Miembros - Solé Feliu, Josep

Dr. Josep Solé Feliu
Profesor Titular de Derecho Civil
Facultat de Dret
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17071 GIRONA (SPAIN)
Tel. 972 41 81 41
Fax 972 41 81 46
E-mail: sole@elaw.udg.edu

El Dr. Josep Solé es un investigador especializado en Derecho de daños i Derecho de familia. Ha realitzado estadas de investigación en países como Alemania o Suiza i ha dado conferencias en ciudades com Barcelona, València i Sevilla. Actualmente colabora con el European Group on Tort Law, también conocido como  "Grupo de Tilburg" y con la revista Anuario de Derecho Civil

Assignatures impartides i horaris de tutoria

Curs 2009-2010
 Primer semestre > Dret de la Persona (Assignatura troncal. Grau en Dret) >
 Segon semestre > L'europeització del Dret de la Responsabilitat Civil  (Màster Oficial Globalització i Dret)
 
 
Horari d'atenció als alumnes:
Dimarts, de 10 a 12 i de 16 a 18.
Curriculum vitae
 
Participació en Projectes de Recerca

a) Projectes vigents
 Projectes nacionals  i autonòmics
> Membre del projecte “Los Principles of European Tort Law: Más allá del llamado Marco Común de Referencia (CFR). Hacia una nueva etapa en el proceso de aproximacióndel Derecho de la responsabilidad civil en Europa”, finançat pel MCINN per al període 2008-2012. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Ref. FFI2008-00647.
> Membre del Grup de recerca de Dret privat europeu, Grup de recerca reconegut i finançat per Resolució de 3 de juliol de 2009. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència: 2009 SGR 614.
>b) Projectes anteriors
> Investigador del projecte de recerca La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español (II) (SEC2002-03728) del  Ministeri de Ciència i Tecnologia, Programa I+D per al període 2003-2005
> Investigador del projecte de recerca  La elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho de daños español (SEC2000-0579) del  Ministerio de Ciencia y Tecnología, Programa I+D per al període 2000-2002.
> Investigador del projecte de recerca Nuevas estructuras familiares y problemas de las relaciones de dependencia en la evolución reciente del Derecho de Familia (SEC98-0442) del "Programa Nacional de Estudios Sociales y Económicos" de la CICYT per al període 1998-2000.
> Investigador del projecte de recerca Nuevas estructuras familiares y Derecho de familia. Període: 1.07.1996 / 1.07.1998. Projecte finançat per la CICYT, en el marc del Plan Nacional de I+D. Núm. d’expedient: SEC96-1128.
 > Membre del Grup de recerca consolidat sobre Dret Patrimonial, finançat pel DURSI de la Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Prof. Dr. Pablo Salvador Coderch (Universitat Pompeu Fabra). Ref.2001/SGR/00277.
 Membre del projecte"Los 'Principles of European Tort Law': principios, prácticas y culturas jurídicas en la aproximación del Derecho de daños" finançat pel MEC en el marc del "Plan Nacional de I+D+I"  (2006-2008). Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència: SEJ2005-00907.
> Membre del Grup de recerca de Dret privat europeu, reconegut com a Grup de recerca consolidat per resolució del DURSI de 18 d'octubre de 2005. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals (Universitat de Girona). Referència:2005SGR00172.
  >Investigador del projecte EUROPEAN COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT IN THE SOCIAL SCIENCES (ECRP) "Children in Tort Law: Children as Tortfeasors and as Victims" (Num. 2201/29), de la  European ScienceFundation per el període  2002-2004. Els equips internacionals membres d'aquest projecte están dirigits pels professors H. Koziol (co-coordinador) (ECTIL, Viena), G. Wagner (Universitat de  Bonn), G. Comandé (Scuola S. Superiore S. Anna, Pisa) i M. Martín-Casals (Universitat de Girona).
>Membre del projecte  European Commission’s 5th Framework Programme “Improving the Human Research Potential and the Socio-economic Base”, RTN- Research Training Network (2002-2005), Títol: FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION , Coordinadors: Prof. Dr. Gert Brüggemeier / Dr. Aurelia Colombi Ciacchi (Zentrum für Europäische Rechtspolitik – ZERP (Bremen) / Dr. Giovanni Comandè (Scuola superiore Sant’Anna di studi universitari e di perfezionamento – SSSAP (Pisa).
c) Principals línees de recerca
> Dret de la responsabilitat civil; Responsabilitat per productes defectuosos; Dret de família.
 

Títols acadèmics


> Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
> Tesina: La concurrència de culpa de la víctima en la responsabilitat extracontractual. Director: Prof. Dr. Miquel Martín Casals.
Tribunal: Prof. Dr. Pau Salvador Coderch, Prof. Miquel Martín Casals, Prof. Dra. Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera. 
> Doctor en Dret per la Universitat de Girona. Tesi doctoral: El concepto de defecto del producto en la responsabilidad civil del fabricante. Director: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Data de lectura: 21 de juny de 1996.
Tribunal: Prof. Dr. Pau Salvador Coderch, Prof. Dra. Encarna Roca Trias, Prof. Dr. Antonio Manuel Morales Moreno, Prof. Dr. Fernando Pantaleón Prieto, Prof. Dr. Francesc Vicent Chuliá. Qualificació: Apte cum laude
> Premi Extraordinari de Doctorat (Universitat de Girona), 2000.
 

Accés als cossos docents universitaris


> Professor Ajudant d'Escola Universitària. Dret Civil (Universitat Autònoma de Barcelona, 1991-1992). 
> Professor Ajudant d'Escola Universitària. Dret Civil (Universitat de Girona, 1992-1995).
> Professor Ajudant d'Universitat. Dret Civil (Universitat de Girona, 1995-1999).
> Professor Titular d'Universitat. Dret Civil (Universitat de Girona, 1999-).
 

Principals estades a l'estranger


> Institut Max Planck für ausländisches und Internationales Privatrecht. Hamburg. Alemanya (juliol-agost 1994). 
> Institut Max Planck für ausländisches und Internationales Privatrecht. Hamburg. Alemanya(gener-febrer 1996). 
> Becari de l'Institut Suisse de Droit Comparé. Lausanne(juliol 1997). 

Principals Publicacions


Llibres

 
>Josep Solé Feliu, El concepto de defecto del producto en la responsabilidad civil del fabricante, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997.
> Pablo Salvador Coderch / Josep Solé Feliu, Brujos y aprendices. Los riesgos de desarrollo en la responsabilidad de producto, Madrid, Marcial Pons, 1999.
>Miquel Martín Casals / Jordi Ribot Igualada / Josep Solé Feliu, La responsabilidad de las entidades de seguros de salud en las reclamaciones judiciales por errores o negligencias médicas, Cuadernos SEAIDA 4, Madrid, SEAIDA, 2006.
 

Articles i Capítols de Llibre

 

1995


>Josep Solé Feliu, El concepte de defecte en la Llei de responsabilitat per productes defectuosos, RJC 1995/4, pp. 947-975.
 

1996

> Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, La responsabilidad del fabricante de automóviles por fallo del cinturón de seguridad, a La Llei, Any VI, Núm 138, Octubre 1996, p. 1-5. 

 

1997

> Josep Solé Feliu, La concurrencia de culpa de la víctima en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, ADC 1997/2, p. 865-902. 
1998
> Josep Solé Feliu,La compensació econòmica per raó de treball de l'article 41 del nou Codi de Família de Catalunya, La Llei de Catalunya i Balears, núm. 231, 23 de novembre de 1998, p. 1-6. 
2000
> Josep Solé Feliu, Comentaris als arts. 35, 36, 261, 262 del Codi de Família de Catalunya, i als arts. 18, 33, 34 i 35 Llei d’Unions Estables de Parella, a Joan Egea Fernández / Josep Ferrer Riba (Directors), Comentari al Codi de Família, a la Llei d'unions estables de parella i a la Llei de situacions convivencials d'ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000. ISBN 84-309-3602-5
2001
> Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Responsabilidad civil por anticoncepción fallida ("wrongful conception"), a La Ley, núm. 5249, de 16.02.2001, p. 1-6.
> Josep Solé Feliu, Significato e portata del concorso di colpa della vittima secondo la giurisprudenza del tribunale supremo spagnolo, a Responsabilità civile e previdenza, 2001, pp. 239-253.
> Miquel Martín Casals / Jordi Ribot Igualada / Josep Solé Feliu, Non-Pecuniary Loss Under Spanish Law, a W. V. H. Rogers (Ed.), Damages for Non-Pecuniary Loss,  Vienna/ New York, Springer, 2001, p. 192-243.
> Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Testierfreiheit im innerspanischen Vergleich, a Dieter Henrich / Dieter Schwab (Hrsg.), Familienerbrecht und Testierfreiheit im europäischen Vergleich, Bielefeld, Gieseking, 2001, pp. 295-333.
> Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Responsabilidad por productos en España y (des)armonización europea, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Julio/Agosto 2001, pp. 1-17.
2002
> Miquel Martín Casals / Jordi Ribot Igualada / Josep Solé Feliu, Spain, a Bernard A. KOCH / Helmut KOZIOL (Ed.), Unification of Tort Law: Strict Liability, The Hague / London / Boston,  Kluwer Law International, 2002, p. 281-321.
>Josep Solé Feliu, Fall Nr. 14 – C gegen Kommission,a: Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden Baden, Nomos, 2002, p. 278-281.
>Josep Solé Feliu, Fall Nr. 15 - Farrugia ,a: Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden Baden, Nomos, 2002, p. 289-290.
>Josep Solé Feliu, Fall Nr. 17 – Grifoni I, a: Ulrich Magnus / Wolfgang Wurmnest, Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Baden Baden, Nomos, 2002, p. 318-321.
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Comentario a la sentencia de 7 de junio de 2002, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 60, octubre-diciembre 2002, p. 1097-1121.
2003
>Miquel Martín Casals / Jordi Ribot Igualada / Josep Solé Feliu, Spanish Report on the Grounds for Divorce, a Katharina BOELE-WOELKI / Bente BRAAT / Ian SUMNER (Ed.),European Family Law in Action Vol. I: Grounds for Divorce, Antwerpen / Oxford/ London / New York, Intersentia, 2003 (vol. de 466 pàgines) passim (aprox. 30 pàgines).
>Miquel Martín Casals / Jordi Ribot Igualada / Josep Solé Feliu, Spanish Report on Maintenance between Former Spouses, a Katharina BOELE-WOELKI / Bente BRAAT / Ian SUMNER (Ed.), European Family Law in Action Vol. II: Maintenance between Former Spouses, Antwerpen / Oxford/ London / New York, Intersentia, 2003 (vol. de 495 pàgines) passim (aprox. 30 pàgines),
>Miquel Martín Casals / Jordi Ribot Igualada / Josep Solé Feliu, Compensation for Personal Injury under Spanish Law, aB. A. KOCH / Helmut KOZIOL (Ed.), Compensation for Personal Injury in a Comparative Perspective,  Vienna / New York, Springer, 2003, p. 238-292.
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, El daño moral, a Sergio CÁMARA LAPUENTE (Coordinador), Derecho Privado europeo, Madrid, Cólex. 2003, p. 857-881.
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, La responsabilidad por productos defectuosos: Un intento de armonización a través de directivas, a Sergio CÁMARA LAPUENTE (Coordinador), Derecho Privado europeo,Madrid, Cólex. 2003, p. 921-948.
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Comentario a la sentencia de 31 de octubre de 2002, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 61, enero-abril 2003, pp. 245-269.
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Aplicación de la Ley de responsabilidad por productos defectuosos: la explosión de una botella y el defecto de fabricación,  Diario La Ley, 20 de junio de 2003, nº. 5807, p. 1 i ss.
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Cour de Cassation, 13 Juillet 2001. Arrêts 278, 279 and 280.Spanish case note, European Review of Private Law, 2-2003, p. 201-220.
>Miquel  Martín Casals / Josep Solé Feliu, Liability for Damage Caused by Others under Spanish Law,a Jaap Spier (Ed.),Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others, The Hague / London / New York , Kluwer, 2003, p. 231-258.

>Miquel  Martín Casals / Josep Solé Feliu,Comentario a la sentencia de 21 de febrero de 2003, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 62, mayo-septiembre 2003, p. 781-803.

 

> Miquel  Martín Casals / Josep Solé Feliu / Jordi Ribot Igualada, Medical Malpractice Liability in Spain: Cases, Trends and Developments,European Journal of Health Law, 2003, vol. 10, n. 2, p. 153-181.

 

>Miquel  Martín Casals / Josep Solé Feliu, 20 Problemas en la aplicación de la Ley de responsabilidad por productos defectuosos y algunas propuestas de solución (I),PRÁCTICA DERECHO DE DAÑOS: Revista de responsabilidad civil y seguros, Núm. 9, p. 6-34.

 

>Miquel  Martín Casals / Josep Solé Feliu, 20 Problemas en la aplicación de la Ley de responsabilidad por productos defectuosos y algunas propuestas de solución (I),PRÁCTICA DERECHO DE DAÑOS: Revista de responsabilidad civil y seguros, Núm. 10, p. 5-25.

 

>Josep Solé Feliu, Los perfiles borrosos de la asunción del riesgo en el derecho comparado, a Antonio Cabanilas Sánchez et alt., Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, pp. 3097-3123.

2004

>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Contributory Negligence under Spanish Law,en Ulrich Magnus / Miquel Martín-Casals (Ed.), Unification of Tort Law: ContributoryNegligence,  The Hague / London / New York, Kluwer, 2004, p. 173-195.

 
>Miquel Martín Casals / Joan Carles Seuba Torreblanca / Josep Solé Feliu, Liability for and Insurability of Biomedical Research Involving Human Subjects under Spanish Law, a Jos Dute / Michael G. Faure / Helmut Koziol (eds.), Liability for and Insurability of Biomedical Research with  Human Subjects in a Comparative Perspective,  Vienna / New York, Springer, 2004, p. 264-296.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Comentario a la sentencia de 29 de mayo de 2003,Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 64, enero-abril 2004, p. 193-218.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Responsabilidad civil por la privación de la posibilidad de abortar (wrongful birth). A propósito de la Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2003, PRÁCTICA DERECHO DE DAÑOS: Revista de responsabilidad civil y seguros, Núm. 16, p. 5-25.

 

>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Comentario a la sentencia de 24 de octubre de 2004,Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 65, mayo-septiembre 2004, p. 787-804.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu / Joan-Carles Seuba Torreblanca, Compensation in the Spanish Health Care Sector, a Jos Dute / Michael G. Faure / Helmut Koziol (eds.), No-Fault Compensation in the Health Care Sector, Wien/New York, Springer, 2004, p. 334-366.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Multiple Tortfeasors under Spanish Law, a W.V.H. Rogers (Ed.), Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors,  The Hague / London / New York, Kluwer, 2004, p. 189-213
 
>Jordi Ribot Igualada/ Josep Solé Feliu, Cass. Ass. Plénière, 13 décembre 2002 -Parental Liability for the Acts of their Children. Spanish Case Note,European Review of Private Law, 5-2004, p. 691-751.
2005
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu,La responsabilidad civil por los daños causados por bienes y servicios: Introducción, a María José Reyes López (Coordinadora), Derecho privado de consumo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 143-155.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, La responsabilidad civil por productos defectuosos, a María José Reyes López (Coordinadora), Derecho privado de consumo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 157-195.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, La responsabilidad civil por bienes y servicios en la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, a María José Reyes López (Coordinadora), Derecho privado de consumo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 197-216.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu,The Protection of Personality Rights Against Invasions by Mass Media in Spain, a Helmut Koziol / Alexander Warzilek(eds.), Persönlichkeitsschutz gegenüber Massenmedien /The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media, Wien/New York, Springer, 2005, p. 287-339.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu,Comentario a la sentencia de 10de junio de 2004,Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 67, enero-abril2005, p. 361-378.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu,Fault under Spanish Law, aPierre Widmer (ed.),  Unification of Tort Law: Fault,  The Hague / London / New York, Kluwer, 2005, p. 227-264.
 
>Pablo Salvador Coderch / Mª Teresa Castiñeira Palou / Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu / Emilio Jiménez Aparicio, La técnica legislativa y el lenguaje legal, aM. T. Turell (Ed.),  Lingüística forense, lengua y derecho: conceptos, métodos y aplicaciones,  Barcelona, IULA, Documenta Universitaria, 2005.
 
2006
 
>Miquel Martín Casals / Jordi Ribot Igualada / Josep Solé Feliu, Children as Tortfeasors under Spanish Law, a Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part I: Children as Tortfeasors,  Wien/New York, Springer, 2006, p, 369-413.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu,Comentario a la STS 18 de julio de 2005,en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, num. 72, Septiembre—Diciembre 2006.
 
2007
 
>Miquel Martín Casals / Jordi Ribot Igualada / Josep Solé Feliu, Children as Victims under Spanish Law, a Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part II: Children as Victims,  Wien/New York, Springer, 2007, p, 225-250.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu,Comentario a la STS 18 de mayo de 2006,en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, num. 73, Enero—Abril 2007, pp. 517-542.
 
>Josep Solé Feliu,Comentario a la STS 31 de mayo de 2006,en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, num. 74, Mayo—Agosto 2007, pp. 869-891.
 
 

 

2008
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Privacy and Data Protection in Spain. A Spanish Comment on Two German Decisions, European Review of Private Law, vol. 16, núm. 1/2008, págs. 183-195. 
>Josep Solé Feliu, Pluralidad de causantes del daño y solidaridad, Revista de Derecho Privado, Enero-Febrero 2008, págs. 3-42.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, Liability for others, a Helmut Koziol / Reiner Schulze  (ed.), Tort Law of the European Union,  Wien/New York, Springer, 2008, p, 165-177.
 
>Miquel Martín Casals / Josep Solé Feliu, ¿Refundir o legislar? Algunos problemas de la regulación de la responsabilidad por productos y servicios defectuosos en el Texto Refundido de la LGDCU, a Revista de Derecho Privado, Septiembre-Octubre 2008, págs. 82-113.
 
>Josep Solé Feliu, The Reception of the Loss of a Chance Doctrine in Spanish Case-Law, European Review of Private Law, vol. 16, num. 6, 2008, págs. 1105-1117.
 
 
2009
 
>Josep Solé Feliu, El daño moral por inrfracción contractual: principios, modelos y derecho español, Indret. Revista para el Análisis del Derecho, núm. 1/2009, págs. 1-42.
 
>Josep Solé Feliu / Albert Ruda González, Spain, in Ken Oliphant (Ed.), Aggregation and Divisibility of Damage, New York/Viena, Springer, 2009, pp. 331-377.
 
>Josep Solé Feliu, Comentari als Arts. 421-17 a 421-19, Spain, a Joan Egea i Fernàndez / Josep Ferrer i Riba (Dir.), Comentari al llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions (2 vols.), Barcelona, Atelier, 2009, pp. 222-240.
 
 
 
 

Altres mèrits acadèmics


> Secretari Acadèmic de la Facultat de Dret (1992 a 1996)
> Coordinador dels Estudis de Dret, de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, des de març de 2007 fins gener de 2009.
> Membre de la International Societyof Family Law des de 1998
> Secretari de les Jornades de Dret Català a Tossa en les edicions de 1992, 1994 i 1996
> Membre de la Comissióde Biblioteca de la Facultat de Dret des de 1997 fins 2007.
> Membre de la Comissióde Recerca de la Universitat de Girona, des de juliol de 2004 fins març de 2007.
> Membre de la Comissió de Docència i de la Comissió de Política Acadèmica de la Universitat de Girona des de març de 2007 fins gener de 2009.
> Col·laborador habitual de la secció "Revistas Extranjeras" de l'Anuario de Derecho Civil, des de 1997.
> Fellow de l'European Center of Tort and Insurance Law [ECTIL] (Viena), des d'abril de 2004.
  > Membre del Centre de Droit de la concurrence Yves Serra, adscrit al Centre de droit économique et du developpement de la Universitat de Perpinyà-Via Domicia (UPVD) (des de 2009).
 

Conferències i seminaris impartits


> Ponent al Seminario sobre la responsabilidad por productos defectuosos, organitzat a Sevilla per la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (Coord. Rodrigo Bercóvitz Rodríguez-Cano / Mª Carmen Gómez Laplaza / Juan José Marín López). Títol de la ponència: La responsabilidad civil del fabricante en el Derecho de los Estados Unidos de América. Data: 9 a 13 de novembre de 1998). 
> Ponent a la Comisión Técnica del Área Mercantil de Cuatrecasas Abogados (Barcelona). Títol de la ponència: La responsabilidad civil del fabricante por productos defectuosos. Data: 11 de desembre de.1998.
> Ponent al Seminari de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra. Títol de la ponència: Jurisprudència sobre danys causats per productes defectuosos (1996-1998). Data: 14 de setembre de 1999.
> Ponent del Taller sobre Responsabilidad civil del Fabricante. Organitzat per Cuatrecasas Abogados.  Data: 29 de setembre de 1999.
> Ponent amb la conferència titulada Causas de exoneración de la responsabilidad, al cicle de conferències Responsabilidad civil del fabricante por producto defectuoso. Organitzat per l'Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Valencia, 25 de maig de 2001).
> Ponent amb la conferència titulada El proceso de elaboración de unos Principios Europeos de la Responsabilidad Civil, en el curs sobre "El Tratamiento Jurídico del Daño" organitzat per la Fundaciónpor la Justicia, el Col·legi d'Advocats de València i l'Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. (València, 8 de febrer de 2003).
> Professordel Màster de Responsabilitat Civil, organitzat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), els cursos 2005-2006 i 2006-2007.
> Professor en les VI,  VII i X edicions del Curso de postgrado en Derecho, organitzat per la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, amb el títol "La responsabilidad civil extracontractual en el siglo XXI" (anys 2006,  2007 i 2010).
> Ponent amb la conferència titulada Algunos aspectos clave del daño moral desde un enfoque de derecho comparado, al Congreso Internacional El daño moral en Europa. Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Data: 11 d'abril de 2008.
Activitats
  
> Projecte Norma Civil
> Pàgina jurídica
> European & Comparative Private Law Page
> Jornades de Dret català a Tossa
> European Group on Tort Law
> European Centre of Tort & Insurance Law
> International Society of Family Law

Links
Redes sociales
© 2011 IECPL| Todos los Derechos Reservados| Avíso Legal Créditos
Redes Sociales>facebook