Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

 

   Inici

   Programa

   Inscripció

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

   Seu

   Participants

   Galeria

 
C
OMUNICACIONS A LES XIV JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
BASES PER PRESENTAR COMUNICACIONS

1a Les comunicacions s'hauran de referir necessàriament al tema i a alguna de les ponències de les Jornades. L’ extensió màxima serà de 40 fulls DIN A4 i la mínima de 10 fulls.
2a Abans del dia 8 de setembre de 2006 s’haurà de remetre  un resum de la comunicació per correu electrònic a la Secretaria de les Jornades a l’adreça jornades@elaw.udg.edu, el qual serà lliurat posteriorment al públic assistent. Aquest resum no podrà excedir els 10 fulls DIN A4.
3a Les persones que presentin comunicacions s’hauran d’inscriure a les Jornades i hauran  d’exposar-ne públicament el contingut en el moment previst al programa, durant un període màxim de 10 minuts.
4a El text complet de la comunicació s'haurà de remetre a la Secretaria de les Jornades per correu electrònic a l’adreça jornades@elaw.udg.edu abans del dia 30 de gener de 2007.
5a Les comunicacions quedaran a disposició de l'organització. D’entre les comunicacions rebudes, el Comitè Científic de les Jornades seleccionarà aquelles que seran publicades en el llibre dels materials. Les comunicacions seleccionades no es podran publicar a cap altre lloc sense l’autorització de l’organització.

 

COMUNICACIONS ORDENADES ALFABÈTICAMENT PER AUTORS I PONÈNCIES

 
S
EGONA PONÈNCIA
ADQUISICIÓ, TRANSMISSIÓ I EXTINCIÓ DELS DRETS REALS
 

     

Andrés Miguel Cosialls Ubach

El cultivador de mala fe i la MTR de la PAC

Chantal Moll de Alba Lacuve

Principals novetats de la regulació de l’accessió immobiliària en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya

Santiago Espiau Espiau

La adquisición de buena fe de bienes muebles en el Código civil de Catalunya

 


T
ERCERA PONÈNCIA
LES SITUACIONS DE COMUNITAT
 

 

AUTOR

TÍTOL

Teresa Rosell i Gairoles

 

Nota crítica a l’article 553-45.4 del Codi civil de Catalunya, sobre increment de la participació en les despeses comunes per ús o gaudi desproporcionat d’elements o serveis comuns a conseqüència de l’exercici d’activitats empresarials o professionals

 

 


Q
UARTA PONÈNCIA
ELS DRETS REALS LIMITATS
 

 

AUTOR

TÍTOL

Xabier Aurrekoetxea Aurrekoetxea

 

Derechos de adquisición preferente por razón del parentesco: de la “tornería” aranesa y del “derecho de saca” vizcaíno (Breve examen de derecho interregional comparado)
 

Reyes Barrada Orellana

 

Los requisitos de constitución del derecho real de retención según la jurisprudencia

 

Alfons Catena Oliva

 

L’anomenada Hipoteca Inversa. Una perspectiva des del dret comparat a través de l’anàlisi d’una escriptura pública signada a Catalunya-Espanya.

 

Mª Rosa Llácer Matacás

 

L'evolució del règim de les servituds i el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya: l'estat d'algunes qüestions problemàtiques

 

Jordi Medina Ortiz

 

El dret de retenció de l’edifici per  part de les persones que intervenen en el procés d’edificació: contractistes, sotscontractistes i treballadors assalariats

 

 

 

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XIV Jornades > Comunicacions

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14