Membres - Ribot Igualada, Jordi

Prof. Dr. Jordi Ribot Igualada
Catedràtic de Dret Civil
Facultat de Dret 
Departament Dret Privat - Despatx 428
Universitat de Girona
Campus Montilivi
C/ de la Universitat de Girona, 12

E-17071 Girona
                                          T
el. 972 41 81 40 / 972 41 81 38
                                           Fax 972 41 81 46 / 972 41 81 21
                                           E-mail: ribot@elaw.udg.edu
                                                        jordi.ribot@gmail.com
 

El Dr Jordi Ribot desenvolupa la seva activitat investigadora en l'àmbit del Dret de família i del Dret de danys. Fellow de l'European Centre on Tort and Insurance Law (Viena) des de 2004, destaquen les seves contribucions en les obres col·lectives Terrorism, Tort Law and Insurance (2004), Essential Cases on Natural Causation (2007) i Essential Cases on Damage (2011). En l'àmbit del dret de família és autor del llibre Alimentos entre parientes y subsidiariedad de la protección social (1999) i ha participat en els treballs d'elaboració de l'avantprojecte de Llibre segon del Codi Civil de Catalunya com a membre de diversos grups de treball de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya (2003-2010). En l'actualitat, és vocal de la secció d'harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya, òrgan adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Des de 1996 és secretari de les Jornades de Dret català a Tossa i un dels coordinadors del Projecte Norma Civil. A més, col · labora amb la Direcció General d'assegurances i fons de pensions del Ministeri d'Economia i Competitivitat en l'elaboració del Llibre verd de la reforma del sistema de valoració dels danys a les persones en accidents de circulació. Els seus interessos de recerca abracen especialment aquelles temàtiques en què es reflecteix la interacció entre les institucions civils i els altres instruments jurídics que compleixen finalitats equivalents, com ara el sistema de protecció social o els sistemes de reparació dels danys corporals al marge de la culpa. 

Curriculum vitae

 

 

 

Activitats de recerca


a) Projectes vigents
 

> Investigador col·laborador del projecte “Los Principles of European Tort Law: Más allá del llamado Marco Común de Referencia (CFR). Hacia una nueva etapa en el proceso de aproximacióndel Derecho de la responsabilidad civil en Europa”, finançat pel MCINN per al període 2008-2012. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Ref. FFI2008-00647.

>Membre del Grup de recerca de Dret privat europeu, Grup de recerca reconegut i finançat per Resolució de 3 de juliol de 2009. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència:2009 SGR 614.


Vegeu la notícia apareguda a Catalunya Recercanúm. 13/2006


b) Projectes anteriors finalitzats


> Investigador col·laborador del projecte 'Los 'Principles of European Tort Law': principios, prácticas y culturas jurídicas en la aproximación del Derecho de daños" finançat pel MEC en el marc del "Plan Nacional de I+D+I"  (2006-2008). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència: SEJ2005-00907.

> Participant al projecte "Europen Legal Development" liderat pels professors David Ibbetson i John Bell (Universitat de Cambridge), dins el subgrup "Technological Change" coordinat pel prof. Miquel Martín-Casals (Universitat de Girona).

> Investigador col·laborador del projecte "Children in Tort Law: Children as Tortfeasors and as Victims". European Science Foundation-EUROPEAN COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT IN THE SOCIAL SCIENCES No. 2201/29. Coordinadors: Prof. Dr. Miquel Martín Casals (Universitat de Girona) i Prof. Dr. Helmut Koziol (ECTIL, Viena).

>Membre del projecte "Fundamental Rights and Private Law in the European Union". FP5-Research Training Network (2002-2005).Coordinadors: Prof. Dr. Gert Brüggemeier / Dr. Aurelia Colombi Ciacchi (Zentrum für Europäische Rechtspolitik – ZERP (Bremen) / Prof. Dr. Giovanni Comandè (Scuola superiore Sant’Anna di studi universitari e di perfezionamento – SSSAP (Pisa).

> Investigador col·laborador del projecte "La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español (II)" finançat pel MCYT en el marc del "Programa Nacional de Socioeconomia"  (2003-2005). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Núm. d'expedient: SEC2002-03728.

> Membre del Grup de recerca consolidat sobre Dret Patrimonial, finançat pel DURSI de la Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Prof. Dr. Pablo Salvador Coderch (Universitat Pompeu Fabra). Ref.2001/SGR/00277

> Investigador col·laborador del projecte "La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español" finançat pel MCYT en el marc  del "Programa Nacional de Estudios Sociales y Económicos" I+D+I (2000-2003). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Núm. d'expedient: SEC 2000-0579.

> Investigador col·laborador del projecte "Nuevas estructuras familiares y problemas de las relaciones de dependencia en la evolución reciente del Derecho de Familia"  finançat per la CICYT en el marc del  del "Programa Nacional de Estudios Sociales y Económicos". Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Núm. d'expedient: SEC98-0442.

> Investigador col·laborador del projecte "Nuevas estructuras familiares y Derecho de familia" finançat per la CICYT, en el marc del Plan Nacional de I+D. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Núm. d’expedient: SEC96-1128.
 
 

c) Posicions acadèmiques

Actuals

> Vocal de la Secció d'Harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya) (des de 2011).
> Membre de la Comissió tècnica de suport a la redacció del Llibre verd per a la reforma del sistema de valoració dels danys a les persones en accidents de circulación (Subdirección general de seguros y política legislativa, Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, Ministerio de Economía y Competitividad) (des de 2012).
> Secretari de les Jornades de Dret català a Tossa(des de 1998).
> Coordinador del Projecte Norma Civil(des de 1997).

Anteriors

> Director del Departament de Dret privat de la UdG(2007-2010).
> Secretari acadèmic del Departament de Dret privat de la UdG(1996-2004).
> Vocal de la Secció d'Harmonització de la Comissió de codificació (2000-2004) i del Grup de treball de Dret de família (2005-2006) (Observatori de Dret Privat de Catalunya). 
> Vocal del Ple i de la Comissió Permanent de la Comissió de codificació(Observatori de Dret Privat de Catalunya) (2007-2011).
> Membre de la Comissió tècnica del "Proyecto de estudio y elaboración de las condiciones generales del contrato de viaje combinado" patrocinat per l'Associació Catalana d'Agències de Viatges(A.C.A.V.) (1998-1999).
> Coordinador del Diploma d'especialista en estudis immobiliaris, coorganitzat per la Fundació Universitat de Girona. Innovació i formació, l'Il·lustre Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i el Gremi de promotors i constructors d'edificis de Girona (1998-2001).
> Secretari del Comitè Científic de la ISFL European Regional Conference 2003.

  
d) Participació en grups acadèmics

> Soci de la International Society of Family Law(des de 1999).
> Membre de l'European Centre of Tort and Insurance Law(Viena) (des de 2004).
> Membre de la REDPEC (Red española de Derecho Privado Europeo y Comparado)(des de 2006).
> Membre de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparatde la Universitat de Girona (des de 2009).
> Membre del Centre de Droit de la concurrence Yves Serra, adscrit al Centre de droit économique et du developpementde la Universitat de Perpinyà-Via Domicia (UPVD) (des de 2009).
 

e) Participació en consells de revistes científiques

> Membre del Comitè Científic de la revista electrònica InDret(des de 2008).

> Membre del Overseas Editorial Advisory Board de la revista International Journal of Law, Policy & the Family(des de 2010).

> Membre del Comitè Científic de la Revista catalana de dret privat (des de 2011)


f) Altres

> President de col·legi arbitral en arbitratges de consum, per nomenament de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya(des de 2011).

> Membre de l'Asociación de profesores de Derecho civil(APDC) (des de 2011).Títols acadèmics


> Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989).

> Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993).Tesi "La propietat urbana: enquadrament constitucional i configuració conceptual". Directora: Prof. Dra. Mª Carmen Gete-Alonso y Calera.


 
Accés als cossos docents


> Professor Titular d'Universitat de Dret Civil (Universitat Autònoma de Barcelona, 1994; Universitat de Girona, 1996).

> Catedràtic d'Universitat de Dret civil (Universitat  de Girona, 2011).Principals Estades a l'estranger


> Max Planck-Institut für ausländisches und Internationales Privatrecht (Hamburg) (1995). 

> Institut Suisse de Droit Comparé (Lausanne)(1998).

> Faculty of Law, University of Cambridge(2007)
 

IdiomesCatalà, castellà: nadiu; anglès: fluid; francès, alemany i italià: amb restriccions.


Principals publicacionsArticles · Artículos de revista
 

2012

> "Underage Abortion and Beyond: Developments of Spanish Law in Competent Minor's Autonomy", Medical Law Review, 2012 (20): 1-19 (doi:10.1093/medlaw/fwr038) 

2011

>"The financial consequences of divorce across Europe", ERA Forum2011-12(1):71-87.

>"Daños en Derecho de familia: Un paso adelante, dos atrás"(coautor: Miquel Martín-Casals), Anuario de Derecho civil, 2011-vol.64 nº2:503-561.

2009

>"La responsabilidad extracontractual del auditor en la jurisprudencia: análisis y perspectiva de futuro", Aranzadi Civil, 2009-1:2287-2327.

2007

>"La responsabilidad civil por falta de consentimiento informado", Revista de Derecho Privado, 2007-6: 29-62.

2006

>"Ehe und Scheidung in Spanien nach den Reformen von 2005" (coautor: Miquel Martín-Casals), Zeitschrift für das gesamten Familienrecht, 2006-18:1331-1336.

2005

>"Consentimiento informado y responsabilidad civil médica en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo español", Lex Medicinae. Revista Portuguesa de Direito da Saúde, 2005-3:55-72.

2004

>"Neue Entwicklungen im Bereich des Familienrechts in Spanien"(coautor: Miquel Martín-Casals), Zeitschrift für das gesamten Familienrecht, 2004-18:1433-1438.

2003

>"Medical Malpractice Liability in Spain: Cases, Trends and Developments" (coautors: Miquel Martín-Casals / Josep Solé Feliu), European Journal of Health Law, 2003- vol. 10 nº2:153-181.

2001

>"Prevención de malos tratos familiares: ¿un papel para el Derecho civil?", La Ley, 2001-6:1487-1500.

1999

>"L'obligació legal d'aliments entre parents en el nou Codi de Família", La Llei de Catalunya i Balears, n. 242,1999:1-6.

1998

>"El fundamento de la obligación legal de alimentos entre parientes", Anuario de Derecho Civil 1998:1105-1177.

1995

>"El precio justo en la doctrina jurisprudencial sobre rescisión por lesión ultra dimidium" Tribunal, abril 1995:XIII-XXXVI.

1994

>"La garantia constitucional de la propietat privada", Derecho Privado y Constitución 1994-3:203-234.

1992

>"Rescissió per lesió i expectatives urbanístiques: l’aleatorietat d’allò adquirit i el càlcul del preu just", Revista Jurídica de Catalunya 1992:305-348.

[Sobre rescissió per lesió i expectatives urbanístiques vegeu STSJC 31 de gener de 2005].


Llibres · Libros · Books


1999

>Alimentos entre parientes y subsidiariedad de la protección social
, València, Tirant lo blanch, 1999. ISBN 84-8002-788-6.

Recensions · Recensiones · Book reviews

R. Gaya Sicilia (Universidad Autónoma de Madrid), Anuario de Derecho Civil 1999, p. 1635-1639.

I. Espín Alba (Universidade de Santiago de Compostela), Actualidad Civil 1999-3, B-121-122.

E. Roca Trias (Universitat de Barcelona), Revista Jurídica de Catalunya 1999, pp. 1259-1260.


2006

>La responsabilidad de las entidades de seguros de salud en las reclamaciones por errores o negligencias médicas (coautor: Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu), Madrid, Editorial Española de Seguros, 2006 (Cuadernos de SEAIDA, 4). ISSN 1696-9537.
 


Capítols de llibre · Capítulos de libro · Contributions to collective works


2013

> "How Much Family Conduct Do We Need To Regulate Through Family Law?". Mavis Maclean / John Eekelaar (eds.), Managing Family Justice in Diverse Societies, Oxford: Hart Publishing, 2013,p. 273-294 ISBN 978-1-84-946400-0.


2012

> "Consentiment informat en pacients vulnerables: el cas dels menors d'edat i altres supòsits d'atorgament del consentiment per substitució". Carmen Mª Lázaro Palau (coord.), El consentimiento del paciente en el Código Civil Catalán, Barcelona: IESF-UIC, 2012, p. 43-66.
 
2011

>"Spain"(coautor Miquel Martín-Casals). Benedict Winiger, Helmut Koziol, Bernhard A. Koch, Reinhard Zimmermann (eds.), Essential Cases on Damage,Berlin, New York: de Gruyter, 2011. ISBN 978-3-11-024848-7.

[Vol. 1  Digest of European Tort Law Series]

2010

>"Comentario de los artículos 1261 a 1270". Andrés Domínguez Luelmo (Coord.), Comentario del Código Civil, vol. II, Valladolid: Lex Nova, 2010, p. 1698-1719. ISBN 978-84-9898-139-1.

>“Technological Change and the Development of Liability for Fault in Spain”(coautor: Miquel Martin-Casals). Miquel Martin-Casals (ed.), The Development of Liability in Relation to Technological Change, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 227-263.ISBN 978-0-521-19953-7. 

[David Ibbetson / John Bell (General Eds.), Comparative Studies in the Development of the Law of Torts in Europe, Vol. 4 ]

>"Damages in Family Matters in Spain: Exploring Uncharted New Land or Backsliding?"(coautor: Miquel Martin-Casals). Bill Atkin (ed.), The International Survey of Family Law 2010 Edition, Bristol: Jordan, 2010, p. 337-365. ISBN 978-1-84661-232-9.
 
>"Spain". Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2009, Berlin, New York: de Gruyter, 2010, p. 590-617. ISBN 978-3-11-024606-3.
    
>“Spain” (coautor: Judith S. Conrad). Gert Brüggemeier / Aurelia Colombi Ciacchi / Giovanni Comandé (eds.), Fundamental Rights and Private Law in the European Union, vol. I (A Comparative Overview), Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 610-657. ISBN 978-0-521-19633-8.

2009

>"Catalonia"(coautor: Miquel Martín Casals). Katharina Boele-Woelki, Bente Braat, Ian Curry-Sumner (eds), European Family Law in Action, vol. IV, Property Relations Between Spouses, Antwerp, Oxford, Portland, Intersentia, 2009. ISBN 978-90-5095-893-6.

[Disponible sencer a la pàgina web de CEFL (clicant aquí)]

[This is the report quoted by Mostyn J in the ruling of the Family Division of the English High Court in the case B v S (Financial Remedy: Marital Property Regime) [2012] EWHC 265 (Fam)]

>"Family law and intergenerational family solidarity -Should there be enforceable maintenance rights vis-à-vis adult relatives?". Bea Verschraegen (ed.), Family Finances, Wien, Jan Sramek, 2009, p. 33-47. ISBN 978-3-902638-10-6.
 
>"Spain"(coautor: Albert Ruda), a Helmut Koziol, Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2008, New York, Vienna, Springer, 2009, p. 597-625. ISBN: 978-3-211-92797-7.
 
>"Comentaris dels articles 451-17 a 451-22 (Desheretament)". Joan Egea Fernàndez, Josep Ferrer Riba (Dirs.), Comentari al Llibre Quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, vol. II, Barcelona, Atelier, 2009, p. 1393-1418.ISBN 978-84-92788-11-8.

2008

>"The  Postmodern Family and the Agenda for Radical Legal Change" (coautor: Miquel Martín-Casals). Bill Atkin (Ed.), The International Survey of Family Law 2008 Edition, Bristol,Jordan, 2008, p. 411-436. ISBN 978-1-84661-116-2.

>"Spain" (coautor: Albert Ruda). Helmut Koziol, Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2007, New York, Vienna, Springer, 2008, p. 541-571. ISBN: 978-3-211-77991-0.

2007

>"Children as Victims under Spanish Law" (coautor: Miquel Martín-Casals / Josep Solé Feliu). Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part II: Children as Victims,  Vienna, New York, Springer,  2007, p. 225-250. ISBN 3-211-31130-0.
 
>"Spain"(coautor: Albert Ruda). B. Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann (Eds.), Essential Cases on Natural Causation, Vienna, New York, Springer, Berlin, Springer, 2007. ISBN 3-211-36957-0.

[Vol. 1  Digest of European Tort Law Series]


2006

>"Children as Tortfeasors under Spanish Law"(coautor: Miquel Martín-Casals / Josep Solé Feliu). Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part I: Children as Tortfeasors,  Vienna, New York, Springer, 2006, p. 369-413 . ISBN 3-21-24480-8.
 
>"Spain" (coautor: Albert Ruda). Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2005, Vienna, New York, Springer, 2006, p. 528-556.  ISBN 3-211-31135-1.
 
>"Mediated and Non-Mediated Separation Agreements. Some Comments on the Spanish Regional Laws on Family Mediation". Miquel Martín-Casals, Jordi Ribot (Eds.), The Role of Self-determination in the Modernization of Family Law in Europe (Papers presented at the 2003 European Regional Conference of the International Society of Family Law), Documenta Universitaria, Girona, 2006, p. 149-178. ISBN 84-934959-7-2.

2005

>"Spain". Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2004, Vienna, New York, Springer, 2005, p. 538-567. ISBN 3-211-24479-4. 

2004

>"Liability for Acts of Terrorism under Spanish Law"(coautor: Miquel Martín Casals). Bernhard A. Koch (ed.), Terrorism, Tort Law and Insurance. A Comparative Survey, Vienna, New York, Springer, 2004 (Tort and Insurance Law vol. 11), p. 88-117. ISBN 3-211-01867-0.

>"Spain"(coautor: Albert Ruda). Helmut Koziol / Barbara C. Steininger (eds.), European Tort Law 2003, Vienna, New York, Springer, 2004, p. 383-409. ISBN 3-211-21033-4.

>"Compensation for Pure Economic Loss under Spanish Law" (coautor: Miquel Martín Casals). Willem H. van Boom, Helmut Koziol, Christian A. Witting (Eds.), Pure Economic Loss, Vienna, New York, Springer, 2004 (Tort and Insurance Law vol. 9), p. 62-76. ISBN 3-211-00514-5.
Recensió a InDret  (F. Gómez Pomar)

2003

>"Compensation for Personal Injury under Spanish Law"  (coautor: Miquel Martín-Casals / Josep Solé). Bernhard A. Koch / Helmut Koziol (Eds.), Compensation for Personal Injury in a Comparative Perspective, Vienna, New York, Springer, 2003 (Tort and Insurance Law vol. 4), p. 238-292. ISBN 3-211-83791-4.

>"La responsabilidad objetiva: supuestos especiales versus cláusula general" (coautor: Miquel Martín-Casals). Sergio Cámara Lapuente (Coord.), Derecho Privado Europeo, Madrid, Colex, 2003, p. 827-856. ISBN 84-7879-778-5.

>"Pure economic loss: La indemnización de los daños patrimoniales puros" (coautor: Miquel Martín-Casals), Sergio Cámara Lapuente (coord.), Derecho Privado Europeo, Madrid, Colex, 2003, p. 883-920. ISBN 84-7879-778-5.

>"Spanish Report on the Grounds for Divorce"(coautor: Miquel Martín-Casals / Josep Solé Feliu). Katharina Boele-Woelki / Bente Braat / Ian Sumner (Ed.), European Family Law in Action, Vol. I (Grounds for Divorce),Antwerpen, Oxford, London, New York, Intersentia, 2003  passim (aprox. 30 pàgines).ISBN 90-5095-295-X.  

>"Spanish Report on Maintenance between Former Spouses" (coautor: Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu). Katharina  Boele-Woelki / Bente Braat / Ian Sumner (Ed.),European Family Law in Action, Vol. II (Maintenance between Former Spouses), Antwerpen, Oxford, London, New York, Intersentia, 2003  passim (aprox. 30 pàgines). ISBN 90-5095-296-8.

[Disponibles sencers a: http://www.law.uu.nl/priv/cefl.(Spanish Report concerning the CEFL Questionnaire on Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses) (Octubre 2002)].


>"La culpa 'relevante' como culpa 'adicional': La STC 181/2000 a la luz de la interacción entre responsabilidad objetiva y culpa". Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, vol. IV, Madrid, Thomson Civitas, 2003, p. 2868-2898. ISBN 84-470-2109-2.

2002

>"Spain"(coautor: Miquel Martín-Casals / Josep Solé). Bernhard A. Koch / Helmut Koziol (Eds.), Unification of Tort Law: Strict Liability, The Hague, London, New York, Kluwer Law International, 2002, p. 281-321.ISBN 90-411-1705-9.  

>"El contracte de viatge combinat"(coautor: Miquel Martín-Casals / Josep Maria Bech Serrat). Àrea de Dret Civil. Universitat de Girona (Coord.), L'exercici de la competència en matèria civil (Materials de les Onzenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, Tirant lo blanch, 2002, p. 301-358. ISBN 84-8442-545-2.

[Disponible en versió de comunicació presentada a les Jornades: Text de la comunicació].


2001

>"Non-Pecuniary Loss Under Spanish Law"(coautor: Miquel Martín-Casals / Josep Solé). W.V. H. Rogers (Ed.), Damages for Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective, Vienna, New York, Springer, 2001 (Tort and Insurance Law vol. 2), p. 192-243. ISBN 3-211-83602-0. 
 
2000

>"Lesió ultra dimidium i opció. Notes per a una possible reforma "de mínims" de la rescissió per lesió". Àrea de Dret Civil. Universitat de Girona (Coord.) El futur del Dret patrimonial de Catalunya.(Materials de les Desenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, Tirant lo blanch, 2000, p. 563-605. ISBN 84-8442-060-4.

[Disponible en versió de comunicación presentada a les Jornades: Text de la comunicació].

[Sobre rescissió per lesió i opció podeu veure STSJC 19 de maig de 2003(també via Norma Civil) i 7 de gener de 2011]


> "Comentaris als arts. 259 a 260 i 263 a 269 del Codi de Família". Joan Egea Fernández / Josep Ferrer Riba (Directors), Comentari al Codi de Família, a la Llei d'unions estables de parella i a la Llei de situacions convivencials d'ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, p. 1049-1056, 1061-1085. ISBN 84-309-3602-5.

>"Comentari als arts. 8 i 26 de la Llei d'unions estables de parella". Joan Egea Fernández / Josep Ferrer Riba (Directors), Comentari al Codi de Família, a la Llei d'unions estables de parella i a la Llei de situacions convivencials d'ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, p. 1178-1181. ISBN 84-309-3602-5.

 1998

“Notes sobre l’extinció i la successió de les associacions. (A propòsit d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de persones jurídiques)” (coautor: Albert Ruda González). Àrea de Dret Civil. Universitat de Girona (Coord.), Les persones jurídiques en el dret civil de Catalunya: associacions i fundacions (Materials de les Novenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, Tirant lo blanch, 1998, p. 375-443. ISBN 84-8002-642-1.


Comentaris de sentències · Comentarios de sentencias · Case notes

 "Comentari a la sentència del TSJC (Sala Civil) de 28 de maig de 1990", La Llei de Catalunya i Balears, març 1991: vol.I p.111-119.
 
"Determinació de la lesió ultra dimidium en la venda de sòl destinat a l’edificació. (Comentari a la sentència del TSJC de 7 de març de 1994)",La Llei de Catalunya i Balears, octubre 1994:vol. II p.750-755.
 
"Rescissió per lesió: opció de compra en garantia i preu just d’immobles arrendats. (Comentari de la sentència del TSJC de 22 de desembre de 1994), La Llei de Catalunya i Balears, març 1995:vol. I p.105-119.
 
"Fall Nr. 13 – Roquette" en Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest,Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2002, p. 262-266.ISBN 3-7890-8287-2.
 
"Fall Nr. 18 - Grifoni II", en Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest,Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2002, p. 344-349.ISBN 3-7890-8287-2.
 
"Fall Nr. 19 - Culin" en Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2002, p. 360-362. ISBN 3-7890-8287-2.
 
"Comentario a la sentencia de 2 de julio de 2002", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 60, oct/dic 2002:1159-1183.
 
"Comentario a la sentencia de 23 de julio de 2003",Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 64, ene/abr 2004:395-417.
 
"Comentario a la sentencia de 31 de octubre de 2003", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 65, mayo/sept 2004:805-830.
 
"Cass. Ass. Plénière, 13 décembre 2002, Bull. civ. AP, No. 3, J.C.P. G 2003 II, 10010 - Parental liability for the acts of their children. Spanish Case Note" (coautor: Josep Solé Feliu), European Review of Private Law, vol. 12, issue 5, 2004:691-751.
 
"Separació de fet i drets viduals abintestat: una relectura. Comentari de la STSJC d'1 d'abril de 2004", Revista catalana de dret privat, vol. 5, 2005:241-261.
 
"Comentario de la sentencia de 10 de mayo de 2006", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, vol. 74, mayo/agosto, 2007:773-800.
 
"Spanish perspective on OGH 4 Ob 8/11x – Tortious liability for the infringement of the right to keep contact and relations with one’s child", European Review of Private Law, vol. 20, issue 2, 2012:609-627.

 

Recensions · Recensiones · Book reviews
 

 Magnus, Ulrich (Ed.). The Impact of Social Security on Tort Law (Springer: Wien, New York, 2003) en: Anuario de Derecho Civil, 2004- Núm. LVII-4:1585-1598.
 
De Verda y Beamonte, José Ramón (Coord.), Daños en el Derecho de Familia (Aranzadi Thomson: Cizur Menor, 2006) en:Anuario de Derecho Civil, 2006-Núm. LIX-4:1883-1894.
 
Anderson, Miriam; Arroyo i Amayuelas, Esther(Eds.), The Law of Succession: Testamentary Freedom. European Perspectives(Amsterdam, Groningen: Europa Law Publishing, 2011) en: Revista Jurídica de Catalunya, 2011-3:879-880.
 
  

Links
Xarxes socials
© 2011 IECPL| Tots els Drets Reservats| Avís Legal Crèdits
Xarxes Socials>facebook