Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 73/1995

Anterior Amunt Següent

Decret 73/1995, de 29 de març
(DOGC núm. 2031 de 29-03-1995, pàg. 2552)

L'article 11 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
l'associacionisme cultural, preveu que les associacions que exerceixen principalment les seves funcions a Catalunya i que tenen com a finalitat primordial la realització d'activitats incloses dins l'àmbit de l'esmentada Llei o activitats culturals especialment rellevants poden ser declarades d'interès cultural. També poden ser declarades d'interès cultural les fundacions privades de caràcter cultural.

Atesa la necessitat de concretar els tipus d'activitats culturals que es consideren incloses dins l'àmbit de la Llei i de regular el procediment de declaració d'associacions i fundacions d'interès cultural;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

viñeta Article 1. Entitats que poden ser declarades d'interès cultural  
viñeta Article 2. Entitats excloses  
viñeta Article 3. Iniciació del procediment de declaració  
viñeta Article 4. Instrucció del procediment  
viñeta Article 5. Finalització del procediment


Article 1. Entitats que poden ser declarades d'interès cultural

1.1 Poden ser declarades d'interès cultural les associacions i fundacions privades que reuneixin les condicions següents:

a) Complir els requisits previstos a l'article 11 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

b) Tenir com a finalitat primordial desenvolupar activitats incloses dins l'àmbit de la cultura popular i tradicional.

En tot cas tenen aquesta consideració les activitats següents:
 
Les de protecció, difusió i recerca de les manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana que reuneixen les característiques establertes a l'article 2 de la Llei 2/1993.

Les de foment i difusió, amb caràcter no professional, d'expressions artístiques o de creació i, en general, les de dinamització sòcio-cultural.

c) Haver-se distingit per la rellevància i la qualitat de
les seves activitats.

1.2 També poden ser declarades d'interès cultural les associacions que realitzin activitats culturals especialment rellevants no incloses dins l'àmbit de la cultura popular i tradicional, sempre que compleixin els requisits previstos a l'article 11 de la Llei 2/1993.

Article 2. Entitats excloses

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret les entitats en les quals la realització d'activitats culturals té caràcter esporàdic o complementari de la seva activitat
principal. En tot cas queden excloses les entitats següents:

- Les de caràcter assistencial o benèfic i les d'iniciativa social inscrites al registre d'entitats de serveis socials.
- Les empresarials o professionals.
- Les de caràcter sindical o polític.
- Les esportives.
- Les docents.
- Les que realitzen activitats estrictament recreatives.

Article 3. Iniciació del procediment de declaració

3.1 L'expedient per a la declaració d'interès cultural s'incoa a instància de l'associació o fundació interessada.

3.2 Per tal d'acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 11 de la Llei 2/1993, les associacions sol·licitants han d'aportar la documentació que s'indica a continuació:

a) Estatuts degudament registrats.

b) Còpia del NIF.

c) Còpia de l'acta on consti l'elecció de la Junta Directiva.

d) Declaració del tresorer que faci constar que els membres de la Junta exerceixen el seu càrrec de manera gratuïta.

e) Còpia de l'acta de l'última assemblea realitzada.

f) Memòria de les activitats realitzades durant els últims cinc anys degudament documentada i balanç econòmic de l'esmentat període.

g) Descripció detallada de l'organització i dels mitjans materials i personals dels quals disposa l'entitat per garantir el compliment de les finalitats estatutàries.

h) Indicació del nombre de socis que té l'entitat i del nombre d'altes i baixes produïdes en els últims cinc anys.

i) Cas que l'àmbit d'actuació de l'associació sigui municipal o comarcal, ha d'aportar informe de l'ajuntament o consell comarcal corresponent sobre la seva implantació en l'àmbit territorial on té la seu.

j) Cas que l'associació formi part d'una federació, ha d'aportar informe d'aquesta en relació amb la seva implantació en el sector cultural corresponent.

3.3 Si l'entitat sol·licitant és una fundació, ha d'aportar la documentació indicada als apartats a), b), f) i i) de l'apartat anterior i, a més, la següent:

a) Còpia del nomenament dels membres del patronat que exerceixen el seu càrrec en l'actualitat, degudament registrat. Cas que s'hagi produït alguna modificació en la composició del patronat durant els últims cinc anys, s'han d'indicar els membres que van exercir el seu càrrec durant l'esmentat període.

b) Còpia de l'acta de l'última reunió del patronat.

Article 4. Instrucció del procediment

4.1 En el procediment administratiu per a la declaració d'entitats d'interès cultural hi ha de constar l'informe del Consell de la Cultura Popular i Tradicional.

4.2 L'acord de declaració d'interès cultural s'ha d'adoptar en el termini de 6 mesos des de la incoació de l'expedient administratiu. La falta d'acord exprés dins d'aquest termini té efectes desestimatoris.

Article 5. Finalització del procediment

5.1 Finalitzada la tramitació de l'expedient, el conseller de Cultura eleva al Govern la proposta d'acord de declaració de l'entitat sol·licitant com a associació o fundació d'interès cultural.

5.2 L'acord de declaració es notifica a l'associació o fundació interessada i es comunica al consell comarcal i a l'ajuntament del municipi on l'entitat té la seu, als efectes del que preveu l'article 11.3 de la Llei 2/1993. Es comunica també al Departament de Justícia de la Generalitat, als efectes del que preveu l'article 11.2.a) de l'esmentada Llei.

Barcelona, 7 de març de 1995

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Guitart i Agell
Conseller de Cultura

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda