdits i dèbits per operacions de les activitats amb venciment superior a un any han de registrar-se al balanç com a "Ingressos a distribuir en diversos exercicis" o "Despeses a distribuir en diversos exercicis", respectivament, i s’han d’imputar anualment a resultats d’acord amb un criteri financer.

 

Cal efectuar les correccions valoratives pertinents i dotar, quan pertoqui, les provisions corresponents segons el risc que presentin les possibles insolvències respecte al cobrament dels actius de què es tracti.

 

13a Existències.

 

1. Valoració.

 

Els béns compresos en les existències s’han de valorar al preu d’adquisició o pel cost de producció.

 

2. Preu d’adquisició.

 

El preu d’adquisició ha de comprendre el preu consignat en factura més totes les despeses addicionals que es produeixin fins que els béns siguin al magatzem, com ara transport, duanes, assegurances, etc. L’import dels impostos indirectes que graven l’adquisició d’existències només s’ha d’incloure en el preu d’adquisició quan l’import esmentat no sigui directament recuperable de la hisenda pública.

 

En el supòsit d’existències adquirides gratuïtament, es valoraran d’acord amb allò assenyalat a la norma de valoració 17a.

 

3. Cost de producció.

 

El cost de producció es determina afegint al preu d’adquisició de les primeres matèries i altres matèries consumibles els costos directament imputables al producte. També s’hi ha d’afegir la part que raonablement hi correspongui dels costos indirectament imputables als productes de què es tracti, en la mesura que aquests costos corresponguin al període d’elaboració.

 

4. Correccions de valor.

 

Quan el valor de mercat d’un bé o qualsevol altre valor que li correspongui sigui inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, caldrà efectuar-hi correccions valoratives, i amb aquesta finalitat es dotarà la provisió pertinent quan la depreciació sigui reversible. Quan la depreciació sigui irreversible, aquesta circumstància es tindrà en compte a l’hora de valorar les existències. Es considerarà valor de mercat per als béns de les activitats a aquest efecte:

 

a) Per a les primeres matèries, el seu preu de reposició o el valor net de realització si és menor.

 

b) Per a les mercaderies i els productes acabats, el seu valor de realització, deduïdes les despeses de comercialització pertinents.

 

c) Per als productes en curs, el valor de realització dels productes acabats corresponents, deduïdes la totalitat de costos d’elaboració pendents de generació i les despeses de comercialització.

 

Això no obstant, els béns que hagin estat objecte d’un contracte de venda en ferm el compliment del qual hagi d’esdevenir-se posteriorment no han de ser objecte de la correcció valorativa indicada al paràgraf precedent, a condició que el preu de venda estipulat en el contracte esmentat cobreixi, com a mínim, el preu d’adquisició o el de cost de producció d’aquests béns, més tots els costos pendents de realitzar que siguin necessaris per a l’execució del contracte.

 

Quan es tracti de béns el preu d’adquisició o cost de producció dels quals no sigui identificable de manera individualitzada, s’ha d’adoptar, amb caràcter general, el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat. Els mètodes FIFO, LIFO o un altre d’anàleg són acceptables i es poden adoptar si la fundació els considera més convenients per a la seva gestió.

 

En casos excepcionals, certes primeres matèries i matèries consumibles es podran valorar per una quantitat i un valor fixos, quan compleixin les següents condicions:

 

a) Que es renovin constantment.

 

b) Que el seu valor global i composició no variïn sensiblement.

 

c) I que el valor global esmentat sigui d’importància secundària per a la fundació.

 

Caldrà especificar a la memòria l’aplicació d’aquest sistema, els fonaments de la seva aplicació i l’import que aquesta quantitat i aquest valor fixos signifiquen.

 

14a Diferències de canvi en moneda estrangera.

 

1. Immobilitzat material i immaterial.

 

Com a norma general, se n’ha de fer la conversió a la moneda nacional aplicant al preu d’adquisició o al cost de producció el tipus de canvi vigent en la data en què els béns s’hagin incorporat al patrimoni.

 

Les amortitzacions i les provisions per depreciació s’han de calcular, com a norma general, sobre l’import resultant d’aplicar el paràgraf anterior.

 

2. Existències.

 

Se n’ha de fer la conversió a la moneda nacional aplicant al preu d’adquisició o al cost de producció el tipus de canvi vigent en la data en què es produeix cada adquisició, i aquesta valoració és la que s’ha d’utilitzar tant si s’aplica el mètode d’identificació específica per a la valoració de les existències, com si s’hi apliquen els mètodes de preu mitjà ponderat, FIFO, LIFO o altres d’anàlegs.

 

Cal dotar la provisió quan la valoració obtinguda d’aquesta manera superi el preu que les existències tinguin al mercat en la data de tancament de comptes. Si aquest preu de mercat està fixat en moneda estrangera, se n’ha de fer la conversió a la moneda nacional aplicant-hi el tipus de canvi vigent en la data esmentada.

 

3. Valors de renda variable.

 

Se n’ha de fer la conversió a la moneda nacional aplicant al preu d’adquisició el tipus de canvi vigent en la data en què aquests valors s’hagin incorporat al patrimoni. La valoració obtinguda d’aquesta manera no pot ultrapassar la que resulti d’aplicar el tipus de canvi vigent en la data de tancament al valor que tinguin els valors al mercat.

 

4. Tresoreria.

 

La conversió a la moneda nacional de la moneda estrangera i altres mitjans líquids en poder de la fundació s’ha de fer aplicant-hi el tipus de canvi vigent en la data d’incorporació al patrimoni. En la data de tancament de l’exercici han de figurar al balanç de situació d’acord amb el tipus de canvi vigent en aquest moment.

 

Si com a conseqüència d’aquesta valoració es produeix una diferència de canvi negativa o positiva, s’ha de carregar o abonar, respectivament, al resultat de l’exercici.

 

5. Valors de renda fixa, crèdits i dèbits.

 

La conversió a la moneda nacional dels valors de renda fixa com també dels crèdits i dèbits en moneda estrangera s’ha de fer aplicant-hi el tipus de canvi vigent en la data de l’operació. En la data de tancament de l’exercici s’han de valorar d’acord amb el tipus de canvi vigent en aquest moment. En els casos de cobertura de canvi (assegurança de canvi o cobertura similar), únicament s’ha de considerar la part de risc no coberta.

 

Les diferències de canvi positives o negatives de cada valor, dèbit o crèdit s’han de classificar segons l’exercici de venciment i la moneda. A aquest efecte, s’han d’agrupar aquelles monedes que, tot i ser diferents, tinguin convertibilitat oficial a Espanya.

 

a) Com a norma general, les diferències positives no realitzades que es produeixin en cada grup no es poden integrar als resultats i s’han d’aplegar al passiu del balanç com a "Ingressos a distribuir en diversos exercicis".

 

b) Al contrari, les diferències negatives que es produeixin a cada grup s’han d’imputar, com a norma general, a resultats.

 

Això no obstant, poden traspassar-se a resultats les diferències positives no realitzades quan en exercicis anteriors o en el mateix exercici i per a cada grup homogeni s’hagin imputat diferències negatives de canvi a resultats, i per l’import que resulti de minorar aquestes diferències negatives per les diferències positives reconegudes en resultats d’exercicis anteriors.

 

Les diferències positives diferides en exercicis anteriors s’han d’imputar a resultats en l’exercici en què vencin o es cancel·lin anticipadament els corresponents valors de renda fixa, crèdits i dèbits o a mesura que a cada grup homogeni es vagin reconeixent diferències en canvi negatives per import igual o superior.

 

6. Normes especials

 

Per l’aplicació del principi del preu d’adquisició, les diferències de canvis en moneda estrangera no s’han de considerar com a rectificacions del preu d’adquisició o del cost de producció de l’immobilitzat. Això no obstant, quan les diferències de canvi es produeixin en deutes en moneda estrangera a termini superior a un any i destinats al finançament específic de l’immobilitzat, es podrà optar per incorporar-hi la pèrdua o el guany potencials com a major o menor cost dels actius corresponents, sempre que es compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:

 

Que el deute generador de les diferències s’hagi utilitzat inequívocament per adquirir un actiu immobilitzat concret i perfectament identificable.

 

Que el període d’instal·lació d’aquest immobilitzat sigui superior a dotze mesos.

 

Que la variació en el tipus de canvi es produeixi abans que l’immobilitzat es trobi en condicions de funcionament.

 

Que l’import resultant de la incorporació al cost no superi en cap cas el valor de mercat o de reposició de l’immobilitzat.

 

Els imports capitalitzats d’acord amb aquesta opció es consideraran com un element més del cost de l’immobilitzat material i, per tant, estaran subjectes a amortització i provisió, quan pertoqui.

 

15a Impost sobre el valor afegit.

 

L’IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició dels béns d’inversió o del circulant, com també dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per l’impost. En el cas d’autoconsum intern (producció pròpia destinada a l’immobilitzat de la fundació), l’IVA no deduïble s’afegeix al cost dels béns d’inversió respectius.

 

No alteren les valoracions inicials els ajustaments en l’import de l’IVA suportat no deduïble que són conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, incloent-hi la regularització per béns d’inversió.

 

16a Impost sobre societats.

 

Per a la comptabilització de l’impost sobre societats s’han de tenir en compte les diferències que hi pugui haver entre el resultat comptable i el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l’impost, sempre que es deguin a les causes següents:

 

Diferències en la definició de les despeses i dels ingressos entre l’àmbit econòmic i el tributari.

 

Diferències entre els criteris temporals d’imputació d’ingressos i despeses utilitzats en els àmbits indicats.

 

L’admissió en l’àmbit fiscal de la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors.

 

Per a aquest efecte es poden distingir les diferències següents:

 

Diferències permanents: les produïdes entre la base imposable i el resultat comptable abans d’impostos de l’exercici que no reverteixen en períodes subsegüents, excloent-ne les pèrdues compensades. En particular, s’han de considerar diferències permanents els resultats corresponents a activitats exemptes en l’impost sobre societats.

 

Diferències temporals: les existents entre la base imposable i el resultat comptable abans d’impostos de l’exercici i que siguin originades per la utilització de diferents criteris temporals d’imputació per determinar aquestes dues magnituds i que, per tant, reverteixen en períodes subsegüents.

 

Les pèrdues compensades, a l’efecte de la determinació de la base imposable.

 

La despesa a registrar per l’impost sobre societats s’ha de calcular sobre el resultat econòmic abans d’impostos, modificat per les diferències permanents.

 

Les diferències temporals i les pèrdues compensades no modifiquen el resultat econòmic pel que fa al càlcul de l’import de la despesa per l’impost sobre societats de l’exercici.

 

L’existència de pèrdues compensables fiscalment origina un crèdit impositiu que representa un menor impost a pagar en el futur.

 

Per a la comptabilització de l’impost sobre societats cal tenir en compte, a més, que les bonificacions i les deduccions, com també les disminucions en la quota de l’impost, excloent-ne les retencions i els pagaments a compte, es consideren com una minoració en l’import de l’impost sobre societats generat.

 

D’acord amb els criteris anteriors, l’import a comptabilitzar per l’impost sobre societats generat en l’exercici es calcula fent les operacions següents:

 

S’obté el resultat comptable ajustat, que és el resultat econòmic abans d’impostos de l’exercici més o menys les diferències permanents que hi corresponguin.

 

Es calcula l’import de l’impost brut, aplicant el tipus impositiu corresponent a l’exercici sobre el resultat comptable ajustat.

 

Finalment, de l’import de l’impost brut, segons que sigui positiu o negatiu, es resta o se suma, respectivament, el de les bonificacions i les deduccions en la quota, excloent-ne les retencions i els pagaments a compte, per obtenir l’impost sobre societats generat.

 

El crèdit impositiu que és conseqüència de la compensació fiscal de pèrdues es calcula aplicant el tipus impositiu de l’exercici a la base imposable negativa d’aquest.

 

Les diferències entre l’impost sobre societats a pagar i la despesa per aquest impost, com també el crèdit impositiu per la compensació fiscal de pèrdues, en la mesura que tinguin un interès cert respecte a la càrrega fiscal futura, s’han de registrar als comptes 4740. Impost sobre beneficis anticipat, 4745. Crèdit per pèrdues a compensar de l’exercici... i 479. Impost sobre beneficis diferit.

 

Quan la modificació de la legislació tributària o l’evolució de la situació econòmica de la fundació ocasionin una variació en l’import dels impostos anticipats, crèdits impositius i impostos diferits, s’ha d’ajustar el saldo dels comptes esmentats abans, i l’ingrés o la despesa, segons pertoqui, que es derivin d’aquest ajustament s’han de computar a resultats.

 

D’acord amb el principi de prudència, només s’han de comptabilitzar als comptes 4740 i 4745 els impostos anticipats i els crèdits impositius la realització futura dels quals estigui raonablement assegurada, i s’han de donar de baixa aquells altres sobre la futura recuperació dels quals sorgeixin dubtes lògics.

 

No obstant això que s’acaba d’exposar, es pot considerar com a ingrés o despesa la part de gravamen que correspongui a les diferències permanents; així mateix, es poden considerar com a ingressos les deduccions i bonificacions en la quota, excloent-ne les retencions i els pagaments a compte. Els ingressos i les despeses esmentats poden ser objecte de periodificació amb criteris raonables.

 

17a Compres i altres despeses.

 

La comptabilització dels ajuts atorgats per la fundació s’ha de fer en el moment en què s’aprovi la concessió, per l’import acordat.

 

En la comptabilització de la compra de béns objecte de les activitats de la fundació s’han de tenir en compte les regles següents:

 

a) Les despeses de les compres, incloent-hi els transports i els impostos que recaiguin sobre les adquisicions, excloent-ne l’IVA suportat deduïble, s’han de carregar al compte respectiu del subgrup 60.

 

b) Els descomptes i similars inclosos en factura que no obeeixin a pagament immediat s’han de considerar com a menor import de la compra.

 

c) Els descomptes i similars que siguin concedits a la fundació per pagament immediat, inclosos o no inclosos en factura, s’han de considerar ingressos financers i comptabilitzar al compte 765.

 

d) Els descomptes i similars que es basin en el fet d’haver assolit un volum determinat de comandes s’han de comptabilitzar al compte 609.

 

e) Els descomptes i similars posteriors a la recepció de la factura originats per defectes de qualitat, incompliment dels terminis de lliurament o altres causes anàlogues s’han de comptabilitzar al compte 608.

 

f) La comptabilització dels envasos carregats en factura pels proveïdors, amb facultat de tornar-los-els, s’exposa al compte 406.

 

Cal aplicar les regles a) i e) a la comptabilització de despeses per serveis.

 

En el cas d’adquisicions gratuïtes de béns, drets i serveis, es comptabilitzaran pel seu valor de mercat.

 

En la comptabilització de les pèrdues per alienació o baixa en inventari de l’immobilitzat o d’inversions financeres temporals s’hi ha d’incloure com a major import les despeses inherents a l’operació.

 

18a Vendes i altres ingressos.

 

En la comptabilització de la venda de béns s’han de tenir en compte les regles següents:

 

a) Les vendes es comptabilitzen sense incloure-hi els impostos que graven aquestes operacions. Les despeses inherents a aquestes, incloent-hi els transports a càrrec de la fundació, es comptabilitzen als comptes corresponents del grup 6, sense perjudici del que s’estableix a les regles d) i e) següents.

 

b) Els descomptes i similars inclosos en factura que no obeeixin a pagament immediat es consideren com a menor import de la venda.

 

c) Els descomptes i similars que siguin concedits per la fundació per pagament immediat, tant si són inclosos en factura com si no, es consideren despeses financeres i es comptabilitzen al compte 665.

 

d) Els descomptes i similars que es basin en el fet d’haver assolit un volum determinat de comandes es comptabilitzen al compte 729.

 

e) Els descomptes i similars posteriors a l’emissió de la factura originats per defectes de qualitat, incompliment dels terminis de lliurament o altres causes anàlogues es comptabilitzen al compte 729.

 

Cal aplicar les regles a) a e) a la comptabilització d’ingressos per serveis.

 

En la comptabilització d’altres ingressos de les activitats de la fundació s’han de tenir en compte les regles següents:

 

a) Els ingressos periòdics rebuts per la fundació es reconeixen com a ingressos en el període al qual corresponguin. A aquest efecte, s’han de fer les periodificacions necessàries.

 

b) Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i de col·laboracions es reconeixen quan es produeixin les campanyes i els actes.

 

En la comptabilització dels beneficis per alienació de l’immobilitzat o d’inversions financeres temporals s’hi ha d’incloure com a menor import les despeses inherents a l’operació.

 

19a Dotacions a la provisió per a pensions i obligacions similars.

 

En la comptabilització de les dotacions a la provisió per a pensions i obligacions similars s’hi ha d’incloure les despeses produïdes, per les estimacions efectuades segons càlculs actuarials, per tal de dotar els fons interns necessaris per cobrir les obligacions legals o contractuals, sens perjudici de la imputació a la provisió dels rendiments financers generats a favor seu.

 

20a Subvencions, donacions i llegats de capital.

 

Els actius rebuts en les subvencions, donacions i llegats de capital s’han de valorar pel seu valor venal, amb el límit del valor de mercat, quan tinguin caràcter de no reintegrables, llevat quan es tracti de béns del patrimoni cultural, que s’han de valorar d’acord amb el que s’ha previst en la norma 6a.

 

A aquest efecte no són reintegrables les subvencions, les donacions i els llegats en què ja s’hagin complert les condicions de concessió establertes o, si és el cas, no hi hagi dubtes raonables sobre el compliment futur d’aquestes.

 

Les subvencions, les donacions i els llegats amb caràcter de no reintegrables en capital s’han de comptabilitzar com a "Ingressos a distribuir en diversos exercicis" i s’han d’imputar al resultat de l’exercici com a ingressos propis de la fundació, en proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats amb les subvencions esmentades.

 

En el cas d’actius no depreciables, s’han d’imputar al resultat de l’exercici en què se’n produeixi l’alienació o la baixa en inventari, com també els consums d’aquests.

 

Els que es concedeixen sense assignació a una finalitat concreta s’han de considerar ingressos de l’exercici en què es concedeixen.

 

Les depreciacions de tot tipus que puguin afectar els elements patrimonials a què s’ha fet referència, produeixen la imputació a resultats de la subvenció, donació o llegat proporcional corresponent, i en tot cas es considera que les depreciacions esmentades tenen naturalesa irreversible a la part en la qual aquests elements s’hagin finançat gratuïtament.

 

21a Canvis en criteris comptables i estimacions.

 

Per l’aplicació del principi d’uniformitat no es poden modificar els criteris de comptabilització d’un exercici a un altre, llevat de casos excepcionals que cal indicar i justificar a la memòria i sempre dins dels criteris autoritzats per aquest text. En aquests supòsits, es considera que el canvi es produeix al començament de l’exercici, i s’ha d’incloure com a resultats extraordinaris en el compte de resultats l’efecte acumulat de les variacions d’actius i passius, calculades en aquesta data, que siguin conseqüència del canvi de criteri.

 

Els canvis en les partides per a la valoració de les quals cal efectuar estimacions i que són conseqüència de l’obtenció d’informació addicional, d’una experiència més gran o del coneixement de fets nous, no s’han de considerar, a l’efecte indicat al paràgraf anterior, com a canvis de criteri comptable.

 

22a Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.

 

Es consideren principis i normes de comptabilitat generalment acceptats els establerts en:

 

a) La Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

 

b) El Pla de comptabilitat que s’aprova amb el present Decret.

 

Supletòriament, també ho seran els establerts en el Pla general de comptabilitat i informació pressupostària per a les entitats sense ànim de lucre, aprovat pel Reial decret 776/1998, de 30 d’abril.


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda