Please enable JS

PONÈNCIES 2018

categories

PRIMERA PONÈNCIA: CONTRACTACIÓ I PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

El Reglament europeu sobre llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I) - Joaquim Forner Delaygua

Contratación sujeta a Derecho catalán, Derecho internacional privado y Derecho interregional - Fernando Gómez Pomar

Aspectes registrals de la compravenda en el Codi civil de Catalunya - Rafael Arnaiz Ramos

La conformitat de la prestació amb el contracte: qüestions des del Codi de Consum - Lídia Arnau Raventós

La solució de conflictes en matèria de consum a Catalunya avui - Mariló Gramunt Fombuena

Acotacions del món pràctic - Sebastià Sastre Papiol

Acotacions del món pràctic - Josep Maria Bachs Estany

SEGONA PONÈNCIA: ASPECTES DEL DRET DE FAMÍLIA

Los Reglamentos (UE) núms. 2016/1103 y 2016/1104: un nuevo hito en el Derecho Internacional Privado Europeo de Familia - Guillermo Palao Moreno

Els matrimonis i les parelles de fet subjectes al dret català i els Regla-ments europeus 2016/1103 i 2016/1104 - Ángel Serrano de Nicolás

Els aliments als fills: fonament i abast de l’obligació paterna - Jordi Ribot Igualada

Perspectives de futur i noves formes de parentalitat - Esther Farnós Amorós

Acotacions del món pràctic - Víctor J. Asensio Borrellas

Acotacions del món pràctic - Carmen Varela Álvarez

Acotacions del món pràctic - Dolors Viñas Maestre

TERCERA PONÈNCIA : ASPECTES DEL DRET DE SUCCESSIONS

El Reglament europeu de successions - Albert Font Segura

El Dret català i el Reglament europeu de successions - M. Esperança Ginebra Molins

Perspectives de futur en l’àmbit del Dret català de successions - Antoni Vaquer Aloy

Acotacions del món pràctic - Víctor Esquirol Jiménez

Acotacions del món pràctic - Meritxell Gabarró i Sans

Acotacions del món pràctic - Esther Sais Re