Membres - Martín-Casals, Miquel

Prof. Dr. Miquel Martín Casals 
Catedràtic de Dret Civil 
Facultat de Dret
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
C/ de la Universitat de Girona, 12
17071 GIRONA (Spain)
Tel.: +34 972 41 81 39
Fax:  +34 972 41 81 46
E-mail:
martin@elaw.udg.edu


Curriculum vitae
  

> Llocs recomanats
   
Curriculum vitaeActivitats de recerca
a) Projectes vigents

>Investigador principal  del projecte "Los "Principles of European Tort Law" más allá del llamado "Marco Común de Referencia" (CFR). Hacia una nueva etapa en el proceso de aproximación del Derecho de la Responsabilidad Civil en Europa", finançat pel MICINN per al període 2008-2012. Ref. FFI2008-00647/FISO.

>Investigador principal del Grup de recerca de Dret privat europeu, Grup de recerca reconegut i finançat per Resolució de 3 de juliol de 2009.: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència: 2009 SGR 614.b) Projectes anteriors

>Investigador principal  del projecte EUROPEAN COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT IN THE SOCIAL SCIENCES (ECRP) "Children in Tort Law: Children as Tortfeasors and as Victims" (Num. 2201/29), de la  European Science Fundation per el període  2002-2004. Els equips internacionals membres d'aquest projecte están dirigits pels professors H. Koziol (co-coordinador) (ECTIL, Viena), G. Wagner (Universitat de  Bonn), G. Comandé (Scuola S. Superiore S. Anna, Pisa) i M. Martín-Casals (Universitat de Girona).

>Membre del projecte  European Commission’s 5th Framework Programme “Improving the Human Research Potential and the Socio-economic Base”, RTN- Research Training Network (2002-2005), Títol: Fundamental Rights and Private Law in the European Union, Coordinadors: Prof. Dr. Gert Brüggemeier / Dr. Aurelia Colombi Ciacchi (Zentrum für Europäische Rechtspolitik – ZERP (Bremen) / Dr. Giovanni Comandè (Scuola superiore Sant’Anna di studi universitari e di perfezionamento – SSSAP (Pisa).

> Investigador principal  del projecte de recerca La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español (II) (SEC2002-03728) del  Ministeri de Ciència i Tecnologia, Programa I+D per al període 2003-2005.

>  Investigador principal del projecte de recerca  La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español (SEC2000-0579) del  Ministerio de Ciencia y Tecnología, Programa I+D per al període 2000-2002.

> Investigador principal  del projecte de recerca Nuevas estructuras familiares y problemas de las relaciones de dependencia en la evolución reciente del Derecho de Familia (SEC98-0442) del "Programa Nacional de Estudios Sociales y Económicos" de la CICYT per al període 1998-2000.

> Investigador principal  del projecte de recerca Nuevas estructuras familiares y Derecho de familia. Període: 1.07.1996 / 1.07.1998. Projecte finançat per la CICYT, en el marc del Plan Nacional de I+D. Núm. d’expedient: SEC96-1128.

>Investigador principal  del projecte de recerca El desarrollo de las directrices de técnica legislativa (PB90-0705) per el període 1991-1993. Projecte finançat pel MEC-DGICYT.

> Membre del projecte de recerca El dret comú com a base del Dret europeu de les obligacions i els contractes. Investigador principal: Pablo Salvador Coderch. Data d’inici: 15.01.1996. Grup d’investigació sobre Dret patrimonial finançat per la Direcció General de Recerca (Comissionat per a Universitats i Recerca) de la Generalitat de Catalunya. Núm. d’expedient: 1995SGR00103 (renovació 1996SRG00112).

> Membre del projecte de recerca El dret comú com a base del Dret europeu de les obligacions i els contractes. Investigador principal: Pablo Salvador Coderch. Grup d’investigació sobre Dret patrimonial finançat per la Direcció General de Recerca (Comissionat per a Universitats i Recerca) de la Generalitat de Catalunya (1996-2000).


c) Participació en organismes

> President del Grup d'Estudis de Tècnica Legislativa (GRETEL)
> Membre del Consell Executiu de  la International Society of Family Law (ISFL)
> Membre del European Group on Tort Law (Tilburg Group)i de la Comissió de redacció del Grup.
> Membre de la Commission on European Family Law (CEFL).
> Membre del Research Group for the Draft of a Project of an EC
Directive on personal injury damages

> Membre del European Centre of Tort & Insurance Law (Vienna)
>Soci d'Honor de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro

 
d) Participació en consells de revistes jurídiques

> InDret (Director de la Secció InDret Comparat)
> European Review of Private Law (Editorial Board)
> Journal of Comparative Law (Editorial Board)
> Revista de Derecho Privado (Consejo de redacción) 
> Práctica de Derecho de Daños (Consejo de redacción)
> Revista Catalana de Dret Privat (Consell de redacció)
> Zeitschrift für das gesamten Familienrecht(Internationaler Beirat).


e) Principals línees de recerca

> Dret de la responsabilitat civil; Dret de les obligacions i contractes; Dret de família; Tècnica legislativa; Dret privat turístic.
 

 

Títols acadèmics


> Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1978).

> Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (1984) amb premi extraordinari de doctorat, per la tesi "Lesió 'ultra dimidium' i equivalència. Naturalesa de la lesió i àmbit d'aplicació". Directora: Prof. Dra. Encarna Roca i Trías, Catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.
 

Accés als cossos docents


> Professor Ajudant de Dret Civil (Universitat de Barcelona, 1980).
> Professor Titular d'Universitat (Universitat Autònoma 1986).
> Catedràtic de Dret Civil (Universitat de Girona, des de 1993).
 

Principals estades a l'estranger


> Becari Max-Planck al Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main, Alemania, juliol 1982-gener 1984).
> Becari CIRIT (Universitat de Gießen, Alemania, juny-agost 1987).
> Beca Gaspar de Portolà (Boalt Hall Law School, Universitat de California, Berkeley (USA), maig-setembre 1988).
> Suffolk University Law School, Boston (USA), juliol-setembre1989.

> Professor Visitant, Universitat de Paris XI, gener-febrer 2006.
> Academic Visitant, Universitat de Cambridge, juliol-agost 2006.
> Professor Visitant  Universitat de Perpinyà-Via Domitia, Octubre 2008 i 2009


Idiomes


Català i castellà: natiu; anglès i alemany: fluid; francès i italià: amb restriccions.


Tesis i tesines dirigidesTesines

> Josep SOLÉ FELIU, La concurrencia de culpa de la víctima en la responsabilidad extracontractual, llegida a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona el febrer de 1994.
 
> Josep Ma. BECH SERRAT, La Llei reguladora dels viatges combinats: Regulació, elements del contracte i algunes mesures de defensa del consumidor enfront de l'incompliment de l'obligació de procurar els serveis del viatge, llegida a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona el maig de 1998.
 
> Albert RUDA GONZÁLEZ, El contrato de cesión de suelo por obra llegida a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona el 2o de setembre de 2000.
 

Tesis 

> Josep SOLÉ FELIU, El concepto de defecto del producto en la responsabilidad civil del fabricante, llegida a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona el 21 de juny de 1996. Qualificació:  Excel·lent cum laude. (Premi Extraordinari  2000).

> Josep María BECH SERRAT,  La responsabilidad contractual de los organizadores y los detallistas de viajes combinados, llegida a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona el 19 d'abril de 2001. Qualificació:  Excel·lent cum laude. 

> Albert RUDA GONZÁLEZ, El daño ecológio puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente,  llegida a la Facultat de Dret  de la Universitat de Girona, el 5 de juny  de 2006. Qualificació: Excel·lent cum laude (Premi Extraordinari  2007). 

 Principals publicacions


Dret de danys

1989

> Comentario a la Sentencia de 24 de octubre de 1988, a CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL, Núm. 18, 474, p. 945-959.ISSN 0212-6206

1990

> Notas sobre la indemnización por daño moral en las acciones por difamación de la LO 1/1982, a ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL (Ed.), Centenario del Código Civil (1889-1989), Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, Tomo II, p. 1231-1273.
> Comentario a la Sentencia de 18 de abril de 1989 a CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL, Núm. 21, 539, p. 751-766 (amb Pablo SALVADOR CODERCH).
> Indemnización por daños y otras medidas judiciales por intromisión en el derecho al honor,a Pablo SALVADOR CODERCH (Director), El mercado de las ideas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, p. 382-409.


1995

>   The Likely Impact of the Act of 6 July 1994 Implementing the EC Directive on Product Liability in Spain,  a European Business Law Review, 6(2), February 1995, p. 37-46.

1996

> La responsabilidad del fabricante de automóviles por fallo del cinturón de seguridad, a La Llei, Any VI, Núm 138, Octubre 1996 (amb Josep Solé Feliu), p. 1-5.

2000

> Una lectura de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el baremo, a La Ley, núm. 5137, de 11.09.2000, p. 1-6.
> Wrongful Conception and Wrongful Birth Cases in Spanish Law:Two Wrongs in Search of a Right a Ulrich MAGNUS / Jaap SPIER (ed.), European Tort Law. Liber Amicorum for Helmut Koziol, Frankfurt am Main / Berlin / Bern/ Bruxelles / New York / Oxford / Wien, Peter Lang, 2000, p. 179-208.

2001

> Responsabilidad civil por anticoncepción fallida ("wrongful conception"), a La Ley, núm. 2, 2001, p. 1640-1648 (coautor: Josep Solé Feliu).
 
> Non-Pecuniary Loss Under Spanish Law, a W. V. H. Rogers (Ed.), Damages for Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective,  Vienna/ New York, Springer, 2001, p. 192-243 (coautors: Jordi Ribot Igualada i Josep Solé Feliu).

 >Responsabilidad por productos en España y (des)armonización europea, Revista de responsabilidad civil y seguros, Julio/Agosto 2001, p. 1-17 (coautor: Josep Solé Feliu).

2002

> Spain, a Bernard A. KOCH / Helmut KOZIOL (Ed.), Unification of Tort Law: Strict Liability, The Hague / London / Boston,  Kluwer Law International, 2002, p. 281-321 (coautors: Jordi Ribot  / Josep Solé).

> Some  trends towards a common European protection of children in Tort Law,  a Ivo COLOZZI / Graziella GIOVANNINI, Unprotected time of young people in the EU, Fondazione Alma Mater (Bologna) and Philip Morris Institute, Faenza, Homeless Books, 2002, p. 243-262.

>¿Hacia un baremo europeo para la indemnización de los daños corporales? Consideraciones generales sobre el Proyecto Busnelli-Lucas, RdP núm.8, 2002, p. 21-34.

>Risarcimento per danno alla persona in Spagna, a Danni alla persona e responsabilità civile in Spagna, U.K., Austria e Germania, a Danno e Responsabilità N. 12/2002, p. 1261-1265.

>Fall Nr. 2 – Francovich, a: Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden Baden, Nomos, 2002, p. 67-70.

>Fall Nr. 20 - Barbi II, a: Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden Baden, Nomos, 2002, p. 372-374.

>Fall Nr. 21 – Caronna, a: Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden Baden, Nomos, 2002, p- 389-394.

>Comentario a la sentencia de 7 de junio de 2002, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 60, octubre-diciembre 2002, p. 1097-1121 (coautor: Josep Solé Feliu).

2003

> Compensation for Personal Injury under Spanish Law , aB. A. KOCH / Helmut KOZIOL (Ed.), Compensation for Personal Injury in a Comparative Perspective,  Vienna / New York, Springer, 2003, p. 238-292 (coautors: Jordi Ribot Igualada i Josep Solé Feliu).

> El "European Group on Tort Law" y la elaboración de unos "Principios Europeos del Derecho de la Responsabilidad Civil" (Grupo de Tilburg/Viena o Spier/Koziol), a Sergio CÁMARA LAPUENTE (Coordinador), Derecho Privado europeo, Madrid, Cólex. 2003, p. 217-226.

> La responsabilidad objetiva: supuestos especiales versus cláusula general, a Sergio CÁMARA LAPUENTE (Coordinador), Derecho Privado europeo, Madrid, Cólex. 2003, p. 827-856(coautor: Jordi Ribot Igualada).

 > El daño moral , a Sergio CÁMARA LAPUENTE (Coordinador), Derecho Privado europeo, Madrid, Cólex. 2003, p. 857-881(coautor: Josep Solé Feliu).

 > "Pure Economic Loss": La indemnización de los daños patrimoniales puros,  a Sergio CÁMARA LAPUENTE (Coordinador), Derecho Privado europeo, Madrid, Cólex. 2003, p. 883-920(coautor: Jordi Ribot Igualada).

> La responsabilidad por productos defectuosos: Un intento de armonización a través de directivas, a Sergio CÁMARA LAPUENTE (Coordinador), Derecho Privado europeo, Madrid, Cólex. 2003, p. 921-948(coautor: Josep Solé Feliu).

>An Outline of the Spanish Legal Tariffication Scheme for Personal Injury resulting from Traffic Accidents, a Helmut Koziol / JaapSpier (Dir.), Liber amicorum Pierre Widmer, Vienna / New York, Springer, 2003, p. 235-251.

>Cour de Cassation, 13 Juillet 2001. Arrêts 278, 279 and 280.Spanish case note, European Review of Private Law, 2-2003, p. 201-220 (coautor: Josep Solé Feliu).

>Aplicación de la Ley de responsabilidad por productos defectuosos: la explosión de una botella y el defecto de fabricación, a Diario La Ley, 20. junio 2003, p. 1-6 (coautor: Josep Solé Feliu).

>Comentario a la sentencia de 31 de octubre de 2002, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 61, enero-abril 2003, p. 245-269 (coautor: Josep Solé Feliu).

>Liability for Damage Caused by Others under Spanish Law, a Jaap Spier (Ed.), Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others, The Hague / London / New York , Kluwer, 2003, p. 231-258 (coautor: Josep Solé Feliu).

>E-Privacy: An Old Tort in New Clothing? in Helmut Koziol / Barbara C.  Steininger (eds.), European Tort Law 2002, Vienna / New York, Springer, 2003, p. 2-34.

>20 Problemas en la aplicación de la Ley de responsabilidad por productos defectuosos y algunas propuestas de solución (I), PRÁCTICA DERECHO DE DAÑOS: Revista de responsabilidad civil y seguros, Núm. 9, p. 6-34, (coautor: Josep Solé Feliu).

>Comentario a la sentencia de 21 de febrero de 2003, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 62, mayo-septiembre 2003, p. 781-803(coautor: Josep Solé Feliu).

> Medical Malpractice Liability in Spain: Cases, Trends and Developments, European Journal of Health Law, 2003, vol. 10, n. 2, p. 153-181 (coautors: Jordi Ribot Igualada i Josep Solé Feliu).

>20 Problemas en la aplicación de la Ley de responsabilidad por productos defectuosos y algunas propuestas de solución (II), PRÁCTICA DERECHO DE DAÑOS: Revista de responsabilidad civil y seguros, Núm. 10, p. 5-25 (coautor: Josep Solé Feliu).

>“A través del espejo”: concurrencia de “culpa” de la víctima y culpa del causante del daño, a Antonio-Manuel Morales Moreno / José María Miquel (Coord.), Libro Homenaje al Profesor Dr. Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Madrid, Civitas, 2003, p. 2471-2490.

2004

>Comparative Conclusions, a Ulrich Magnus / Miquel Martín-Casals (Ed.), Unification of Tort Law: Contributory Negligence,  The Hague / London / New York, Kluwer, 2004, p. 259-291 (coautor: Ulrich Magnus).

>Contributory Negligence under Spanish Law, a Ulrich Magnus / Miquel Martín-Casals (Ed.), Unification of Tort Law: Contributory Negligence,  The Hague / London / New York, Kluwer, 2004, p. 173-195 (coautor: Josep Solé Feliu).

>Compensation for Pure Economic Loss Under Spanish Law, a Willem H. van Boom / Helmut Koziol / Christian . A. Witting  (Eds.), Pure Economic Loss, Vienna / New York, Springer, 2004, p. 62-76 (coautor: Jordi Ribot Igualada).

>Liability for Acts of Terrorism Under Spanish Law, a Bernhard A. Koch (ed.), Terrorism, Tort Law and Insurance, Vienna / New York, Springer, 2004, p. 88-117 (coautor: Jordi Ribot Igualada).

>Liability for and Insurability of Biomedical Research Involving Human Subjects under Spanish Law, a Jos Dute / Michael G. Faure / Helmut Koziol (eds.), Liability for and Insurability of Biomedical Research with  Human Subjects in a Comparative Perspective,  Vienna / New York, Springer, 2004, p. 264-296(coautors: Josep Solé Feliui Joan Carles Seuba Torreblanca).

>Comentario a la sentencia de 29 de mayo de 2003, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 64, enero-abril 2004, p. 193-218(coautor: Josep Solé Feliu).

>Responsabilidad civil por la privación de la posibilidad de abortar (wrongful birth). A propósito de la Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2003, PRÁCTICA DERECHO DE DAÑOS: Revista de responsabilidad civil y seguros, Núm. 16, p. 5-25 (coautor Josep Solé Feliu).


 >Comentario a la sentencia de 24 de octubre de 2003,Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 65, mayo-septiembre 2004, p. 787-804(coautor: Josep Solé Feliu).
 
>Comentario a la Sentencia de 26 de noviembre de 2003, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 65, 2004, 843-859 (coautor: Albert Ruda).

>Compensation in the Spanish Health Care Sector, a Jos Dute / Michael G. Faure / Helmut Koziol (eds.), No-Fault Compensation in the Health Care Sector, Wien/New York, Springer, 2004, p. 334-366 (coautors: Josep Solé Feliu i Joan Carles Seuba Torreblanca).

>Multiple Tortfeasors under Spanish Law, a W.V.H. Rogers (Ed.), Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors,  The Hague / London / New York, Kluwer, 2004, p. 189-213 (coautor: Josep Solé Feliu).
 
2005

>La responsabilidad civil por los daños causados por bienes y servicios, a María José Reyes López (Coordinadora), Derecho privado de consumo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 143-155 (coautor: Josep Solé Feliu).

>La responsabilidad civil por productos defectuosos, a María José Reyes López (Coordinadora), Derecho privado de consumo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 157-195 (coautor: Josep Solé Feliu).

>La responsabilidad civil por bienes y servicios en la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, a María José Reyes López (Coordinadora), Derecho privado de consumo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 197-216 (coautor: Josep Solé Feliu).

>Comentario a la sentencia de 10de junio de 2004,Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 67, enero-abril2005, p. 361-378 (coautor: Josep Solé Feliu).

>Una primera aproximación a los “Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil, InDret 2/2005, Working Paper nº 284, p. 1-25,  (www.indret.com)

>Contributory conduct or activity, a The European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law. Text and Commentary, Wien, Springer, 2005, p. 130-137.

>The Protection of Personality Rights Against Invasions by Mass Media in Spain, a Helmut Koziol / Alexander Warzilek(eds.), Persönlichkeitsschutz gegenüber Massenmedien /The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media, Wien/New York, Springer, 2005, p. 287-339 (coautor: Josep Solé Feliu).

>Fault under Spanish Law, a Pierre Widmer (ed.),  Unification of Tort Law: Fault,  The Hague / London / New York, Kluwer, 2005, p. 227-264 (coautor: Josep Solé Feliu).

>Spanish product liability today - adapting to the "new" rules, a Duncan Fairgrieve (Ed.), Product Liability in Comparative Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 42-66.

>Una panoramica sui "Principles on European Tort Law" (Dalla prospettiva spagnola), Responsabilità Civile e Previdenza, vol. 70 núm.6/2005, p. 1277-1302.

2006

>Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part I: Children as Tortfeasors,  Wien/New York, Springer, 2006

>Comparative Report, a Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part I: Children as Tortfeasors,  Wien/New York, Springer, 2006, p, 423-465.

>Children as Tortfeasors under Spanish Law, a Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part I: Children as Tortfeasors,  Wien/New York, Springer, 2006, p, 369-413 (coautors: Jordi Ribot i  Josep Solé Feliu).


> La responsabilidad de las entidades de seguros de salud en las reclamaciones judiciales por errores o negligencias médicas, Cuadernos SEAIDA 4, Madrid, SEAIDA, 2006 (coautors: Jordi Ribot  i Josep Solé Feliu).(§§ 1, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1.4 y 5.4).

>Comentario a la STS 18 de julio de 2005,en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, num. 72, Septiembre—Diciembre 2006.(coautor:Josep Solé Feliu).

>Líneas generales sobre la responsabilidad de las entidades de seguros de salud en las reclamaciones por efectos adversos, errores o negligencias médicas, Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados, Nº. 128, 2006 , p. 803-838.  

2007

>Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part II: Children as Victims,  Wien/New York, Springer, 2007.

>Comparative Report, a Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part II: Children as Victims,  Wien/New York, Springer, 2007, p, 255-283 (coautor: Josep Solé).

>Children as Victims under Spanish Law, a Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part II: Children as Victims,  Wien/New York, Springer, 2007, p, 225-250 (coautors: Jordi Ribot i Josep Solé Feliu).

>Comentario a la STS 18 de mayo de 2006, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, num. 73, Enero—Abril 2007, p. 517-542 (coautor Josep Solé Feliu).

>La responsabilidad por hecho ajeno en los "Principios  de Derecho europeo de la responsabilidad civil" (PETL),en Juan Antonio Moreno Martínez, La responsabilidad civil y su problemática actual,Madrid, Dykinson, 2007, p. 493-517. 

>Comentario a la STS 10de noviembrede 2006,en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, num. 75, Septiembre-Diciembre 2007, p. 1195-1220.
 
2008

>Privacy and Data Protection in Spain. A Spanish Comment on Two German Decisions, European Review of Private Law, vol. 16, núm. 1/2008, p. 183-195 (coautor: Josep Solé Feliu).

>Liability for Others, in Helmut Koziol / Reiner Schulze (eds.), Tort Law of the European Community, Wien/New York, Springer, 2008, p. 165-177. (coautor: Josep Solé Feliu).

>¿Refundir o legislar? Algunos problemas de la regulación de la responsabilidad por productos y servicios defectuosos en el texto refundido de la LGDCU, Revista de Derecho Privado, Septiembre-Octubre 2008, p. 79-111  (coautor: Josep Solé Feliu).

> Some introductory and comparative remarks to the decision of the Swiss federal court BGE/ATF 133 III 462 and to the "loss of chance" doctrine, European Review of Private Law, vol. 16, 6-2008, p. 1043-1050.

>"Spain",in: Bernhard A. Koch (ed.): Economic Loss Caused by Genetically Modified Crops. Liability and Redress for the Adventitious Presence of GMOs in Non-GM Crops (Tort and Insurance Law series, vol. 24). Vienna/New York, Springer2008,  (coautor: Albert Ruda). 2009

> Introduction to the Annotations to Johnston v. NEI International Combustion Ltd, European Review of Private Law,vol. 17, 2-2009, p. 177-187.2010

> Technological Change and the Development of Liability for Fault in Spain, a Miquel Martín-Casals (ed.), The Development of Liability in Relation to Technological Change, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 227-263 (coautor: Jordi Ribot Igualada).
> Miquel Martín-Casals (ed.), The Development of Liability in Relation to Technological Change, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
> Technological Change and the Development of Liability for Fault: A General Introduction, in Miquel Martín-Casals (ed.), The Development of Liability in Relation to Technological Change, Cambridge, Cambridge University Press ,2010, p. 1-39.
> Suicide of an Injured Employee. Introduction to the Annotations to Corr v IBC Vehicles Ltd European Review of Private Law, 2010, vol. 18, 3 p. 589-599
> The Development of Product Liability in Spain, in Simon Whitakker,Product Liability, Cambridge, Cambridge University Press,2010, p.234-268 (coautor: Josep Solé Feliu).


 2011

> Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil, Gustavo Ordoqui Castilla / Miquel Martín-Casals, Principios para un Derecho Americano de los contratos y Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil, Bogotá, Pontificia Unviersidad javeriana / Ibañez, 2011, p. 277-301.

> Spain, a B. Winiger/ H.Koziol/B.A. Koch/ R. Zimmermann (eds.), Digest of European Tort Law, vol. 2, Essential Cases on Damage, Berlin, Boston: de Gruyter, 2011.(coautor: Jordi Ribot  Igualada).
> Medical liability in Spain, a B. Koch (ed.), Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions, Berlin, Boston, De Gruyter, 2001, p. 451-523.(coautor: Josep Solé Feliu).
> La "modernización" del Derecho de la responsabilidad extracontractual, Asociación de Profesores de Derecho civil, Cuestiones actuales en materia de responsabilidad civil, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2011, p 11-111.

2012

>Por una puesta al día del sistema de valoración del daño corporal ("baremo"). Líneas generales de los trabajos de la "Comisión de expertos", InDret 4/2012 (www.indret.com).


2013

>
Causation Conundrums. Introduction to the Annotations to Sienkiewicz v Grief (UK) Ltd., European Review of Private Law, vol. 21, 1-2013, p. 301-311


Dret privat turístic

1999

> La responsabilidad civil derivada del contrato de viaje combinado, RGD Nº 658-659, Julio-Agosto 1999, p. 9404-9443.

2000

> Las condiciones generales del contrato de viaje combinado (Algunos aspectos de los llamados “Clausulado 2000” y “Clausulado del Consenso”), a Adolfo AURIOLES MARTÍN (Coord.), Derecho y Turismo, III Jornadas de Derecho Turístico (Málaga 2000), Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte, 2000, p. 3-30.

2002

> El contracte de viatge combinat, a ÀREA DE DRET CIVIL. UNIVERSITAT DE GIRONA( COORD.), L'exercici de les competències sobre Dret civil de Catalunya (Materials de les Onzenes Jornades de Dret català a Tossa), València, Tirant lo Blanch, 2002, p. 301-358 (coautors: Jordi Ribot Igualada i Josep M. Bech).

>Las condiciones generales del contrato de viaje combinado, a Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ/ Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación, Madrid, Civitas, 2002, p. 1389-1425.

Dret de Família

1995

> La mediació familiar en els casos de separació i divorci: línies generals d'una visió comparada, aIURIS, Quaderns de Política Jurídica, Alternatives a la resolució judicial de conflictes, Barcelona, Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de La Generalitat de Catalunya,1995, Núm. 4, p. 115-129.
 
> Informe de Derecho comparado sobre la regulación de la pareja de hecho, ADC 1995, p. 1709-1808.

1996

> Els funcionament dels fons de pensions alimentàries. Estudi comparat de legislació sobre pagament avançat de pensions alimentàries a menors en cas d'impagament del progenitor separat o divorciat, a ÀREA DE DRET CIVIL (Coord.). UNIVERSITAT DE GIRONA, Materials de les Vuitenes Jornades de Dret Català a Tossa, 1994, València, Universitat de Girona / Tirant lo Blanch, 1996 (amb Josep Santdiumenge Farré), p. 489-546.

1999

> Las parejas de hecho en el Derecho europeo: realidades, variantes y perspectivas,  a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA (Ed.), Puntos capitales de Derecho de familia en su dimensión internacional, Madrid, Dykinson, 1999, p. 163-208.
 
> Grundzüge der vermögensrechtlichen Situation von Ehegatten und nichtehelichen Lebensgemeinschaften im spanischen und katalanischen Recht, a Dieter HENRICH / Dieter SCHWAB  (Hrsg.), Eheliche Gemeinschaft, Partnerschaft und Vermögen im europäischen Vergleich. (Beiträge zum europäischen Familienrecht Bd. 6), Bielefeld, Gieseking, 1999, p. 283-298.

2000

> La situació jurídica de les parelles de fet en alguns països europeus, RJC 2000, p. 825-861.

2001

> La mediació familiar en el Dret comparat: principis i classes de mediació familiar en el Dret europeu en especial Anglaterra, França i la Recomanació (98) 1, a Generalitat de Catalunya, La mediació familiar, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2001, p. 15-70.
> La mediación familiar en el Derecho comparado: Algunas de las propuestas de regulación en España a la luz de las tendencias europeas, a UNAF, Jornadas de Mediación Familiar, Madrid, UNAF, 2001, p. 27-60.
> Testierfreiheit im innerspanischen Vergleich, a Dieter HENRICH / Dieter SCHWAB (Hrsg.),Familienerbrecht und Testierfreiheit im europäischen Vergleich (Beiträge zum europäischen Familienrecht Bd. 7), Bielefeld, Gieseking, 2001, p. 295-333 (amb Josep Solé Feliu).
>La mediación familiar: Concepto y principios generales en las iniciativas legislativas españolas, a Familia, 2001, p. 1125-1153.

2003


>Spanish Report on the Grounds for Divorce, a Katharina BOELE-WOELKI / Bente BRAAT / Ian SUMNER (Ed.),European Family Law in Action Vol. I: Grounds for Divorce, Antwerpen / Oxford/ London / New York, Intersentia, 2003 (vol. de 466 pàgines) passim (aprox. 30 pàgines), (coautors:Jordi Ribot Igualada i Josep Solé Feliu).

>Spanish Report on Maintenance between Former Spouses, a Katharina BOELE-WOELKI / Bente BRAAT / Ian SUMNER (Ed.),European Family Law in Action Vol. II: Maintenance between Former Spouses, Antwerpen / Oxford/ London / New York, Intersentia, 2003 (vol. de 495 pàgines) passim (aprox. 30 pàgines), (coautors:Jordi Ribot Igualada i Josep Solé Feliu).

>Same-Sex Partnerships in the Legislation of the Spanish Autonomous Communities, a Katharina BOELE-WOELKI / Angelika FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerp / Oxford / New York, Intersentia, 2003, p. 54-67.

2004

>Neue Entwicklungen im Bereich des Familienrechts in Spanien, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 18, 2004, p. 1433-1438 (coautor:Jordi Ribot Igualada).

2005

Divorce Mediation in Europe: An Introductory Outline
, vol 9.2 Electronic Journal of Comparative Law, (July 2005), <http://www.ejcl.org/92/art92-2.html>.

2006

>Ehe und Scheidung in Spanien nach den Reformen von 2005, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 18, 2006, p. 1331-1336 (coautor:Jordi Ribot Igualada).

>Miquel Martín-Casals / Jordi Ribot (Eds.),The Role of Self-determination in the Modernisation of Family Law in Europe, Girona, Documenta Universitaria, 2006.

>Mixing-Up Models of Living Together. "Opting-In", "Opting-Out" and Self-Determination of Opposite-Sex Couples in the Catalan and Other Spanish Partnership Acts, a Miquel Martín-Casals / Jordi Ribot Igualada (Eds.), The Role of Self-determination in the Modernisation of Family Law in Europe, Girona, Documenta Universitaria, 2006, p. 287-307.


2007  

> Family Law of Spanish Autonomies: Following A SimilarPattern?, a Masha Antokolskaia (ed.), Convergence and Divergence of Family Law in Europe, European Family Law Vol. 18,  Antwerpen / Oxford/ London / New York, Intersentia, 2007, p. 63-78.

2008

> The Postmodern Family and the Agenda for Radical Legal Change, a Bill Atkin (Ed.), The International Survey of Family Law 2008 Edition, Bristol, Jordan, 2008, p. 411-436 (coautor: Jordi Ribot Igualada).

> Líneas generales de la mediación familiar en España,  a María del Carmen García Garnica (Dir.), Aspectos Actuales de la Protección Jurídica del Menor. Una Aproximación Interdisciplinar, Cizur Menor: Thomson-Aranzadi, 2008, p. 25-41.


>The Postmodern Family and the Agenda for Radical Legal Change, in Bill Atkin (Ed.), The International Survey of Family Law 2008 Edition, Bristol, Jordan, 2008, p. 411-436. (coautor: Jordi Ribot Igualada).

2009

>Catalonia,a K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Sumner (eds), European Family Law in Action, vol. IV, Property Relations Between Spouses, Antwerp, Oxford, Portland, Intersentia, 2009 (coautor: Jordi Ribot Igualada).


2010

>Damages in Family Matters in Spain: Exploring Uncharted New Land or Backsliding?, a Bill Atkin (ed.), The International Survey of Family Law 2010 Edition, Bristol: Jordan 2010, p.337-365 (coautor: Jordi Ribot Igualada).2011

>Daños en Derecho de familia: Un paso adelante, dos atrás, Anuario de Derecho Civil, 2011 vol. 64, núm. 2, pp.503-561 (coautor: Jordi Ribot Igualada).

Dret civil de Catalunya

 1987

> Comentario a los artículos 321-325 de la Compilación catalana a Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales dirigidos por Manuel ALBALADEJO, Madrid, Edersa, 1987, Tomo XXX, p. 451-581. 

1988

> Anmerkungen zur historischen Legitimation in der Reform des katalanischen Zivilrechts, a Heinz MOHNHAUPT (Hrsg.), Revolution, Reform, Restauration, IUS COMMUNE Sonderheft 37, Frankfurt am Main, Vittorio Kolstermann, 1988, p. 173-190. 

1991

> La dació en pagament: rescindibilitat per lesió ultra dimidium i caràcter mercantil del negoci antecedent (Comentari a la sentència de la Sala Civil del TSJC de 7 de juny de 1990), a La Llei, Any I, Núm 5, Març 1991, p. 8-13. 

1995

> Comentari a l'art. 52 de la Compilació catalana, a CASANOVAS / EGEA / GETE-ALONSO / MIRAMBELL (Coord.),Comentari a la Modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges (Llei 8/1993, de 30 de setembre [DOGC núm. 1807 - 11.10.1993), Barcelona, Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, 1995, p. 255-264.

> Comentari a l'art. 62 de la Compilació catalana, a CASANOVAS / EGEA / GETE-ALONSO / MIRAMBELL (Coord.), Comentari a la Modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges (Llei 8/1993, de 30 de setembre [DOGC núm. 1807 - 11.10.1993), Barcelona, Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, 1995, p. 397-403.

> Catalan Civil Law and its Main Institutions, a Jürgen C. GÖDAN / Bernard D. REAMS Jr. (Eds.), Catalonia, Spain, Europe, and Latin America: Regional Legal Systems and Their Literature, Buffalo, New York, William S. Hein & Co., Inc., 1995, p. 87-106.

1998

> Aproximación a la Ley catalana 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja, Derecho Privado y Constitución, Núm. 12. Enero-Diciembre 1998, p. 143-187.

2000

> Perspectives de futur de la rescissió per lesió ultra dimidium, a Àrea de Dret Civil Universitat de Girona (Coord.), El futur del Dret patrimonial de Catalunya (Materials de les Desenes Jornades de Dret català a Tossa), València, Tirant lo Blanch, 2000, p. 165-265. (text de pre-publicació en línia).

> Comentari als arts. 1, 2, 3, 14, 19, 20, 21, 22, 31, a la disp. Transitòria i a les disp. finals 2ª i 3ª de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, a Joan Egea Fernández / Josep Ferrer Riba (Directors), Comentari al Codi de Família, a la Llei d'unions estables de parella i a la Llei de situacions convivencials d'ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 1141-1169, 1197-1200, 1216-1220, 1233-1234, 1250, 1257-1258.

> Comentari a la disposició final tercera del Codi de família, a Joan Egea Fernández / Josep Ferrer Riba (Directors), Comentari al Codi de Família, a la Llei d'unions estables de parella i a la Llei de situacions convivencials d'ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 1131-1134.

2001

> Els principis de dret patrimonial europeu i la codificació del dret català, La Notaría 11-12, 2001, p. 51-61.

2002

> El Codi civil de Catalunya en la cruïlla del Dret privat europeu, RJC núm. 3, 2002, p. 633-662. 

2004

 > Die Kodifizierung des katalanischen Zivilrechts im europäischen Rahmen (Schlusssitzung des IV. Kolloquiums der ZEuP),ZEuP, 3/2004, p. 677-684.

2012

La rescissió per lesió a la Compilació i el sentit actual d'aquesta institució, a Joan Egea Fernández /Josep Canício Querol / Joan Carles Ollé Favaró (coord..),  V Jornada sobre Autonomia i Dret, Barcelona: Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, Consell de l'Advocacia Catalana, Col·legi de Notaris de Catalunya, 2012, p. 105-174.
 

 
Tècnica legislativa

 

1986

> Preámbulo y Disposiciones Directivasa GRETEL,La forma de las Leyes (10 Estudios de Técnica Legislativa), Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1986, págs. 59-92. 

1989

> Preámbulo y Disposiciones Directivas, , p. 73-102.
> Planificación de la intervención legislativa, p. 231-251.
> La técnica de las Checklisten, p. 253-290.

tots a: Cuadernos y Debates 14, Curso de Técnica Legislativa.
GRETEL, Grupo de estudios de Técnica Legislativa, Serie de Técnica Legislativa I,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989.

1990

>   ¿Quien redacta las leyes? Los modelos de redacción "concentrada" y de redacción "difusa" de los proyectos de ley , Revista de las Cortes Generales, núm. 21, 1990, p. 7-34 (amb Carles Viver Pi-Sunyer).

1991

> Técnica normativa: Las directrices, a Técnica normativa de las Comunidades Autónomas, Madrid, Imprenta de la Comunidad de Madrid, 1991, p. 103-127.
 
> Llistes de comprovació (Checklisten): els seus significat i objectiu, aTécnica normativa. El procediment intern d'elaboració de les normes, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Governació. Comitè Assessor per a l'estudi de l'organització de l'Administració, 1991, p. 147-174.

1992

>   La fixació de models lingüístics en el llenguatge jurídic ,a CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE GIRONA, Primeres Jornades de Normalització del Català en l'Àmbit Jurídic, Girona, Consorci per a la Normalització Lingüística, 1992, p. 69-113.

1995

> La fixació de models lingüístics en les directrius de tècnica legislativa,a GRETEL (Grup d'Estudis de Técnica Legislativa), La redacció de les lleis, Barcelona, Escola d'Administració Pública, 1995, p. 171-241.

2004

> La estructura básica de un manual español de técnica legislativa, a Aurelio MENÉNDEZ / Alfredo PÉREZ DE ARMIÑÁN,La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, Madrid, Civitas, 2004, p. 243-277.

 


Altres

1985

> Comentario a la Sentencia de 29 de enero de 1985, a CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL, Núm. 7, Enero-marzo 1985, p. 2347-2355.  

1999

> Recensions a laZeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abteilung),Band 116, p. 534-540 i 564-569.

2003-2006

> "Recent case law/Arrêts récents/Aktuelle Gerichtsentscheidungen", European Review of Private Law (amb Jordi Ribot Igualada i Albert Ruda González):
 
> ERPL 2003, vol. 11, Issue 2, p. 235-263
> ERPL 2003, vol. 11, Issue 4, p. 555-578
> ERPL 2003, vol. 11, Issue 6,p. 807-837
> ERPL 2004, vol. 12, Issue 2, p. 259–290
> ERPL 2004, vol. 12, Issue 4, p. 543–580
> ERPL 2004, vol. 12, Issue 6, p. 811-849
> ERPL 2005, vol. 13, Issue 2, p. 225-263
> ERPL 2005, vol. 13, Issue 4, p. 553-592
> ERPL 2005, vol. 13, Issue 6, p. 889–934
> ERPL 2006, vol. 14,Issue 2   p. 239–281
> ERPL 2006, vol. 14, Issue 4, p. 577-617
> ERPL 2007, vol. 15, Issue 2 (in press)

 
Llocs recomanats 
 
>  Projecte Norma Civil 
   Conté tota la legislació civil catalana a text complet i nombroses lleis civiles espanyoles
> Pàgina Jurídica del professor Albert Ruda 
> European & Comparative Private Law Page
   Pàgina de recursos de Dret privat europeu i comparat
> Jornades de Dret català a Tossa
>   European Group on Tort Law ( The Tilburg Group)
> European Centre of Tort & Insurance Law
> International Society of Family Law
 
 
 
Última actualització: 02/11/12

 

Links
Xarxes socials
© 2011 IECPL| Tots els Drets Reservats| Avís Legal Crèdits
Xarxes Socials>facebook